Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại học viện hành chính quốc gia tt

27 26 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:46

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LA QUẢN XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƢỜNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN GIÁO DỤC Hà Nội – 2019 Cơng trình hoàn thành HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Lan Phản biện 1: PGS.TS Đặng Quốc Bảo Phản biện 2: PGS.TS Dương Thị Hoàng Yến Phản biện 3: PGS.TS Lê Minh Nguyệt Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, tổ chức Học viện Khoa học xã hội Vào phút, ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Khoa học xã hội DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ Nguyễn Thị La (2018), Thực trạng mức độ phù hợp giá trị văn hóa Học viện Hành Quốc gia, tạp chí Tâm học xã hội số 04-2018 Nguyễn Thị La (2018), Thực trạng quản văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia, tạp chí Tâm học xã hội số 05-2018 Thực trạng xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia, tạp chí Tâm học xã hội, số 01- 2019 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đề tài luận án nghiên cứu xuất phát từ sau: Một là, xuất phát từ vai trò văn hoá nhà trường quản xây dựng văn hoá nhà trường việc phát triển bền vững nhà trường Văn hoá nhà trường tác động tới mặt hoạt động nhà trường nói chung học viện nói riêng Trong bối cảnh nay, việc quản xây dựng văn hố nhà trường có vai trò quan trọng văn hố nhà trường tích cực, lành mạnh giúp cho việc thực mục tiêu giáo dục nhà trường hiệu quả, bền vững Tham gia vào xây dựng văn hoá nhà trường trách nhiệm tất thành viên nhà trường, có vai trò quan trọng người lãnh đạo, quản lý, họ chủ thể định hình phát triển văn hố nhà trường từ việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu nhà trường đến lập kế hoạch tổ chức thực hiện, đạo, kiểm tra, đánh giá trình xây dựng văn hoá nhà trường giúp cho việc quản nhà trường thuận lợi, hiệu Hai là, xuất phát từ quan điểm Đảng xây dựng phát triển văn hoá nhà trường mục tiêu giáo dục, đào tạo đại học Việt Nam giai đoạn Hội nghị Trung ương khóa XI Nghị số 33-NQ/TW xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước rõ ngành giáo dục cần phải giáo dục văn hố tạo người vừa có đức vừa có tài để phục vụ đất nước Luật Giáo dục đại học 2012 định hướng mục tiêu đào tạo, giáo dục đại học Việt Nam giáo dục, đào tạo người phát triển toàn diện, người thời kỳ phát triển khoa học công nghệ nhằm phục vụ cho phát triển bền vững đất nước Ba là, xuất phát từ vị trí, vai trò Học viện Hành Quốc gia cải cách hành Việt Nam Học viện Hành Quốc gia đơn vị nghiệp công lập hạng đặc biệt nằm hệ thống trường đại học, học viện có chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quản nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho cơng cải cách hành Trong 60 xây dựng phát triển, Học viện Hành Quốc gia khơng ngừng vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực tốt nhiệm vụ giao Học viện đầu tầu, động lực thúc đẩy phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho khu vực công Theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 định hướng xây dựng Học viện Hành Quốc gia trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản ngang tầm khu vực Đây sứ mệnh lớn lao Học viện, muốn sứ mệnh thực hoá, Lãnh đạo Học viện cần xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu có giải pháp phát triển Học viện nói chung; quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện nói riêng để khẳng định vai trò, vị trí hệ thống trường đại học học viện cơng cải cách hành nhà nước nước ta Nghiên cứu văn hoá nhà trường nói chung trường đại học, học viện nói riêng có số cơng trình nghiên cứu nước quan tâm chiều cạnh khác Tuy nhiên, nghiên cứu quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia chưa có cơng trình đề cập Xuất phát từ kiến giải nêu trên, luận án nghiên cứu “Quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” với mong muốn tìm giải pháp hồn thiện quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia nhằm góp phần đào tào, bồì dưỡng đội ngũ cán cơng chức, viên chức nhà nước có chất lượng phục vụ yêu cầu cải cách hành đổi quản giáo dục đào tạo Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận đánh giá thực trạng xây dựng văn hoá nhà trường quản xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học, học viện từ đề xuất số giải pháp quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia góp phần nâng cao hiệu quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia giai đoạn 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu xây dựng văn hố nhà trường, quản xây dựng văn hoá nhà trường - Xây dựng sở luận quản xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học học viện - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động - Đề xuất số giải pháp quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia - Khảo nghiệm giải pháp quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia thử nghiệm giải pháp đơn vị Học viện nhằm làm rõ tính khả thi hiệu giải pháp đề xuất Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia theo cách tiếp cận văn hoá tổ chức tiếp cận chức quản 3.2.2 Giới hạn địa bàn nghiên cứu Luận án tiến hành khảo sát thực trạng quản xây dựng văn hóa nhà trường tại: Học viện Hành Quốc gia Hà Nội; Phân viện Học viện TP Hồ Chí Minh; Phân viện Học viện Huế; Phân viện Học viện Tây Nguyên 3.2.3 Giới hạn khách thể điều tra, khảo sát luận án Tổng số khách thể khảo sát thực tiễn luận án gồm có: 555 người (gồm 523 người khảo sát bảng hỏi, 32 người vấn sâu) Trong gồm có: Các cán quản giáo dục; giảng viên; học viên; sinh viên Học viện Hành Quốc gia Hà Nội; Phân viện Học viện TP Hồ Chí Minh; Phân viện Học viện Huế; Phân viện Học viện Tây Nguyên 3.2.4 Giới hạn chủ thể quản Có nhiều chủ thể tham gia quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia như: Giám đốc, Phó Giám đốc, lãnh đạo phân viện, khoa, ban đoàn thể, đơn vị chức hệ thống Học viện Hành Quốc gia Tuy nhiên, nghiên cứu xác định chủ thể Giám đốc Học viện chủ thể khác chủ thể phối hợp 3.2.5 Giới hạn phạm vi thời gian: Từ năm 2014 -2018 (giai đoạn Học viện chuyển từ trực thuộc Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh sang trực thuộc Bộ Nội vụ) 3.2.6 Tổ chức thử nghiệm: Việc tiến hành tổ chức thử nghiệm giải pháp thực đơn vị Học viện Khoa Văn Công nghệ hành Phƣơng pháp luận, phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Luận án nghiên cứu dựa cách tiếp cận sau: - Tiếp cận văn hoá tổ chức: Văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia dạng văn hố tổ chức Chính mang đặc trưng văn hoá tổ chức Các thành tố văn hoá nhà trường Học viện cấu trúc văn hoá tổ chức, bao gồm giá trị tạo nên văn hoá vật chất văn hoá tinh thần - Tiếp cận chức quản lý: Hoạt động quản xây dựng văn hoá nhà trường chủ thể quản thực thông qua chức quản Ngồi ra, luận án tiếp cận theo quan điểm hệ thống, quan điểm liên ngành tiếp cận nghiên cứu thực tiễn 4.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu; Phương pháp điều tra điều tra bảng hỏi; Phương pháp quan sát; Phương pháp vấn sâu; Phương pháp thử nghiệm; Phương pháp xử số liệu thống kê toán học 4.3 Câu hỏi nghiên cứu Việc thực luận án nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: 1) Việc nghiên cứu quản xây dựng văn hoá nhà trường tiếp cận từ quan điểm khoa học nào? Cơ sở luận quản xây dựng văn hoá nhà trường học viện gì? 2) Thực trạng quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia nào? Nó có ưu điểm bất cập, hạn chế? Những yếu tố có ảnh hưởng đến quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia? 3) Những giải pháp cần thực để nâng cao hiệu quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia? 4.4 Giả thuyết nghiên cứu Trong nhà trường học viện Việt Nam nay, việc quản xây dựng văn hố nhà trường chưa đạt hiệu cao Nếu vận dụng phương thức quản chức để quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia thơng qua đề xuất hệ thống giải pháp đảm bảo đồng bộ, tính thực tiễn tính khả thi trì phát triển văn hoá nhà trường ổn định phát triển bền vững Đóng góp khoa học luận án Luận án xây dựng khung thuyết nghiên cứu quản xây dựng văn hóa nhà trường Trong gồm có hệ thống khái niệm cơng cụ như: Văn hoá; Văn hoá tổ chức; Văn hoá nhà trường; Văn hoá nhà trường đại học; Văn hoá nhà trường học viện; Xây dựng văn hoá nhà trường học viện; Quản lý; Quản xây dựng văn hoá nhà trường học viện Luận án phân tích sâu vấn đề lí luận đặc trưng văn hố nhà trường, xây dựng văn hoá nhà trường học viện đặc biệt dựa cách tiếp cận phối hợp tiếp cận văn hóa tổ chức chức quản hình thành khung thuyết nội dung quản xây dựng văn hóa nhà trường yếu tố ảnh hưởng tới quản xây dựng văn hóa nhà trường học viện Luận án khắc họa tương đối rõ nét tranh chung thực trạng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia với đặc thù riêng có Học viện Hành Chính Quốc gia nơi đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Thực trạng mức độ kết thực xây dựng quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Đánh giá thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố chủ quan khách quan tới quản hoạt động Trên sở kết nghiên cứu lí luận thực tiễn, luận án đề xuất giải pháp quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Các giải pháp đề xuất tiến hành khảo nghiệm đánh giá có tính cần thiết khả thi mức độ cao Các giải pháp đề xuất áp dụng vào thực tiễn quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia giai đoạn góp phần phát triển Học viện Hành Quốc gia trở thành Học viện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao khoa học hành quản nhà nước cho đất nước Ý nghĩa luận thực tiễn luận án 6.1 Về mặt luận Kết nghiên cứu luận án góp phần bổ sung số vấn đề lí luận quản xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học, học viện sở khoa học để tiến hành nghiên cứu lĩnh vực quản giáo dục Việt Nam 6.2.Ý nghĩa thực tiễn Luận án tài liệu tham khảo giúp nhà lãnh đạo quản xây dựng văn hoá nhà trường đại học, học viện, đặc biệt Học viện Hành Quốc gia - nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức, viên chức hành quản nhà nước Đây tài liệu tham khảo bổ ích việc nghiên cứu, giảng dạy học tập văn hoá nhà trường trường đại học, học viện Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu, phụ lục, luận án gồm chương Chương Tổng quan nghiên cứu quản xây dựng văn hoá nhà trường Chương Cơ sở luận quản xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học học viện Chương Thực trạng quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia Chương Giải pháp hồn thiện quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU QUẢN XÂY DỰNG VĂN HĨA NHÀ TRƢỜNG CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN Các cơng trình nghiên cứu nước nước quản xây dựng văn hố nhà trường chia thành hướng sau: - Các nghiên cứu văn hoá nhà trường - Các nghiên cứu xây dựng văn hoá nhà trường - Các nghiên cứu quản xây dựng văn hoá nhà trường Phân tích cơng trình nghiên cứu rút số nhận xét sau: Tổng quan tình hình nghiên cứu giới Việt Nam cho thấy: Vấn đề văn hoá nhà trường, xây dựng văn hoá nhà trường quản xây xây dựng văn hố nhà trường nói chung nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Đến có số cơng trình nghiên cứu tác giả khác vấn đề Điều chứng tỏ tính cấp thiết, tính thời sự, ý nghĩa luận ý nghĩa thực tiễn vấn đề nghiên cứu Các nghiên cứu tập trung vào hướng nghiên cứu văn hoá nhà trường xây dựng, phát triển văn hoá nhà trường tác giả giới nghiên cứu sâu Trong đó, nghiên cứu sâu khái niệm, cấu trúc, vai trò, biểu hiện, bước xây dựng biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường, yếu tố ảnh hưởng đến văn hố nhà trường nói chung văn hố trường đại học nói riêng Các cơng trình nghiên cứu Việt Nam chủ yếu sâu vào ba cách tiếp cận: (1) Nghiên cứu văn hóa trường từ góc độ tổ chức; (2) Nghiên cứu văn hóa trường đại học từ góc độ tâm giáo dục học; (3) Nghiên cứu văn hóa trường đại học từ thuyết quản đại (xây dựng công cụ đánh giá) Các nghiên cứu tập trung vào hướng quản xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học học viện chưa thật nhiều, số tác giả nước nước vào nghiên cứu văn hố trường đại học nói chung, song học viện, chủ yếu lồng ghép nghiên cứu văn hố cơng sở, văn hố cơng vụ, văn hố trường Đảng Kết nghiên cứu tác giả hướng nghiên cứu nêu có ý nghĩa quan trọng hai phương diện luận thực tiễn Về mặt luận, nghiên cứu nói góp phần làm rõ số vấn đề luận quản xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học học viện (các khái niệm, nội dung quản lý, yếu tố ảnh hưởng tới quản nhà trường đại học nói chung), cách tiếp cận nghiên cứu quản xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học học viện Mặc dù có số cơng trình nghiên cứu quản xây dựng văn hoá nhà trường song nghiên cứu mang tính chất chun sâu có hệ thống vấn đề trường đại học học viện, học viện hành có chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Học viện Hành Quốc gia Việt Nam ít, khơng nói chưa có cơng trình Đặc biệt nghiên cứu khái niệm, đặc trưng, nội dung, chức quản xây dựng văn hoá nhà trường, thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản xây dựng văn hoá nhà trường giải pháp quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc vấn đề bỏ ngỏ Do việc nghiên cứu quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia cần thiết Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƢỜNG CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN 2.1 Lí luận văn hố nhà trƣờng 2.1.1 Các khái niệm có liên quan - Khái niệm văn hoá: Khái niệm văn hoá xác định nghiên cứu sau: Văn hóa toàn giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo truyền thụ từ hệ sang hệ khác, chi phối suy nghĩ, thái độ, hành động cá nhân cộng đồng - Khái niệm văn hoá tổ chức: Khái niệm văn hố tổ chức trình bầy sau: Văn hóa tổ chức tồn giá trị vật chất tinh thần thành viên tổ chức sáng tạo nên suốt trình hình thành phát triển tổ chức truyền thụ từ hệ sang hệ khác nhằm trì phát triển tổ chức - Khái niệm văn hóa nhà trường: Luận án quan niệm: Văn hóa nhà trường hệ thống giá trị vật chất tinh thần mang tính sư phạm thành viên tổ chức nhà trường tạo nhằm phục vụ cho mục đích giáo dục, đào tạo nhà trường - Khái niệm văn hóa nhà trường trường đại học: Trong luận án khái niệm văn hoá nhà trường trường đại học trình bầy sau: Văn hóa nhà trường trường đại học hệ thống giá trị vật chất tinh thần tập thể cán quản lý, giảng viên, học viên, sinh viên, cán phục vụ nhà trường xây dựng nên nhằm phục vụ cho hoạt động giáo dục đại học nhà trường - Khái niệm văn hoá nhà trường học viện: Văn hóa nhà trường học viện hệ thống giá trị vật chất tinh thần tập thể cán quản lý, giảng viên, học viên, sinh viên xây dựng nên nhằm phục vụ cho mục tiêu giáo dục, đào tạo sở giáo dục đại học nói chung mục tiêu nghiên cứu, bồi dưỡng cán quản nói riêng đáp ứng yêu cầu công vụ 2.1.2 Đặc trưng văn hóa nhà trường học viện Thứ nhất, văn hoá nhà trường học viện mang đặc trưng văn hố tổ chức có tính phức hợp cao Thứ hai, văn hóa trường học viện thể hiện chuẩn mực giá trị văn hoá quan chủ quản Thứ ba, văn hoá nhà trường học viện gắn với luận thực tiễn hoạt động mà học viện phụ trách 2.1.3.Các thành tố cấu thành văn hóa nhà trường học viện Tiếp cận quan điểm tác giả Edgar H Schein (2004), Lê Hiển Dương (2009) chúng tơi xác định thành tố cấu thành văn hóa nhà trường học viện gồm yếu tố vật chất yếu tố tinh thần a Các giá trị văn hoá vật chất học viện, bao gồm: logo, biển hiệu, hiệu, cảnh quan, biểu tượng, bảng hiệu, sơ đồ dẫn, hình ảnh kiến trúc tòa nhà, khơng gian, phương tiện, trang thiết bị b Các giá trị văn hoá tinh thần học viện, bao gồm: Sứ mệnh, tầm nhìn; phương châm làm việc; quy trình; thủ tục làm việc; niềm tin kỳ vọng thành viên; giá trị cốt lõi; văn hóa lãnh đạo, quản lý; giao tiếp, ứng xử 2.2 Lí luận xây dựng văn hoá nhà trường học viện 2.2.1 Các khái niệm có liên quan -Khái niệm xây dựng văn hoá nhà trường: Trên sở thuyết Edgar H Schein (2004); Kashner (1990); Peter Smith (2005); Phạm Quang Huân (2007); Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2014); Lê thị Oanh (2018), tác giả luận án xác định khái niệm xây dựng văn hoá nhà trường sau: Xây dựng văn hố nhà trường q trình tác động tích cực người lãnh đạo, quản thành viên nhà trường để chỉnh sửa, xây dựng giá trị văn hoá vật chất, tinh thần khơng phù hợp trì, phát triển giá trị văn hoá vật chất, tinh thần phù hợp, tốt đẹp nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo -Khái niệm xây dựng văn hố nhà trường học việnhọc viện loại hình nhà trường hệ thống trường đại học nên sở nghiên cứu xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học, kết hợp với nghiên cứu tính đặc thù học viện, chúng tơi cho rằng: Xây dựng văn hố nhà trường học viện trình tác động tích cực người lãnh đạo, quản thành viên học viện để chỉnh sửa giá trị văn hố vật chất, tinh thần khơng phù hợp trì, phát triển giá trị văn hoá vật chất, tinh thần phù hợp, tốt đẹp học viện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học học viện Điểm cần ý là: Thứ nhất, xây dựng văn hoá nhà trường học viện q trình chỉnh sửa giá trị văn hố vật chất, tinh thần khơng phù hợp với hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng học viện Thứ hai, xây dựng văn hoá nhà trường học viện trình trì, phát triển giá trị văn hoá vật chất, tinh thần phù hợp, tốt đẹp hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng học viện 2.2.2 Nội dung xây dựng văn hoá nhà trường học viện Nội dung xây dựng văn hoá nhà trường học viện phải hướng vào thành tố tạo nên giá trị văn hoá vật chất tinh thần học viện, cụ thể là: a Đối với giá trị văn hoá vật chất học viện: Chỉnh sửa, loại bỏ giá trị vật chất không phù hợp; trì, phát huy giá trị phù hợp với hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng học viện b Đối với giá trị văn hóa tinh thần học viện: Chỉnh sửa, loại bỏ giá trị tinh thần không phù hợp trì phát huy giá trị tinh thần phù hợp với hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng học viện 2.2.3 Các bước xây dựng văn hoá nhà trường học viện Trên sở 11 bước xây dựng văn hóa tổ chức hai tác giả Julie Heifetz & Richard Hagberg, bước xây dựng văn hoá nhà trường học viện thể sau: Một là, nghiên cứu môi trường yếu tố ảnh hưởng để hoạch định chiến lược phát triển học viện phù hợp với tương lai Hai là, xác định đâu giá trị cốt lõi làm sở cho thành cơng mơ hình học viện đơn vị thành viên Ba là, xây dựng tầm nhìn - tranh tưởng tương lai - mục tiêu vươn tới Bốn là, đánh giá văn hóa xác định yếu tố văn hóa cần thay đổi Năm là, tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp làm làm để thu hẹp khoảng cách giá trị văn hóavăn hóa tương lai hoạch định Sáu là, xác định vai trò lãnh đạo học viện việc dẫn dắt thay đổi phát triển văn hóa tổ chức học viện Bảy là, soạn thảo kế hoạch, phương án hành động cụ thể, chi tiết tới đơn vị thành viên trực thuộc, phù hợp với điều kiện thời gian nguồn lực khác để thực thi kế hoạch Tám là, phổ biến nhu cầu thay đổi, viễn cảnh tương lai cho toàn thể cán bộ, giảng viên học viên, sinh viên nhân viên phục vụ để chia sẻ Chín là, cần có giải pháp cụ thể giúp đơn vị nhận thức rõ trở ngại, khó khăn thay đổi cách cụ thể, từ động viên khích lệ cá nhân mạnh dạn từ bỏ thói quen cũ khơng tốt, chấp nhận vất vả để có thay đổi tích cực Mười là, thể chế hóa, mơ hình hóa củng cố, cải thiện liên tục thay đổi văn hóa đơn vị thành viên trực thuộc; Mười một, thường xuyên đánh giá văn hóa tổ chức học viện thiết lập chuẩn mực mới, giá trị mang tính thời đại 2.3 Lí luận quản xây dựng văn hoá nhà trƣờng học viện 2.3.1 Quản chức hoạt động quản 2.3.1.1 Khái niệm quản lý: Nghiên cứu xác định khái niệm quản sau: Quản tác động có mục đích người quản tới đối tượng bị quản thông qua chức quản lý, nội dung quản cách thức quản nhằm thực mục tiêu định trước 2.3.1.2 Chức quản Cũng dựa thuyết tác giả nêu trên, xác định chức quản theo chu trình bao gồm: -Lập kế hoach; -Tổ chức thực hiện; -Chỉ đạo, phối hợp thực hiện; -Kiểm tra, đánh giá 2.3.2 Quản xây dựng văn hoá nhà trường học viện 2.3.2.1 Khái niệm quản xây dựng văn hoá nhà trường học viện Từ việc phân tích khái niệm xây dựng khái niệm văn hoá, văn hoá nhà trường, xây dựng văn hoá nhà trường học viện luận án xây dựng khái niệm quản xây dựng văn hoá nhà trường học viện sau: Quản xây dựng văn hoá nhà trường học viện tác động có mục đích nhà lãnh đạo, quản học viện thông qua chức lập kế hoạch; tổ chức thực hiện; đạo, phối hợp kiểm tra, đánh giá hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường nhằm chỉnh sửa giá trị vật chất, tinh thần khơng phù hợp; trì phát huy giá trị văn hóa vật chất, tinh thần phù hợp, tốt đẹp hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu học viện 2.3.2.2 Nội dung quản xây dựng văn hoá nhà trường học viện Dựa tiếp cận văn hoá tổ chức tiếp cận chức quản lý, luận án xác định nội dung quản xây dựng văn hoá nhà trường học viện sau: a) Lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường học viện - Lập kế hoạch xây dựng giá trị vật chất học viện: thể qua việc loại bỏ chỉnh sửa giá trị vật chất không phù hợp với văn hóa học viện nay; Xây dựng phát huy giá trị vật chất phù hợp với văn hóa nhà trường học viện Các giá trị vật chất là: Logo, biểu tượng; hiệu; bảng hiệu, sơ đồ dẫn; hình ảnh kiến trúc tòa nhà; khơng gian cảnh quan học viện; phương tiện, trang thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học - Lập kế hoạch xây dựng giá trị tinh thần học viện: thể qua việc loại bỏ chỉnh sửa giá trị tinh thần không phù hợp với văn hóa học viện nay; Xây dựng phát huy giá trị tinh thần phù hợp với văn hóa nhà trường học viện Các giá trị tinh thần là: Sứ mệnh, tầm nhìn; phương châm làm việc; quy trình, thủ tục làm việc; nghi lễ, nghi thức; niềm tin kỳ vọng thành viên; giá trị cốt lõi; văn hóa lãnh đạo, quản lý; giao tiếp, ứng xử: lãnh đạo, giảng viên, sinh viên học sinh b) Tổ chức thực xây dựng văn hoá nhà trường học viện Trên sở kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường, lãnh đạo học viện tổ chức có hiệu kế hoạch để xây dựng văn hoá nhà trường theo mục tiêu định sẵn Các kế hoạch có đưa vào thực tế hay khơng? kế hoạch có triển khai cách có hiệu hay khơng phụ thuộc vào q trình tổ chức, thực kế hoạch Việc tổ chức thực xây dựng văn hoá nhà trường học viện tập trung vào việc loại bỏ chỉnh sửa giá trị vật chất tinh thần không phù hợp với văn hóa học viện nay; xây dựng phát huy giá trị vật chất tinh thần phù hợp với văn hóa nhà trường học viện Việc tổ chức thực xây dựng văn hoá nhà trường học viện cần phải xác định rõ vai trò, vị trí người lãnh đạo, quản lý; vai trò, vị trí người chủ trì thực hiện; vai trò, vị trí người phối hợp thực 10 Trong giai đoạn tiến hành xây dựng công cụ nghiên cứu gồm: phiếu điều tra bảng hỏi; đề cương vấn sâu cho cán quản lý; giảng viên; học viên sinh viên Thời gian tiến hành từ tháng năm 2016 đến tháng năm 2016 Cụ thể sau: -Thiết kế 02 phiếu điều tra bảng hỏi: Trong đó, phiếu số dành cho cán quản lý, giảng viên; phiếu số dành cho học viên sinh viên để nghiên cứu thực trạng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Quản Xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Các yếu tố ảnh hưởng tới quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia - Thiết kế 02 đề cương vấn sâu: dành cho cán quản lý, giảng viên; dành cho học viên, sinh viên nhằm tìm hiểu sâu thực trạng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Quản Xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Các yếu tố ảnh hưởng tới quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia thông tin thân cán quản lý, giảng viên học viên, sinh viên 3.2.1.2 Giai đoạn khảo sát thử -Mục đích: Xác định phù hợp độ tin cậy bảng hỏi để qua tiến hành chỉnh sửa câu hỏi chưa đạt yêu cầu -Thời gian tiến hành: Tháng năm 2017 3.2.1.3 Cách thức tiến hành Để điều tra thử, chúng tơi sử dụng bảng hỏi cá nhân hình thành giai đoạn phương pháp thống kê tốn học để tính tốn độ tin cậy thang đo 3.2.1.4 Cách xử số liệu Sau bảng hỏi tập hợp, kết xử chương trình SPSS mơi trường Window, phiên 20.0 Ở giai đoạn này, luận án quan tâm đến độ tin cậy bảng hỏi 3.2.1.5 Giai đoạn điều tra thức 1) Mục đích: Tiến hành khảo sát để tìm hiểu đánh giá cán bộ, giảng viên thực trạng giá trị văn hoá vật chất tinh thần Học viện; xây dựng văn hoá nhà trường Học viện; quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện; yếu tố ảnh hưởng tới quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện 2) Thời gian tiến hành: Từ tháng năm 2017 đến tháng năm 2017 3) Công cụ nghiên cứu: Trong giai đoạn sử dụng phiếu điều tra bảng hỏi hoàn thiện, chỉnh sửa sau điều tra thử đề cương vấn sâu 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu thực trạng 3.2.2.1 Phương pháp điều tra bảng hỏi Phương pháp sử dụng để thu thập phần lớn số liệu nghiên cứu thực tiễn đề tài luận án Xác lập 02 phiếu điều tra sau: - Phiếu số 1: Dành cho cán bộ, giảng viên Học viện Phiếu nhằm mục đích thu thập số liệu đánh giá thực trạng giá trị văn hoá vật chất tinh thần Học viện Phiếu khảo sát gồm thang đo phần thông tin cá nhân người trả lời phiếu Thang đo gồm có phần tương ứng với 20 câu hỏi cho nội dung (1) Văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; (2) Xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; (3) Quản Xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia; (4) Các yếu tố ảnh hưởng tới quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia (5) Thông tin thân cán quản lý, giảng viên -Thang đo văn hoá nhà xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia Trong thang đo gồm câu hỏi đánh giá mức độ phù hợp, mức độ đáp ứng, mức độ thực giá trị văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia: Thang đo gồm 18 câu hỏi, thiết kế tương ứng với mức độ từ phù hợp tới không phù hợp; từ đáp ứng đến không đáp ứng; thường xuyên đến không thường xuyên Điểm thấp 1, điểm cao Điểm cao mức độ phù hợp, đáp ứng mức độ thực cao 11 -Thang đo quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia Thang đo gồm câu hỏi, đánh giá mức độ hiệu quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia Thang đo thiết kế tương ứng với mức độ từ đến tốt Điểm cao mức độ hiệu cao -Thang đo yếu tố ảnh hưởng tới quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia Thang đo với 16 item thiết kế tương ứng với mức độ từ không ảnh hưởng đến ảnh hưởng Điểm cao, mức độ ảnh hưởng cao - Phiếu số 2: Dành cho học viên, sinh viên Phiếu nhằm mục đích thu thập số liệu (1) Văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia; (2) Xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; (3) Các yếu tố ảnh hưởng tới quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia (4) Thông tin thân học viên, sinh viên -Thang đo văn hoá nhà xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia Trong thang đo gồm câu hỏi đánh giá mức độ phù hợp, mức độ đáp ứng, mức độ thực giá trị văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia: Thang đo gồm 18 câu hỏi, thiết kế tương ứng với mức độ từ phù hợp tới không phù hợp; từ đáp ứng đến không đáp ứng; thường xuyên đến không thường xuyên Điểm thấp 1, điểm cao Điểm cao mức độ phù hợp, đáp ứng mức độ thực cao -Thang đo yếu tố ảnh hưởng tới quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia Thang đo với 16 item thiết kế tương ứng với mức độ từ không ảnh hưởng đến ảnh hưởng Điểm cao, mức độ ảnh hưởng cao 3.2.2.2 Phương pháp vấn sâu cá nhân - Mục đích: Phương pháp sử dụng nhằm mục đích thu thập thêm thơng tin sâu để đánh giá thực trạng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Quản Xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Các yếu tố ảnh hưởng tới quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia - Nội dung: Nội dung vấn bao gồm thông tin thân, thực trạng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Quản Xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Các yếu tố ảnh hưởng tới quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia Lí giải nguyên nhân dẫn tới thực trạng kiến nghị cụ thể biện pháp quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia - Cơng cụ nghiên cứu: Đề cương vấn sâu cá nhân - Cách đánh giá: Những thông tin thu xử theo phương pháp định tính 3.2.2.3 Phương pháp xử số liệu thống kê tốn học - Mục đích: Hình thành hệ thống bảng kết làm sở cho việc phân tích số liệu - Phương pháp phân tích định tính: + Xử kết vấn sâu: Các kết vấn sâu giáo viên, cán quản giáo dục, học viên xử theo nội dung cụ thể văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Quản Xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Các yếu tố ảnh hưởng tới quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia - Các phương pháp phân tích định lượng Số liệu thu sau điều tra thức xử chương trình thống kê SPSS dùng mơi trường Window, phiên 20.0 Các thơng số, phép tốn thống kê sử dụng nghiên cứu bao gồm: Dữ liệu mơ tả thực trạng phân tích phép thống kê mơ tả điểm trung bình, độ lệch chuẩn, tần suất 12 3.3.Thực trạng biểu văn hố nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia 3.3.1 Thực trạng giá trị vật chất văn hóa nhà trường Học viện Bảng 3.1: Đánh giá cán giảng viên học viên, sinh viên mức độ phù hợp giá trị vật chất văn hóa nhà trƣờng Cán bộ, giảng Học viên, sinh viên viên Các giá trị vật chất ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 1.Logo 3,91 0,61 3,60 1,08 2.Biển hiệu 3,46 0,70 3,47 1,22 3.Khẩu hiệu 3,46 0,70 4,01 0,95 Cảnh quan 3,12 0,88 3,64 0,99 5.Biểu tượng 3,46 0,50 3,91 0,75 6.Bảng hiệu 3,39 0,49 3,75 0,82 7.Sơ đồ dẫn 3,31 0,81 3,73 0,82 Hình ảnh kiến trúc tòa nhà 2,95 0,58 2,96 0,87 Khơng gian 3,34 0,59 3,16 0,94 10 Phương tiện, trang thiết bị 3,35 0,54 3,35 0,54 Trung bình chung 3,37 0,64 3,25 0,89 Kết bảng 3.1 cho thấy, hai nhóm khách thể đề tài khảo sát đánh giá giá trị vật chất văn hóa nhà trường Học viện mức độ “trung bình”, (ĐTB chung nhóm cán quản giảng viên = 3,37; ĐLC = 0,64; ĐTB chung nhóm sinh viên, học viên = 32,5; 0,89) Kết nghiên cứu khẳng định, giá trị văn hoá vật chất Học viện chấp nhận Xem xét 10 giá trị vật chất văn hóa nhà trường Học viện cho thấy: hai nhóm khách thể đánh giá cao giá Logo; Biển hiệu; Khẩu hiệu; Biểu tượng đánh giá có mức độ phù hợp so với giá trị vật chất lại Tuy nhiên, bên cạnh đó, có ý kiến cán bộ, giảng viên đánh giá chưa cao số giá trị vật chất văn hóa nhà trường Học viện như: phòng thực hành máy tính; phòng làm việc; sân thể thao, thang máy, phòng truyền thống, thư viện Kết cho thấy bất cập, hạn chế cảnh quan, môi trường làm việc cán bộ, giảng viên chưa thực phù hợp với nhu cầu thực tế tiêu chí thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu làm việc giải trí cán bộ, giảng viên học viên, sinh viên Học viện 3.3.2 Thực trạng giá trị tinh thần văn hóa nhà trường Học viện Bảng 3.2: Đánh giá cán giảng viên học viên, sinh viên mức độ phù hợp giá trị tinh thần văn hóa nhà trƣờng Cán bộ, giảng Học viên, sinh viên viên Các giá trị tinh thần ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 1.Sứ mệnh, tầm nhìn 2.Phương châm làm việc 3.Quy trình, thủ tục làm việc 4.Các nghi lễ, nghi thức 5.Niềm tin kỳ vọng thành viên 6.Những giá trị cốt lõi 7.Văn hóa lãnh đạo, quản 8.Giao tiếp, ứng xử Trung bình chung 3,40 3,40 3,18 3,05 2,94 2,85 3,13 3,66 3,20 0,90 0,90 0,96 1,04 0,87 0,92 0,86 0,47 0,86 4,05 4,14 3,88 3,76 3,74 3,80 3,89 3,86 3,89 0,78 0,79 0,87 0,90 0,83 0,83 0,75 0,78 0,81 13 Kết bảng 3.2 cho thấy giá trị tinh thần văn hóa nhà trường Học viện đánh giá mức “trung bình”, (ĐTB chung nhóm cán quản giảng viên = 3,20; ĐLC = 0,86; ĐTB chung nhóm sinh viên, học viên = 3,89; ĐLC 0,81) Kết nghiên cứu khẳng định, giá trị tinh thần văn hóa nhà trường Học viện phù hợp Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nhân tố: Quy trình, thủ tục làm việc, Giá trị cốt lõi, Niềm tin kỳ vọng thành viên Học viện chưa đánh giá cao giá trị khác Đây nguyên nhân số “niềm tin, kỳ vọng thành viên Học viện chưa khách thể nghiên cứu đánh giá cao Điều vấn đề cần quan tâm xây dựng giải pháp quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Về “Các giá trị cốt lõi” của Học viện, kết cho thấy: đa số khách thể nghiên cứu trí cho việc xác định giá trị cốt lõi Học viện phù hợp Tuy nhiên, qua vấn sâu, ý kiến Lãnh đạo Học viện cho rằng, cần phải chỉnh sửa giá trị cốt lõi cho phù hợp với tình hình 3.4 Thực trạng xây dựng văn hố nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia 3.4.1 Thực trạng xây dựng giá trị văn hóa vật chất Học viện Bảng 3.3: Đánh giá cán giảng viên học viên, sinh viên thực trạng xây dựng giá trị văn hoá vật chất Học viện Chỉnh sửa, xây dựng giá Phát huy giá trị vật Các giá trị vật chất trị vật chất chất phù hợp không phù hợp ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 1.Logo 2,60 1,09 3,32 1,27 2.Biển hiệu 2,83 1,02 3,05 1,38 3.Khẩu hiệu 3,04 0,68 2,96 1,39 Cảnh quan 2,94 1,01 3,33 1,13 5.Biểu tượng 2,61 0,97 2,88 1,28 6.Bảng hiệu 3,12 0,75 3,05 1,33 7.Sơ đồ dẫn 2,59 1,00 3,10 1,20 Hình ảnh kiến trúc tòa nhà 3,01 0,70 3,32 1,27 Không gian 2,62 1,35 3,05 1,38 10 Phương tiện, trang thiết bị 2,52 1,18 2,96 1,39 Trung bình chung 2,78 0,97 3,10 1,30 Nghiên cứu kết khảo sát cho thấy việc chỉnh sửa, xây dựng giá trị vật chất không phù hợp Học viện tiến hành hiệu chưa cao (ĐTB =2,78; ĐLC =0,97) Kết nghiên cứu cho thấy, số giá trị vật chất nghiên cứu thì: Bảng hiệu (ĐTB = 3,12; ĐLC = 0,75); Khẩu hiệu (ĐTB= 3,04; ĐLC = 0,68); Hình ảnh kiến trúc tòa nhà (3,01; ĐLC = 0,70) giá trị vật chất đánh gía cao yếu tố khác 10 giá trị vật chất nghiên cứu Song, có số giá trị văn hố vật chất chưa chỉnh sửa xây dựng như: Phương tiện, trang thiết bị; Sơ đồ dẫn; Biểu tượng; Logo… (ĐTB giá trị vật chất từ 2,52 đến 2,60) Rõ ràng giá trị văn hóa vật chất Học viện chỉnh sửa xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đạt Học viện Xem xét đánh giá khách thể nghiên cứu thực trạng phát huy giá trị vật chất phù hợp Học viện thực tốt (ĐTB = 3,10; ĐLC = 1,30) Như vậy, so với việc chỉnh sửa xây Học viện thực việc phát huy giá trị vật chất phù hợp tốt 3.4.2 Thực trạng xây dựng giá trị văn hóa tinh thần Học viện Hành Quốc gia 14 Bảng 3.4: Đánh giá cán giảng viên học viên, sinh viên thực trạng xây dựng giá trị văn hoá tinh thần Học viện Chỉnh sửa, xây dựng Phát huy giá trị giá trị tinh thần tinh thần phù hợp Các giá trị tinh thần không phù hợp ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 1.Sứ mệnh, tầm nhìn 3,07 0,85 3,70 0,99 2.Phương châm làm việc 3,03 0,97 3,48 1,08 3.Quy trình, thủ tục làm việc 3,03 1,03 3,42 1,06 4.Các nghi lễ, nghi thức 3,24 0,78 3,34 1,14 5.Niềm tin kỳ vọng thành viên 2,90 0,98 3,59 1,01 6.Những giá trị cốt lõi 2,97 0,97 3,72 0,93 7.Văn hóa lãnh đạo, quản 3,21 0,80 3,64 0,85 8.Giao tiếp, ứng xử 2,89 1,19 3,75 0,85 Trung bình chung 3,04 0,95 3,58 0,98 Tổng hợp kết khảo sát cho thấy, đa số khách thể nghiên cứu cho Học viện Hành Quốc gia nỗ lực chỉnh sửa, xây dựng giá trị tinh thần bao gồm: Sứ mệnh, tầm nhìn, Quy trình, thủ tục làm việc, Các nghi lễ, nghi thức, Những giá trị cốt lõi… việc chỉnh sửa, xây dựng giá trị tinh thần đánh giá phù hợp với mục tiêu chung Học viện giai đoạn (ĐTB = 3,04; ĐLC = 0,95) Trong giá trị tinh thần nghiên cứu khách thể khảo sát đánh giá cao việc chỉnh sửa, xây dựng giá trị như: Văn hóa lãnh đạo, quản lý; Các nghi lễ, nghi thức; Sứ mệnh, tầm nhìn (ĐTB từ 3,07 đến 3,24) Tuy nhiên, kết nghiên cứu rằng, giá trị tinh thần “Niềm tin kỳ vọng thành viên” có ĐTB thấp so với giá trị nghiên cứu (ĐTB = 2,90 ; ĐLC – 0,98) Như vậy, nói, việc kịp thời chỉnh sửa xây dựng giá trị tinh thần cho phù hợp với phát triển Học viện giai đoạn đánh giá cao, vấn đề niềm tin, kỳ vọng cán bộ, giản viên học viên sinh viên Học viện chưa cao, mà việc xây dựng niềm tin cho đội ngũ cán quản lý, giảng viên, học viên sinh viên nhiệm vụ vô quan trọng phát triển Học viện Đây điều cần phải quan tâm xây dựn thừi gian tới 3.5 Thực trạng quản xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia 3.5.1 Thực trạng lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Bảng 3.5: Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường Các hoạt động lập kế hoạch Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Xác định mục tiêuxây dựng văn hoá nhà trườngtại Học viện Xác định nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trường Học viện Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trườngtại Học viện Tỉ lệ % Kém Tƣơng Trung đối bình Khá Tốt ĐTB ĐLC 21,7 32,6 31,4 14,3 2,382 0,980 21,7 21,7 42,3 14,3 2,491 0,987 21,7 21,7 42,3 14,3 2,491 0,987 21,7 21,7 41,1 15,4 2,502 0,999 15 Xác định nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà 21,7 21,7 42,3 14,3 2,491 0,987 trườngtại Học viện Xác định biện pháp xây dựng văn hoá 21,7 21,7 42,3 14,3 2,491 0,987 nhà trườngtại Học viện Trung bình chung 2,462 0,948 Kết khảo sát cho thấy, hoạt động lập kế hoạch quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện đạt mức trung bình chung “bình thường” (ĐTB chung =2,46; ĐLC=0,94; mức độ bình thường) Xem xét nội dung việc lập kế hoạch quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện, nội dung đánh giá thấp so với nội dung khác bảng đánh giá “Phân tích đánh giá thực trạng xây dựng văn hoá nhà trường Học viện” (ĐTB =2,38; ĐLC=0,98; mức độ bình thường, 3/7) Kết cho thấy chất lượng lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường Học viện chưa đáp ứng yêu cầu khâu phân tích thực trạng xây dựng văn hố nhà trường chưa quan tâm mức Về thuyết quan trọng, khâu khơng quan tâm mức ảnh hưởng lớn đến tính khoa học khả thi kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường Học viện 3.5.2 Thực trạng tổ chức, triển khai xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Bảng 3.6: Đánh giá cán bộ, giảng viên tổ chức, triển khai xây dựng văn hoá nhà trƣờng Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Kém Tƣơng Trung Khá Tốt đối bình Xác định đơn vị, phận, cá nhân Học viện tham gia 33,7 20,6 41,7 4,0 2,160 0,945 xây dựng văn hoá nhà trường Phân công nhiệm vụ cụ thể đơn vị, phận, cá 33,7 10,9 29,7 25,7 2,474 1,202 nhân Học viện tham gia xây dựng văn hoá nhà trường Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn hoá 12,0 42,3 31,4 14,3 2,480 0,883 nhà trường cho đơn vị, phận cá nhân Học viện Xác lập chế phối hợp phận tham gia quản 33,7 10,9 29,7 25,7 2,474 1,202 xây dựng văn hoá nhà trường Học viện 2,397 1,023 Trung bình chung Kết khảo sát cho thấy, đa số khách thể nghiên cứu cho rằng, công tác tổ chức, triển khai quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện mức trung bình chung “trung bình”(ĐTB chung =2,39; ĐLC=1,02; mức độ trung bình) Kết cho thấy công tác công tác tổ chức, triển khai quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện dừng lại mức độ tạm chấp nhận Trong đó, hoạt động quản đánh giá thấp bảng đánh giá nêu “Xác định đơn vị, phận, cá nhân Học viện tham gia xây dựng văn hoá nhà trường”(ĐTB=2,16; ĐLC=0,94; mức độ thấp) Như vâỵ, Ban lãnh đạo Học viện tổ chức, triển khai chương trình, kế hoạch tồn Học viện, song thực tế, việc triển khai công tác thực thi xây dựng văn hoá nhà trường đơn vị, phận chưa thật hiệu chưa cụ thể 3.5.3 Thực trạng đạo xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia 16 Bảng 3.7: Đánh giá cán bộ, giảng viên đạo xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Các hoạt động Xác định phương hướng, mục tiêu, hoạt động xây dựng văn Tỉ lệ % Kém Tƣơng Trung KháTốt ĐTB ĐLC đối bình 33,7 9,7 30,9 25,7 2,485 1,202 hoá vật chất tinh thần Học viện Ra định hoạt động xây dựng văn hoá vật chất văn hoá tinh thần Học viện Động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia xây dựng văn hoá vật chất văn hoá tinh thần Học viện Tổ chức hình thức hoạt động phù hợp để xây dựng văn hoá vật chất văn hoá tinh thần Học viện Tổ chức thực nội dung xây dựng văn hoá vật chất văn hoá tinh thần Học viện Động viên khích lệ thành viên thực nội dung xây dựng văn hoá vật chất văn hoá tinh thần Học viện Điều chỉnh kế hoạch thực xây dựng văn hoá vật chất văn hoá tinh thần Học viện Tổng kết việc thực kế hoạch xây dựng văn hoá vật chất văn hoá tinh thần Học viện Trung bình chung 26,8 21,7 47,1 4,5 2,293 0,914 24,0 19,4 30,9 25,7 2,582 1,115 33,7 9,7 42,3 14,3 2,371 1,095 12,0 31,4 42,3 14,3 2,588 0,878 12,0 31,4 30,9 25,7 2,702 0,984 12,0 31,4 32,6 24,0 2,685 0,969 12,0 31,4 21,1 35,4 2,800 1,055 2,585 1,005 Kết cho thấy việc đạo xây dựng văn hố nhà trường đạt điểm trung bình chung mức độ “khá”(ĐTB chung=2,58; ĐLC=1,00; mức độ bình thường) Kết cho thấy, Ban Lãnh đạo Học viện thực đạo công tác xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Xem xét nội dung cơng tác đạo xây dựng văn hố Học viện bảng trên, nội dung cán bộ, giảng viên đánh giá cao so với nội dung lại “Tổng kết việc thực kế hoạch xây dựng văn hoá vật chất văn hố tinh thần Học viện”(ĐTB=2,80; ĐLC=1,05; mức độ bình thường, 1/7), nội dung “Ra định xây dựng văn hoá vật chất văn hoá tinh thần Học viện”(ĐTB=2,29; ĐLC=0,91; mức độ bình thường) Kết phản ánh thực trạng công quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện bộc lộ bất cập khó khăn định, đặc biệt khâu định Kết khảo sát vấn sâu cho ý kiến tương tự Thực tế Học viện 10 năm qua có thay đổi lớn quan chủ quản cấu tổ chức máy (từ năm 2007 – 2017) việc liên tục thay đổi nhân vị trí người đứng đầu Học viện người đứng đầu giữ vị trí kiêm nhiệm dẫn đến việc đạo thực công tác xây dựng văn hố nhà trường Học viện gặp khó khăn 3.5.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá việc xây dựng thực văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Bảng 3.8: Đánh giá cán bộ, giảng viên công tác kiểm tra, đánh giá việc xây dựng thực văn hoá nhà trƣờng Nội dung Xác định tiêu chí đánh giá xây dựng văn vật chất văn hoá tinh thần Học viện Kiểm tra việc thực nội dung xây dựng xây dựng văn hoá vật chất văn hoá tinh thần Học viện Kém Tƣơng đối 12,0 32,6 12,0 42,3 Tỉ lệ % Trung bình Khá Tốt ĐTB ĐLC 31,4 24,0 2,673 0,972 21,7 24,0 2,577 ,984 17 Kiểm tra việc phối hợp phân viện, khoa, ban đơn vị 12,0 32,6 việc xây dựng văn hoá vật chất văn hoá tinh thần Học viện Phát sai sót kịp thời điều chỉnh kế hoạch xây dựng văn hoá 12,0 42,3 vật chất văn hoá tinh thần Học viện Xử kết sai sót xây dựng thực văn hoá vật chất văn 21,7 32,6 hoá tinh thần Học viện Sử dụng kết kiểm tra đánh giá việc xây dựng thực văn hoá nhà trường vào việc đánh giá 21,7 32,6 thi đua hàng năm cán cán bộ, giảng viên nhân viên Trung bình chung 41,1 14,3 2,577 0,879 31,4 14,3 2,480 0,883 31,4 14,3 2,382 0,980 31,4 14,3 2,382 0,980 2,512 0,919 Đánh giá chung công tác kiểm tra, đánh giá việc xây dựng văn hoá nhà trường Học viện, đa số cán bộ, giảng viên cho cơng tác đạt điểm trung bình chung mức độ “khá” (ĐTB chung =2,51; ĐLC=0,91; mức độ bình thường) Xem xét nội dung bảng, nội dung cán bộ, giảng viên đánh giá cao “Xác định tiêu chí đánh giá hoạt động xây dựng văn hoá vật chất văn hoá tinh thần Học viện” (ĐTB=2,67; ĐLC=0,67; mức độ bình thường) Tiêu chí đánh giá thấp nội dung bảng đánh giá nêu “Sử dụng kết kiểm tra đánh giá việc xây dựng thực văn hoá nhà trườngvào việc đánh giá thi đua hàng năm cán bộ, giảng viên nhân viên” (ĐTB=2,38; ĐLC=0,98; mức độ bình thường) Đây điều mà luận án cần đưa khuyến nghị Học viện Hành Quốc gia đưa tiêu chí thực văn hoá nhà trường vào đánh giá thi đua bước đột phá quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia 3.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản xây dựng văn hoá Học viện Hành Quốc gia Tổng hợp số liệu khảo sát vấn sâu, cho thấy tất yếu tố nghiên cứu có ảnh hưởng tới quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia, yếu tố khách quan yếu tố thể chế, chế sách sở vật chất ảnh hưởng mạnh mẽ sâu sắc nhất; yếu tố chủ quan yếu tố thuộc người lãnh đạo quản yếu tố có ảnh hưởng quan trọng nhất, họ người có vai trò định hình phát triển văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia Chƣơng GIẢI PHÁP QUẢN XÂY DỰNGVĂN HÓA NHÀ TRƢỜNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 4.1 Một số định hướng nguyên tắc xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia 4.1.1 Một số định hướng xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành quốc gia 4.1.1.1 Xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia xuất phát từ quan điểm Đảng sách pháp luật Nhà nước văn hóa giáo dục, đào tạo a Quan điểm Đảng xây dựng phát triển văn hóa b Chính sách Nhà nước đổi giáo dục vị Học viện Hành Quốc gia 4.1.1.2 Quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục cải cách hành 4.1.1.3 Quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia phù hợp với việc xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc 4.1.2 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp Gồm ngun tắc có bản: đảm báo tính mục đích; đảm bảo tính khoa học; đảm bảo tính thực tiễn - khả thi 4.2 Các giải pháp hoàn thiện quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia 18 Giải pháp 1: Tiếp tục hồn thiện quy trình, thủ tục làm việc, nội quy, quy chế Học viện Hành Quốc gia 1.1 Mục đích giải pháp Việc hồn thiện quy trình, thủ tục làm việc nội quy, quy chế Học viện giải pháp cốt lõi nhằm xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia, tạo nên hiệu hoạt động Học viện 1.2 Nội dung giải pháp Học viện cần chỉnh sửa quy trình, thủ tục, nơi quy, quy chế không hợp lý, không phù hợp, xây dựng bổ sung quy trình, thủ tục, nội quy, quy chế để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động quản lý, giảng dạy học tập nhà trường 1.3 Cách thức tiến hành điều kiện thực giải pháp Giám đốc Học viện, với Ban giám đốc, Đảng ủy Học viện họp để thống chủ trương, cách làm nhằm chỉnh sửa quy trình, thủ tục, nội quy, quy chế không hợp lý, không phù hợp, xây dựng bổ sung quy trình, thủ tục, nội quy, quy chế phục vụ cho mặt hoạt động học viện Giải pháp 2: Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia 2.1 Mục đích giải pháp: Chỉnh sửa xây dựng kế hoạch đảm bảo khoa học khả thi để cao hiệu công tác xây dựng văn hóa nhà trường Học viện 2.2 Nội dung giải pháp: Lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường Học viện thể qua lập kế hoạch xây dựng giá trị vật chất giá trị tinh thần Học viện - Lập kế hoạch xây dựng giá trị vật chất Học viện thể qua việc loại bỏ chỉnh sửa giá trị vật chất không phù hợp với văn hóa Học viện nay; xây dựng phát huy giá trị vật chất phù hợp với văn hóa nhà trường Học viện bối cảnh - Lập kế hoạch xây dựng giá trị tinh thần Học viện thể qua việc loại bỏ chỉnh sửa giá trị tinh thần khơng phù hợp với văn hóa Học viện nay; xây dựng phát huy giá trị tinh thần phù hợp với văn hóa nhà trường Học viện bối cảnh 2.3 Cách thức tiến hành điều kiện thực giải pháp: Giám đốc Học viện đạo phân viện, khoa, ban, phòng, tổ mơn phận Học viện: - Rà soát lại giá trị vật chất Học viện xem nhân tố khơng phù hợp để loại bỏ chỉnh sửa chúng để phù hợp với yêu cầu xây dựng văn hóa nhà trường - Rà sốt lại giá trị thần, có giá trị cột lõi Học viện, tác phong làm việc, cách thức ứng xử thành viên Học viện để xem khía cạnh nào, biểu khơng phù hợp để chỉnh sửa, loại bỏ, xác định giá trị tinh thần cần xây dựng để đạp ứng yếu cầu Học viện Giải pháp 3: Xây dựng tiêu chí văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia 3.1 Mục đích giải pháp: Xây dựng số tiêu chí giá trị vật chất tinh thần văn hóa nhà trường làm sở để xây dựng văn hoá nhà trường Học viện 3.2 Nội dung giải pháp Xây dựng tiêu chí văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia gồm giá trị vật chất (10 tiêu chí) giá trị tinh thần gồm (8 tiêu chí), với tổng số 18 số để xác định tiêu chí xây dựng văn hóa nhà trường Học viện 3.3 Cách thức tiến hành thực giải pháp: Lãnh đạo Học viện phải dựa tiêu chuẩn chung để triển khai thành hoạt động cụ thể Đó hoạt động tuyên truyền tiêu chuẩn xây dựng văn hóa nhà trường, phổ biến tiêu chuẩn văn hóa đến phòng ban, khoa để cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên biết thực Cũng tuyên truyền qua hiệu, áp phích qua nội dung môn học, buổi tập huấn, bồi dưỡng văn hố cơng sở, quy tắc ứng xử thành viên Học viện Việc triển khai phải theo trình tự chặt chẽ, nghiêm túc có hiệu cao Việc thực phải gắn liền với việc kiểm tra, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thường xuyên 19 Giải pháp 4: Tổ chức thường xuyên tạo kết nối, tương tác tích cực cán bộ, giảng viên học viên, sinh viên Học viện 4.1 Mục đích giải pháp: Là tăng thêm hiểu biết, đồng cảm thành viên tập thể Học viện 4.2 Nội dung giải pháp: Lãnh đạo Học viện đạo tăng cường kết nối, tương tác tích cực cán bộ, giảng viên học viên, sinh viên qua nâng cao hiệu học tập, nghiên cứu học viên, sinh viên, nâng cao hiệu làm việc giảng viên, cán Học viện 4.3 Cách thức tiến hành điều kiện thực giải pháp: Lãnh đạo Học viện phối hợp với phòng ban Đảng ủy Học viện quán triệt nhiệm vụ xây dựng tinh thần tập thể Học viện; tổ chức nhiều hoạt động chung để cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức người lao động Học viện hiểu biết lẫn nhiều hơn, đồng cảm chia sẻ với nhiều như: hoạt động giao lưu, học tập ngoại khóa, hoạt động văn nghệ, thể thao để tăng cường hiểu biết giảng viên với sinh viên học viên Từ tạo nên tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn cán bộ, giảng viên với học viên, sinh viên Giải pháp 5: Chỉ đạo giảm bớt đào tạo thuyết, tăng cường thực hành, đào tạo kỹ cho học viên, sinh viên đáp ứng yêu cầu thực tế đặt 5.1 Mục đích giải pháp Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhà trường phải hướng tới hình thành kĩ bản, hình thành thái độ hành vi học viên, sinh viên phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp 5.2 Nội dung giải pháp Tăng cường học thực hành; tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tiễn 5.3 Cách thức tiến hành điều kiện thực giải pháp: Lãnh đạo Học viện tổ chức triển khai chủ trương tăng cường học thực tiễn cho học viên, sinh viên khoa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc lãnh đạo khoa nghiêm túc thực Giải pháp 6: Tăng cường sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo phương pháp đại Học viện 6.1 Mục đích giải pháp: Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học tập, nghiên cứu cán bộ, giảng viên học viên, sinh viên 6.2 Nội dung giải pháp: - Thứ nhất, đầu tư cho việc cải tạo nâng cấp xây trụ sở làm việc, hệ thống giảng đường, ký túc xá, phòng nghỉ giờ, phòng làm việc cho giảng viên, khu hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí cán bộ, giảng viên học viên sinh viên - Thứ hai: mua phương tiện, thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng thời kỳ cách mạng cơng nghiệp 4.0 như: máy tính tốc độ cao, máy chiếu, đồ dùng dạy học, văn phòng phẩm… trang thiết bị phòng đào tạo trực tuyến để đào tạo, bồi dưỡng online… - Thứ ba: đồ dùng, thiết bị dạy học có chất lượng khơng đảm bảo cho hoạt động đào tạo Học viện 6.3 Cách thức tiến hành điều kiện thực giải pháp Lãnh đạo Học viện vào kinh phí phân bổ đạo cho phòng ban chức có liên quan xây dựng kế hoạch, bổ sung sở vật chất, trang thiết bị vật chất phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Học viện Đồng thời đạo cho văn phòng khoa theo dõi chặt chẽ để việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ đào tạo sử dụng cách có hiệu quả, khơng lãng phí; xây dựng ý thức giữ gìn, bảo vệ thiết bị, sở vật chất dạy học trang bị nâng cao kỹ sử dụng tốt trang thiết bị 4.3 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp 4.3.1 Mục đích khảo nghiệm: Từ kết nghiên cứu luận thực tiễn luận án đề xuất giải pháp quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Để đánh giá chất lượng tính thực tiễn giải pháp đề xuất chúng tơi tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp Mặt khác, từ kết khảo nghiệm này, xem xét giải pháp có tính khả thi cao để đưa vào thử nghiệm thực tiễn 20 4.3.2 Nội dung phương pháp khảo nghiệm - Nội dung khảo nghiệm: Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia thông qua đánh giá cán bộ, giảng viên - Phương pháp khảo nghiệm: 1) Phương pháp điều tra bảng hỏi - Mục đích: Nhằm xin ý kiến đánh giá thực trạng mức độ cần thiết khả thi giải pháp quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện thơng qua đánh giá cán quản lý, giảng viên - Nội dung: Thiết kế mẫu phiếu gồm có câu hỏi tìm hiểu đánh giá cán bộ, giảng viên mức độ cần thiết mức độ khả thi giải pháp quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện thông qua đánh giá cán bộ, giảng viên - Công cụ đo: Phiếu điều tra dành cho cán giảng viên (phụ lục 4) - Thang đánh giá: Thiết kế thang đánh giá tính cần thiết tính khả thi giải pháp đề xuất theo mức, cụ thể sau: tương ứng với mệnh đề phương án lựa chọn từ “rất không cần thiết; không khả thi” đến “rất cần thiết khả thi” Với mệnh đề, khách thể phép lựa chọn năm phương án Điểm trung bình cao thấp Điểm trung bình cao mức độ cần thiết khả thi cao 2) Phương pháp vấn sâu - Mục đích: Thu thập, bổ sung làm rõ thông tin thu từ khảo sát diện rộng để tìm hiểu rõ thực trạng mức độ cần thiết mức độ khả thi giải pháp quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia mà đề tài luận án đề xuất - Nội dung: Các thông tin thân, làm rõ thực trạng mức độ cần thiết mức độ khả thi quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia - Công cụ nghiên cứu: Đề cương vấn sâu cá nhân (phụ lục 5) - Cách đánh giá: Những thông tin thu xử theo phương pháp định tính 4.3.3 Mẫu khảo nghiệm Để tìm hiểu thự trạng tính cần thiết tính khả thi giải pháp đề xuất, tiến hành nghiên cứu 80 cán quản giảng viên 4.3.4 Kết khảo nghiệm 4.3.4.1 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết giải pháp quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia (Bảng 4.1 - Phụ lục 28) Phân tích số liệu tổng hợp bảng cho thấy, giải pháp đánh giá cần thiết cần thiết (tỷ lệ số người hỏi đánh giá mức độ cần thiết cần thiết từ 70,0% trở lên) Kết nghiên cứu khẳng định giải pháp mà đề tài luận án đề xuất cần thiết để quản tốt nhiệm vụ quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia 4.3.4.2 Kết khảo nghiệm mức độ khả thi giải pháp quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia (Bảng 4.2 - Phụ lục 28) Trong giải pháp đề xuất giải pháp “Xây dựng tiêu chí văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” 94,0% số người hỏi đánh giá giải pháp có tính khả thi có giải pháp khơng có số người khảo sát cho giải pháp không khả thi 4.2 Thử nghiệm giải pháp quản xây dựng văn hóa nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia Trong giải pháp mà luận án đề xuất chúng tơi chọn giải pháp “Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” để thử nghiệm hoạt động khởi đầu cho chu trình quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện 4.4.1 Mục đích thử nghiệm Mục đích thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi giải pháp “Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” 21 4.4.2 Giả thuyết thử nghiệm Hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia tăng lên tích hợp, bao quát hết nội dung cần thiết xây dựng văn hóa nhà trường để đưa vào kế hoạch 4.4.3 Địa bàn thử nghiệm mẫu thử nghiệm 4.4.3.1 Địa bàn thử nghiệm Địa bàn chọn thử nghiệm giải pháp thử nghiệm Khoa Văn Cơng nghệ hành - Học viện Hành Quốc gia Hà Nội 4.4.3.2 Mẫu thử nghiệm Luận án thử nghiệm cán lãnh đạo, quản giảng viên, viên chức Khoa Văn Cơng nghệ hành Đặc điểm đối tượng thử nghiệm: Thử nghiệm tiến hành 37 cán bộ, giảng viên Khoa Văn Cơng nghệ hành Trong có 90 % cán bộ, giảng viên nữ, 10% cán bộ, giảng viên nam; Tiến sĩ (chiếm 21% CBGV), lại 23 Thạc sỹ (chiếm 79%); Trong đó: Lãnh đạo Khoa 02 người (0,6%); Lãnh đạo Bộ môn 06 người (1,8%) 4.4.4 Thời gian thử nghiệm - Tổ chức thử nghiệm: từ tháng 10/2017 – 5/ 2108 - Đánh giá kết thử nghiệm: Từ tháng đến tháng năm 2018 4.4.5 Thang đánh giá Đánh giá thay đổi mức độ lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Cụ thể thay đổi mức độ khía cạnh đánh giá thơng qua 06 báo (đã ghi bảng thử nghiệm) Đánh giá thay đổi hoạt động “Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” Khoa Văn Cơng nghệ hành biện pháp thử nghiệm thông qua mức độ: biểu chưa tốt, biểu trung bình, biểu khá, biểu tốt, biểu tốt theo mức độ từ đến 4.4.6 Các giai đoạn thử nghiệm 4.4.6.1 Giai đoạn chuẩn bị 4.4.6.2 Giai đoạn thử nghiệm 4.4.6.3 Giai đoạn đo sau thử nghiệm 4.4.7 Kết thử nghiệm 4.4.7.1 Kết đo trước thử nghiệm Kết đo thực trạng “Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” Khoa Văn Cơng nghệ hành biểu theo kết Đơn vị tính: Điểm Biểu đồ 4.1: Mức độ thực „„Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia” Khoa Văn Cơng nghệ hành (trước thử nghiệm) 22 Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ 4.1 cho thấy trước thử nghiệm giải pháp “Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” Khoa Văn Cơng nghệ hành biểu tiêu chí có chênh lệch rõ rệt, điểm trung bình chung tiêu chí thử nghiệm có điểm trung bình từ 2,19- 2,59 điểm (Phụ lục 33,34) 4.4.7.2 Kết đo sau thử nghiệm Đơn vị tính: Điểm Biểu đồ 4.2: Mức độ thực hiện“Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia” KhoaVăn Cơng nghệ hành (sau thử nghiệm) Nhận xét: Nhìn vào biểu 4.2 cho thấy sau thử nghiệm giải pháp:“Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” áp dụng Khoa Văn Công nghệ hành Kết thử nghiệm có khác biệt rõ nét: khác biệt rõ thể tiêu chí “Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường Khoa có điểm trung bình 4,14, đạt mức tốt 13,5,% 86,5% (Phụ lục 33,34) 4.4.7.3.Kết luận thử nghiệm So sánh kết “Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” áp dụng Khoa Văn Cơng nghệ hành cho thấy hành động lập kế hoạch có thay đổi rõ rệt trước sau áp dụng biện pháp Nhìn tổng thể tồn nội dung lập kế hoạch 6/6 tiêu chí chiếm 100% nội dung lập kế hoạch trước thử nghiệm mức độ khá, tốt khơng có ý kiến đánh giá Sau thử nghiệm 100% nội dung có mức độ tốt, thay đổi rõ rệt nội dung: “Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành chính” điểm trung bình 4,14 điểm chiếm với 13,5% tốt; 86,5,% khá; Nội dung: “Xác định nội dung cần đưa vào xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành chính” điểm trung bình 14,4%, 16,2% tốt 81,1% Như vậy, thử nghiệm đạt kết tích cực Các số sau thử nghiệm cao số trước thử nghiệm Điều thể giải pháp đưa thử nghiệm phù hợp, đáp ứng mục đích, yêu cầu quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Với chức mình, văn hố có vai trò giáo dục lớn toàn thể thành viên nhà trường Chínhquản xây dựng văn hoá nhà trường học viện, có Học viện Hành Quốc gia Việt Nam vấn đề cấp bách Nhất là, Chính phủ Việt Nam đạo liệt cải cách hành nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao cung cấp dịch vụ hành công cho tổ chức công dân Quản xây dựng văn hoá nhà trường 23 Học viện Hành Quốc gia việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam bối cảnh cải cách hành nhà nhà nước hội nhập quốc tế 1.2 Tiếp cận văn hoá tổ chức chức quản để nghiên cứu quản xây dựng văn hoá nhà trường học viện, tác giả thực mục tiêu đề ban đầu là: xây dựng sở luận văn hoá nhà trường đại học, học viện bao gồm giá trị văn hoá vật chất văn hoá tinh thần để sở xác lập cơng cụ tiến hành khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng văn hố nhà trường quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Số liệu khảo sát cho thấy giá trị văn hoá vật chất tinh thần Học viện Hành Quốc gia mức trung bình khá, phù hợp với điều kiện Học viện, song xu hướng đổi giáo dục, đào tạo cải cách hành nhà nước bối cảnh hội nhập quốc tế giá trị văn hố nhà trường Học viện có bất cập cần cải biến Luận án xác định đánh giá mức độ yếu tố ảnh hưởng tới quản xây dựng văn hoá nhà trường học viện để khảo sát đánh giá mức độ tác động yếu tố đến hoạt động quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia, có vai trò quan trọng thể chế, chế, sách, sở vật chất người có vai trò quan trọng Lãnh đạo Học viện Trên sở đó, luận án đề xuất 06 giải pháp quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia, bao gồm: Tiếp tục hồn thiện quy trình, thủ tụ làm việc nội quy, quy chế Học viện Hành Quốc gia; nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện; xây dựng tiêu chí văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia; tổ chức thường xuyên kết nối, tương tác tích cực cán bộ, giảng viên học viên, sinh viên Học viện; đạo giảm bớt đào tạo thuyết, tăng cường thực hành, đào tạo kỹ cho học viên, sinh viên đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra; tăng cường sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo phương pháp đại Học viện Để giải pháp thực hố thực tiễn, tác giả luận án tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp đề xuất Kết khảo nghiệm cho thấy 06 giải pháp quản khách thể khảo sát vấn đánh giá cần thiết khả thi áp dụng vào thực tiễn quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia, giải pháp “Xây dựng tiêu chí văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” 1.3 Luận án tiến hành thử nghiệm giải pháp: “Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” áp dụng Khoa Văn Cơng nghệ hành Kết thử nghiệm khẳng định hiệu giải pháp mà tác giả đề xuất khả thi nâng cao chất lượng lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường cho thành viên Khoa, mở rộng áp dụng tồn Học viện để tăng cường cơng tác quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia bối cảnh hội nhập quốc tế trước yêu cầu cải cách hành phục vụ xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động Một số khuyến nghị Để giải pháp quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia đạt hiệu mong đợi, tác giả luận án xin đề xuất số khuyến nghị sau: 2.1.Đối với Chính phủ Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành điểm mốc quan trọng lịch sử gần 60 năm phát triển Học viện Học viện Hành Quốc gia tiếp tục khẳng định đơn vị nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ Đó khẳng định tính khách quan vị thế, vai trò ghi nhận, đánh giá cao đóng góp Học viện nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức, viên chức nói riêng, cung cấp nhân lực hành cho xã hội nói chung Quyết định tạo sở pháp để Học viện tiếp tục triển khai chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng chiến lược phát triển cho năm tiếp theo, bảo đảm xây dựng Học viện thực trở thành trung tâm quốc gia ngang tầm khu vực quốc tế bồi dưỡng lực quản lý, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên 24 chức, đào tạo nguồn lực chất lượng cao quản công, nghiên cứu khoa học hành sách phục vụ xây dựng hành kiến tạo, pháp quyền, liêm chính, phục vụ Vì vậy, Chính phủ cần có chế đặc thù Học viện, tăng cường đầu tư nguồn lực người sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật Học viện Hành Quốc gia phát triển xứng tầm, đóng góp nhiều cho nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho công vụ nước nhà khu vực 2.2 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo cần hồn thiện Đề án Xây dựng văn hố ứng xử trường học trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đạo sửa đổi, bổ sung nội dung đạo đức nhà giáo, đưa quy tắc ứng xử vào quy chế làm việc, phát huy dân chủ trường học để Học viện có sở xây dựng văn hố nhà trường tổ chức Phối hợp với bộ, ngành Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức lối sống cho hệ trẻ, đặc biệt việc giáo dục học sinh, sinh viên khai thác sử dụng internet, mạng xã hội cách hiệu Tăng cường công tác quản nâng cao đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo Tăng cường tra, kiểm tra nề nếp, kỉ cương trường học; xử nghiêm giáo viên, giảng viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo - Phối hợp với quan báo chí, truyền thơng xây dựng chun trang, chun mục giáo dục văn hoá nhà trường 2.3 Đối với Bộ Nội Vụ Trong phạm vi thẩm quyền mình, Bộ Nội vụ cần quan tâm hỗ trợ Học viện chế, sách, tạo điều kiện cho Học viện phát huy truyền thống để đóng góp ngày hiệu hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho công vụ 2.4 Đối với Học viện Hành Quốc gia Để tạo ổn định phát triển bền vững Học viện tương lai, Lãnh đạo Học viện cần xác định cho Học viện Hành Quốc gia có tầm nhìn 10 năm, 20 năm xa tương lai Cần phải tìm câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi “tương lai Học viện nào?” Sự phát triển Học viện, hình ảnh tương lai Học viện phụ thuộc vào xuất sắc lời giải cho câu hỏi Trong giai đoạn tới, Học viện cần tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lãnh đạo, quản trung cấp, cao cấp hệ thống hành nhà nước, có lực đạo đức cơng vụ, có kiến thức chun sâu khoa học hành chính; khoa học lãnh đạo, quản lý; đào tạo tinh hoa, nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công theo nhu cầu xã hội; nghiên cứu khoa học, tư vấn sách cơng chuyển giao tri thức khoa học hành chính, khoa học lãnh đạo, quản ngang tầm khu vực ASEAN, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hội nhập quốc tế, góp phần vào nghiệp phát triển đất nước Hiện nay, Học viện Hành Quốc gia tiếp tục hồn thiện quy chế Văn hố cơng sở Chúng mong Học viện lồng ghép tiêu chí văn hố nhà trường đề xuất giải pháp luận án vào nội dung điều chỉnh Quy chế Đồng thời, điều quan trọng việc lập kế hoạch tổ chức thực kiểm tra đánh giá việc thực Quy chế văn hố cơng sở Học viện phải tiến hành thường xuyên, liên tục Kết kiểm tra, đánh giá cần đưa vào tiêu chí thi đua khen thưởng hàng năm Học viện ... văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Quản lý Xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý xây dựng. .. trạng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Quản lý Xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý xây. .. quản lý giáo dục, học viên xử lý theo nội dung cụ thể văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia; Quản lý Xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại học viện hành chính quốc gia tt , Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại học viện hành chính quốc gia tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay