(GV hứa lâm phong) 65 câu hình học không gian

32 9 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:01

Câu (GV HỨA LÂM PHONG 2018) Cho khối chóp có đáy tam giác N ếu tăng độ dài ba cạnh đáy lên m lần giảm độ dài chiều cao m lần thể tích khối chóp thay đổi so với ban đầu ? A tăng m lần B tăng m lần C giảm m lần D không thay đổi Đáp án A Ta có a a ' ma 1 h a m2 V  h ��� � V '  h ' S '  mV � h h ' 3m m tăng m lần Chọn A Câu (GV HỨA LÂM PHONG 2018): Một khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy 6cm , 8cm 10cm , cạnh bên 14cm góc gi ữa cạnh bên m ặt đáy b ằng 30 Tính thể tích khối A 112 cm 3 B 56 cm C 112 cm D 168cm Đáp án D Giả sử hình lăng trụ ABC.A’B’C’ 1 ABC vuong � S ABC  6.8  24 h  sin 300 AA '  14  2 Ta có: Chiều cao V  h.SABC  7.24  168 cm3 Câu (GV HỨA LÂM PHONG 2018): Cho hình bát diện Biết điểm tâm mặt bát diện tạo thành hình đa diện Tên hình đa diện A tứ diện Đáp án B B lập phương C bát diện D mười hai mặt Câu (GV HỨA LÂM PHONG 2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AB  2a, BC  a Các cạnh bên hình chóp a Gọi E F trung điểm AB CD; K điểm BC Khoảng cách hai đường thẳng EF SK là: a A a B a 15 C a 21 D Đáp án D Gọi O  AC �BD , I trung điểm cạnh đáy BC Do SA  SB  SC  SD nên SO   ABCD  Từ ta chứng minh BC   SOI  � OH   SBC  (với OH  BC SI ) �  EF / /  SBC  � � SK � SBC  d  EF,SK   d  EF ,  SBC    OH Do � nên Tính Suy OC  a a AC  � SO  2 d  EF , SK   OH  SO.OI SO  OI 2  a 21 Câu 5: (GV HỨA LÂM PHONG 2018) Cho khối lăng trụ đứng ABC.DEF có đáy tam    17 a giác vuông A với BC  4a, R ACB  60 Biết BCD có chu vi Thể tích khối lăng trụ ABC.DEF A a 39 B 6a 39 C 2a 39 Đáp án C 0 ABC vuông A � AC  BC.cos 60  2a, Ab  BC.sin 60  2a 3 D 26a 1 � S ABC  AB AC  2a.2a  2a 2  Đặt x  AD  x   2 2  ABD vuông a A � BD  Ab  AD  4a  x 2 2  ACD vuông A � DC  AC  AD  12a  x BCD  Theo giả thiết, chu vi  9 17  ta có phương trình:  4a  x  12a  x  4a   17 a Giải phương trình trên, ta tìm x  AD  a 13 VABC DEF  AD.S ABC  a 13.2a  2a 39 Câu 6: (GV HỨA LÂM PHONG 2018)Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng B Các mặt bên  SAC  ;  SAB  vng góc với đáy, 13 ; BC  3; SC   SBC  ;  ABC  Giá Gọi  góc hợp hai mặt phẳng AC  trị biểu thức T  2sin    cos A B C D Đáp án C Ta dễ suy Ta có S ABC  Lại có SA   ABC  , BC   SAB  ;  SBA 3 BC AC  BC  ; S SBC  BC SC  BC  2 S ABC  S SBC cos  � cos   �   600 � T  2 Chọn C Câu 7: (GV HỨA LÂM PHONG 2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi tâm O cạnh a có góc R BAD  60 Đường thẳng SO vng góc với mặt phẳng đáy  ABCD  SO  3a Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  là: a A 3a B 2a C 3a D Đáp án D * Ta có ABD BCD cạnh a  SBC  C , O trung điểm AC � khoảng cách d  A,  SBC    d  O,  SBC   AC cắt * Trong  ABCD  dựng OH  BC ,  SOH  dựng OK  SH OK   SBC  � khoảng cách d  O,  SBC    OK OBC vng O có OH đường cao đường cao � 1   , SOH 2 OH OB OC vng O có OK 1 1 1 3a      � OK  2 2 2 Vậy OK OH SO OB OC SO d  A,  SBC    2OK  Câu 8: � ta chứng minh 3a (GV HỨA LÂM PHONG 2018)Cho hình lập phương ABCD.A' B'C' D' cạnh 2a Mặt phẳng    qua a K điểm nằm cạnh CC’ cho A, K song song với BD chia khối lập phương thành hai phần tích CK  V1 ,V2  V1  V2  V1 Tính tỉ số V2 V1  A V2 V1  B V2 V1  C V2 V1  V2 Đáp án B Gọi tâm O, O’ tâm ABCD, A’B’C’D’ Ta có I  AK �OO ' D Qua I ta kẻ đường thẳng d song song BD cắt BB', DD' M, N Mặt phẳng mặt phẳng  KMAN  chia khối lập phương thành phần Ta có phần khối đa diện đối xứng qua phần sau: VA BMKC    AA ' C ' C  nên ta cần xét nửa thể tích V V 1 a VABC A ' B ' C ' AB BC  KC  MB    � A.BMKC  �  VAKM A ' B ' C ' V1 Câu (GV HỨA LÂM PHONG 2018) Hai người chơi trò chơi phóng phi tiêu, người đứng cách bảng hình vng ABCD có kích thước x dm khoảng cách định Mỗi người phóng phi tiêu vào t ấm b ảng hình vng ABCD (như hình vẽ) Nếu phi tiêu cắm vào hình tròn tơ màu h ồng người 10 điểm Xét phép thử hai người phóng phi tiêu vào t ấm bảng hình vng ABCD (phép thử đảm bảo phóng trúng dính vào t ấm bảng hình vng, khơng rơi ngồi) Tính xác suất để có m ột hai ng ười phóng phi tiêu 10 điểm ( kết cuối làm tròn s ố đ ến ch ữ s ố th ập phân) A 0, 2331 B 0, 2330 C 0, 2333 0, 2332 Đáp án D  i  1,  Gọi Ai biến cố người thứ i phóng phi tiêu 10 điểm Gọi A biến cố thỏa yêu cầu toán D Dễ thấy    A  A1 �A2 � A1 �A2  Ta có P  A1   P  A2   �AC  AD � S1   � �  2  � � Trong S  x  16  fm     dm  S1 S diện tích hình tròn màu hồng diện tích hình vng ABCD � S1 � �S1 � P  A   � 1 � �S ��0, 2332 � S � � � Vậy Câu 10 (GV HỨA LÂM PHONG) Mặt phẳng  AB ' C ' chia khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' thành khối đa diện nào? A Một khối chóp tam giác khối chóp ngũ giác B Một khối chóp tam giác khối chóp tứ giác C Hai khối chóp tam giác D Hai khối chóp tứ giác Đáp án B Câu 11 (GV HỨA LÂM PHONG): Hình đa diện sau khơng có tâm đối xứng? A Tứ diện B Bát diện C Lục diện D Thập nhị diện Đáp án A Câu 12 (GV HỨA LÂM PHONG) Tìm tổng số đỉnh cạnh hình bát diện A 14 B 20 C 18 D 26 Đáp án C Bát diện có đỉnh, mặt, 12 cạnh Câu 13 (GV HỨA LÂM PHONG): Thể tích khối lăng trụ tam giác có tất cạnh 2a là: A 3a 3a 3 B C 3a Đáp án C Khối lăng trụ tam giác có tất cạnh 2a, a3 D nên cạnh đáy cạnh bên có độ dài 2a Diện tích đáy tam giác đều:  2a  S a Chiều cao với độ dài cạnh bên: h  2a Câu 14 (GV HỨA LÂM PHONG): Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông B, SA   ABC  , SA  3a, AB  a 2, BC  2a Gọi E trung điểm BC Tính góc đường thẳng SE mặt phẳng ( ABC ) A 60� B 45� C 30� D 55� Đáp án A  ABC  , kéo theo AE A nên A hình chiếu S lênmặt phẳng  ABC  �  SE  ABC     SE , AE   SEA Áp dụng định lý hình chiếu SE lên mặt phẳng Py-ta-go SAE vng B , ta có: Do SA   ABC   AE  AB  BE  a   a  3a � AE  a A SA   ABC  nên SA  AE , SA 3a tan SEA    � SEA  60� AE a vuông SAE Trong ta Câu 15 (GV HỨA LÂM PHONG): (VDT) Cho tứ diện vng góc với nhau, có:  ABCD  có cạnh AB, AC , AD đơi AB  6a, AC  7a, AD  8a Gọi M , N , P trung điểm BC , CD, BD Thể tích khối tứ diện AMNP là: 2 B 28a A 14a C 42a D 7a Đáp án A Ta có: VAMNP d  A,  MNP   SMNP SMNP    VABCD d  A,  BCD   SBCD SBCD �1 � VABCD  AB � AC AD � 6a a8a  56a 3 �2 � 1 VAMNP  VABCD  56a  14a3 4 Suy ra: Câu 16 (GV HỨA LÂM PHONG): Cho tứ diện ABCD có BC  CD  BD  2a, AC  AD  a 2, AB  a Góc hai mặt phẳng  ACD   BCD  có số đo là: A 90� B 60� C 45� D 30� Đáp án D Do BC  CD  BD  2a nên BCD tam giác Do AC  AD  A CD  2a , nên theo định lý Py-ta-go đảo, ta có ACD vng cân A Khi đó, gọi M trung điểm CD thì: AM  CD BM  CD Ta có: �  ACD  � BCD   CD � Trong  ACD  : AM  CD �   ACD  ,  BCD     AM , BM  , � �Trong  BCD  : BM  CD � BCD có đường cao a BM  2a ACD vuông cân A nên trung tuyến AM  CD 2a  a 2 Áp dụng định lý hàm cos AMB , ta có: AM  BM  AB a  3a  a cos AMB    AM BM 2a.a AMB  30��  AM , BM   30� Vậy góc hai mặt phẳng  ACD   BCD  có số đo 30� Câu 17 (GV HỨA LÂM PHONG): (VDC) Cho khối chóp S ABCD có đáy hình vng VNBCMAD Gọi M, N trung điểm SA, SB Tính tỉ số VS ABCD A B C D Đáp án A Xét: VSMNCD  VMNABCD  VSABCD � � VSMNCD  VSMCD  VSMNC � � VSMCD SM 1   � VSMCD  VSABCD � VMNABCD  VS ABCD � SA � VSACD � VSMNC SN SM 1   � VSMNC  VSABCD � �VSABC SB SA Câu 18 (GV HỨA LÂM PHONG): Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có khoảng cách A'C C'D' cm Thể tích khối lập phương ABCD.A'B'C'D' là: A cm B 2cm C 3cm Đáp án B Gọi M trung điểm C’D’ Đặt x cạnh hình lập phương D 27 cm   A ' B '/ / C ' D ' ����� � C ' D '/ /  A ' B ' CD  A ' B '� ABCD Ta có d  C ' D '; A ' C   d  C ' D ';  A ' B ' CD    d  M ;  A ' B ' CD   Gọi O trung điểm A’C Dễ dàng chứng minh Suy d  M ;  A ' B ' CD    MO  MO   A ' B ' CD  (xin dành cho bạn đọc) x 1� x  V  x3  2 Vậy lapphuong Câu 19 (GV HỨA LÂM PHONG): Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông B AB  A, BC  A Biết SA vng góc với mặt phẳng đáy diện tích xung 5a Tính theo a khoảng cách d từ A đến mặt quanh khối chóp S ABC phẳng SBC gần với giá trị sau ? A 0, 72a B 0,90a C 0,80a Đáp án B HDG: đặt x  SA  AC  2a Dễ dàng chứng minh SBC vuông B 1 S xq  S SAC  SSBC  SSAB  SA AC  SA AB  SB.BC Ta có: 1 x.2a  x.a  x  a a � x  a  5a  x 2 D 1,12a 1 1    2 2 Mặt khác h DD' DC DA � h2  (phần chứng minh xin dành cho bạn đọc) a2 a a � h � d BC';CD'  3 Câu 34 (GV HỨA LÂM PHONG): Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vng A B Hình chiếu vng góc S đáy ABCD trùng v ới trung ểm AB Bi ết AB  a,BC  2a,BD  a 10 Góc hai mặt phẳng khoảng cách từ A đến mặt phẳng Tính d (SBD) đáy 60�  SCD gần với giá trị giá trị sau ? A 0,80a B 0,85a C 0,95a D 0,98a Đáp án B 2 SH   ABCD Ta có AD  BD  AB  3a Gọi H trung điểm AB, ta có Kẻ BD SH HK  BD ���� BD   SHK  � BD  SK � R �  SBD ; ABCD � � � R SKH  60� AE  BD � Kẻ 1 1 3     � AE  � HK  2 AE AB AD a 9a 10 10 Trong SHK ta có SH  HK.tan60  Khi gọi O  AB �CD,L HL  3 10  3a 20 trung điểm CD AQ  PD,HF  PD Ta có AD  BC 5a  2 5a PH HL    AB � SCD   P Xét PA AD 3a   6 d H; SCD  Ta có tỉ số khoảng cách d A;  SCD Ta có Kẻ CD SH HF  CD ���� CD   SHF  �����  SHF    SCD CD� SCD   HR  SF � HR  d H;  SCD Ta có HF  theo giao tuyến SF Nhận xét R ACD  45�� HLP vuông cân H 1 HL 5a  �  2 HF HS2 HR HR a 675 1216  d A; SCD  0,75a Câu 35 (GV HỨA LÂM PHONG)Trong khối đa diện đều, đa diện có mặt hình ngũ giác đều? A bát diện B lập phương C mười hai mặt D Hai mươi mặt Đáp án C Tự làm Câu 36 (GV HỨA LÂM PHONG) Cho hình chóp SA vng góc với mặt đáy  S.ABCD  có đáy hình vuông tâm O, Hỏi mệnh đề sau sai? A d  B,  SCD    2d  O,  SCD   B d  A,  SBD    d  B,  SAC   C d  C,  SAB    d  C,  SAD   D d  S,  ABCD    SA Đáp án B Cách 1: SA   ABCD  BO cắt mặt phẳng A  SCD  � d  S,  ABCD    SA d  B,  SCD   D nên d  O,  SCD   (D đúng)  DB 2 DO (A đúng) � d  C,  SAB    CB � �� d  C,  SAD    CD CB   SAB  CD   SAD  � Chứng minh d  C,  SAB    d  C,  SAD   (C đúng) Cách 2: Chứng minh Trong  SAC  H nên d  A,  SBD    AH  AO, BD   SAC  O nên d  B,  SCD    BO  AO AH   SBD  dựng AH  SO H Chứng minh suy d  A,  SBD    d  B,  SAC   Câu 37 (GV HỨA LÂM PHONG)Khối chóp có đáy đa giác n cạnh có số cạnh là: A n  C n  B 2n D n Đáp án B Tự làm Câu 38 (GV HỨA LÂM PHONG): Hình bát diện có mặt phẳng đối xứng? A 12 B C D Đáp án C Tự làm Câu 39: (GV HỨA LÂM PHONG)Cho AB  6a; AC  4a;SA  SB  SC  BC  5a Tính thể tích hình chóp S.ABC có V khối chóp S.ABC theo a A V 5a 111 B V 15a 111 C V 5a 111 12 D V 45a 111 Đáp án A Gọi H hình chiếu S lên ABC  ABC  suy H tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác Áp dụng cơng thức Hê – rơng, tính Lại có SABC  SABC  15a AB.BC.CA 8a a 777 � HA  � SH  4HA 7 15a a 777 5a 111 V  Thể tích khối chóp: Phương án nhiễu B Chưa nhân 1/3 Câu 40: (GV HỨA LÂM PHONG) Cho khối chóp tứ giác S.ABCD, gọi phẳng qua A vng góc SC Biết diện tích thiết diện tạo Tính    mặt    hình chóp nửa diện tích đáy ABCD góc  tạo cạnh bên SC mặt đáy A   arcsin  33 B   arcsin 33  C   arcsin  29 D   arcsin 29  Đáp án A Đặt cạnh hình vng a  Dễ thấy   �SCO;SO  OC.tg  a tg Gọi O tâm đáy Vẽ AH  SC tại, H, AH cắt SO I �AIO   Lại có BD   SAC  � SC  DB Qua I vẽ đường thẳng song song DB cắt SD, SB theo th ứ t ự t ại K, L Thi ết di ện tứ giác ALHK tứ giác có hai đường chéo AH  KL Suy Ta có: OI  OA.cot   Theo giả thiết, Giải sin   AH.KL a SI SO  IO IO cot ;   1   cot  SO SO SO AH  AC.sin   a sin  SALHK  Std  SALHK  KL SI  � KL  a   cot   BD SO 1 a � a sin .a   cot    a �  4  2 2 sin  sin   33 1 33  ,  sin      arcsin 33  Suy Câu 41 (GV HỨA LÂM PHONG) Hình lăng trụ tam giác khơng có tính chất sau A Các cạnh bên hai đáy tam giác B Cạnh bên vng góc với hai đáy hai đáy tam giác C Tất cạnh D Các mặt bên hình chữ nhật Chọn Đáp Án C Câu 42 (GV HỨA LÂM PHONG) Cho đường thẳng d chứa hai điểm A, B cắt mặt phẳng  P M sau: Biết A’, B’ hình chiếu A, B d  A,  P   A d  B,  P    d  A,  P   B d  B,  P   d  B,  P   Theo định lý, ta có: d  A,  P      P  MA '  3, A ' B'  d  B,  P   C d  A,  P    d  B,  P   D d  A,  P    d  B,  P   MA MA ' MA ' 3     �  MB MB' MA ' A 'B '  d  A,  P   Phương án nhiễu d  A,  P   C Nhìn nhàm phương án thành d  B,  P    Câu 43 (GV HỨA LÂM PHONG): Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, AC, AD đơi m ột vng góc với nhau, biết tứ diện ABCD là: V  a3 A AB  a, AC  a 2, AD  a 3,  a   V  a3 6 B V  a3 C Thể tích V khối V  a3 D 1 1 V  AB.SACD  a .a 2a  a 3 Phương án nhiễu 1 A Sai cách: thấy số chọn, hai cơng thức thể tích thiếu diện tích đáy C Sai thiếu cơng thức thể tích Câu 44: (GV HỨA LÂM PHONG) Lăng trụ tam giác có mặt phẳng đối xứng A B C D A Câu 45 (GV HỨA LÂM PHONG): Cho hình đa diện ABCDEF sau:  DEF  cân E; cạnh AD, BE, CF vuông Biết ABC tam giác cạnh a, góc với mặt phẳng mặt phẳng  DEF  ; tứ giác ADFC hình chữ nhật;  ABC  A 34�  DEF  có giá trị gần với: B 35�  ABC  mặt phẳng  BIK  song song với  DEF  Tính AI  CK   DEF  C 36� Góc mặt phẳng AD  CF  a, BE  a Góc D 37� với góc mặt phẳng  ABC  a Vẽ đường cao BH tam giác ABC, suy H trung điểm AC BH  a Gọi M trung điểm IK Khi HM đường trung bình hình chữ nhật AIKC HM  AI  a HM song song với AI � HM  AC AC  HM nên AC   BHM  Trong mặt phẳng  BHM  , vẽ MG  BH G AC  MG  AC   BHM   MG   ABC  Do MG  BH nên  2  BIK   1 ,   �  ABC  góc mặt phẳng  BIK  góc MG với HM, tức góc HMG Trong BHM vng M, ta có: sin HMG �sin BHM HM BH HMG 35, 26 Câu 46: (GV HỨA LÂM PHONG)Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, thể tích nhỏ khối chóp khoảng cách gi ữa hai đ ường thẳng SA DB  cm  A 72  cm  B  cm3  C 16 cm3   D  cm3  Gọi O tâm đáy Gọi a  khoảng cách SA DB DB  SO, DB  AC � DB   SAC  � DB  OH Đặt AB  x  Vẽ OH  SA ta có Suy d  SA, DB   OH  a 1 x 2a 2   � SO  SO OA x  2a Mặt khác, OH 1 xa VS.ABCD  SO.AB2  x � VS.ABCD  a 3 2 3 x  2a x  a Áp dụng a  � VS.ABCD  72  cm3  Câu 47 (GV HỨA LÂM PHONG) Cho khối đa diện đúng? A Mỗi mặt đa giác p cạnh B Mỗi mặt đa giác q cạnh C Mỗi mặt đa giác p  q cạnh D Mỗi mặt đa giác Đáp án A pq cạnh  H loại  p; q Khẳng định Câu 48 (GV HỨA LÂM PHONG)Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng c ạnh 2a cạnh bên SA vng góc mặt đáy SA  a Gọi  góc tạo SB mặt A cot   B cot    ABCD  Xác định cot  C cot   2 D cot   Đáp án A Ta có: B hình chiếu B lên A hình chiếu S lên  ABCD   ABCD   ABCD  góc   �SBA Do đó, cot   Suy góc tạo AB 2 SA Câu 49 (GV HỨA LÂM PHONG): Cho tứ diện ABCD điểm G nằm bên khối tứ diện hình vẽ bên Khẳng định cách phân chia khối tứ diện trên? A Khối tứ diện ABCD phân chia thành khối B.AGC D.AGC B Khối tứ diện ABCD phân chia thành khối G.ABD; G.ABC; G.ACD C Khối tứ diện ABCD phân chia thành khối G.BCD; G.ABC; G.ACD D Khối tứ diện ABCD phân chia thành khối A.DGB; G.ABC; A.GCD; G.BCD Đáp án D Câu 50 (GV HỨA LÂM PHONG): Cho chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình vng cạnh 2a tam giác SAD đồng thời nằm mặt phẳng vng góc đáy Tính khoảng cách d từ tâm đường tròn nội tiếp tam giác SAD đến mặt phẳng A d Đáp án D 2a 21 B d 4a 57 57 C d  SBC  2a 21 21 theo a D d 4a 21 21 Gọi H, I , theo thứ tự trung điểm AD,BC G tâm đường tròn nội tiếp tam giác SAD nên G trọng tâm tam giác SAD Vẽ HK  SI � d  H ;  SBC    HK Ta có: HI  2a; SH  d  d  G;  SBC    2a 2a 21  a � HK  2 4a d  H ;  SBC    HK  3 21 Câu 51 (GV HỨA LÂM PHONG): Khối chóp tứ giác có tất mặt phẳng đối xứng? A B C D Đáp án C Câu 52 (GV HỨA LÂM PHONG) Cho khối đa diện hình vẽ sau Khối đa diện loại  3;5 hình nào? A Hình B Hình C Hình D Hình Đáp án A Câu 53 (GV HỨA LÂM PHONG): Hình chóp tứ giác có trục đối xứng? A B C D Đáp án B Câu 54 (GV HỨA LÂM PHONG): Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang ABCD vng A D, có AB = 2AD = 2CD , tam giác SAD nằm mặt phẳng vng góc đáy Gọi I trung điểm AD, bi ết khoảng cách từ I đ ến mặt ph ẳng (SBC) (cm) Tính diện tích S hình thang ABCD A S 10 (cm ) B S 20 (cm ) C S 200 (cm ) 27 S  (cm ) D Đáp án A Đặt AB  x  � AB  x, CD  x , BC  x Vẽ IH vng góc BC, IK vng góc SH Suy ra: d ( I ( SBC ))  IK S IBC  S ABCD  S IAB  S ICD  3x 3x  IH BC  4 1   �x 2 IS IH Ta có: IK S AD( AB  CD ) 10  (cm ) Câu 55 (GV HỨA LÂM PHONG) : Hình bát diện thuộc loại khối đa diện sau ? A  3; 4 B  4;3 C  3;5 D  5;3 Đáp án A Lý thuyết SGK Chọn A Câu 56 (GV HỨA LÂM PHONG): Cho khối đa diện có tất mặt tam giác mệnh đề sau đây: (1) Số mặt khối đa diện số chẵn (2) Số cạnh khối đa diện số lẻ Khẳng định sau ? A Chỉ có (1) B Cả (1) (2) sai C Chỉ có (2) D Cả (1) Đáp án A Nếu số mặt dễ thấy số cạnh 9, số mặt số cạnh (2) sai Câu 57 (GV HỨA LÂM PHONG)Trọng tâm mặt hình tứ diện tạo thành hình đa diện có tên (2) A Tứ diện B lập phương C nhị thập diện D bát diện Đáp án A Câu 58 (GV HỨA LÂM PHONG)Cho khối lăng trụ đứng có chiều cao h, đáy tam giác vuông Nếu tăng cạnh góc vng lên k l ần th ể tích c kh ối lăng tr ụ tăng lên lần? A 3k C 2k B 4k D k Đáp án D Gỉa sử khố lăng trụ đứng có đáy ABC vng A 2 Ta có VLT  h AB AC � V '  h.k AB AC  k VLT Câu 59: (GV HỨA LÂM PHONG) Cho hình chóp tứ giác S ABCD có tất cạnh a, gọi  góc hai mặt phẳng cos   A cos   B  SAB  &  CSD  Tính cos  cos   C cos   D Đáp án C Giao tuyến  SAB  &  CSD  đường thằng d qua S song song AB, CD Gọi I , J theo thứ tự trung điểm AB, CD Suy SI SJ vng góc với d S Do   � SI ; SJ  Ta có: SI  SJ  a ; IJ  a Áp dụng định lý cosin tam giác ISJ : IJ  SI  SJ  2SI SJ cos  � cos   Câu 60: (GV HỨA LÂM PHONG) Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC, OD đơi vng góc nhau, biết OA  2OB  3OC  3a Tính khoảng cách d từ O đến mặt phẳng  ABC  A d 2a 14 B d 3a 13 C d 3a 11 D d 3a 10 Đáp án A Gọi I hình chiếu O BC, H hình chiếu O AI Suy d = OH OA  2OB  3OC  3a � OA  3a; OB  Tính OI  3a ; OC  a 3a 13 3a 14 � d  OH  13 14 Câu 61: (GV HỨA LÂM PHONG) Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' có cạnh a Tính thể tích khối tứ diện ABC ' D ' theo a? a2 A a3 B a3 C a3 D Đáp án D VB ' ABCD  VHH Ta có: Nhận xét: vB ' ABCD ' � VA ' D ' AB '  VD ' DAC  VB ' ACB  VCC ' D ' B '  VHH a � VACB ' D '  VHH  4VA ' D ' AB '  VHH  3 VA ' D ' AB '  VD ' DAC  VB; ACB  VCC ' D ' B '  Cách khác: VACB ' D '    1 a3 AC.B ' D 'sin  AC ; B ' D '  d  AC ; B ' D '   a sin 90.a  6 Câu 62: (GV HỨA LÂM PHONG) Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vng t ại B, AB  a, AC  a 3, tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc đáy Gọi a (độ) cạnh SB mặt phẳng (SAB) Gía trị a gần với số đây? A 30 B 40 C 50 D 60 Đáp án C Gọi H trung điểm AB � SH   ABC  Vẽ HI  AC , I �AC ; HK  SI Suy K hình chiếu từ H (SAC) Do đó, gọi L hình chiếu từ B lên (SAC) BL=2HK AB  a; NB  a � �BAC  60� a a HI  HA.sin 60� 2 Từ đó, tính Ta có: SH  a a 15 a 15 � HK  � BL  10 sin  � sin  LSB BL SB 15 a 50, 77 Câu 63: (GV HỨA LÂM PHONG) Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, AC, AD đơi vng góc với nhau; AB  3a, AC  4a, AD  5a Gọi M, N, P trọng tâm tam giác DAB, DBC, DCA Tính thể tích khối chóp DMNA theo a A V 10a 27 B V 80a 27 C V 20a 27 Đáp án C Gọi E,F,G trung điểm cạnh AB, BC, AC D V 40a 27 VDMNP DM DN DP   V DE DF DG 27 DEFG Khi đó: VDEFG  VDABC  a Lại có Suy VDMNP 20a  27 Câu 64: (GV HỨA LÂM PHONG) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có AB  a , gọi  góc mặt bên mặt đáy hình chóp S.ABCD Tính khoảng cách d SA CD theo a &  B d  a sin  A d  a cos  C d  a sin 2 D d  a cos 2 Đáp án C Ta có, CD song song mặt phẳng khoảng cách từ CD đến  SAB  chứa SA nên khoảng cách SA CD  SAB  Gọi I, K theo thứ tự trung điểm AB, CD thì: �SIK   � � � d  d  K ;  SAB    KH  IK sin   a sin  � Trong H hình chiếu từ K lên SI Câu 65 (GV HỨA LÂM PHONG)Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ I trung điểm BB’ Mặt phẳng (DIC’) chia khối lập phương thành phần có tỉ số thể tích phần bé chia phần lớn bằng: A 1:3 B 7:17 C 4:14 Đáp án B Trong  BCC ' B '  ABCD  , gọi M  DP �AB gọi I  IC '�BC Trong D 1:2 Dễ dàng chứng minh B, M trung điểm PC AB Xét VCB.IMDC '  VPDC 'C  VPMIB � � PB PI PM 7 1 �VPBMI   � VBC IMDC '  VPCDC '  VC ' DCP  a a.2a  a � VPCDC ' PC PC ' PD 8 8 24 � Lại có Vlap phuong  a3 � VBC IMDC '  V 7 Vlap phuong � BC IMDC '  24 Vlon 17 ... nào? A Hình B Hình C Hình D Hình Đáp án A Câu 53 (GV HỨA LÂM PHONG): Hình chóp tứ giác có trục đối xứng? A B C D Đáp án B Câu 54 (GV HỨA LÂM PHONG): Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang ABCD vng... 21 Câu 51 (GV HỨA LÂM PHONG): Khối chóp tứ giác có tất mặt phẳng đối xứng? A B C D Đáp án C Câu 52 (GV HỨA LÂM PHONG) Cho khối đa diện hình vẽ sau Khối đa diện loại  3;5 hình nào? A Hình B Hình. .. Đáp án B Câu 11 (GV HỨA LÂM PHONG): Hình đa diện sau khơng có tâm đối xứng? A Tứ diện B Bát diện C Lục diện D Thập nhị diện Đáp án A Câu 12 (GV HỨA LÂM PHONG) Tìm tổng số đỉnh cạnh hình bát diện
- Xem thêm -

Xem thêm: (GV hứa lâm phong) 65 câu hình học không gian , (GV hứa lâm phong) 65 câu hình học không gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay