ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MỘC HÓA LONG AN

125 32 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:13

Đánh Giá Tác Động Môi Trường Chuyên Đề : Đánh giá tác động việc phát triển kinh tế- hội huyện Mộc Hoá tỉnh Long An GVHD : PGS.TS :HUỲNH PHÚ NHÓM SV : NGUYỄN THỊ KIM NHUNG 2.TRẦN BÍCH NGỌC NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THỂ PHẠM THỊ HỒNG THUẬN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO MỤC LỤC CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ DỰ ÁN CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ PHÁT TRIỄN KINH TẾ - XH HUYỆN MỘC HĨA CHƯƠNG III : HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG HUYỆN MỘC HÓA CHƯƠNG IV : DỰ BÁO DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN MƠI TRƯỜNG HUYỆN MỘC HĨA CHƯƠNG V : ĐỀ XUẤT QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU BVMT & KHAI THÁC SỬ DỤNG HỢP LÝ TN H.MỘC HÓA ĐẾN NĂM 2020 CHƯƠNG VI : XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG H.MỘC HÓA ĐẾN NĂM 2020 CHƯƠNG VII : ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN QUY HOẠCH MT H.MỘC HĨA ĐẾN NĂM 2020 CHƯƠNG VIII : PHÂN CƠNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH MƠI TRƯỜNG H.MỘC HĨA ĐẾN NĂM 2020 Chương I: Tổng quan dự án I Sự cần thiết thực dự án - Huyện Mộc Hóa huyện giáp phía Bắc tỉnh Long An, có đường biên giới giáp với Campuchia , thông qua cửa Bình Hiệp Thị trấn Mộc Hóa thị lớn thứ Long An, đầu tư thành đô thị loại IV - Dựa sở thành tựu có tiềm nhiều mặt huyện UBND huyện Mộc Hóa có bước chuẩn bị cho diện mạo thành lập thị Kiến Tường thời gian trước năm 2020 sau kế hoạch hoạch đinh địa giới hành huyện hồn thành Chính phủ phê duyệt PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG DỰ ÁN: Căn Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 20102015) Chương trình số 08-CTr/TU ngày 22/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng tỉnh khai thác, sử dụng hiệu tài nguyên bảo vệ môi trường bền vững; Nghị số 22 /2011/NQ-HĐND ngày  03/10/2011 việc khai thác, sử dụng hiệu tài nguyên bảo vệ môi trường bền vững Căn cứ Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23/6/2014; Căn cứ Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 Chính phủ quy định quản lý chất thải rắn phế liệu; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật ban hành văn quy phạm pháp luật; Căn cứ  Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 Liên Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 Bộ Tài hướng dẫn quản lý kinh phí nghiệp bảo vệ môi trường; Căn Nghị số 64/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nhiệm vụ chi kinh phí nghiệp môi trường ngân sách cấp địa bàn tỉnh Long An; 5.Mục tiêu nội dung sản phẩm dự án 5.3 Sản phẩm dự án : “ Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch môi trường cho huyện Mộc Hóa đến năm 2020 “ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An Người thực dự án: Nhóm sinh viên , lớp 15DMT01- nhóm Trường ĐH Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Các quan quan phối hợp chính: - Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Long An Sở Khoa học công nghệ tỉnh Long An Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Long An Sở Công thương tỉnh Long An Sở Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Long An Sở Y tế tỉnh Long An Sở xây dựng tỉnh Long An Sở Giao thơng vận tải tỉnh Long An Sở Văn hóa, Thể thao du lịch tỉnh Long An Ban quản lý KCN tỉnh Long An Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa Ủy ban nhân dân xã, thị trấn địa bàn huyện Mộc Hóa TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ: - Xây dựng chương trình bảo vệ mơi trường mang tính chất liên vùng - Tăng cường hỗ trợ Bộ KHCN, Bộ TN&MT nguồn viện trợ từ Chính phủ - Hợp tác ứng dụng kết nghiên cứu khoa học với Viện nghiên cứu trường Đại học - Đa dạng hóa nguồn đầu tư cho bảo vệ môi trường, phát triển quỹ mơi trường khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường - Thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường khu vực liên vùng huyện với tỉnh thành khác - Hợp tác quản lý chất lượng nước sơng Vàm Cỏ Tây huyện Mộc Hóa với tỉnh Tiền Giang Đồng Tháp - Xây dựng dự án nghiên cứu khoa học có đầu tư tổ chức quốc tế như: UNDP, ODA, WHO, WB - Hợp tác đào tạo cán bộ, sinh viên Công nghệ quản lý Môi TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦANGƯỜI DÂN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: - Tăng cường, giáo dục nâng cao nhận thức người dân công tác bảo vệ môi trường + Tổ chức thi nông dân sáng tạo phương thức sản xuất + Tổ chức buổi giới thiệu giống trồng, vật nuôi mang lại hiệu kinh tế cao đồng thời có lợi cho môi trường cho nông dân địa bàn huyện tham gia học hỏi Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn kỹ canh tác thích hợp chongười dân + Tăng cường băng rôn, áp phích tác hại hóa chất sử dụng nông ghiệp, công tác bảo vệ môi trường khu dân cư, khu vực trọng điểm huyện + Đồng thời, giáo dục cho nông dân hiểu giá trị Nâng cao nhận thức cộng đồng huyện - + Tổ chức thi môi trường xã, thị trấn huyện + Truyền tải thông tin môi trường phương tiện phát truyền hình địa phương + Tổ chức công tác giáo dục vệ sinh môi trường vùng nông thôn - Đưa chương trình giáo dục mơi trường vào trường học - Tận dụng hình thức tuyên truyền cách in hiệu tuyên truyền vé số, CHƯƠNG VIII: PHÂN CÔNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG HUYỆN MỘC HÓA ĐẾN NĂM 2020 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: Qua khảo sát, nghiên cứu, phân tích đánh giá trạng phát triển kinh tế hội huyện Mộc Hóa Đồng thời có cách nhìn nhận trạng môi trường huyện tầm nhìn đến năm 2020 KIẾN NGHỊ: HAVE A NICE DAY ^.^ THANK YOU ... khảo sát sau: Cầu Bình Châu_ Vĩnh Hưng Điểm giáp kênh rạch Bắc Chang vói sơng VCTMộc Hóa Cầu Mộc Hóa Điểm giáp kênh cửa Đơng với sơng VCT- Mộc Hóa Điểm giáp kênh T12 với sông VCT Mùa mưa ... 1,628 2.2.2 Giáo dục: - Hiện huyện Mộc Hóa có tất 12 trường tiểu học trực thuộc phòng, trường tiểu học Trung học sở Sở, trường Trung học phổ thơng Tổng diện tích đất sử dụng cho giáo dục toàn... Chương I: Tổng quan dự án I Sự cần thiết thực dự án - Huyện Mộc Hóa huyện giáp phía Bắc tỉnh Long An, có đường biên giới giáp với Campuchia , thông qua cửa Bình Hiệp Thị trấn Mộc Hóa đô thị lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MỘC HÓA LONG AN, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MỘC HÓA LONG AN, Chương I: Tổng quan về dự án, XÃ HỘI HÓA NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:, ÁP DỤNG CÔNG CỤ KINH TẾ:, TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay