Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 điểm trường tiểu học về hành vi ứng xử đạt hiệu quả

19 49 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:12

Một số kinh nghiệm khi vận dụng quan điểm tích hợp để dạy “từ ngữ về trường học” Một số kinh nghiệm khi vận dụng quan điểm tích hợp để dạy “từ ngữ về trường học” Một số kinh nghiệm khi vận dụng quan điểm tích hợp để dạy “từ ngữ về trường học” Một số kinh nghiệm khi vận dụng quan điểm tích hợp để dạy “từ ngữ về trường học” Một số kinh nghiệm khi vận dụng quan điểm tích hợp để dạy “từ ngữ về trường học” Một số kinh nghiệm khi vận dụng quan điểm tích hợp để dạy “từ ngữ về trường học” Một số kinh nghiệm khi vận dụng quan điểm tích hợp để dạy “từ ngữ về trường học” Một số kinh nghiệm khi vận dụng quan điểm tích hợp để dạy “từ ngữ về trường học” I.ĐẶT VẤN ĐỀ Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc tiểu học bậc học tảng, nơi vận dụng triển khai hoạt động giáo dục theo định hướng chiến lược phát triển giáo dục Đảng Mục tiêu giáo dục tiểu học nêu rõ: “Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ để học sinh tiếp tục học bậc trung học sở” vậy, muốn có chất lượng – sản phẩm trình giáo dục tốt, trường Tiểu học nói chung, giáo viên tiểu học nói riêng cần có giải pháp thật tốt để tổ chức hoạt động giáo dụchiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng hiệu đào tạo Góp phần giáo dục học sinh toàn diện theo mục tiêu Giáo dục Tiểu học giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ(1) Đối với lứa tuổi học sinh tiểu học, lứa tuổi hình thành nhân cách, định hướng đúng, hình thành từ đầu nhân cách em hình thành phát triển đắn, lành mạnh Nếu không sửa chữa, uốn nắn kịp thời nhân cách định hình khó uốn nắn, sửa chữa lại Chính thế, q trình dạy học giáo viên khơng đơn dạy tri thức (cái chữ) mà phải giáo dục cho em phát triển toàn diện mặt, giáo dục đạo đức cho em là nhiệm vụ quan trọng để làm tảng cho phát triển đắn lâu dài nhân cách thế, người giáo viên tiểu học phải quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh Đặc điểm học sinh tiểu học trường tiểu học Tiên cát nói chung, học sinh lớp điểm Tây Bắc nói riêng, đa số em hiền, ngoan cách ứng xử, giao tiếp với người lớn, thầy cơ, bạn bè, nhiều hạn chế: em nói chuyện trống khơng, số em chưa biết thưa nói chuyện với người lớn, gặp người lớn tuổi em thường chào, cho quà số em nói lời cảm ơn, số em chưa biết giúp đỡ bạn bạn gặp khó khăn, giáo viên giảng dạy nhiều năm lớp Tây Bắc, tơi nắm bắt nhiều tâm lý, đặc điểm học sinh nơi đề nhiều giải pháp giáo dục tích cực, bước đầu đạt thành cơng định việc giáo dục hành vi ứng xử cho em học sinh lớp Năm học 20015-2016, tiếp tục phân công giảng dạy lớp điểm Tây Bắc, nên rút số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh hành vi ứng xử để thực năm học đúc kết thành đề tài: “Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh lớp điểm Trường Tiểu học Tiên Cát hành vi ứng xử đạt hiệu năm học 2015-2016” Đề tài mà nghiên cứu anh, chị giáo viên trường nghiên cứu viết thành sáng kiến kinh nghiệm như: “Một số giải pháp giáo dục đạo đức học sinh lớp 4” thầyNguyễn Xuân Tài , “Một số kinh nghiệm giáo dục học sinh lớp không tham rơi” cơBích Phượng , … Những sáng kiến kinh nghiệm rút từ thực tiễn giảng dạy phần giúp giáo dục tốt hành vi đạo đức học sinh Tuy nhiên, đặc thù học sinh lớp có khác lứa tuổi, môi trường xung quanh nên số hành vi đạo đức em có khác Là giáo viên dạy khối lớp điểm trường khó khăn trường Tiểu học Tiên Cát, nắm rõ đặc điểm em học sinh nơi đây, từ có giải pháp hữu hiệu nhằm giáo dục tốt hành vi ứng xửhành vi đạo đứchọc sinh lớp tơi nhiều hạn chế Đề tài nghiên cứu công tác giáo dục đạo đức học sinh Tiểu học không đề cập đến toàn hành vi đạo đức học sinh Mà đề cập đến việc giáo dục hành vi ứng xử hạn chế học sinh lớp khối lớp Tiên Cát, từ góp phần cải thiện mặt đạo đức lớp đạo đức học sinh toàn trường II.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.Thực trạng vấn đề Qua nhiều năm giảng dạy khối lớp Trường Tiểu Học Tiên Cát, nhận thấy cách ứng xử giao tiếp với người lớn, thầy cô, bạn bè học sinh lớp kém, chiếm phần đông số học sinh lớp, cụ thể Lớp 3E sau: Năm Sĩ học số Ứng xử tốt Số lượng 20142015 20152016 Đầu năm 2016 - Ứng xử với người Chưa biết giúp lớn, thầy chưa đỡ,xưng hơ, ứng xử đạt bạn bè Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 21 15 71,4% 03 14,3% 03 14,3% 19 15 78,9% 02 10.5% 02 10,5% 21 17 80,9% 02 9,5% 02 9,5% 2017 Qua số liệu bảng cho thấy: Năm học 2014-2015: Có 71,4% số học sinh lớp thực tốt hành vi ứng xử, 14,3% học sinh ứng xử với người lớn, thầy cô chưa đạt, 14,3% học sinh chưa biết giúp đỡ, xưng hô, ứng xử với bạn bè Năm học 2015-2016: Có 78,9% số học sinh lớp thực tốt hành vi ứng xử, 10,5% học sinh ứng xử với người lớn, thầy cô chưa đạt, 10,5% học sinh chưa biết giúp đỡ, xưng hô, ứng xử với bạn bè Đầu năm 2016- 2017 coÙ 80,9% số học sinh lớp thực tốt hành vi ứng xử, 9,5% học sinh ứng xử với người lớn, thầy cô chưa đạt, 9,5% học sinh chưa biết giúp đỡ, xưng hô, ứng xử với bạn bè Qua thực tế tìm hiểu thực trạng trên, cho thấy nguyên nhân là: Giáo viên chưa kịp thời sửa sai hành vi đạo đức em em vi phạm Việc kết hợp môi trường giáo dục chưa chặt chẽ, chưa thường xun đơi lúc chưa uốn nắn, chỉnh sửa kịp thời sai lệch em gia đình, ngồi xã hội Đặc trưng mơn đạo đức lớp dạy liên quan đến hành vi ứng xử giao tiếp với người lớn, bạn bè xung quanh giáo viên liên hệ, lồng ghép giáo dục hành vi đạo đức mà em hạn chế Các chương trình phát măng non, tin Đội, Sao trường chưa thường xuyên, kịp thời đến với học sinh điểm , đồng thời tin đề cập đến việc giáo dục số hành vi đạo đức học sinh thường ngày học sinh nghe, đọc nội dung có liên quan đến hành vi đạo đức : nhặt rơi trả người đánh mất, giúp đỡ bạn nghèo, giúp đỡ bạn vượt khó học tập, … Việc nêu gương “Người tốt – việc tốt” điểm trường, lớp ít, không thường xuyên Việc tổ chức giáo dục đạo đức thông qua sinh hoạt tập thể cho em hạn chế khn viên, sân bãi điểm trường khơng có Từ thực trạng vừa nêu trên, tơi nhận thấy cần phải có giải pháp cụ thể, thích hợp để giáo dục, điều chỉnh hành vi ứng xử học sinh lớp đạt hiệu Các biện pháp giải vấn đề: Để giáo dục hành vi ứng xử học sinh lớp - Trường Tiểu học Tiên Cát đạt hiệu quả, thực giải pháp sau: 2.1 Giáo dục hành vi ứng xử học sinh thơng qua q trình đứng lớp dạy mơn học khác: Ngồi việc giáo dục hành vi ứng xử với người lớn, thầy cô, bạn bè cho em thông qua môn học đạo đức bắt buộc chương trình, trình giảng dạy, tơi tận dụng tối đa việc giáo dục cho em thông qua giao tiếp giáo viên - học sinh lồng ghép giáo dục kịp thời qua nội dung mơn học khác có liên quan với việc giáo dục đạo đức học sinh Việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua giao tiếp q trình dạy học giúp tơi điều chỉnh kịp thời hành vi chưa đạt học sinh nói chuyện với thầy cơ, người lớn cần phải thưa, nói có đầu có đi, khơng nói cộc lốc, trống khơng Khi nhận vật mà người lớn đưa phải nhận hai tay nói lới cảm ơn dụ: Trong q trình dạy học, đặt câu hỏi cho học sinh: “Tại Đà Lạt có nhiều hoa, quả, rau xứ lạnh?” Nếu học sinh trả lời: “Vì khí hậu mát mẻ” tơi liền yêu cầu em trả lời lại cho có đầu có phải có lời “Thưa cơ” trả lời câu hỏi: “Thưa cơ, Đà Lạt có khí hậu mát mẻ quanh năm” Hoặc học sinh lên bảng làm đưa cho em viên phấn để viết bảng Nếu em nhận tay khơng nói lời cảm ơn, liền nhắc nhở cho em nhận vật người lớn trao phải nhận hai tay nói lời cảm ơn Đến cuối tiết học nhận xét, nhắc lại hành vi chưa học sinh liên hệ giáo dục cách giao tiếp ứng xử với người lớn cho mực Đối với việc giáo dục học sinh thông qua nội dung học tận dụng kịp thời để giáo dục hành vi đạo đức em dụ: Qua Tập đọc: “Đơi giày ba ta màu xanh” Ngồi việc giáo dục học sinh tơi ngoan ngoãn lễ phép bạn “Lái” câu chuyện, tơi giáo dục cho học sinh tơi nhận q phải nói lời cảm ơn, với người lớn phải nhận hai tay Hoặc qua dạy môn Luyện từ câu: “Giữ phép lịch đặt câu hỏi” giáo dục cho học sinh yêu cầu đề nghị phải giữ phép lịch Muốn cho lời yêu cầu, đề nghị lịch em cần có cách xưng hô cho phù hợp với đối tượng giao tiếp như: với người lớn yêu cầu người lớn đường cần phải nói: “Bác làm ơn cho cháu biết nhà bạn Lan đâu ạ?” Với bạn bè, em nhỏ phải có thái độ vui vẻ, hòa nhã, lịch Như vậy, với việc giáo dục học sinh hoạt động dạy học, giúp học sinh lớp tơi có hành vi ứng xử tiến rõ rệt em biết nói thưa với người lớn, xưng hô mực với bạn bè, thầy cô giáo em học sinh lớp 2.2 Giáo dục đạo đức học sinh thông qua Phối hợp tốt “ gia đìnhnhà trường- xã hội” Việc giáo dục hành vi ứng xử học sinh lúc nơi giúp điều chỉnh kịp thời biểu lệch lạc hành vi ứng xử em Tuy nhiên, thực tế em không giáo dục kịp thời người lớn không ý sửa sai, điều chỉnh cho em thời gian em nhà xã hội Đối với thời gian lớp, trường học sinh thầy cô điều chỉnh hành vi ứng xử biểu sai lệch Nhưng thời gian có thầy bên cạnh, giáo viên khơng bao qt hành vi ứng xử em chơi, thời gian đến trường, đường học về, nhà Gia đđình, nhà trường, xã hội coi “tam giác đều” công tác giáo dục hành vi đạo đức, học tập cho học sinhhiệu Tầm quan trọng lực lượng mối quan hệ gia đình, nhà trường, xã hội việc giáo dục đạo đức cho học sinh biết thực nhiên ln khoảng cách lớn nói làm vậy, muốn giáo dục kịp thời, chấn chỉnh sai lệch cho em sống, học tập hàng ngày tiến hành thực sau: Mời phụ huynh học sinh họp, nêu lý do, tầm quan trọng việc giáo dục kịp thời hành vi ứng xử cho học sinh Từ giáo viên phụ huynh học sinh ký thoả ước, phối hợp thực giáo dục em nhà, đồng thời ln có thơng tin kịp thời giáo viên chủ nhiệm phụ huynh hành vi đạo đức em Vào đầu năm học giáo viên cho em học sinh chuẩn bị tập để ghi chép trao đổi điều giáo viên phụ huynh học sinh học sinh Qua thực nhận thông tin phản hồi phụ huynh học sinh tuần dụ: Thơng tin từ phụ huynh học sinh em Đồn Duy Cảnh “cơ em Cảnh nhà không thực hiên điều dạy, em nói chuyện với tơi khơng thưa, em không học mà xem ti vi Cô làm ơn giáo dục em dùm tôi cảm ơn cơ” Chính nhờ thơng tin phản hồi phụ huynh học sinh mà tơi có hội điều chỉnh hành vi ứng xử em cách kịp thời nhanh chóng Trao đổi thường xuyên với tổ tự quản nơi em ở, bà quen biết xung quanh để nắm thơng tin ngồi nhà trường hành vi đạo đức học sinh Với cách làm giúp chấn chỉnh kịp thời hành vi đạo đứchọc sinh biểu chưa đúng, góp phần lớn công tác giáo dục đạo đức học sinh 2.3Giáo dục hành vi ứng xử học sinh moiï lúc nơi Lứa tuổi học sinh tiểu học lứa tuổi hình thành nhân cách Nếu định hướng kịp thời lúc cho em nhân cách ngày hồn thiện, em trở thành người có đạo đức tốt Tuy nhiên, thiếu quan tâm, sửa chữa kịp thời người lớn, thầy hành vi đạo đức bị mai một, em tạo thói quen xấu, bắt chước hành vi đạo đức xấu nói chuyện với bạn “mày- tao” lúc chơi đùa, giúp đỡ người khác,…Việc giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh không dành riêng cho buổi học, lên lớp mà phải quan tâm lúc nơi Việc làm đòi hỏi người giáo viên phải có tâm huyết, yêu thương học sinh phải nhiều thời gian Để thực tốt việc giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lúc nơi giáo viên phải thường xuyên để mắt đến tất sinh họat học sinh bên nhà trường từ học tập, vui chơi, giao tiếp với thầy cô, người lớn, bạn bè,…Khi em có biểu bất thường việc vi phạm hành vi đạo đức, giáo viên phải kịp thời điều chỉnh cho em cách thật tế nhị, mềm dẻo, linh họat, tránh lời nói xúc phạm quát, mắng, phạt học sinh Khơng dừng lại khía cạnh giáo dục hành vi đạo đức học sinh vi phạm lúc nơi, đòi hỏi người giáo viên phải thường xuyên, kịp thời tuyên dương học sinh có biểu hành vi đạo đức tốt, nhằm gây lan tỏa , nhân rộng hành vi đạo đức tốt lớp dụ: Trong chơi học sinh, giáo viên ngồi nơi để quan sát học sinh vui chơi, em có biểu vi phạm hành vi đạo đức nói chuyện với bạn mày-tao giáo viên kịp thời đến điều chỉnh cho em Hoặc học, có trường hợp viết học sinh mà có học sinh cho bạn mượn viết giáo viên phải kịp thời tuyên dương học sinh cho bạn mượn viết… Phân công học sinhhành vi đạo đức tốt kèm sát học sinhhành vi ứng xử khơng tốt chơi, đường học, nhà để kịp thời báo cáo cho giáo viên biểu sai lệch bạn không lễ phép với người lớn: không chào hỏi người lớn đường học, nhà; xưng hô với bạn bè mày, tao Với việc làm này, học sinh cung cấp thơng tin kịp thời nên điềâu chỉnh có hiệu hành vi sai lệch em dụ: Việc phân công học sinh học sinhhành vi đạo đức tốt kèm học sinhhành vi đạo đức chưa tốt tơi thấy có kết rõ rệt Hằng ngày tơi có thói quen lên lớp trước 15 phút Một hơm, có học sinh chờ sẵn bàn giáo viên, bước vào lớp em liền bảo: “Thưa trưa hôm qua học bạn Nhung gặp người lớn khơng chào, em nhắc bạn chửi em thách em ngày mai vào thưa cô đi” Lúc tơi liền mời Nhung chỗ khác tìm cách giáo dục em Tơi nói: : “Em học sinh mà gặp người lớn không chào hỏi học sinh không ngoan không người yêu mến” Trao đổi với em hồi lâu em hứa với tơi em thực điều bảo Từ sau tơi thơng tin em Nhung gặp người lớn chào hỏi tốt Với việc giáo dục đạo đức cho học sinh lúc nơi, mà hành vi đạo đức học sinh lớp tơi ngày hòan chỉnh, em ngày ngoan hành vi ứng xử hạn chế em khơng 2.4Thơng qua buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt để giáo dục hành vi ứng xử học sinh: Việc sinh hoạt tập thể sinh hoạt cờ đầu tuần, sinh hoạt sinh hoạt vui chơi, ølao động góp phần vào việc giáo dục hành vi ứng xử cho học sinh đạt hiệu Tuy nhiên, đặc điểm điểm trường sân bãi chật hẹp Tây Bắc việc tổ chức cho học sinh hoạt tập thể, họat động giáo dục lên lớp việc làm khó vậy, việc tận dụng khỏang hành lang nhỏ để sinh họat cho học sinh điểm trọng Để giáo dục kịp thời hành vi ứng xử cho học sinh buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động giáo dục ngòai lên lớp hay buổi lao động tập thể điểm, lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh như: kể chuyện gương “ Người tốt- việc tốt”, 10 tuyên dương học sinh ngoan, lễ phép với người lớn, thầy cô Đối với tiết họat động giáo dục ngòai lên lớp tơi thường cho học “sắm vai”, xử lý tình hay kể chuyện gương tốt việc giúp đỡ người, mẫu chuyện học sinh ngoan, lễ phép dụ: Tiết họat động giáo dục ngồi lên lớp, tơi cho học sinh xử lý tình huống: “ Giúp đỡ người già” “ Khi bạn quên áo mưa”,… Như vậy, với cách lồng ghép vào buổi sinh hoạt tập thể để giáo dục đạo đức cho học sinh, tiến em hành vi ứng xử ngày nâng cao, em ngoan hơn, ý thức biết điều chỉnh hành vi cách tích cực Điển em Đòan Duy Cảnh vào nhận lớp lúc tơi nghe em nói chuyện với bạn sử dụng “mầy-tao” với lần sinh hoạt tập thể thấy em tiến nhiều Bây em giao tiếp với bạn gọi “bạn xưng tơi” Ngồi ra, tuần tơi dành riêng khoảng thời gian cho việc sinh hoạt Sao, qua dạy cho em hát, kể câu chuyện có nội dung giáo dục hành vi ứng xử tốt Đồng thời, lần sinh hoạt Sao tơi u cầu em tìm gương tốt bạn chăm ngoan, lễ phép … để kể cho nghe Qua việc sinh hoạt Sao đặn, học sinh trước vốn rụt rè, nhút nhát, nhiều em giáo viên hỏi không trả lời, ứng xử giao tiếp với bạn bè, có hành vi ứng xử tốt tiến rõ rệt dụ: Như em Nguyễn Khánh lúc trước hỏi đến em em không trả lời, chí tơi hỏi nhiều lần “nhà em đâu?” em không trả lời, hỏi em lí nhí miệng mà tơi chẳng nghe Nhưng em tiến nhiều, em nói to lần sinh hoạt tập thể, đồng thời mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến trước đám đông… 11 PHẦN III KẾT QUẢ Qua học giải pháp trên, việc giáo dục hành vi ứng xử học sinh lớp Trường Tiểu học Tiên Cát có kết địn h Kết thể cụ thể qua bảng sau: Năm học Đầu năm Sĩ số 21 Ứng xử tốt Số Ứng xử với người Chưa biết giúp lớn, thầy chưa đỡ,xưng hơ, ứng xử đạt bạn bè Tỉ lệ Số lượng lượng 17 80,9% 02 Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 9,5% 02 9,5% T 9/2016 12 đến T10 2010 T 10/ 2016 đến 21 21 100 % 0% 0% T12/2016 Từ bảng cho ta thấy: Số học sinh đầu năm chào hỏi, thưa với người lớn, thầy cô, xin lỗi phạm lỗi, cảm ơn nhận quà, xưng hô giao tiếp với bạn bè chưa đạt giảm rõ rệt không học sinhhành vi ứng xử sai Số học sinhhành vi ứng xử tốt tăng từ 80,9% đến 100% cuối năm học Một số em trước có hành vi ứng xử hạn chế em: Đòan Duy Cảnh nói chuyện với người lớn dạ,thưa tới em nói chuyện lễ phép, ngoan ngoãn, có thưa Còn em Nguyễn Văn Khánh lúc trước em thường trả lời trống không với thầy cô người lớn hành vi giao tiếp em có tiến rõ rệt, em nói chuyện có thưa, xưng hơ mực với người Hay em Thiều Duy Nam trước mắc lỗi với người khác hay nhận q em khơng nhận lỗi nói lời cảm ơn, … em tiến nhiều 13 III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Qua năm làm cơng tác giảng dạy, tơi nhận thấy tình trạng đạo đức học sinh yếu nỗi lo người làm công tác giáo dục toàn xã hội Muốn giáo dục hành vi ứng xử học sinh đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đạo đức học sinh lớp năm học vai trò giáo viên, cộng đồng xã hội phải phát huy tối đa triệt để vậy, đề tài tơi nghiên cứu nhằm giáo dục hành vi ứng xử học sinh lớp đạt hiệu quả, cần thực việc sau: Ngoài việc giáo dục hành vi ứng xử với người lớn, thầy cô, bạn bè cho em thông qua mơn học đạo đức bắt buộc chương trình, q trình giảng dạy, tơi tận dụng tối đa việc giáo dục cho em thông qua giao tiếp giáo viên - học sinh lồng ghép giáo dục kịp thời qua nội dung môn học khác có liên quan với việc giáo dục đạo đức học sinh 14 Việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua giao tiếp q trình dạy học giúp tơi điều chỉnh kịp thời hành vi chưa đạt học sinh nói chuyện với thầy cơ, người lớn cần phải thưa, nói có đầu có đi, khơng nói cộc lốc, trống khơng Gia đđình, nhà trường, xã hội coi “tam giác đều” công tác giáo dục hành vi đạo đức, học tập cho học sinhhiệu vậy, muốn giáo dục kịp thời, chấn chỉnh sai lệch cho em sống, học tập hàng việc làm thiếu công tác phối hợp ba môi trường giáo dục Để làm tốt điều giáo viên cần mời phụ huynh học sinh họp, nêu lý do, tầm quan trọng việc giáo dục kịp thời hành vi ứng xử cho học sinh Từ giáo viên phụ huynh học sinh ký thoả ước, phối hợp thực giáo dục em nhà, đồng thời ln có thơng tin kịp thời giáo viên chủ nhiệm phụ huynh hành vi đạo đức em Trao đổi thường xuyên với tổ tự quản nơi em ở, bà quen biết xung quanh để nắm thơng tin ngồi nhà trường hành vi đạo đức học sinh Việc giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh không dành riêng cho buổi học, lên lớp mà phải quan tâm lúc nơi Việc làm đòi hỏi người giáo viên phải có tâm huyết, yêu thương học sinh phải nhiều thời gian Để thực tốt việc giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lúc nơi giáo viên phải thường xuyên để mắt đến tất sinh họat học sinh bên nhà trường từ học tập, vui chơi, giao tiếp với thầy cơ, người lớn, bạn bè,…Khi em có biểu bất thường việc vi phạm hành vi đạo đức, giáo viên phải kịp thời điều chỉnh cho em cách thật tế nhị, mềm dẻo, linh họat, tránh lời nói xúc phạm quát, mắng, phạt học sinh Khơng dừng lại khía cạnh giáo dục hành vi đạo đức học sinh vi phạm lúc nơi, đòi hỏi người giáo viên phải 15 thường xuyên, kịp thời tuyên dương học sinh có biểu hành vi đạo đức tốt, nhằm gây lan tỏa , nhân rộng hành vi đạo đức tốt lớp Phân công học sinhhành vi đạo đức tốt kèm sát học sinhhành vi ứng xử khơng tốt chơi, đường học, nhà để kịp thời báo cáo cho giáo viên biểu sai lệch bạn không lễ phép với người lớn: không chào hỏi người lớn đường học, nhà; xưng hô với bạn bè mày, tao Với cách làm giúp chấn chỉnh kịp thời hành vi đạo đứchọc sinh biểu chưa đúng, góp phần lớn cơng tác giáo dục đạo đức học sinh.: Việc sinh hoạt tập thể sinh hoạt cờ đầu tuần, sinh hoạt sinh hoạt vui chơi,ølao động, sinh họat Sao Nhi đồng góp phần vào việc giáo dục hành vi ứng xử cho học sinh đạt hiệu Để giáo dục kịp thời hành vi ứng xử cho học sinh buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động giáo dục ngòai lên lớp hay buổi lao động tập thể điểm, lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh như: kể chuyện gương “ Người tốt- việc tốt”, tuyên dương học sinh ngoan, lễ phép với người lớn, thầy Đối với tiết họat động giáo dục ngòai lên lớp thường cho học “sắm vai”, xử lý tình hay kể chuyện gương tốt việc giúp đỡ người, mẫu chuyện học sinh ngoan, lễ phép Tất giải pháp giúp điều chỉnh kịp thời hành vi ứng xử em cách có hiệu định Đề tài nghiên cứu không đề cập đến toàn tất hành vi đạo đức học sinh mà sâu vào việc giáo dục hành vi ứng xử học sinh lớp điểm Tây Bắc trường tiểu học Tân Hoà B với giải pháp cho đạt hiệu cao 16 Những ý kiến đề xuất Xuất phát từ nguyên nhân số hành vi đạo đức học sinh lớp hạn chế, tơi mạnh dạn đề xuất số biện pháp nhằm phát huy kết tích cực đạt được, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh sau: 2.1 Đối với giáo viên: Cần tìm hiểu đặc điểm riêng học sinh để có biện pháp giáo dục đạo đức phù hợp, lấy câu chuyện , gương tốt gần gũi để động viên, giáo dục hành vi đạo đức cho em Phối hợp thật tốt lực lượng xã hội, đòan thể nhà trường để có biện pháp giáo dục đạo đức học sinh gắn liền thực tiễn, mang lại hiệu thiết thực 2.2 Về phía nhà trường: Cần tổ chức cho học sinh tham gia vào họat động tập thể, giúp em mạnh dạ, có hội bộc lộ phẩm chất đạo đức, từ giúp giáo viên có biện pháp giáo dục cho em hợp lí 2.3 Về phía gia đình học sinh: Cần phối hợp tốt với nhà trường, lực lượng giáo dục khác ngòai xã hội để có biện pháp giáo dục em nhà thật tốt, tránh nuông chiều , giáo dục đạo đức cho em không hướng Tôi xin chân thành cảm ơn Việt Trì, ngày Tháng 12 năm 2016 Người viết 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lưu Thu Thuỷ – Nguyễn Hữu Hợp: “Hỏi đáp dạy học môn đạo đức tiểu học” Nhiệm vụ HS sổ theo dõi lớp 3 Nguyễn Minh Thuyết – Hoàng Cao Cương – Đỗ Việt Hùng: “Tiếng Việt 4, tập 1,2” - NXB giáo dục năm 2005 Bùi Văn Sơm: “Hướng dẫn Cán quản lý trường học giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm” 18 MỤC LỤC Trang Phần I:Đặt vấn đề Phần II: Giải vấn đề…………………………………… Phần III: Kết luận kiến nghị 1.Kết luận 2.Ý kiến đề xuất Tài liệu tham khảo 19 ... lớp điểm Tây Bắc, nên rút số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh hành vi ứng xử để thực năm học đúc kết thành đề tài: Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh lớp điểm Trường Tiểu. .. hành vi ứng xử học sinh lớp đạt hiệu Các biện pháp giải vấn đề: Để giáo dục hành vi ứng xử học sinh lớp - Trường Tiểu học Tiên Cát đạt hiệu quả, thực giải pháp sau: 2.1 Giáo dục hành vi ứng xử. .. sinh Tiểu học khơng đề cập đến tồn hành vi đạo đức học sinh Mà đề cập đến vi c giáo dục hành vi ứng xử hạn chế học sinh lớp khối lớp Tiên Cát, từ góp phần cải thiện mặt đạo đức lớp đạo đức học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 điểm trường tiểu học về hành vi ứng xử đạt hiệu quả, Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 điểm trường tiểu học về hành vi ứng xử đạt hiệu quả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay