Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại khách sạn avatar đà nẵng (tt)

29 36 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:09

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Môi trường kinh doanh doanh nghiệp biến đổi phát triển liên tục điều dẫn tới thách thức, rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt lĩnh vực hoạt động họ Để doanh nghiệp phát triển cách mạnh mẽ, đạt mục tiêu kinh doanh đề hệ thống kiểm sốt nội hữu hiệu coi phần thiết yếu công tác quản lý doanh nghiệp Những điểm yếu tồn hệ thống KSNB gây tổn thất cho doanh nghiệp khía cạnh hoạt động ngăn cản doanh nghiệp đạt nhiệm vụ, mục tiêu Hệ thống KSNB doanh nghiệp không tài liệu hướng dẫn quy trình mà nhân cấp tổ chức cần phải tham gia thực đạt tính hữu hiệu Đó trình thiết kế chặt chẽ, phương tiện để đạt mục đích, khơng dừng lại phải đưa đảm bảo hợp lý việc cần phải đạt mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Cùng với phát triển du lịch mạnh mẽ nước kèm thị trường kinh doanh dịch vụ khách sạn ngày phát triển, thị trường kinh doanh khách sạn Đà Nẵng đà tăng trưởng mạnh chiếm vị trí quan trọng, khơng thể thiếu phát triển du lịch thành phố Trong đơn vị kinh doanh khách sạn hoạt động họ không đơn kinh doanh phòng lưu trú ăn uống mà mở rộng nhiều hoạt động khác dịch vụ spa, tổ chức hội thảo, kiện, dịch vụ đưa đón khách dịch vụ vui chơi giải trí khác Mỗi đơn vị khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ mình, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng nên hoạt động diễn thường xuyên liên tục dễ xảy sai sót gian lận Chính việc xây dựng hệ thống KSNB hữu hiệu trở thành nhu cầu cấp thiết, công cụ tối ưu để đảm bảo an toàn cho nguồn vốn đầu tư, xác định hiệu điều hành ban quản lý khách sạn kịp thời nắm bắt hiệu hoạt động khách sạn Khách sạn Avatar Đà Nẵng khách sạn hoạt động ngành dịch vụ lưu trú cạnh tranh ngày khốc liệt Đà Nẵng Điều đòi hỏi khách sạn phải có hệ thống KSNB hữu hiệu đứng vững thị trường Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề này, em chọn đề tài “Đánh giá tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội khách sạn Avatar Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Trên sở khung lý thuyết COSO tính hữu hiệu hệ thống KSNB, luận văn nhằm mục tiêu đánh giá tính hữu hiệu hệ thống KSNB khách sạn Avatar Đà Nẵng Từ đánh giá tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao tính hữu hiệu hệ thống KSNB Khách sạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hoạt động kiểm soát liên quan đến kinh doanh lưu trú kinh doanh khác khách sạn Avatar Đà nẵng Phạm vi nghiên cứu: khách sạn Avatar Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tình sử dụng để giải mục tiêu Trên sở khung lý thuyết hệ thống KSNB theo COSO 2013, luận văn rà soát lại mục tiêu kiểm soát với thành phần hệ thống KSNB để đạt mục tiêu Phương pháp đánh giá tính hữu hiệu tiến hành sau: - Sử dụng câu hỏi khảo sát để kiểm tra có tồn thành phần kiểm soát nội Khách sạn Avatar Đà Nẵng - Nếu đặc điểm thành phần kiểm sốt tồn tiếp tục khai thác liệu thơng qua qui trình, qui định cơng tác kiểm soát để đánh giá hữu hiệu thành phần thực tế Phương pháp chuyên gia sử dụng để đánh giá mức độ hữu hiệu Nếu ngun tắc khơng tồn tiếp tục vấn lãnh đạo để tìm hiểu ngun nhân có định hướng để tăng cường kiểm soát thời gian tới Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn gồm có chương Chương I: Cơ sở lý luận đánh giá tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp dịch vụ khách sạn Chương II: Đánh giá tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội khách sạn Avatar Đà Nẵng Chương III: Giải pháp nâng cao tính hữu hiệu hệ tống kiểm sốt nội khách sạn Avatar Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6.1 Các nghiên cứu công bố nước ngồi 6.2 Các nghiên cứu cơng bố nước CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 GIỚI THIỆU VỀ KHUNG LÝ THUYẾT CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Khái quát hệ thống kiểm soát nội a Định nghĩa Theo COSO 2013 “Kiểm soát nội tiến trình thiết lập vận hành hội đồng quản trị, ban quản lý nhân khác, thiết kế để đem lại đảm bảo hợp lý việc đạt mục tiêu hoạt động, mục tiêu báo cáo tuân thủ luật quy định liên quan” b Tầm quan trọng Một hệ thống KSNB vững mạnh mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị: Giúp DN bảo vệ thông tin tài sản đơn vị mình; Giúp DN giảm bớt rủi ro nhân viên khơng tn thủ sách, quy trình đơn vị Hay lạm quyền NQL gây tổn thất cho đơn vị Giúp DN ngăn chặn, phát xử lý vi phạm, gian lận hoạt động sản xuất, kinh doanh bên thứ ba nhân viên công ty gây ra; KSNB tạo quy trình kiểm sốt hiệu giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động chi phí sửa chữa sai sót khơng đáng có; Đảm bảo tính xác số liệu kế tốn, BCTC Nâng cao tính minh bạch DN; Đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn lực đạt mục tiêu đề Như HTKSNB vững mạnh điều kiện tiên để đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững thành công tương lai 1.1.2 Báo cáo COSO 1992 2013 a Báo cáo COSO 1992 Báo cáo COSO 1992 xem tài liệu giới đưa khuôn mẫu lý thuyết KSNB cách đầy đủ có hệ thống Khuôn khổ COSO hướng đến tạo lập khn khổ để giúp ban quản lý kiểm soát tổ chức cách tốt đồng thời giúp cho hội đồng quản trị có thêm khả để giám sát kiểm soát nội tổ chức b Báo cáo COSO 2013 COSO 2013 đời bổ sung, hoàn thiện yếu COSO 1992 cập nhật tình thay đổi cho phù hợp với thực tiễn COSO năm 2013 tiến hành mở rộng mục tiêu hoạt động mục tiêu báo cáo, làm sáng tỏ yêu cầu, áp dụng nguyên tắc nhằm xây dựng KSNB hữu hiệu Các nội dung năm phận cấu thành tổng hợp thành 17 nguyên tắc giúp nhà quản lý dễ dàng việc thiết lập hệ thống KSNB Nguyên tắc 1: Chứng tỏ cam kết tính trung thực giá trị đạo đức - Đơn vị phải chứng tỏ cam kết tính trung thực giá trị đạo đức Nguyên tắc 2: Trách nhiệm giám sát việc thiết kế vận hành hệ thống KSNB - HĐQT phải chứng tỏ độc lập với nhà quản lý đảm nhiệm chức giám sát việc thiết kế vận hành hệ thống KSNB Nguyên tắc 3: Thiết lập cấu tổ chức, quyền hạn trách nhiệm - NQL giám sát HĐQT cần thiết lập cấu tổ chức, loại báo cáo, phân định trách nhiệm quyền hạn nhằm đạt mục tiêu đơn vị Nguyên tắc 4: Thể cam kết lực - Đơn vị phải chứng tỏ cam kết việc sử dụng nhân viên có lực thơng qua tuyển dụng, trì phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu đơn vị Nguyên tắc 5: Trách nhiệm thực - Đơn vị cần yêu cầu cá nhân chịu trách nhiệm báo cáo trách nhiệm họ việc đáp ứng mục tiêu tổ chức Nguyên tắc 6: Xác định mục tiêu phù hợp - Đơn vị phải thiết lập mục tiêu rõ ràng đầy đủ để giúp nhận diện đánh giá rủi ro phát sinh việc đạt mục tiêu đơn vị Nguyên tắc 7: Nhận diện phân tích rủi ro - Đơn vị phải nhận diện rủi ro việc đạt mục tiêu đơn vị, tiến hành phân tích rủi ro để xác định rủi ro cần quản trị Nguyên tắc 8: Đánh giá rủi ro có gian lận - Đơn vị cần xem xét loại gian lận tiềm tàng đánh giá rủi ro không đạt mục tiêu đơn vị Nguyên tắc 9: Đơn vị cần xác định đánh giá thay đổi môi trường ảnh hưởng đến hệ thống KSNB Nguyên tắc 10: Đơn vị phải lựa chọn, thiết lập hoạt động kiểm soát để giảm thiểu rủi ro, đạt mục tiêu đơn vị mức độ chấp nhận Nguyên tắc 11: Đơn vị lựa chọn phát triển hoạt động kiểm sốt chung cơng nghệ thông tin nhằm hỗ trợ cho việc đạt mục tiêu Nguyên tắc 12: Đơn vị phải triển khai hoạt động kiểm sốt dựa sách thiết lập triển khai thành thủ tục Nguyên tắc 13: Đơn vị phải thu thập (hay tự tạo) sử dụng thơng tin thích hợp, có chất lượng nhằm hỗ trợ cho phận cấu thành khác KSNB Nguyên tắc 14: Đơn vị phải truyền thông nội thông tin cần thiết nhằm hỗ trợ chức kiểm soát Nguyên tắc 15: Đơn vị phải truyền thông cho đối tượng bên ngồi thơng tin liên quan đến hoạt động KSNB cổ đông, chủ sở hữu, khách hàng, nhà cung cấp Nguyên tắc 16: Đơn vị phải lựa chọn, triển khai thực việc đánh giá liên tục và/ định kỳ nhằm đảm bảo phận cấu thành KSNB hữu vận hành Nguyên tắc 17: Đơn vị phải đánh giá thông báo điểm yếu KSNB kịp thời cho đối tượng có trách nhiệm NQL HĐQT để có biện pháp khắc phục 1.2 TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 1.2.1 Khái quát chung tính hữu hiệu Hệ thống KSNB đạt tính hữu hiệu có nghĩa hệ thống kiểm sốt đạt mục tiêu, mục đích đặt bảo vệ tài sản cơng ty, đảm bảo tính đắn báo cáo tài chính, đẩy mạnh hiệu điều hành hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị… 1.2.2 Đánh giá tính hữu hiệu thành phần hệ thống KSNB a Môi trường kiểm sốt Để đánh giá tồn tính hiệu lực thuộc tính mơi trường kiểm sốt, luân văn sử dụng nguyên tắc COSO(2013) kết hợp với đặc trưng kinh doanh quản lý khách sạn để nghiên cứu Nếu mục thuộc ngun tắc khơng tồn chứng tỏ thuộc tính khơng vận hành cần xem xét áp dụng thời gian tới Nếu mục có tồn bước xem xét tính hữu hiệu thực tiễn khách sạn 10 b Đánh giá rủi ro Đánh giá rủi ro đơn vị bốn nguyên tắc thiết lập theo COSO: xác định mục tiêu phù hợp, nhận diện phân tích rủi ro, đánh giá rủi ro có gian lận xác định đánh giá thay đổi môi trường ảnh hưởng tới hệ thống KSNB c Hoạt động kiểm soát Mỗi khách sạn thiết lập hoạt động kiểm soát khác để đảm bảo thị nhà quản lý thực để đối phó với rủi ro đe doạ đến việc đạt mục tiêu tổ chức Tuy nhiên phần lớn doanh nghiệp dịch vụ khách sạn thiết lập hoạt động kiểm sốt hoạt động chính: bán hàng, mua hàng tồn kho, quản lý tiền chi trả tiền lương d Thông tin truyền thông Một bảng mục liên quan tới thông tin truyền thông thiết lập đánh giá dựa nguyên tắc COSO: đơn vị thu thập (tự tạo) sử dụng thơng tin có chất lượng, truyền thông bên truyền thơng cho đối tượng bên ngồi e Giám sát Tiến hành đánh giá liên tục và/ định kỳ: Đơn vị có lựa chọn, triển khai thực việc đánh giá liên tục và/ định kỳ nhằm đảm bảo phận cấu thành KSNB hữu vận hành không Đánh giá thơng báo điểm yếu: Đơn vị có đánh giá thông báo khiếm khuyết KSNB kịp thời cho đối tượng có trách nhiệm nhà quản lý HĐQT để có biện pháp khắc phục hay 15 Thứ tư: khách sạn có sách nhân rõ ràng từ khách sạn bắt đầu vào hoạt động linh động cho phù hợp với sách, nhu cầu tuyển dụng thời điểm cụ thể Thứ năm: quy định kỷ luật nhân viên khách sạn xây dựng cách rõ ràng đầy đủ với nhiều trường hợp cụ thể Tuy nhiên mức độ thực thi chưa thực tốt 2.2.2 Đánh giá tính hữu hiệu cơng tác đánh giá rủi ro Xuất phát từ quy mô ngành kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày hoạt động kinh doanh ln cung cấp phòng nghỉ loại, hoạt động ăn uống, spa, vận chuyển phục vụ cho mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ thu hút nhiều khách bán nhiều phòng Chính thực hoạt hàng ngày diễn bình thường xem thoả mãn mục tiêu đơn vị Tức khách sạn có mục tiêu ngầm hiểu hay “đương nhiên” Việc nhận diện phân tích rủi ro khách sạn diễn sau: hội đồng quản trị hay giám đốc điều hành tiếp nhận thông tin trực tiếp từ nhân viên cấp quản lý, người bên Các biện pháp đối phó rủi ro hiện cách nhanh chóng tức thì, sau họ tiếp tục theo dõi để có điều chỉnh thích hợp Tuy nhiên việc chưa xác định mục tiêu rõ ràng hoạt động mục tiêu hoạt động, mục tiêu báo cáo hay mục tiêu tuân thủ khách sạn cần cân nhắc có khắc phục thời gian tới để đáp ứng với mong muốn ngày mở rộng kinh nhiều địa bàn 2.2.3 Đánh giá tính hữu hiệu hoạt động kiểm sốt 16 Hoạt động kiểm soát thành phần cốt lõi hệ thống KSNB thấy rõ công tác kiểm soát ngày Trong phần này, luận văn trình bày hoạt động kiểm sốt qua chu trình, thủ tục kiểm sốt phổ biến khách san a Đối với hoạt động bán hàng (lưu trú, ăn uống, dịch vụ khác) Sơ đồ 2.2 Quy trình doanh thu phòng Khi phát sinh nhu cầu sử dụng phòng khách sạn khách liên hệ trực tiếp liên hệ thông qua website hay đăng ký thông qua công ty lữ hành để đặt phòng Các thơng tin khách đặt phòng phận kinh doanh tiếp nhận xử lý b Đối với hoạt động mua hàng tồn kho Đối với hoạt động mua hàng Đối với mặt hàng thường xuyên sử dụng, có hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp, thu mua vào báo giá tháng lựa chọn đơn vị có giá tốt để tiến hành đặt hàng Với mặt hàng phát sinh thu mua cần tìm báo giá số nhà cung cấp để 17 có so sánh đối chiếu, sau chọn nhà cung cấp phù hợp thu mua trình kế tốn trưởng, giám đốc điều hành xét duyệt, đồng ý thu mua tiến hành đặt hàng theo hợp đồng kế tốn trưởng thơng qua Nếu chưa đồng ý tiếp tục tìm báo giá nhà cung cấp khác Tồn kho khách sạn Khách sạn không thực tạo lập kho nguyên vật liệu, hàng hoá riêng để quản lý chung cho toàn hoạt động bán hàng Hàng hoá, nguyên vật liệu sau mua nhập kho phận Các nguyên vật liệu trưởng phận giám sát phận quản lý theo dõi, nhân viên phận lấy sử dụng theo nhu cầu thực tế để phục vụ khách Khách sạn có thực xây dựng định mức nguyên vật liệu, chế biến nhiên việc quản lý tồn kho dẫn tới khó kiểm sốt mức ngun vật liệu mà phận sử dụng c Quản lý tiền 18 Sơ đồ 2.4 Mối quan hệ tiền nghiệp vụ khác Việc thu, chi đúng, đủ, kịp thời phù hợp với nhu cầu khơng lãng phí giúp hạn chế mát, lạm dụng tiền bạc đơn vị cho mục đích cá nhân từ giúp thực tốt việc mua hàng, bán hàng, chi trả lương kịp thời làm tăng hiệu hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới tính hữu hiệu hoạt động khách sạn Bên cạnh trì mức tồn quỹ hợp lý đảm bảo nhu cầu chi tiêu đơn vị, đảm bảo khả toán nợ đến hạn d Chi trả tiền lương Với đặc điểm kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch nước nước nên khách sạn sử dụng lượng nhân viên tương đối lớn để vận hành hoạt động Chính chi phí tiền lương chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí khách sạn điều yêu cầu đơn vị phải có cách quản trị, tính tốn tốt để sử dụng số lượng nhân viên vừa đủ vừa tiết kiệm chi phí mang lại hiệu cho hoạt động 19 Qua phân tích ta thấy hoạt động kiểm sốt khách sạn thiết lập hầu hết hoạt động bán hàng, mua hàng, tiền lương Các hoạt động kiểm soát giúp cho khách sạn thu đúng, đủ doanh thu, mua hàng đảm bảo thời gian, chất lượng việc chi trả lương kịp thời Bên cạnh điểm làm tốt hoạt động kiểm sốt khách sạn nhiều thiếu sót đặc biệt khâu quản lý tồn kho Hàng hoá, nguyên vật liệu để trực tiếp kho nên dễ dẫn tới việc nhân viên sử dụng lãng phí nguyên vật liệu, định mức nguyên vật liệu xây dựng nhiên sử dụng chưa hiệu tuân thủ theo quy định 2.2.4 Đánh giá tính hữu hiệu thơng tin truyền thơng Hệ thống thông tin khách sạn phần thiết lập để phục vụ cho hoạt động kiểm soát nội khách sạn Đầu tiên kênh thông tin bên giúp nhà quản lý nắm thông tin quan trọng sử dụng với mục đích khác hướng tới mục tiêu chung khách sạn Thứ hai hệ thống thông tin thu thập bên ngồi thơng qua lần trao đổi trực tiếp với khách hàng hài lòng dịch vụ khách sạn, hội thảo hay buổi sinh hoạt, quảng bá du lịch ngành hay điều tra thị trường, tiếp xúc trực tiếp với NCC khách sạn sử dụng phục vụ cho hoạt động Thứ ba việc truyền thông bên từ chủ tịch HĐQT hay giám đốc điều hành tới nhân viên thường khác dễ dàng khách sạn có cấp bậc trung gian Thứ tư việc đầu tư nguồn lực tài để phát triển hệ thống thơng tìn khách sạn quan tâm nhiên chưa quan tâm nhiều để có hệ thống thông tin xuyên suốt thống 20 phận Như việc thông tin truyền thông khách sạn thực tốt việc thu thập, tạo lập sử dụng thông tin phận khách sạn có cấu tổ chức đơn giản, gọn nhẹ việc lưu chuyển xử lý thơng tin nhanh chóng kịp thời 2.2.5 Đánh giá tính hữu hiệu công tác giám sát Hoạt động giám sát thực thông qua đánh giá liên tục định kỳ khách sạn Tuỳ việc mà giám đốc điều hành hay trưởng phận lựa chọn hình thức đánh giá cho phù hợp 2.3 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG KSNB 2.3.1 Mục tiêu hữu hiệu hiệu hoạt động Đối với mục tiêu hữu hiệu hiệu hoạt động: thực tế mơ hình hoạt động khách sạn không phức tạp nên nhà quản lý chưa có xem xét mức độ chấp nhận thay đổi mục tiêu thời kỳ Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận phân bổ theo thời điểm, mùa cao điểm mùa thấp điểm Đơn vị sử dụng mục tiêu hoạt động sở để từ phân bổ nguồn lực phù hợp ví dụ người, sách kinh doanh để đạt mục tiêu đề 21 Sơ đồ 2.6 Sự biến động doanh thu năm 2017 Qua sơ đồ 2.6 ta thấy doanh thu bình quân năm 2017 khách sạn khoảng tỷ năm, mùa cao điểm từ tháng tháng tới tháng lớn tỷ tháng cao điểm tháng đạt gần tỷ Các số liệu doanh thu sử dụng để đánh giá năm đạt mục tiêu đề ban đầu hay chưa So sánh doanh thu năm với năm trước so sánh với mục tiêu doanh thu đề từ đầu năm để đánh giá mức độ đạt mục tiêu khách sạn 2.3.2 Mục tiêu tính tin cậy BCTC Mục tiêu báo cáo: Khách sạn chủ trương tuân thủ quy định kế toán liên quan theo quy định Nhà nước phù hợp với nhu cầu sử dụng thơng tin Kế tốn trưởng kiểm sốt chi phí thực xem xét tính trọng yếu việc trình bày báo cáo tài để đảm bảo thơng tin xác phù hợp với tiêu chí thiết lập bên thứ ba ngân hàng, đơn vị kiểm toán 2.3.3 Mục tiêu tuân thủ pháp luật 22 Khách sạn hoạt động tuân thủ quy định pháp luật ngành nghề, loại hình dịch vụ kinh doanh đảm bảo ko có vi phạm hoạt động Tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, lưu trú 2.4 KẾT LUẬN CHUNG VỀ TÍNH HỮU HIỆU HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI KHÁCH SẠN AVATAR ĐÀ NẴNG 2.4.1 Ưu điểm hệ thống kiểm soát nội khách sạn Qua nghiên cứu đánh giá tính hữu hiệu hệ thống KSNB khách sạn Avatar Đà Nẵng ta nhận thấy hệ thống KSNB khách sạn xây dựng cách đồng tương đối đầy đủ cụ thể Mơi trường kiểm sốt: có tách biệt HĐQT NQL điều giúp cho khách sạn quản trị người có lực chuyên môn sâu lĩnh vực khách sạn góp phần đảm bảo mục tiêu nhanh chóng thực Đánh giá rủi ro: khách sạn nhận thức tầm quan trọng công tác đánh giá rủi ro trình hoạt động Hoạt động kiểm sốt: Hoạt động kiểm sốt thiết lập tất hoạt động bán hàng, mua hàng, tiền lương kiểm soát tiền hoạt động kiểm soát thực cách nghiêm túc tất phận liên quan Thông tin truyền thông: xây dựng hệ thống thông tin để phục vụ cho việc lưu chuyển thơng tin cần thiết phục vụ cho mục đích hỗ trợ công việc nhân viên hoạt động kiểm soát phận 23 2.4.2 Tồn hệ thống kiểm soát nội khách sạn Bên cạnh ưu điểm khách sạn làm hệ thống kiểm soát nội khác nhiều tồn cần phải thiết lập khắc phục thời gian tới: Đối với hoạt động kiểm sốt: Chính sách nhân thiết lập mức độ áp dụng thực tế nhiều hạn chế Còn tồn lượng nhân viên chưa có đủ lực q trình tuyển chọn hình thức hay quen biết Chưa đảm bảo tính chun nghiệp cơng tác phục vụ Chưa xây dựng sách đo lường hiệu suất cơng việc, khen thưởng thích đáng phù hợp với lực nhân viên Việc phân chia quyền hạn trách nhiệm số nhân viên tồn kiêm nhiệm bất hợp lý dễ dẫn tới rủi ro liên quan tới hoạt động Đánh giá rủi ro: Các mục tiêu chưa thiết lập rõ ràng mức độ tổng thể chi tiết phận kinh doanh Dẫn tới số trường hợp đánh giá rủi ro chưa xem xét hết tất rủi ro bên bên ngồi đơn vị Chưa có phận riêng biệt để thực chức phân tích, đánh giá rủi ro Việc đánh giá rủi ro chưa trọng tới rủi ro gian lận, loại rủi ro dễ gây thiệt hại lớn tới hiệu hoạt động khách sạn 24 Hoạt động kiểm soát: Các hoạt động kiểm soát thiết lập cách tất hoạt động mang lại hiệu nhiều hạn chế thực thi 25 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI KHÁCH SẠN AVATAR ĐÀ NẴNG 3.1.1 THIẾT LẬP MỤC TIÊU KIỂM SỐT Mục tiêu kiểm sốt điểm phải hướng đến thiết kế hệ thống KSNB Với khách sạn tư nhân, hoạt động vùng kinh tế động có tiềm du lịch lớn mục tiêu hữu hiệu hiệu kinh doanh khách sạn chủ doanh nghiệp quan tâm Việc thiết lập mục tiêu hữu hiệu hiệu cách rõ ràng điều kiện tiên để kiểm sốt nội thực Ở mức độ toàn đơn vị mục tiêu trình bày thơng qua sứ mạng khách sạn cam kết giá trị khách sạn xã hội Dựa mục tiêu với việc đánh giá điểm mạnh điểm yếu hội thách thức khách sạn xây dựng chiến lược tổng thể Ở mức độ phận, mục tiêu cụ thể phải xuất phát từ chiến lược chung khách sạn Những mục tiêu phận phải kết nối, hoà nhập quán với mục tiêu chung Các mục tiêu thiết lập dựa hoạt động 3.1.2 SỐT CỦNG CỐ, HỒN THIỆN MƠI TRƯỜNG KIỂM 26 Tính trung thực giá trị đạo đức cần HĐQT, GM thiết lập từ thời điểm Nhà quản lý trước hết phải gương tốt việc thực giá trị đạo đức, chấp hành nguyên tắc mà mong muốn để nhân viên noi theo Và đồng thời xây dựng quy tắc ứng xử cần truyền đạt tới nhân viên mong đợi khách sạn Cần thực phân chia quyền hạn trách nhiệm nhân viên sở thực nguyên tắc bất kiêm nhiệm để giảm bớt rủi ro việc sử dụng sai quyền hạn, đồng thời bảo đảm cân phân cấp quyền hạn trách nhiệm từ cấp cao cấp thấp khách sạn đảm bảo khơng có tư lợi nhân công việc Khách sạn cần thực luân chuyển vị trí nhân viên để đảm bảo nhân viên khơng đảm nhận vị trí cơng việc q lâu giảm bớt điều kiện che giấu sai sót thực việc gian lận Xây dựng đội ngũ nhân viên khách sạn chuyên nghiệp với cam kết, sách khen thưởng thích đáng gắn liền với mục tiêu hoạt động khách sạn 3.1.3 CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO Việc xây dựng mục tiêu đảm bảo chúng bổ sung liên kết với Đảm bảo phù hợp với với lực hoạt động khách sạn Khách sạn cần thường xuyên tiến hành đánh giá phân tích rủi ro có thay đổi tình hình phát triển du lịch Đà 27 Nẵng tình hình nhân khách sạn để có biện pháp đối phó phù hợp Rủi ro gian lận đặc biệt nghiêm trọng khách sạn cần trọng thời gian tới Rủi ro gian lận có nhiều loại khác tham nhũng, gian lận liên quan tới tài sản gian lận báo cáo tài biểu nhiều hình thức khác Vì đánh giá nhà quản lý, trưởng phận cần phải xem xét cách thận trọng 3.1.4 THAY ĐỔI, HỒN THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT  Kiểm soát hoạt động mua hàng Khách sạn cần phân chia hai trường hợp mua hàng: thứ mua hàng với số lượng lớn, thường xuyên; thứ hai mua hàng với số lượng ít, đột xuất, khơng thường xun phát sinh để thực việc mua hàng cho phù hợp  Đối với vấn đề tồn kho Để việc lưu kho phận đảm bảo bảo quản tốt, thuận tiện cho việc sử dụng sử dụng tiết kiệm phận cần có phân công cho nhân viên phận kiêm nhiệm chức quản lý hàng tồn kho phận Nhân viên kho có trách nhiệm kiểm sốt ngun vật liệu, hàng hố thực báo cáo hàng tồn kho có yêu cầu 3.1.5 CHÚ TRỌNG TỚI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, GIÁM SÁT 28 Sự truyền thông khách sạn cần có thêm số kênh thơng tin để tất nhân viên nắm bắt Khách sạn cần thiết lập kênh truyền thông đặc biệt để tiếp nhận thông tin kênh thông tin truyền thống không phát huy hiệu 29 KẾT LUẬN Trong xu phát triển du lịch nay, môi trường du lịch Đà Nẵng phát triển ngày mạnh mẽ, cạnh tranh khách sạn ngày khốc liệt Chính doanh nghiệp du lịch đơn vị kinh doanh dịch vụ khách sạn cần phải quan tâm trọng vào cơng tác quản lý để nâng cao sức mạnh giữ vị trí thị trường Để thực tốt vai trò quản lý khách sạn cần đặc biệt quan tâm tới hệ thống kiểm sốt nội Nhận thức tầm quan trọng hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp, luận văn sâu nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội khách sạn kết hợp với lý luận thực tiễn đơn vị từ đưa giải pháp nâng cao tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội khách sạn Avatar Đà Nẵng Trong khn khổ phạm vi mục đích nghiên cứu, luận văn đặt giải vấn đề sau: Một trình bày lý luận kiểm soát nội làm rõ đánh giá tính hữu hiệu doanh nghiệp dịch vụ khách sạn Hai luận văn sâu vào đánh giá tính hữu hiệu hệ thống kiểm sốt nội khách sạn Avatar Đà Nẵng từ đưa ưu điểm tồn cần phải khắc phục hệ thống KSNB Ba sở lý luận đánh giá thực tế khách sạn luận văn đưa giải pháp nhằm nâng cao tính hữu hiệu hệ thống kiểm sốt nội ... VỀ TÍNH HỮU HIỆU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI KHÁCH SẠN AVATAR ĐÀ NẴNG 2.4.1 Ưu điểm hệ thống kiểm soát nội khách sạn Qua nghiên cứu đánh giá tính hữu hiệu hệ thống KSNB khách sạn Avatar Đà Nẵng. .. khách sạn Chương II: Đánh giá tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội khách sạn Avatar Đà Nẵng Chương III: Giải pháp nâng cao tính hữu hiệu hệ tống kiểm sốt nội khách sạn Avatar Đà Nẵng Tổng quan tài... COSO tính hữu hiệu hệ thống KSNB, luận văn nhằm mục tiêu đánh giá tính hữu hiệu hệ thống KSNB khách sạn Avatar Đà Nẵng Từ đánh giá tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao tính hữu hiệu hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại khách sạn avatar đà nẵng (tt) , Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại khách sạn avatar đà nẵng (tt) , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP, Khách sạn hoạt động đều tuân thủ các quy định của pháp luật về ngành nghề, loại hình và dịch vụ kinh doanh đảm bảo ko có sự vi phạm trong hoạt động. Tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, lưu trú., GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI KHÁCH SẠN AVATAR, Ở mức độ toàn đơn vị mục tiêu được trình bày thông qua sứ mạng của khách sạn và các cam kết về giá trị của khách sạn đối với xã hội. Dựa trên các mục tiêu này cùng với việc đánh giá những điểm mạnh điểm yếu những cơ hội và thách thức khách sạn sẽ xây dựng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay