Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại khách sạn avatar đà nẵng (tt)

29 48 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:09

... VỀ TÍNH HỮU HIỆU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI KHÁCH SẠN AVATAR ĐÀ NẴNG 2.4.1 Ưu điểm hệ thống kiểm soát nội khách sạn Qua nghiên cứu đánh giá tính hữu hiệu hệ thống KSNB khách sạn Avatar Đà Nẵng. .. khách sạn Chương II: Đánh giá tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội khách sạn Avatar Đà Nẵng Chương III: Giải pháp nâng cao tính hữu hiệu hệ tống kiểm sốt nội khách sạn Avatar Đà Nẵng Tổng quan tài... COSO tính hữu hiệu hệ thống KSNB, luận văn nhằm mục tiêu đánh giá tính hữu hiệu hệ thống KSNB khách sạn Avatar Đà Nẵng Từ đánh giá tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao tính hữu hiệu hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại khách sạn avatar đà nẵng (tt) , Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại khách sạn avatar đà nẵng (tt) , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP, Khách sạn hoạt động đều tuân thủ các quy định của pháp luật về ngành nghề, loại hình và dịch vụ kinh doanh đảm bảo ko có sự vi phạm trong hoạt động. Tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, lưu trú., GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI KHÁCH SẠN AVATAR, Ở mức độ toàn đơn vị mục tiêu được trình bày thông qua sứ mạng của khách sạn và các cam kết về giá trị của khách sạn đối với xã hội. Dựa trên các mục tiêu này cùng với việc đánh giá những điểm mạnh điểm yếu những cơ hội và thách thức khách sạn sẽ xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn