Hoàn thiện công tác kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý tại trung tâm giám định chất lượng xây dựng đà nẵng (tt)

25 3 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:09

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THÀNH TRUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUẢN TẠI TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƢƠNG Phản biện 1: TS Huỳnh Thị Hồng Hạnh Phản biện 2: PGS.TS Hà Xuân Thạch Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 02 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trong xu đổi đất nước, đổi tài cơng nội dung chương trình cải cách tổng thể hành nhà nước Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập (ĐVSNCL) cho thấy, việc mở rộng trao quyền tự chủ cho ĐVSNCL góp phần nâng cao số lượng chất lượng dịch vụ công; tạo điều kiện cho người dân có thêm hội lựa chọn, tiếp cận dịch vụ công với chất lượng ngày cao, góp phần cải thiện bước thu nhập người lao động đơn vị nghiệp Nhận thấy nhu cầu đổi mới, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thúc đẩy hoạt động đơn vị nghiệp, cung cấp nghiệp dịch vụ công theo hướng chất lượng, hiệu quả, nâng cao số lượng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cơng cấp thiết đối đơn vị công tác, chưa có luận văn, đề tài nghiên cứu vấn đề nói đơn vị cơng tác nên em chọn đề tài “ Hồn thiện cơng tác kế toán đáp ứng yêu cầu quản Trung tâm Giám định chất lƣợng xây dựng Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn phân tích đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn đơn vị, hạn chế đơn vị việc cung cấp thông tin phục vụ cho quản nội giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán để đáp ứng yêu cầu quản Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng * Đối tượng nghiên cứu cơng tác kế tốn 2 * Phạm vi nghiên cứu Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích, so sánh, tổng hợp thơng qua nghiên cứu thực tế cơng tác tài chính, cơng tác kế toán đơn vị bao gồm chế tài chính, tìm hiểu phần hành kế tốn đơn vị khâu lập báo cáo tài chính, báo cáo toán nguồn ngân sách báo cáo quản trị khác Ý nghĩa thực tiễn - Về mặt đào tạo: Kết thực đề tài giúp cho học viên làm quen với nghiên cứu khoa học, bổ sung kiến thức thuyết thực tiễn liên quan đến chủ đề nghiên cứu - Về mặt thực tiễn: Kết nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng việc tổ chức cơng tác kế tốn tài chính, hạn chế,yếu điểm cơng tác quản tài từ đưa giải pháp góp phần hồn thiện việc tổ chức cơng tác kế tốn tài nhằm đáp ứng nhu cầu quản đơn vị Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.1.1 Đặc điểm hoạt động đơn vị nghiệp Đơn vị hành nghiệp “các tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản nhà nước lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động - thương binh xã hội, thông tin truyền thông lĩnh vực nghiệp khác pháp luật quy định” (Trích Nghị định 16/2015/NĐ-CP Chính phủ, 2015, Điều 2) Các đơn vị nghiệp công lập dù hoạt động lĩnh vực khác mang đặc điểm sau [Điều 9, Điều 10 Luật Viên chức 2010]: Thứ nhất, mục đích hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập khơng lợi nhuận, chủ yếu phục vụ lợi ích cộng đồng Thứ hai, sản phẩm đơn vị nghiệp công lập sản phẩm mang lại lợi ích chung có tính bền vững, lâu dài cho xã hội Thứ ba, hoạt động đơn vị nghiệp công lập gắn liền bị chi phối chương trình phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước 1.1.3 Phân loại đơn vị nghiệp Theo tính chất cơng cộng hay cá nhân dịch vụ cung cấp đơn vị nghiệp công lập bao gồm đơn vị nghiệp cung cấp dịch vụ công cộng túy đơn vị nghiệp cung cấp dịch vụ công cộng có tính chất cá nhân 4 Theo phân cấp quản tài quy định tiểu mục 1.1 mục Phần V Thơng tư 59/2003/TT-BTC đơn vị HCSN chia thành cấp: - Đơn vị dự toán cấp I - Đơn vị dự toán cấp II: - Đơn vị dự toán cấp III: - Đơn vị cấp đơn vị dự toán cấp III Nếu phân loại theo cấp ngân sách đơn vị HCSN phân chia sau: -Đơn vị dự toán cấp Trung ương -Đơn vị dự toán cấp Tỉnh -Đơn vị dự toán cấp Huyện Theo quan điểm thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài đơn vị nghiệp công lập Nghị định 16/2015/ND-CP ngày 16/2/2015 Chính phủ, đơn vị nghiệp công lập bao gồm: - Đơn vị nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên chi đầu tư - Đơn vị nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên - Đơn vị nghiệp công tự bảo đảm phần chi thường xuyên - Đơn vị nghiệp công Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên 1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.2.1 Nguồn kinh phí hoạt động Nguồn kinh phí đơn vị HCSN hình thành từ nguồn: - Ngân sách nhà nước quan quản cấp cấp theo dự toán duyệt (gọi tắt nguồn kinh phí nhà nước) - Các khoản đóng góp - Các khoản thu nghiệp - Các khoản tài trợ, viện trợ, biếu tặng tổ chức cá nhân nước - Các khoản thu khác theo chế độ 1.2.2 Quy trình ngân sách Quy trình ngân sách Nhà nước đơn vị nghiệp công lập bao gồm ba khâu cơng việc sau: a Lập dự tốn thu chi ngân sách nhà nước b Tổ chức chấp hành dự toán thu chi c Quyết toán ngân sách 1.2.3 Cơ chế tài áp dụng cho đơn vị nghiệp Theo quy định hành, đơn vị nghiệp công lập tự chủ mặt sau: - Tự chủ khoản thu, mức thu - Tự chủ sử dụng nguồn tài 1.3 NHU CẦU THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ QUẢN TRỊ NỘI BỘ * Nhu cầu thông tin nguồn sử dụng nguồn kinh phí hoạt động nhằm đánh giá hiệu hoạt động Nhu cầu thông tin lập kế hoạch, dự tốn Nhu cầu thơng tin phục vụ hoạt động, điều hành hoạt động * Nhu cầu thông tin tài sản, dòng tiền hoạt động nhằm quản tài sản, dòng tiền theo hoạt động * Nhu cầu thơng tin phát sinh nguồn sử dụng kinh phí phận để đánh giá hiệu hoạt động phận 1.4 NỘI DUNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.4.1 Khái quát nội dung cơng tác kế tốn a Cơng tác chứng từ b Vận dụng tài khoản kế toán c Sổ kế toán áp dụng d Cơng tác báo cáo tài 1.4.2 Cơng tác kế tốn số nội dung chủ yếu a Kế toán doanh thu a1 Kế toán doanh thu ngân sách cấp Kế toán sử dung tài khoản phản ánh gồm: TK 511 – Thu hoạt động NSNN cấp, TK 337 – Tạm thu, tài khoản ghi đơn Các sổ kế toán theo dõi doanh thu ngân sách cấp gồm: Sổ TK 511, Bảng tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng a2 Đối với thu viện trợ,vay nợ nước ngồi Kế tốn phải mở sổ tài khoản 512 để theo dõi nguồn viện trợ Kế toán cần mở sổ chi tiết theo loại chương trình, dự án a3 Thu phí khấu trừ, để lại Kế toán đơn vị nghiệp mở sổ tài khoản 514 để theo dõi doanh thu phí thu từ hoạt động dịch vụ quan nhà nước thực số phí thu từ hoạt động dịch vụ đơn vị nghiệp công lập thực mà đơn vị khấu trừ (đối với đơn vị nghiệp công lập), để lại (đối với quan nhà nước) theo quy định pháp luật phí, lệ phí a4 Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ Khi đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, kế toán mở sổ tài khoản 531 để theo dõi doanh thu sản xuất kinh doanh dịch vụ Kế toán mở số chi tiết theo hoạt động phát sinh doanh thu khoản doanh thu Điều kiện ghi nhận doanh thu tương tự điều kiện ghi nhận doanh thu doanh nghiệp a5 Cung cấp thơng tin b Kế tốn chi phí b.1 Chi hoạt động NSNN cấp Kế toán sử dung tài khoản phản ánh gồm: TK 611 – Chi phí hoạt động tài khoản ghi đơn khác Các sổ kế tốn theo dõi chi phí hoạt động ngân sách cấp gồm: Sổ TK 611, Bảng tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng b.2 Chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngồi Kế tốn sử dụng tài khoản 612-Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngồi tài khoản ghi đơn khác TK 004…Đồng thời kế tốn mở sổ theo dõi chi phí bao gồm: Sổ TK 612, Sổ theo dõi nguồn viện trợ, Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước b.3 Chi từ hoạt động thu phí Kế tốn sử dụng tài khoản 614-Chi phí hoạt động thu phí tài khoản ghi đơn khác TK 014 để phản ánh khoản chi cho hoạt động thu phí, lệ phí theo quy định pháp luật b.4 Chi từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Kế toán đơn vị mở sổ tài khoản 642 để theo dõi chi phí Kế tốn mở số chi tiết, tài khoản cấp theo dõi chi phí phát sinh cụ thể hoạt động tạo doanh thu đơn vị mở tài khoản cấp 2, sổ chi tiết theo phận sản xuất, kinh doanh đơn vị, việc sử dụng cách thức theo dõi tùy thuộc vào yêu cầu quản đơn vị vụ thể b.5 Cung cấp thơng tin c Kế tốn tài sản cố định c.1 Đặc điểm kế toán Kế toán sử dụng tài khoản sau để theo dõi, hạch toán tài sản cố định đơn vị: TK 211-TSCĐ hữu hình; TK 213-TSCĐ vơ hình; TK 214-Khấu hao hao mòn TSCĐ; TK 241- Xây dựng dở dang Bên cạnh đó, kế tốn mở tài khoản cấp sử dụng sổ chi tiết Sổ tài khoản, Sổ tài sản cố định, Thẻ tài sản cố định, Sổ theo dõi TSCĐ nơi sử dụng nhằm theo dõi tình hình biến động tài sản đơn vị c.2 Cung cấp thông tin d Kế toán vật tư, hàng hoá d.1 Đặc điểm kế toán ghi nhận Kế toán sử dụng tài khoản TK 152- Nguyên liệu, vật liệu, TK 153- Công cụ, dụng cụ, TK 156- Hàng hóa để hạch tốn chi tiết tình hình biến động nguyên vật liệu, CCDC, hàng hóa đơn vị Thủ kho mở sổ thẻ kho (Mẫu S21-H) theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng ngày nguyên vật liệu, CCDC, hàng hóa Mỗi loại nguyên vật liệu, CCDC, hàng hóa theo dõi riêng biệt loại, thẻ kho phải ghi rõ tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính d.2 Cung cấp thông tin cho quản e Báo cáo tốn, báo cáo tài báo cáo quản nội - Báo cáo toán - Báo cáo tài - Về báo cáo nội KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC QUẢN CỦA ĐƠN VỊ 2.1.1 Đặc điểm hoạt động Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng đơn vị dự toán cấp Chịu quản trực tiếp, đạo, kiểm tra chuyên mơn nghiệp vụ; nhận kinh phí tốn kinh phí trực tiếp với đơn vị cấp Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, sử dụng dấu theo quy định mở tài khoản để giao dịch 2.1.3 Đặc điểm hoạt động tài đơn vị a Cơ chế tài áp dụng Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng đơn vị nghiệp công lập có thu tự đảm bảo phần chi phí hoạt động, chịu lãnh đạo tài quan hệ cấp phát kinh phí Sở Xây dựng Giám đốc Trung tâm người chịu trách nhiệm trước pháp luật định việc thực tồn hoạt động tài kế tốn đơn vị thực cơng khai tài theo quy định Cơ chế quản theo hướng tự chủ đơn vị thể qua số nội dung sau: - Cơ chế tiền lương, tiền công thu nhập - Chế độ toán phép - Lương tăng thêm - Sử dụng kết tài năm 10 b Nguồn kinh phí hoạt động Nguồn kinh phí hoạt động đơn vị chủ yếu nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm bao gồm chi thường xun chi khơng thường xun Bên cạnh nguồn kinh phí hoạt động đơn vị có nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ c Quy trình ngân sách Quy trình lập dự tốn ngân sách lập thông qua bước sau: Bƣớc 1: Đánh giá tình hình thực năm báo cáo Bƣớc 2: Xác định tiêu năm kế hoạch Bƣớc 3: Tính tốn dự tốn Bƣớc 4: Lên hồ sơ dự toán Chấp hành dự toán ngân sách Theo kết nghiên cứu, đơn vị tổ chức thực dự toán theo quy định sau: - Đối với khoản thu - Đối với khoản chi Quyết tốn thu - chi ngân sách Cơng tác kế tốn chủ yếu giai đoạn bao gồm: - Xử số dư TK tiền gửi NS cấp - Xử số dư dự toán - Xử số dư tạm ứng kinh phí NS - Đối chiếu với vốn ĐTXDCB 2.2 NHẬN DIỆN NHU CẦU THÔNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ QUẢN TRỊ NỘI BỘ *Thơng tin doanh thu - Đối với hoạt động nghiệp: Kế tốn cung cấp thơng tin tổng giá trị dự toán thu NSNN, tổng dự toán phân bổ 11 Nhu cầu thơng tin thơng lập dự tốn thu đơn vị - Đối với hoạt động dịch vụ: Nhu cầu thơng tin phục vụ lập dự tốn thu bao gồm tổng doanh thu ghi nhận Trung tâm, doanh thu năm liền kề nhằm ước tính doanh thu thực năm dự tốn Nhu cầu thơng tin vê tỷ trọng nguồn thu, xác định nguồn thu đơn vị *Thơng tin chi phí - Đối với hoạt động nghiệp: Người quản cần thông tin chi thường xuyên, chi cho người, nhu cầu chi quản hành chính, nhu cầu chi nghiệp vụ, nhu cầu chi không thường xuyên năm liền trước nhằm đáp ứng yêu cầu lập dự toán chi cho năm - Đối với hoạt động dịch vụ: Nhu cầu thông tin khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động *Thơng tin tài sản - Nhu cầu thông tin tài sản có đơn vị bao gồm - Nhu cầu thơng tin tình hình quản lý, sử dụng tài sản phòng ban, thơng tin cụ thể thời gian hoạt động, công suất, số lượng chủng loại máy móc, thiết bị *Nhu cầu thơng tin tổng hợp Nhu cầu thơng tin tổng qt, tồn diện tình Nhu cầu báo cáo phân tích Nhu cầu chi tiết tình hình thu-chi theo phận, hoạt động cụ thể để đánh giá xác hiệu hoạt động đơn vị 12 2.3 KHÁI QT NỘI DUNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CỦA TRUNG TÂM 2.3.1 Công tác chứng từ Kết khảo sát cho thấy nội dung, biểu mẫu chứng từ kế toán, phương pháp lập, ký luân chuyển, kiểm tra chứng từ, quản in biểu mẫu chứng từ kế toán tuân theo quy định Thông tư số 107/2017/TTBTC ngày 10/10/2017 Chứng từ phân loại theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh bao gồm chứng từ tiền mặt, chứng từ kho bạc, chứng từ ngân hàng, chứng từ tài sản cố định, chứng từ khác (Phụ lục số 01- Danh sách chứng từ sử dụng đơn vị) 2.3.2 Vận dụng tài khoản kế toán Đơn vị vào hệ thống tài khoản kế toán quy định Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ Tài chính, vào đặc điểm hoạt động cụ thể đơn vị để áp dụng hệ thống tài khoản kế tốn đơn vị (Phụ lục số 02 - Danh mục tài khoản sử dụng đơn vị) .2.3.3 Sổ sách kế toán áp dụng Hệ thống mẫu sổ kế toán đơn vị áp dụng theo Thơng tư 107/2017/TT-BTC Bộ Tài Sổ kế toán tổng hợp đơn vị bao gồm sổ như: Sổ Nhật ký chung, Các sổ Nhật ký đặc biệt Nhật ký chi tiền, Nhật ký thu tiền, Sổ tài khoản 511, 531, 642, 611, Sổ kế toán chi tiết đơn vị bao gồm: Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi Ngân hàng; Sổ tài sản cố định; Sổ chi tiết tài khoản; Sổ theo dõi dự toán ngân sách; Sổ theo dõi nguồn kinh phí; Sổ tổng hợp nguồn kinh phí; Sổ chi tiết doanh thu (Phụ lục 03- Danh mục sổ sách sử dụng đơn vị) 13 2.3.4 Công tác báo cáo tốn báo cáo tài Hệ thống báo cáo tài lập Trung tâm bao gồm (từ năm 2017 trước, năm 2018 đơn vị chưa lập báo cáo): - Bảng cân đối tài khoản; - Báo cáo tình hình tài chính; - Tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng; - Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động; - Bảng đối chiếu dự tốn kinh phí ngân sách kho bạc Nhà nước theo hình thức rút dự tốn KBNN; - Báo cáo thu - chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; - Thuyết minh báo cáo tài Cuối năm kế tốn Trung tâm lập Báo cáo tài chính, Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, sau nộp cho Sở Xây dựng thẩm tra chậm vào ngày 24 tháng năm sau Sau Sở Xây dựng thẩm tra chấp thuận BCTC đơn vị kế tốn in thành gửi cho Sở Tài Cục thuế 2.4 CƠNG TÁC KẾ TỐN MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN 2.4.1 Cơng tác kế tốn hoạt động chun mơn nghiệp vụ a Kế toán doanh thu Doanh thu Trung tâm bao gồm: Doanh thu NSNN cấp (cấp phát chi hoạt động thường xuyên, không thường xuyên chi đầu tư), doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ, nguồn thu khác (lãi ngân hàng) a1 Kế toán doanh thu ngân sách cấp a2 Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ a3 Cung cấp thơng tin 14 b Kế tốn chi phí Các khoản chi Trung tâm bao gồm khoản chi hoạt động (gồm thường xuyên, không thường xuyên); chi quản hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ b1 Chi hoạt động NSNN cấp b2 Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ b3 Cung cấp thơng tin c Kế tốn tài sản cố định c.1 Đặc điểm kế toán tiêu chuẩn ghi nhận c.2 Cung cấp thơng tin d Kế tốn vật tư, hàng hố 2.4.2 Lập cơng bố báo cáo tốn, báo cáo tài chính, báo cáo nội * Báo cáo tốn * Báo cáo tài Minh họa số báo cáo tài đơn vị, chi tiết kèm theo (Phụ lục số 04- Bộ báo cáo tài chính) * Báo cáo nội bộ: 2.5 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KẾ TỐN CỦA ĐƠN VỊ 2.5.1 Ƣu điểm a Đối với cơng tác kế tốn khoản thu Kế toán đơn vị thực tốt nguyên tắc việc việc hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến doanh thu đơn vị Cụ thể sử dụng tài khoản 511 tài khoản 531 để phản ánh tình hình phát sinh doanh thu đơn vị Đồng thời xác định doanh thu từ NSNN cấp theo hai hoạt động hoạt động thường xun khơng thường xuyên thông qua việc mở sổ 15 chi tiết tài khoản 511 Đối với doanh thu từ hoạt động SXKD dịch vụ kế tốn xác việc ghi nhận doanh thu dựa vào thời gian xuất hóa đơn b Đối với cơng tác kế tốn khoản chi Đơn vị chấp hành tốt việc theo dõi, hạch tốn chi phí phát sinh đơn vị theo hoạt động Đối với hoạt động NSNN cấp, đơn vị theo dõi cụ thể chi phí phát sinh theo hoạt động thường xuyên không thường xuyên Đồng thời tổ chức chi tiết tài khoản 642 611 theo nội dung chi Bên cạnh đơn vị thực việc mở sổ theo dõi chi phí phát sinh cho hoạt động nghiệp Kế toán đơn vị đáp ứng nhu cầu thông tin khoản chi theo định mức nhà nước, qua giúp đơn vị thực kiểm sốt khoản chi, đánh giá kết hoạt động, đồng thời giúp cho nhà quản đánh giá tiến độ thực dự tốn chi để có sở tốn cuối năm, đồng thời cung cấp thông tin cho quản trị nguồn kinh phí có sử dụng mục đích, nội dung dự tốn phê duyệt, tiêu chuẩn định mức Nhà nước, hợp có hiệu hay khơng c.Đối với cơng tác kế toán tài sản Kế toán Trung tâm chấp hành tốt quy định Nhà nước tiêu chuẩn đánh giá, ghi nhận phân loại tài sản cố định đơn vị Song song với cơng tác phân loại tài sản cố định mặt sổ sách, kế toán Trung tâm mở sổ chi tiết cấp 2, cấp hai tài khoản 211 213 tương ứng với phân loại tài sản Với việc mở chi tiết tài khoản 211 213 theo phân loại TSCĐ đồng thời sử dụng bảng chi tiết tài sản cố định kế toán 16 đơn vị cung cấp thông tin cho nhà quản nội dung chi tiết nguyên giá, nguồn hình thành đối tượng TSCĐ, tình hình biến động phân loại tài sản, từ giúp cho nhà quản thực giám sát chặt chẽ việc đầu tư, mua sắm sử dụng tài sản đơn vị, tổng hợp tiêu báo cáo Nhà nước đánh giá xác kết quả, hiệu hoạt động đơn vị Công tác kiểm tài sản cố định thực theo quy định Nhà nước d Đối với hệ thống báo cáo - Mặc dù hệ thống Báo cáo tài chính, Báo cáo tốn đơn vị chưa áp dụng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hệ thống biểu mẫu cũ theo Quyết định 19 giúp cho nhà quản kiểm sốt chi quỹ NSNN, vốn, quỹ cơng, đồng thời thỏa mãn yêu cầu quản sử dụng kinh phí đơn vị cung cấp thơng tin xác tình hình nguồn kinh phí đơn vị giá trị, phân loại tình hình biến động nguồn kinh phí theo khoản chi, nội dung chi Ngoài ra, hệ thống báo cáo tài cung cấp thơng tin tình hình tài sản, tiếp nhận sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, tình hình thu chi kết hoạt động SXKD đơn vị kỳ kế tốn Cơng tác lập báo cáo ngày quan tâm, đầu tư, hoàn thiện chất lượng - Hệ thống báo cáo nội như: Báo cáo chi tiết nguồn kinh phí; Báo cáo cơng nợ, giúp cho ban lãnh đạo Trung tâm kiểm sốt nguồn kinh phí, nguồn thu hay tình trạng cơng nợ, dòng tiền đơn vị 2.5.2 Hạn chế Bên cạnh ưu điểm công tác tổ chức kế tốn đơn vị số tồn sau: 17 a Đối với công tác kế toán khoản thu Kế toán chưa mở số chi tiết theo dõi doanh thu theo hoạt động cụ thể hoạt động thẩm tra hồ sơ thiết kế, hoạt động sát hạch, hoạt động kiểm định chất lượng…điều ảnh hưởng tới việc phân tích tỷ trọng tạo doanh thu hoạt động, dẫn đến nhà quản khơng thể có kế hoạch phân bổ nguồn nhân lực để tối đa hóa doanh thu Kế tốn khơng tổ chức tài khoản chi tiết cho TK 531- Thu hoạt động SXKD cho loại hình thu đơn vị Do vậy, cần thông tin chi tiết khơng thể cung cấp kịp thời, xác Kế toán chưa đáp ứng với yêu cầu ban lãnh đạo việc theo dõi doanh thu dẫn đến gây khó khăn cơng tác quản lý, đơn đốc công nợ phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản khác b Đối với công tác kế toán khoản chi Kế toán Trung tâm chưa mở sổ theo dõi chi tiết chi phí phát sinh cho hoạt động, phận dẫn đến việc khơng xác định chi phí cho hoạt động ban lãnh đạo theo dõi, kiểm sốt chi phí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận hoạt động Việc hạch tốn chi phí khấu hao TSCĐ vào chi phí hoạt động khác (6428) sai chất, gây khó khăn cơng tác quản theo dõi chi phí Qua khảo sát đơn vị, kế tốn chi sai nguồn, sai nội dung kinh tế, chưa tách biệt khoản chi phí dùng cho hoạt động nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ, ảnh hưởng đến thông tin đánh giá hiệu hoạt động đơn vị c.Đối với công tác kế toán tài sản Đơn vị mở sổ theo dõi tách biệt tài sản chưa theo dõi sử 18 dụng cho hoạt động, phận, dẫn đến thông tin giá trị khấu hao giá trị hao mòn thiếu xác, ảnh hưởng đến việc đánh giá hiệu hoạt động đơn vị Đồng thời, kế toán chưa mở Thẻ tài sản cố định nên nhà quản khó theo dõi, quản chặt chẽ TSCĐ Cơng tác phân bổ, tính hao mòn khấu hao cho hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Trung tâm thiếu xác, khơng cụ thể với tỷ lệ trích 50/50 cho hai hoạt động d Đối với hệ thống báo cáo Hệ thống BCTC, Báo cáo toán lập theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC, chưa đổi qua Thông tư 107/2017/TT-BTC, ban lãnh đạo chưa trọng đến việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dẫn đến nhà quản khơng kiểm sốt dòng tiền đơn vị, ảnh hưởng đến định ngắn hạn dài hạn Nội dung, chất lượng Thuyết minh báo cáo tài sơ sài, chưa kết đạt cơng tác kế tốn đơn vị chưa nêu khó khăn, vướng mắc đơn vị q trình điều hành, sử dụng kinh phí Trung tâm chưa trọng tới cơng tác phân tích thơng tin kế tốn nhằm phục vụ cho công tác quản nội Cơng việc phân tích chưa đưa thành qui định bắt buộc, chưa trở thành việc làm thường xuyên Trung tâm, hạn chế lớn Trung tâm Điều dẫn đến việc hệ thông Báo cáo quản trị phục vụ nhu cầu quản nội Trung tâm chưa thiết kế, sử dụng cách triệt để nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 3.1 TỔ CHỨC THEO DÕI CHI TIẾT CÁC KHOẢN DOANH THU Luận văn đề xuất giải pháp sau: - Kế toán nên mở Sổ chi tiết tập hợp doanh thu mở theo hoạt động tạo doanh thu đơn vị, cụ thể hoạt động thẩm tra, hoạt động giám sát, hoạt động kiểm định hoạt động thí nghiệm - Đồng thời, tổ chức mở tài khoản chi tiết cho TK 531- Thu hoạt động SXKD tương ứng với loại hình kinh doanh nêu - Luận văn đề xuất mẫu sổ theo dõi chi tiết doanh thu, với mẫu sổ đề xuất luận văn nhắm đến việc cung cấp thông tin cụ thể doanh thu tạo theo loại hoạt động, đồng thời cung cấp thông tin khoản giảm trừ, số hợp đồng ký kết thời gian cơng nợ để kế tốn nhà quản theo dõi, đơn đốc thu hồi cơng nợ - Ngồi ra, luận văn đề xuất thêm mẫu sổ theo dõi tổng hợp doanh thu đơn vị nhằm hướng đến nhu cầu cung cấp thơng tin tổng hợp tình hình phát sinh doanh thu theo hoạt động Từ nhà quản có nhìn xác tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động có sách phân bổ nguồn lực hợp nhằm tối đa hóa nguồn thu 3.2 TỔ CHỨC THEO DÕI CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI 20 Nhằm giúp đơn vị khắc phục yếu điểm nêu trên, luận văn đề xuất đơn vị nên mở sổ theo dõi chi tiết chi phí phát sinh cho hoạt động, phận nhằm giúp nhà quản đánh giá xác hiệu hoạt động Để thực điều này, luận văn đề xuất đơn vị sử dụng mẫu sổ chi tiết chi phí cho hoạt động theo dõi lồng ghép với phận 3.3 CƠNG TÁC KẾ TỐN TÀI SẢN Nhằm khắc phục yếu nêu đơn vị giúp cho nhà quản đơn vị kiểm sốt sử dụng tài sản có hiệu luận văn mạnh dạn đưa đề xuất sau: - Kế toán đơn vị phối hợp với cá phận để rà soát, kiểm tra cấp Thẻ tài sản cố định cho tất tài sản có đơn vị - Đơn vị cần tiến hành xác định, tiến hành theo dõi riêng máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động trích khấu hao theo quy định để đưa vào chi phí kỳ, đảm bảo cơng tác tổng hợp chi phí, xác định chênh lệch thu chi đầy đủ, trung thực quy định - Đề xuất đơn vị sử dụng Sổ theo dõi tình hình sử dụng tài sản Bảng xác định tỷ lệ sử dụng tài sản Luận văn đề xuất hai biểu mẫu giúp kế toán đơn vị xác định tỷ lệ trích hao mòn khấu hao tỷ lệ sử dụng tài sản, thiết bị theo bảng trên, từ kế tốn tiến hành tính tốn trích khấu hao đưa vào chi phí trích hao mòn theo quy định Bộ tài việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập tổ chức có sử dụng ngân sách 3.4 HỒN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO * Báo cáo toán ngân sách: Với việc chưa cập nhật, sửa 21 đổi biểu mẫu báo cáo tốn ngân sách, đơn vị sử dụng biểu mẫu theo Quyết định 19, luận văn đề nghị đơn vị sớm chuyển đổi sử dụng biểu mẫu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 * Báo cáo tài chính: Mặc dù cơng tác lập Báo cáo tài đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, thẩm định toán hàng năm theo quy định Nhà nước góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, nguồn kinh phí đơn vị Nhưng đơn vị phải sớm áp dụng biểu mẫu theo Thơng tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017, thay hồn tồn cho biểu mẫu Quyết định 19/2006/QĐ-BTC Việc lập báo cáo tài đơn vị nên thực hàng quí, điều giúp ích nhiều việc cung cấp thơng tin kế tốn kịp thời đến ban lãnh đạo đơn vị nhằm định hướng phát triển cho đơn vị * Báo cáo nội bộ: Với việc nhà lãnh đạo Trung tâm chưa trọng tới công tác phân tích thơng tin kế tốn cơng việc phân tích chưa đưa thành qui định bắt buộc, chưa trở thành việc làm thường xuyên Trung tâm điều đầu tiên, luận văn nghĩ cần phải thay đổi tư nhà quản cách nhìn nhận tầm quan trọng hệ thống báo cáo nội Từ nhà quản nâng cao nhận thức, trọng quan tâm mức đến việc lập báo cáo kế toán phục vụ cho việc cung cấp thông tin quản trị nội Luận văn đề xuất số mẫu báo cáo phục vụ nhu cầu quản nội Trung tâm sau: - Mẫu báo cáo doanh thu-chi phí theo chức năng, chương trình - Mẫu Báo cáo phân tích thu - chi SXKD dịch vụ - Mẫu báo cáo tình hình tài theo hoạt động 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày phát triển, với trình hội nhập kinh tế, ngành xây dựng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Điều đòi hỏi đơn vị SNCL phải biết khai thác, quản sử dụng nguồn lực tài cho hiệu Cùng xu đó, hoạt động thu chi tài ngày phức tạp, chế tự chủ giao ngày cao, để góp phần nâng cao lực quản sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất đòi hỏi đơn vị SNCL cần phải hồn thiện cơng tác tổ chức máy kế tốn tài Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Thứ nhất, tìm hiểu luận bản, định nghĩa tổ chức máy kế toán đơn vị hành nghiệp Luận văn phân tích, hệ thống hóa luận nội dung tổ chức công tác kế toán cho phù hợp với đặc điểm hoạt động nhu cầu quản nội Trung tâm Thứ hai, nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng với nội dung chủ yếu tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế tốn hình thức kế toán, hệ thống báo cáo kế toán phân tích thơng tin kế tốn phục vụ nhu cầu quản nội Thứ ba, luận văn phân tích rút ưu điểm tồn tổ chức cơng tác kế tốn Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng Tập trung phân tích, đánh giá tồn nội dung tổ chức cơng tác kế tốn, luận văn đưa 23 giải pháp để góp phần nâng cao hiệu chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng Qua kết nghiên cứu thể luận văn với luận giải có sở khoa học luận thực tiễn, phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp, nội dung khoa học luận văn đáp ứng mục tiêu nghiên cứu, phù hợp với đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Kết nghiên cứu luận văn góp phần củng cố sở luận tổ chức cơng tác kế tốn, đồng thời ứng dụng vào thực tế cơng tác kế tốn Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng ... vị công tác, chưa có luận văn, đề tài nghiên cứu vấn đề nói đơn vị cơng tác nên em chọn đề tài “ Hồn thiện cơng tác kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý Trung tâm Giám định chất lƣợng xây dựng Đà Nẵng ... cơng tác kế tốn đơn vị, hạn chế đơn vị việc cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý nội giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán để đáp ứng yêu cầu quản lý Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng. .. cơng tác kế tốn Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng với nội dung chủ yếu tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế tốn hình thức kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý tại trung tâm giám định chất lượng xây dựng đà nẵng (tt) , Hoàn thiện công tác kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý tại trung tâm giám định chất lượng xây dựng đà nẵng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay