Kiểm soát thuế thu nhập doanh tại chi cục thuế huyện hoà vang, thành phố đà nẵng (tt)

25 4 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:09

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐINH NHƢ MƠ KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN MÃ SỐ: 60 34 03 01 Đà Nẵng - Năm 2019 Công trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CƠNG PHƯƠNG Phản biện 1: TS Đồn Thị Ngọc Trai Phản biện 2: TS Hồ Văn Nhàn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 02 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế nguồn thu chủ yếu NSNN, công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế quốc dân sở đảm bảo công xã hội thành phần kinh tế, thúc đẩy SXKD phát triển Do để đảm bảo nguồn thu cho NSNN, tạo nguồn lực tài đủ mạnh để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước đòi hỏi phải thực vấn đề kiểm sốt việc kê khai, thu nộp thuế cách hiệu Đặc biệt thuế TNDN, sắc thuế đóng vai trò quan trọng việc điều tiết vĩ mơ kinh tế, khuyến khích đầu tư mở rộng SXKD, tồn đọng khơng vấn đề gian lận thuế, trốn thuế nhiều hình thức tinh vi, khó phát Cùng với phát triển đất nước, thành phần kinh tế địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng năm qua phát triển nhanh chóng đóng góp phần quan trọng vào nguồn thu Ngân sách huyện Tuy nhiên, với chế “tự tính, tự khai, tự nộp tự chịu trách nhiệm” nhiều DN cố tình kê khai sai số thuế phải nộp, gây thất nguồn thu ngân sách nhà nước Vì vậy, việc kiểm soát thuế TNDN vấn đề cấp thiết, quan trọng hàng đầu chi cục thuế huyện Hòa Vang Từ trước đến nay, có nhiều nghiên cứu đề tài kiểm soát thuế TNDN Mặc dù có nhiều điểm chung, dựa nguyên tắc chung kiểm soát thuế TNDN, đơn vị số khác biệt mơi trường tổ chức việc tổ chức thực Cho đến thời điểm tại, chưa có nghiên cứu thực chi cục thuế huyện Hòa Vang Việc thực nghiên cứu giúp chi cục thuế huyện Hòa Vang nâng cao hiệu cơng tác kiểm soát thuế TNDN, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước đồng thời góp phần làm lành mạnh hố hoạt động tài chính, tạo bình đẳng cơng xã hội Xuất phát từ lý nên tơi chọn đề tài nghiên cứu: “Kiểm sốt thuế thu nhập doanh Chi cục thuế huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng”, đề tài có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ thực trạng kiểm sốt thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang, kết đạt hạn chế - Đề xuất giải pháp áp dụng thời gian đến chi cục thuế huyện Hòa Vang nhằm tăng cường kiểm sốt thuế TNDN Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu liên quan đến kiểm soát thuế TNDN CQT sở lý thuyết kiểm soát nội Về không gian, nghiên cứu thực chi cục thuế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp, thu thập số liệu trực tiếp chi cục thuế huyện Hòa Vang Luận văn tiếp thu, kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu số cơng trình liên quan công bố Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu góp phần đưa nhìn, đánh giá tổng quan thực trạng kiểm soát thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang nay, đồng thời đưa đề xuất, giải pháp nhằm tăng cường hiệu công tác kiểm soát thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang nói riêng ngành thuế nói chung 3 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết kiểm soát thuế TNDN Chương 2: Thực trạng kiểm sốt thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm sốt thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu Chủ đề kiểm soát thuế TNDN thu hút nhiều tác giả tìm hiểu, phần lớn đề tài, luận văn cao học Các đề tài nghiên cứu trước đánh giá thực trạng kiểm soát thuế TNDN CQT nghiên cứu, nhận diện tồn để đề xuất giải pháp nhằm tăng cường kiểm sốt thuế TNDN CQT Tuy nhiên, CQT có mơi trường cách thức tổ chức thực khác từ trước đến nay, chưa có cơng trình nghiên cứu kiểm sốt thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Mặt khác, đề tài trước tiếp cận theo khn khổ kiểm tra thuế thay tiếp cận có liên quan đến thành phần kiểm sốt Vì vậy, sở nghiên cứu lý luận, văn pháp luật thuế ọn lọ ả vào nghiên cứu cơng tác kiểm sốt thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang, với mong muốn góp phần nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang thời gian đến 4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ RỦI RO THẤT THU THUẾ 1.1.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp a Khái niệm đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp Theo nội dung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Quốc hội Khố XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 03 tháng năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 “Thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế trực thu đánh vào thu nhập doanh nghiệp sau trừ chi phí để tạo thu nhập kỳ tính thuế” b Tính thuế thu nhập doanh nghiệp Số thuế TNDN phải nộp kỳ tính thuế thu nhập tính thuế trừ phần trích lập quỹ khoa học cơng nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế TNDN 1.1.2 Rủi ro thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp Theo tác giả Trọng Bảo (2013), “Chống thất thu thuế: từ thực tiễn đến hành động” đăng Tạp chí thuế Online vào ngày 27/09/2013, “Thất thu thuế tượng thực tế khách quan vốn có hệ thống thuế khố Nó phản ánh hai mặt vấn đề: lợi ích nhà nước lợi ích DN (hay lợi ích cá nhân) Thất thu thuế biểu hiện, diễn biến đa dạng phức tạp, tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội quốc gia, song khái qt hố thành hai dạng: thất thu thực tế thất thu tiềm Trong đó, thất thu thực tế, có nghĩa có nhiều khoản thu quy định rõ ràng luật thuế, song nhiều ngun nhân số tiền khơng tập trung vào ngân sách quy định Còn thất thu tiềm năng, bao hàm trường hợp “lách thuế” có nguyên nhân từ kẽ hở luật pháp bng lỏng quản lý, có nghĩa thực tế có nhiều nguồn thu cần thiết phải động viên vào ngân sách lại khơng thu được, chưa có quy định luật pháp.” 1.2 KIỂM SỐT NỘI BỘ VÀ KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.2.1 Kiểm soát nội Theo tác giả Đường Nguyễn Hưng (2016), dựa khuôn khổ COSO (2013) định nghĩa, kiểm sốt nội tiến trình thiết lập vận hành hội đồng quản trị, ban quản lý nhân khác, thiết kế để đem lại bảo đảm hợp lý việc đạt mục tiêu hoạt động, mục tiêu báo cáo tuân thủ với luật quy định liên quan Các yếu tố cấu thành KSNB Khn khổ COSO đề xuất hệ thống kiểm sốt nội bao gồm thành phần: Môi trường kiểm sốt, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm sốt, Thơng tin trao đổi thông tin, Hoạt động giám sát 1.2.2 Kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp a Khái niệm kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Dựa khái niệm kiểm sốt nội theo khn khổ COSO tác giả định nghĩa, kiểm soát thuế tiến trình thiết lập vận hành ban lãnh đạo cán công chức CQT, thiết kế để đem lại bảo đảm hợp lý việc đạt mục tiêu thu ngân sách nhà nước bảo đảm hệ thống pháp luật thuế thực thi đầy đủ, nghiêm túc Mặc dù có nhiều điểm tương đồng với KSNB cơng ty, nhiên kiểm soát thuế lại mang đặc điểm riêng biệt liên quan đến đối tượng kiểm sốt Nếu KSNB cơng ty nhằm đối phó với rủi ro thuộc nội công ty, kiểm sốt thuế lại nhằm đối phó với rủi ro thuộc chủ thể bên CQT, đối tượng phải đóng thuế bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh nhằm đảm bảo việc kê khai, tính thuế, nộp thuế thực theo quy định pháp luật, hạn chế rủi ro thất thu thuế Do vậy, sở kiểm sốt nội theo khn khổ COSO, kiểm soát thuế TNDN phạm vi đề tài tập trung đến 03 thành phần: Đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro hoạt động giám sát Các thành phần lại mơi trường kiểm sốt, thơng tin trao đổi thơng tin đóng vai trò nhân tố thuộc nội CQT hỗ trợ công tác kiểm soát thuế TNDN b Đặc điểm kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Kiểm sốt thuế TNDN mang tính chất ngoại kiểm c Vai trò kiểm sốt thuế thu nhập doanh nghiệp Kiểm sốt thuế TNDN đóng vai trò quan trọng cơng tác quản lý thuế, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời 1.3 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Việc kiểm sốt thuế TNDN thực dựa quy trình quản lý thuế Từ tháng năm 2010 đến nay, công tác QLT CQT thực dựa vào mô hình QLT theo chức Do vậy, kiểm sốt thuế TNDN thực theo chức q trình quản lý bao gồm: Kiểm sốt đăng ký, kê khai thuế TNDN; Kiểm soát số thuế TNDN DN kê khai; Kiểm soát xử lý vi phạm thuế TNDN; Kiểm soát nợ thuế TNDN 7 1.4 ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Theo khn khổ kiểm sốt nội bộ, kiểm sốt thuế cần phải nhận diện đánh giá rủi ro Việc kiểm soát thuế TNDN thực dựa quy trình QLT theo chức chức xuất rủi ro gây thất thu thuế TNDN, cụ thể sau:  Kiểm soát đăng ký, kê khai thuế TNDN: Ở chức này, rủi ro việc doanh nghiệp không đăng ký kê khai thuế TNDN Rủi ro xuất phát từ đối tượng bên doanh nghiệp CQT không đánh giá rủi ro DN mà áp dụng biện pháp kiểm sốt lên tồn DN nhằm hạn chế rủi ro DN không đăng ký kê khai thuế TNDN  Kiểm soát số thuế TNDN DN kê khai: Ở chức này, rủi ro việc doanh nghiệp kê khai không với thực tế số thuế TNDN phát sinh Rủi ro xuất phát từ đối tượng bên doanh nghiệp CQT lựa chọn DN có rủi ro cao để tiến hành biện pháp kiểm sốt đối phó rủi ro khả thực Hiện nay, ngành thuế áp dụng phương pháp đánh giá, xếp hạng mức độ rủi ro NNT dựa tiêu chí, số lựa chọn NNT có dấu hiệu rủi ro Bộ Tài ban hành theo Quyết định số 1006/QĐ-BTC ngày 01/11/2016  Kiểm soát xử lý vi phạm thuế TNDN: Ở chức này, rủi ro việc CQT không xử lý hành vi vi phạm thuế TNDN kịp thời, quy định Rủi ro xuất phát từ nội bên CQT Chính phủ ban hành quy định cụ thể việc xử lý vi phạm hành thuế Với quy định rõ ràng, việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá công việc cán thuế nội quan hay việc kiểm tra quan khác kiểm toán nhà nước, tra nhà nước, rủi ro đánh giá mức thấp  Kiểm soát nợ thuế TNDN: Ở chức này, rủi ro việc doanh nghiệp kê khai không nộp thuế TNDN hay doanh nghiệp không nộp số thuế truy thu qua kiểm tra Rủi ro xuất phát từ đối tượng bên doanh nghiệp CQT không đánh giá rủi ro DN mà áp dụng biện pháp kiểm soát lên toàn DN nhằm hạn chế rủi ro DN kê khai không nộp thuế TNDN DN không nộp số thuế truy thu qua kiểm tra 1.5 HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Với hầu hết rủi ro đến từ NNT, CQT thiết lập thủ tục kiểm sốt nhằm đối phó với rủi ro không nằm hoạt động nội mà chủ yếu quy trình, biện pháp, sách quản lý thuế áp dụng lên NNT để hạn chế thất thu thuế TNDN 1.5.1 Thủ tục kiểm soát đăng ký, kê khai thuế a Kiểm soát đăng ký thuế Bộ phận đăng ký thuế kiểm tra, đối chiếu thông tin nhận từ quan đăng ký kinh doanh theo quy định quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký DN quan ĐKKD CQT b Kiểm soát kê khai thuếKiểm soát NNT phải nộp hồ sơ khai thuế: Hàng tháng, trước thời hạn nộp HSKT NNT, phận KK&KTT thực tra cứu, rà soát, cập nhật danh sách theo dõi NNT phải nộp hồ sơ khai thuế để xác định số lượng HSKT phải nộp theo dõi, đơn đốc tình trạng kê khai NNT  Kiểm sốt hồ sơ khai thuế: Hệ thống máy tính thực kiểm tra tự động số liệu tiêu kê khai HSKT NNT để phát HSKT có lỗi số học Bộ phận KK&KTT HSKT có lỗi số học theo kết kiểm tra hệ thống ứng dụng quản lý thuế thực công việc sau: Lập thông báo yêu cầu NNT giải trình, điều chỉnh hồ sơ khai thuế gửi NNT; Theo dõi việc điều chỉnh, giải trình HSKT NNT theo thông báo CQT  Biện pháp xử lý vi phạm việc nộp hồ sơ khai thuế: Lập biên vi phạm hành thuế Bộ phận theo quy định định xử phạt vi phạm hành thuế theo dõi kết thực 1.5.2.Thủ tục kiểm soát số thuế kê khai a Kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế Dựa danh sách NNT có rủi ro từ phần mềm quản lý rủi ro TPR, công chức thuế quản lý DN thực kiểm tra, đối chiếu nội dung kê khai hồ sơ khai thuế để phân tích, đánh giá tính tuân thủ phát trường hợp khai chưa đúng, chưa đầy đủ dẫn tới việc khai thiếu thuế trốn thuế, gian lận thuế Đối với hồ sơ khai thuế qua kiểm tra, đối chiếu phát khai chưa đúng, số liệu khai khơng xác có nội dung cần xác minh cần thơng báo văn đề nghị người nộp thuế giải trình bổ sung thông tin tài liệu b Kiểm tra chấp hành pháp luật thuế trụ sở người nộp thuế Bước 1: Chuẩn bị kiểm tra trụ sở người nộp thuế Cán kiểm tra phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp luật thuế sở liệu có để đưa nghi ngờ, phân vùng trọng tâm tiến hành kiểm tra dự thảo định kiểm tra Cơ quan thuế thực ban hành định kiểm tra trụ sở người nộp thuế Bước 2: Thực kiểm tra trụ sở người nộp thuế 10 Cán kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách DN để đối chiếu số thực tế phát sinh với số mà DN kê khai, báo cáo Từ đó, khoản chênh lệch phát sinh yêu cầu DN giải trình, hành vi vi phạm tiến hành ghi nhận để xử lý theo quy định Bước 3: Lập biên kiểm tra Căn để lập biên kiểm tra số liệu tình hình phản ánh biên kiểm tra phần việc mà trưởng đoàn kiểm tra giao cho thành viên đoàn thực Bước 4: Xử lý kết kiểm tra Căn biên kiểm tra thuế, trưởng đoàn kiểm tra lập báo cáo trưởng phận kiểm tra để trình thủ trưởng CQT kết kiểm tra thuế dự thảo định xử lý thuế kết luận kiểm tra thuế Bước 5: Giám sát kết sau kiểm tra Bộ phận kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với phận quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế theo dõi đôn đốc việc thực nộp khoản thuế truy thu, truy hoàn, tiền phạt theo kết kiểm tra vào NSNN theo quy định 1.5.3 Thủ tục kiểm soát nợ thuế Đội quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế thường xuyên nắm tình hình nợ thuế TNDN DN đội phụ trách để kịp thời nhắc nhở DN nộp số thuế nợ Hằng tháng thông báo số tiền thuế nợ, số tiền thuế thuộc diện bị cưỡng chế gửi đến NNT, cơng khai danh sách DN cố tình chây ỳ nợ thuế TNDN, đồng thời thực biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định 1.5.4 Thủ tục kiểm sốt xử lý vi phạm thuế Bộ phận có chức xử lý vi phạm thuế TNDN phận kiểm tra phận KK&KKT Việc xử lý vi phạm thuế TNDN 11 thực theo Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 Chính phủ quy định xử lý vi phạm pháp luật thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế 1.6.HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.6.1 Hoạt động giám sát thƣờng xuyên Để đảm bảo biện pháp đối phó với rủi ro thất thu thuế TNDN, tức hoạt động kiểm soát vận hành thực đầy đủ, quy trình, CQT thiết lập chức kiểm tra nội Hoạt động kiểm tra nội thực theo quy trình kiểm tra nội ban hành kèm theo định số 881/QĐ-TCT ngày 15 tháng 05 năm 2015 Tổng cục trưởng tổng cục thuế 1.6.2 Hoạt động giám sát chun biệt Ngồi việc giám sát thường xun thơng qua phận kiểm tra nội CQT, CQT quan kiểm toán nhà nước, tra nhà nước tiến hành kiểm tra, đánh giá tuân thủ pháp luật, hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm soát thu thuế CQT Nếu phát số thuế DN khai thiếu, quan kiểm toán nhà nước kiến nghị CQT tiến hành xử lý vi phạm theo quy định luật thuế báo cáo kết cho quan kiểm toán nhà nước KẾT LUẬN CHƢƠNG 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THUẾ TNDN TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chi cục thuế huyện Hòa Vang thành lập theo định số 127/QĐ-TC-TCCB ngày 04/02/1997 Bộ Tài việc thành lập chi cục thuế quận, huyện thuộc Cục Thuế thành phố Đà Nẵng Đến chi cục thuế huyện Hòa Vang quản lý 11 xã tồn huyện, có xã miền núi, xã trung du xã đồng 2.1.1 Cơ cấu tổ chức Chi cục thuế huyện Hòa Vang chịu trách nhiệm quản lý việc thu thuế DN, hộ kinh doanh địa bàn Cơ cấu tổ chức chi cục gồm có Đội Thuế liên xã, Đội chức văn phòng chi cục, bao gồm: Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ, nghiệp vụ dự toán, Đội Kê khai Kế toán thuế Tin học, Đội Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế, Đội Kiểm tra thuế kiêm kiểm tra nội bộ, Đội Trước bạ thu khác kiêm quản lý thuế TNCN, Đội Hành - Nhân - Tài vụ - Ấn 2.1.2 Nguồn nhân lực kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Tham gia trực tiếp kiểm soát thuế TNDN bao gồm phận: Kê khai-kế toán thuế; Kiểm tra thuế kiêm kiểm tra nội bộ; Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 2.1.3 Ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác kiểm sốt thuế thu nhập doanh nghiệp Tại chi cục thuế huyện Hòa Vang, hệ thống sở liệu thông tin NNT quản lý tập trung ứng dụng TMS ứng dụng liên quan đến nghiệp vụ thuế 13 2.2 KHÁI QUÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG Chi cục thuế huyện Hòa Vang quản lý 900 DN hoạt động nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác với nhiều loại hình, hình thức tổ chức hoạt động Các DN địa bàn chủ yếu hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng vận tải san lấp mặt Và hầu hết DN có quy mơ nhỏ, siêu nhỏ, hoạt động theo kiểu gia đình, tổ chức bản, cơng tác kế tốn cơng tác báo cáo thuế chưa trọng Do vậy, tiềm ẩn nhiều rủi ro thất thu thuế TNDN, nhiều khả trốn thuế gian lận thuế 2.3 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỊA VANG Hình 2.2 Quy trình kiểm sốt thuế chi cục thuế huyện Hòa Vang 14 2.4 HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÒA VANG Chi cục thuế huyện Hòa Vang nhận diện đánh giá rủi ro theo quy định chung ngành thuế Chi cục thuế áp dụng tiêu chí chung tồn ngành theo Quyết định số 1006/QĐ-BTC ngày 01/11/2016 gồm 16 tiêu chí 20 số để đánh giá xếp loại mức độ rủi ro DN Công tác xây dựng sở liệu để phân tích rủi ro hạn chế Dữ liệu ngành nghề hoạt động SXKD NNT chưa sát với ngành nghề hoạt động thực tế DN 2.5 HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÒA VANG 2.5.1 Thủ tục kiểm soát đăng ký, kê khai thuế a Thủ tục kiểm sốt đăng ký thuế Chi cục thuế huyện Hòa Vang kiểm sốt việc đăng ký thuế theo quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký DN CQT quan ĐKKD hành Đội KK-KTT&TH thực kiểm tra, đối chiếu thông tin nhận từ quan đăng ký kinh doanh theo quy định Tuy nhiên, từ hệ thống quan đăng ký kinh doanh chuyển thông tin sang hệ thống CQT nhiều trường hợp bị thiếu thơng tin, chậm chuyển đổi b Thủ tục kiểm soát kê khai thuế Qua cơng tác theo dõi tình hình nộp HSKT TNDN chương trình ứng dụng quản lý kê khai thuế, Đội KK-KTT&TH tiến hành rà soát tất hồ sơ khai thuế để xác định hồ sơ trễ hạn, NNT khơng khai Sau đó, cán Đội KK-KTT&TH tiến hành bước đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế xử phạt vi phạm hành theo quy định Thống kê cho thấy, từ năm 2015 đến năm 2017, tỷ lệ 15 nộp hồ sơ khai thuế TNDN hạn cao 90% 2.5.2 Thủ tục kiểm sốt số thuế kê khai Cơng tác kiểm soát số thuế TNDN DN kê khai thực đội kiểm tra thuế thông qua biện pháp kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở CQT kiểm tra chấp hành pháp luật thuế trụ sở NNT a Kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế Cán kiểm tra thực kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ khai thuế tính thuế để xác định số thuế phải nộp Qua đó, phát dấu hiệu kê khai thiếu thuế gian lận thuế, từ u cầu DN giải trình thời gian định, khơng giải trình tiến hành thông báo khai thiếu kiểm tra trụ sở DN theo nội dung nghi ngờ b Kiểm tra chấp hành pháp luật thuế trụ sở người nộp thuế Về công tác kiểm tra chấp hành pháp luật thuế trụ sở NNT chi cục thuế huyện Hòa Vang thực sau: Đội kiểm tra thực việc lập kế hoạch kiểm tra theo nguyên tắc phân tích đánh giá rủi ro sở ứng dụng phần mềm quản lý rủi ro (TPR) thực tiễn quản lý thuế địa phương Căn kế hoạnh kiểm tra phê duyệt, cán kiểm tra phải tiến hành thu thập thông tin, phân tích hồ sơ để nhận diện rủi ro Căn vào hồ sơ phân tích, chi cục thuế ban hành định kiểm tra trụ sở NNT Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế trụ sở NNT sau ban hành định kiểm tra thực theo 04 bước sau: Bước 1: Công bố định kiểm tra thuế trụ sở NNT bắt đầu tiến hành kiểm tra thuế Bước 2: Thực kiểm tra, đối chiếu nội dung tờ khai toán thuế với sổ sách, chứng từ kế toán tài liệu có liên quan để phát sai phạm Thời hạn kiểm tra thuế không 05 ngày 16 làm việc, kể từ ngày công bố định kiểm tra Bước : Thông qua số liệu với NNT tiến hành lập biên kiểm tra thuế, biên lập thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn kiểm tra Bước : Tiến hành xử lý kết kiểm tra theo quy định (ban hành kết luận định xử phạt) chuyển quan khác xử lý theo trường hợp quan thuế thẩm quyền xử lý 2.5.3 Thủ tục kiểm sốt nợ thuế Đội QLN&CCNT chi cục thuế huyện Hòa Vang thực cơng tác kiểm sốt nợ thuế, thường xuyên theo dõi, đôn đốc nợ, áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế kịp thời, quy trình 2.5.4 Thủ tục kiểm soát xử lý vi phạm thuế Tại chi cục thuế huyện Hòa Vang, việc kiểm soát xử lý vi phạm thuế TNDN thực theo quy trình, quy định văn pháp luật hành 2.6 HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÒA VANG 2.6.1 Hoạt động giám sát thƣờng xuyên Tại chi cục thuế huyện Hòa Vang, đội kiểm tra thuế kiêm kiểm tra nội phân công nhiệm vụ giám sát hoạt động kiểm soát thuế TNDN Việc giám sát hoạt động kiểm soát thuế TNDN thực theo quy trình kiểm tra nội ban hành kèm theo định số 881/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 tổng cục thuế 2.6.2 Hoạt động giám sát chuyên biệt Định kỳ theo quy định, tra thành phố Đà Nẵng, kiểm toán nhà nước khu vực thực chức kiểm tra hoạt động kiểm sốt thuế chi cục thuế huyện Hòa Vang thực kiểm tra đối chiếu việc chấp hành pháp luật thuế số doanh nghiệp chi 17 cục quản lý thuế 2.7 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÒA VANG 2.7.1 Ƣu điểm Chi cục thuế huyện Hòa Vang liên tục nhiều năm liền đơn vị thi đua hồn thành xuất sắc dự tốn thu NSNN, thuế TNDN đóng góp phần khơng nhỏ a Về đánh giá rủi ro kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục thuế áp dụng nhanh chóng kịp thời chế đánh giá rủi ro tiêu chí cơng tác quản lý thuế nói chung kiểm sốt thuế nói riêng b Về hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp  Kiểm soát đăng ký, kê khai thuế TNDN Tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế TNDN hạn cao 90% Có kết chi cục thuế thường xuyên thông báo, đôn đốc DN không nộp nộp chậm hồ sơ khai thuế, xử lý kịp thời trường hợp không nộp, nộp chậm nộp thiếu hồ sơ khai thuếKiểm soát số thuế TNDN kê khai Chi cục thực theo quy trình nghiệp vụ, phát sai phạm, tiến hành biện pháp truy thu nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, góp phần quan trọng vào hồn thành dự tốn thu NSNN ln hồn thành tiêu giao số lượng Chi cục thuế áp dụng chương trình quản lý rủi ro để phân tích, đánh giá NNT lựa chọn danh sách DN đưa vào kế hoạch kiểm tra  Kiểm soát nợ thuế TNDN Chi cục thuế thực theo quy trình quản lý nợ thuế 18 quy trình cưỡng chế nợ thuế tổng cục thuế Cơng tác kiểm sốt nợ ln trọng, góp phần hạn chế mức nợ thuế tồn đọng  Kiểm soát xử lý vi phạm thuế TNDN Chi cục thuế thực tốt việc kiểm soát xử lý vi phạm thuế TNDN, góp phần răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế NNT c Về hoạt động giám sát Chi cục thuế tổ chức thực kiểm tra nội quy trình QLT hành tổng cục thuế ban hành, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo thuế kịp thời Bên cạnh đó, chi cục thuế thực tốt kiến nghị kiểm toán khu vực 3, tiến hành xử lý trường hợp vi phạm theo quy định báo cáo kết kịp thời 2.7.2 Hạn chế a Về đánh giá rủi ro kiểm sốt thuế thu nhập doanh nghiệp Cơng tác xây dựng sở liệu để phân tích rủi ro hạn chế Việc lựa chọn DN kế hoạch kiểm tra trụ sở NNT thực chương trình quản lý rủi ro TPR, dựa tiêu chí quản lý rủi ro khơng xác, DN lựa chọn đa số DN nhỏ, thực tế rủi ro, kết thu không cao Nguyên nhân chi cục thuế áp dụng tiêu chí chung toàn ngành, chưa tự xây dựng tiêu chí cho riêng b Về hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp  Kiểm soát đăng ký, kê khai thuế TNDN Chi cục thuế chưa kiểm sốt việc DN thực khai điều chỉnh thơng tin có thay đổi hay phát sinh TK ngân hàng số điện thoại liên lạc, email  Kiểm soát số thuế TNDN kê khai Việc lựa chọn DN đưa vào kế hoạch kiểm tra chưa phù hợp Bởi 19 thực theo ứng dụng quản lý rủi ro (TPR), thực tế hệ thống áp dụng, sở liệu chưa đầy đủ, chưa xây dựng tiêu chí phù hợp để lựa chọn đơn vị có rủi ro cao, dẫn đến kết kiểm tra khơng cao Hiện tại, chi cục thuế huyện Hòa Vang chưa xây dựng quy trình cụ thể công tác kiểm tra trụ sở CQT Phương pháp, kỹ thuật kiểm soát thuế TNDN trụ sở NNT nhiều thiếu sót Nhiều sai phạm DN chưa phát xử lý kịp thời Đặc biệt sai phạm liên quan đến việc sử dụng hóa đơn bán hàng khơng xuất hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp vấn đề lớn mà chi cục chưa có hướng giải  Kiểm soát nợ thuế TNDN Mặc dù chi cục thuế huyện Hòa Vang thực biện pháp kiểm soát thu nợ cưỡng chế nợ nhiên tổng số thuế nợ cao tỷ lệ nợ thuế TNDN tổng số nợ thuế địa bàn có xu hướng tăng Nguyên nhân tình trạng lý giải yếu tố khách quan chủ quan c Về hoạt động giám sát Chi cục thuế huyện Hòa Vang chưa có đội kiểm tra nội riêng mà gộp chung với đội kiểm tra thuế với cán công chức làm kiêm nhiệm nhiệm vụ Các tiêu đánh giá cán cơng chức chung chung, chưa đánh giá chi tiết theo chức phận KẾT LUẬN CHƢƠNG 20 CHƢƠNG GIẢP PHÁP TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÒA VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 GIẢI PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO Công tác xây dựng sở liệu để phân tích rủi ro chi cục thuế huyện Hòa Vang hạn chế Do vậy, chi cục thuế huyện Hòa Vang cần hồn thiện cơng tác xây dựng sở liệu Chi cục thuế huyện Hòa Vang cần chủ động nghiên cứu, xây dựng tiêu chí động số đánh giá mức độ tuân thủ thuế DN phù hợp với thực tế địa phương Căn tiêu chí chung ngành thuế theo định 1006/QĐ-BTC ngày 01/11/2016 Bộ Tài chính, đồng thời dựa tiêu phân tích BCTC biến giải thích mơ hình Beneish theo tác giả Nguyễn Công Phương, Nguyễn Trần Nguyên Trân (2014), “Mô hình Beneish dự đốn sai sót trọng yếu báo cáo tài chính”, đăng tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 206 tháng 08 năm 2014, đề xuất bổ sung 12 tiêu chí đánh giá rủi ro tình hình tài DN 3.2 GIẢI PHÁP VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỂM SỐT 3.2.1 Thủ tục kiểm sốt đăng ký, kê khai thuế Để hạn chế tình trạng thiếu thông tin số tài khoản ngân hàng, số điện thoại NNT, CQT cần xây dựng quy chế phối hợp CQT Ngân hàng TP Đà Nẵng, cho phép xây dựng ứng dụng liên kết thông tin NNT ngân hàng CQT Định kỳ trước thời hạn kết thúc việc nộp hồ sơ khai thuế, Đội kê khai-kế toán thuế tin học gửi thông báo đôn đốc, nhắc nhở đồng thời gọi điện thoại thông báo cho NNT nhằm hạn chế việc nộp trễ tờ khai 21 3.2.2 Thủ tục kiểm soát số thuế kê khai a Kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế Để việc kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở CQT hiệu trước hết phải thay đổi cách lựa chọn danh sách kiểm tra Đề xuất quy trình chi tiết để thực việc kiểm tra hồ sơ khai thuế chi cục thuế huyện Hòa Vang kỹ kiểm tra tờ khai thuế TNDN trụ sở CQT b Kiểm tra chấp hành pháp luật thuế trụ sở người nộp thuếChi cục thuế huyện Hòa Vang cần áp dụng tiêu chí đánh giá rủi ro NNT trình bày để lựa chọn DN rủi ro cao đưa vào danh sách kế hoạch kiểm tra năm xác  Để góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trụ sở NNT, giúp việc kiểm tra thực nhanh chóng, hiệu đạt kết cao, đề xuất phương thức, kỹ kiểm tra doanh thu - chi phí thơng qua tài khoản kế tốn  Rủi ro lớn việc kê khai thuế TNDN việc DN bán hàng khơng xuất hóa đơn sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để đưa vào chi phí ảo Do vậy, để hạn chế rủi ro liên quan đến hóa đơn, tác giả đề xuất hai giải pháp sử dụng hóa đơn sau: Hóa đơn điện tử Một vi phạm thường gặp tính thuế TNDN việc DN sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đưa vào chi phí trừ tính thuế TNDN Hiện nay, ngành thuế có lộ trình áp dụng HĐĐT mua bán hàng hóa, dịch vụ Tại chi cục thuế huyện Hòa Vang chưa bắt buộc DN sử dụng HĐĐT, việc áp dụng HĐĐT mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, quan thuế xã hội Hóa đơn có mã dự thƣởng Đối với DN kinh doanh thương mại lĩnh vực bán lẻ, 22 việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khơng xuất hóa đơn, trốn doanh thu thường xuyên khó kiểm sốt Qua tìm hiểu có biện pháp, cách thức sử dụng hóa đơn thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc cách đưa mã dự thưởng vào hóa đơn bán hàng nhằm kích thích người mua hàng lấy hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ làm giảm thiểu tình trạng trốn doanh thu, bán hàng khơng xuất hóa đơn Việc áp dụng phương pháp giúp hạn chế rủi ro thất thu thuế, tăng nguồn thu cho NSNN đồng thời đảm bảo bình đẳng nghĩa vụ thuế cơng dân, tạo tính cơng cho xã hội 3.2.3 Thủ tục kiểm soát nợ thuế Đề xuất sửa đổi số điểm thông tư, quy trình quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế để phù hợp với tình hình thực tế 3.3 GIẢI PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT 3.3.1 Tách bạch công tác kiểm tra nội Để kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu phận cần phải có lực lượng riêng chun làm cơng tác kiểm tra nội để đảm bảo tính cơng bằng, minh bạch 3.3.2 Tăng cƣờng công tác kiểm tra nội Công tác kiểm tra nội CQT cần trọng đến nội dung bản: Hoàn thiện hệ thống kiểm tra nội bộ, tuân thủ quy trình kiểm tra nội KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 KẾT LUẬN Cơng tác kiểm sốt thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang đóng vai trò quan trọng công tác quản lý thuế, đảm bảo nguồn thu cho NSNN Đồng thời, góp phần nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế NNT, đảm bảo bình đẳng thành phần kinh tế tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh Tuy nhiên, việc kiểm soát thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang hạn chế, tồn sau: tượng trốn thuế, gian lận thuế phổ biến; hình thức trốn thuế đa dạng ngày tinh vi, khó phát hiện; ý thức chấp hành luật thuế số NNT chưa cao Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn kiểm soát thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang tác giả hồn thành luận văn thạc sĩ đề tài “Kiểm sốt thuế thu nhập doanh nghiệp chi cục thuế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” Luận văn đặt giải đầy đủ kiểm soát thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang thực hiện: Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận kiểm soát thuế TNDN dựa sở kiểm sốt nội theo khn khổ COSO để làm sở đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng kiểm sốt thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang, ưu điểm hạn chế Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường kiểm sốt thuế TNDN chi cục thuế huyện Hòa Vang thời gian đến, giải pháp có ý nghĩa thực tiễn cao, chi cục thuế huyện Hòa Vang áp dụng áp dụng CQT khác có điều kiện tương tự như: giải pháp đánh giá rủi ro dựa tiêu BCTC, giải pháp quy trình kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở CQT, giải pháp kỹ kiểm tra doanh thu - chi phí thơng qua tài khoản kế tốn trụ sở NNT ... CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT THU TNDN TẠI CHI CỤC THU HUYỆN HỊA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI CỤC THU HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chi cục thu huyện Hòa Vang thành lập theo... lý thuyết kiểm soát thu TNDN Chương 2: Thực trạng kiểm sốt thu TNDN chi cục thu huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát thu TNDN chi cục thu huyện Hòa Vang,. .. thực tiễn kiểm soát thu TNDN chi cục thu huyện Hòa Vang tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ đề tài Kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp chi cục thu huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát thuế thu nhập doanh tại chi cục thuế huyện hoà vang, thành phố đà nẵng (tt) , Kiểm soát thuế thu nhập doanh tại chi cục thuế huyện hoà vang, thành phố đà nẵng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay