Nghiên cứu tác động của nhân tố quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động tại các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam (tt)

26 3 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:09

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ MỸ DUNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NHÂN TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CÔNG TY THUỘC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình đƣợc hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 1: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 2: PGS.TS LÊ ĐỨC TOÀN Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng nhƣ nay, quản trị cơng ty đóng vai trò lớn phát triển cơng ty Đã có nhiều nghiên cứu giới cho thấy quản trị công ty tốt làm tăng hiệu hoạt động công ty, khiến công ty hoạt động có suất cao, rủi ro tài thấp ngƣợc lại “Khung quản trị công ty Việt Nam đƣợc đánh giá phù hợp với yêu cầu nguyên tắc quản trị phổ biến đƣợc thừa nhận giới Tuy nhiên, hoạt động quản trị cơng ty Việt Nam nhiều điểm hạn chế yếu kém” (Đoàn Duy Khƣơng, 2017) Với bất cập hạn chế thực trạng quản trị công ty Việt Nam, luận văn nghiên cứu để trả lời câu hỏi liệu quản trị công ty tác động nhƣ đến hiệu hoạt động công ty, đặc biệt công ty niêm yết sàn chứng khoán Từ việc xác định nhân tố ảnh hƣởng, luận văn đƣa giải pháp nhằm cải thiện hoạt động quản trị công ty, nâng cao hiệu hoạt động công ty, thu hút nhà đầu tƣ, đặc biệt mà nhà đầu tƣ trọng số báo cáo hiệu hoạt động kinh doanh Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu tác động nhân tố quản trị công ty đến hiệu hoạt động công ty thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết Sàn Chứng khoán Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Xác định hiệu hoạt động công ty thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam Xác định phân tích nhân tố thuộc quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động công ty thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng quản trị cơng ty Việt Nam, góp phần thúc đẩy công ty nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Tác động nhân tố quản trị công ty đến hiệu hoạt động công ty sản xuất niêm yết sàn chứng khốn Việt Nam Một số nhân tố quản trị cơng ty đƣợc kể đến nhƣ: quy mô hội đồng quản trị, độc lập hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu vốn ban giám đốc, tính kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, vai trò ban kiểm sốt đến hiệu hoạt động công ty Phạm vi nghiên cứu: Mẫu nghiên cứu đƣợc chọn từ công ty thuộc lĩnh vực sản xuất sàn chứng khoán Việt Nam Thời gian nghiên cứu: Năm 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu - Thu thập thông tin Trên sở sử dụng liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính, báo cáo thƣờng niên, báo cáo quản trị công ty công ty lĩnh vực sản xuất niêm yết Sàn chứng khoán Việt Nam, tác giả tiến hành thu thập liệu theo tiêu cần thiết phục vụ nghiên cứu - Xử lý phân tích thơng tin Phân tích kết từ việc xác định mơ hình nhân tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động CTNY thị trƣờng, vận dụng phƣơng pháp định lƣợng; sử dụng phần mềm Eview, Excel thực phân tích hồi quy mơ hình hồi quy (kết hợp tất quan sát – Pooled Ordinary List Squares) để đƣa kết luận nhân tố thuộc quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt đông công ty sản xuất niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam Bố cục đề tài Ngoài phần danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, bố cục luận văn gồm có chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn tác động quản trị công ty đến hiệu hoạt động công ty Chƣơng 2: Thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Kết nghiên cứu Chƣơng 4: Kết luận kiến nghị Tổng quan tài liệu nghiên cứu Theo tìm hiểu tác giả, chƣa có nghiên cứu thức Việt Nam tập trung nghiên cứu tác động nhân tố thuộc quản trị công ty đến hiệu hoạt động công ty thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam Tại Việt Nam, trình hội nhập kinh tế diễn ngày sâu rộng, muốn thành cơng đòi hỏi cơng ty phải có định hƣớng sản xuất đắn nhằm nắm bắt tốt nhu cầu thị trƣờng, đáp ứng thị hiếu khách hàng Trong môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt, vai trò điều hành Hội đồng quản trị ban giám đốc quan trọng Chính thế, việc nghiên cứu nhân tố thuộc quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động công ty thuộc lĩnh vực sản xuất cần thiết CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 1.1.1 Khái niệm quản trị công ty (Corporate Governance) 1.1.2 Các nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam giới * Nguyên tắc quản trị công ty Tổ chức hợp tác phát triển OECD * Nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam 1.1.3 Các yếu tố quản trị công ty 1.1.4 Vai trò quản trị cơng ty 1.1.5 Khác biệt quản trị công ty sản xuất công ty thƣơng mại 1.2 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động công ty Nhà kinh tế học ngƣời Anh, Adam Smith, cho rằng: “Hiệu đạt đƣợc hoạt động kinh tế, doanh thu tiêu thụ hàng hóa” (Kinh tế thƣơng mại dịch vụ- Nhà xuất Thống kế 1998) Kết kinh doanh: lƣợng bán, doanh thu, thị phần, lợi nhuận, giá trị thƣơng hiệu… Hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc xem hiệu hoạt động kinh doanh tạo lợi ích tối đa chi phí đầu vào tối thiểu, kết đầu vào tối đa nguồn lực đầu vào tối thiểu 1.2.2 Đo lƣờng hiệu hoạt động cơng ty Có nhiều tiêu chí đo lƣờng hiệu hoạt động cơng ty kể đến nhƣ : EBIT, ROI, ROE, ROA, DY , ROS … Tuy nhiên hai hệ số đƣợc sử dụng phổ biến nghiên cứu đo lƣờng hiệu hoạt động tỷ suất sinh lời tài sản ( ROA ) tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ( ROE ) Cách tính số ROA ROE: - Tỷ suất sinh lời tài sản ROA đƣợc xác định : Lợi nhuận trƣớc thuế ROA = Tổng tài sản bình qn Qua cơng thức ta thấy , số ROA thể mức độ hiệu sử dụng tài sản công ty ROA cao khả sử dụng tài sảnhiệu - Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu đƣợc xác định : Lợi nhuận sau thuế ROE = Vốn chủ sở hữu bình quân ROE số đƣợc nhà đầu tƣ đặc biệt quan tâm đo lƣờng khả sinh lợi đồng vốn cổ đông , phản ánh cách xác khả sinh lời từ tồn vốn cổ đơng đóng góp, số vốn , ngồi vốn cổ đơng dƣới dạnh cổ phần, bao gồm lợi nhuận dành cho quỹ phát triển kinh doanh, chênh lệch phát hành… 1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu kinh doanh a Nâng cao hiệu kinh doanh sở để đảm bảo tồn phát triển công ty b Sự khan nguồn lực c Tối đa hóa lợi nhuận d Thúc đẩy cạnh tranh tiến kinh doanh 1.3 CÁC NHÂN TỐ THUỘC QUẢN TRỊ CÔNG TY TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.3.1 Các lý thuyết tảng a Lý thuyết người đại diện Để đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, giảm thiểu rủi ro lợi dụng quyền lực nhà quản lý trục lợi cho mục đích cá nhân, ngƣời chủ sở hữu chấp nhập bỏ chi phí giám sát, chi phí ràng buộc lợi ích mát phụ trội gọi chi phí đại diện chi phí xuất phát từ mối quan hệ ngƣời chủ ngƣời thừa hành b Lý thuyết trách nhiệm quản lý (stewardship theory) Lý thuyết trách nhiệm quản lý đƣợc phát triển Donaldson Davis (1991), giả định lợi ích cổ đơng lợi ích nhà quản lý liên kết với Nhƣ vậy, để lợi ích hƣớng, cổ đông phải đƣa cấu trúc quản trị cơng ty thích hợp nhƣ số lƣợng thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành hoạt động cơng ty, có nên kiêm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành chủ tịch Hội đồng quản trị hay khơng, từ nhà quản lý đƣa định để tối đa hóa lợi ích cá nhân đạt đƣợc lợi ích tổ chức, mục tiêu cá nhân c Lý thuyết bên liên quan (Stakeholder Theory) Lý thuyết đại diện cho thấy mối quan hệ nhà quản lý cổ đơng; nhà quản lý có mục tiêu tối đa hóa giá trị cổ đông Lý thuyết bên liên quan đƣợc phát triển bới Freeman (1984) xem xét quan điểm hẹp hành động ngƣời quản lý có tác động tới bên liên quan khác không cổ đông d Lý thuyết ràng buộc nguồn lực Lý thuyết tập trung vào vai trò hội đồng quản trị việc đạt đƣợc nguồn lực khác nhằm tăng suất, hiệu hoạt động trì hoạt động Mơi trƣờng bên ngồi cơng ty đóng vai trò quan trọng việc hình thành định điều hành tổ chức Công ty hoạt động bất ổn thiếu thông tin, không xác định dự đoán đƣợc thay đổi thị trƣờng Hội đồng quản trị đóng vai trò cầu nối giúp hình thành mối liên kết công ty tổ chức/môi trƣờng bên ngoài, nhờ giúp giảm bất ổn hoạt động đến từ mơi trƣờng bên ngồi cơng ty 1.3.2 Tác động nhân tố thuộc quản trị công ty đến hiệu hoạt động công ty a Quy mô Hội đồng quản trị Các nghiên cứu Pfeffer (1972), Klein (1998), Coles cộng (2008) gia tăng quy mô hội đồng quản trịtác động tích cực đến hiệu hoạt động công ty b Sự độc lập Hội đồng quản trị Các kết nghiên cứu Daraghma (2010), Lee Zhang (2011), Rouf (2011), Turki Sedrine (2012) cho thấy tỷ lệ nhà quản trị độc lập lớn hiệu kinh doanh cao Tuy nhiên, lý thuyết trách nhiệm quản lý đƣợc phát triển Donaldson Davis (1991) lại giả định lợi ích cổ đơng lợi ích nhà quản lý liên kết với Theo lý thuyết này, hành động nhà quản lý làm tối đa hóa giá trị cổ đơng, đồng thời đáp ứng nhu cầu cá nhân họ Do nhà quản lý nỗ lực bảo vệ tối đa hóa giá trị cổ đơng thơng qua hoạt động cơng ty, làm nhƣ thế, lợi ích họ đƣợc tối đa hóa (Davis cộng sự, 1997) Vì vậy, tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị độc lập cao chƣa đem lại hiểu qua kinh doanh cao cho công ty, tỷ lệ thấp, lợi ích chủ sở hữu nhà quảnđồng với nhau, đem lại hiệu hoạt động cao cho công ty c Tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần ban giám đốc Một số nghiên cứu trƣớc Việt Nam giới mối tƣơng quan dƣơng tỷ lệ sở hữu ban giám đốc hiệu hoạt động công ty nhƣ: Nguyễn Thị Bảo Trân (2013), Fauzi Locke (2012) Tuy nhiên, nghiên cứu Reyna cộng (2012), Lee and Zhang (2011) nhà quảnnắm số lƣợng lớn vốn cổ phần trở nên khó khăn cho chủ sở hữu bên ngồi để thực kiểm sốt Trong trƣờng hợp này, nhà quản lý khơng thể tối đa hố giá trịcông ty d Sự kiêm nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Một số nghiên cứu giới mối quan hệ trái chiều kiêm nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị Tổng giám đốc với hiệu hoạt động công ty nhƣ: Lee Zhang (2011), Cornett cộng (2008) Nghiên cứu Carter cộng (2003) 797 công ty niêm yết Mỹ nhận thấy việc kiêm nhiệm có tƣơng quan âm với hiệu hoạt động Bên cạnh nghiên cứu cho thấy có mối tƣơng quan kiêm nhiệm hiệu hoạt động trên, có nghiên cứu khơng tìm thấy mối tƣơng quan có ý nghĩa thống kê nhân tố này, chẳng hạn Braun Sharma (2007), Chen cộng (2008) (theo Nguyễn Việt Hòa, 2013) e Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt đóng vai trò quan trọng việc nâng cao giá trị công ty cách thực nguyên tắc quản trị công ty Một số nghiên cứu đề cập đến diện Ban kiểm soát tác động đến hiệu hoạt động công ty nhƣ: Lee Zhang (2011), Gill Obradovich (2012) 10 nhà quản lý khó nâng cao hiệu hoạt động công ty, làm giảm hiệu hoạt động công ty H3: Tỷ lệ sở hữu cổ phần ban giám đốc lớn hiệu hoạt động cơng ty thấp 2.1.4 Sự kiêm nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Sự tập trung quyền lực vào cá nhân dẫn đến tình trạng độc quyền, độc đốn khơng đảm bảo lợi ích đại đa số cổ đơng Điều tạo điều kiện cho lợi ích cá nhân đƣợc xem trọng lợi ích cơng ty Một số nghiên cứu giới mối quan hệ trái chiều kiêm nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc với hiệu hoạt động công ty nhƣ: Lee Zhang (2011), Cornett cộng (2008) H4: Sự kiệm nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị Tổng giám đốc làm giảm hiệu hoạt động cơng ty 2.1.5 Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt đóng vai trò quan trọng việc phản ánh trung thực tình hình hoạt động công ty số liệu BCTC Đồng thời hoạt động giám sát ban kiểm soát giảm thiểu tình trạng bất cân xứng thơng tin đối tƣợng bên cổ đông sở hữu bên ngồi cơng ty Ban kiểm sốt đóng vai trò quan trọng việc nâng cao giá trị công ty cách thực nguyên tắc quản trị công ty Các nguyên tắc quản trị công ty cho Ban kiểm soát nên làm việc độc lập thực nhiệm vụ với tác phong chuyên nghiệp Ban kiểm soát giám sát chế nhằm cao chất lƣợng thông tin cổ đơng nhà quản lý (Rouf, 2011) làm tối thiểu hoá vấn đề đại diện Nghiên cứu Lee Zhang 11 (2011), Gill Obradovich (2012) kết luận tác động tích cực ban kiểm sốt đến hiệu hoạt động cơng ty H5: Quy mơ ban kiểm sốt làm lớn làm tăng hiệu hoạt động công ty 2.2 ĐO LƢỜNG CÁCBIẾN 2.2.1 Biến phụ thuộc Nhƣ trình bày trên, biến phụ thuộc bao gồm : ROA, ROE ROA = ROE = Lợi nhuận trƣớc thuế Tổng tài sản bình quân Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu bình quân 2.2.2 Biến độc lập Nhƣ trình bày , Mơ hình nghiên cứu gồm biến độc lập Quy mô hội đồng quản trị = Số lƣợng thành viên hội đồng quản trị Số lƣợng thành viên hội đồng Sự độc lập hội quản trị độc lập đồng quản trị = Tổng số lƣợng thành viên hội đồng quản trị Tổng vốn sở hữu thành viên Tỷ lệ sở hữu cổ phần nhà quản lý = Ban giám đốc Tổng vốn chủ sở hữu Tính kiêm nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc: có kiệm nhiệm nhận giá trị 1, khơng 12 kiêm nhiệm nhận giá trị biến Ban kiểm soát = Số lƣợng thành viên thực tế ban kiểm soát 2.2.3 Biến kiểm sốt - Quy mơ cơng ty (QM) đƣợc đo lƣờng: Quy mô = Ln (Tổng tài sản) - Số năm hoạt động công ty(HD) Số năm hoạt động = Ln (số năm thành lập công ty) Bảng 2.1: Bảng tóm tắt cách đo lƣờng biến mơ hình Biến số Quy mơ Hội đồnghiệu SL quản trị Sự độc lập hội DL đồng quản trị Tỷ lệ sở hữu cổ SH KN chủ tịch hội đồng Tổng vốn sở hữu thành viên BGĐ Tổng giám đốc kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị biến nhận giá trị quản trị Tổng Ngƣợc lại biến có giá trị giám đốc viên BKS Số lƣợng thành viên HĐQT độc lập Tổng vốn chủ sở hữu đốc Số lƣợng thành Số lƣợng thành viên hội đồng quản trị Tổng số lƣợng thành viên HĐQT phần ban giám Tính kiêm nhiệm Cách tính KS Số lƣợng thành viên thực tế ban kiểm soát 13 Tỷ suất sinh lời Lợi nhuận trƣớc thuế ROA tài sản Tỷ suất sinh lời Tổng tài sản bình quân ROE Lợi nhuận sau thuế vốn CSH Vốn CSH bình quân Quy mô công ty QM Ln(Tổng tài sản) Số năm hoạt động HD Ln (Số năm thành lập công ty ) 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Luận văn sử dụng phƣơng pháp phân tích hồi qui đa biến, kiểm định trọng số hồi quy phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ (Ordinary Least Squares - OLS) Phần mềm sử dụng để xử lý liệu phần mềm Eview8.1 Mơ hình hồi quy tuyến tính Yi= β0 + β1SLi + β2DLi + β3SHi + β4KNi + β5KSi+ β6QMi+ β7HDi+  Trong đó: Yi: hiệu hoạt động công ty i (lần lƣợt đƣợc đo ROA; ROE); SLi: quy mô hội đồng quản trị công ty i; DLi: mức độ độc lập hội đồng quản trị công ty i; SHi: tỷ lệ vốn sở hữu nhà quảncông ty i; KNi: kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty i; KSi: số thành viên ban kiểm sốt cơng ty i; QMi: quy mô (lntổng tài sản) công ty i; HDi: ln số năm hoạt động công ty i; β0 ; β1 ; β2 ; β3 ; β4 ; β5 ; β6 ; β7 hệ số hồi quy  sai số ngẫu nhiên 14 Sử dụng phƣơng pháp bình phƣơng bé (Ordinary Least Square, OLS) kinh tế lƣợng để ƣớc lƣợng βi 2.4 CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU Mẫu nghiên cứu gồm công ty đƣợc chọn ngẫu nhiên thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết sàn chứng khốn Việt Nam Mẫu gồm 100 cơng ty đƣợc chọn có báo cáo tài đƣợc kiểm tốn năm 2017 (cỡ mẫu đáp ứng gấp lần số biến độc lập 5x5 = 25 ) Các công ty đƣợc chọn bao gồm nhiều ngành nghề sản xuất phong phú , không chịu chi phối yếu tố nhà nƣớc để đảm bảo tính khách quan số liệu nghiên cứu 15 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH SẢN XUẤT Bảng 3.1 Hiệu hoạt động công ty sản xuất năm 2017 thông qua tiêu ROA ROE Chỉ tiêu ROA ROE Mean 0,0947 0,1878 Median 0,0979 0,2071 Maximum 0,2307 0,5944 Minimum -0,1483 -0,3732 Std Dev 0,0781 0,1953 > 90 89 Số công ty đạt giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của nhân tố quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động tại các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam (tt) , Nghiên cứu tác động của nhân tố quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động tại các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay