Tổ chức kế toán theo yêu cầu tự chủ tài chính tại bệnh viện c đà nẵng (tt)

25 12 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:09

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  TRƢƠNG THỊ HUYỀN TRANG TỔ CHỨC KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Công Phƣơng Phản biện 1: TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phản biện 2: PGS.TS Hà Xuân Thạch Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 02 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Những sách phát triển cách toàn diện thành phần kinh tế, đặc biệt khối quan Nhà nước phải kể đến đơn vị nghiệp có thu điều kiện cần thiết để đối phó với nhừng thách thức, khó khăn Việt Nam hội nhập kinh tế Nhằm tạo hành lang pháp lý hướng dẫn cụ thể đơn vị thực tự chủ tài thuận tiện, Nghị định đời Năm 2015, Nghị định 16/2015/ NĐ-CP đời quy định chế độ tự chủ đơn vị nghiệp công lập công thay cho Nghị định trước Nghị định 10/2002/NĐ-CP Nghị định 43/2006/NĐ-CP Nghị định áp dụng cho tất đơn vị nghiệp, có ngành y tế bệnh viện Trong năm qua, Bệnh viện C Đà Nẵng có bước phát triển rõ nét có thay đổi đáng kể mơ hình quản lý hoạt động thường quy Tuy nhiên, thực tế việc chuyển đổi sang chế tài cho thấy bất cập tổ chức kế toán đơn vị Đặc biệt thông tin kế toán mang lại chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý Do đó, nhu cầu cấp thiết đặt hồn thiện tổ chức kế tốn đơn vị nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin phục vụ công tác quản trị cách hữu hiệu Xuất phát từ nhu cầu này, tác giả lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán theo yêu cầu tự chủ tài Bệnh viện C Đà Nẵng” làm luận văn thạc sỹ; với mục đích nghiên cứu tìm hiểu thực trạng kế tốn bệnh viện đưa giải pháp có tính khả thi, góp phần hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn bệnh viện nói riêng bệnh viện cơng lập tự chủ tài nói chung 2 Mục tiêu, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm tìm hiểu đánh giá thực trạng tổ chức kế toán Bệnh viện C Đà Nẵng việc đáp ứng nhu cầu quản lý bối cảnh tự chủ, từ tìm mặt tồn tại, đề xuất giải pháp có tính khả thi nhằm hồn thiện tổ chức kế toán đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu tự chủ Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn tổ chức kế Bệnh viện C Đà Nẵng mối liên hệ với nhu cầu quản lý nội Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn nội dung tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp có thu tự chủ thuộc lĩnh vực cơng lập Luận văn bàn đến nội dung đo lường, ghi chép cung cấp thông tin; không đề cập đến tổ chức máy kế toán kiểm tra kế toán Phƣơng pháp nghiên cứu Trong triển khai đề tài, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu nhằm hệ thống hoá sở lý thuyết nội dung tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp có thu tự chủ thuộc lĩnh vực cơng lập, đánh giá tính hữu hiệu cơng tác kế tốn thơng qua tổng hợp phân tích tài liệu Phương pháp quan sát, phân tích, đối sánh vận dụng để đánh giá cơng tác kế tốn dựa sở lý thuyết có liên quan 4.Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết thực luận văn góp phần hồn thiện tổ chức kế tốn Bệnh viện C Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu tự chủ tài chính, qua phục vụ cho công tác tự chuyển đổi chế dần sang tự chủ tài 3 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận chia thành chương: - Chương 1: Cơ sở lý thuyết tổ chức kế toán đơn vị nghiệp công lập - Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán Bệnh viện C Đà Nẵng - Chương 3: Giải pháp hồn thiện tổ chức kế tốn Bệnh viện C Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Các cơng trình nghiên cứu tổ chức hạch tốn kế tốn đơn vị hành nghiệp chủ yếu tập trung vào nghiên cứu nguyên tắc kế toán chấp nhận chung, hướng dẫn ghi nhận kiện, cách thức lập báo cáo cuối kỳ cơng trình ba tác giả Earl R.Wilson, Leon E.Hay, Susan C.Kattelus (2001) sách với tiêu đề “Kế toán Nhà nước tổ chức phi lợi nhuận” (Accounting for Governmental and Nonprofit Entities) Nội dung sách tập trung nghiên cứu vào ảnh hưởng thơng tin kế tốn đến tính minh bạch số chi tiêu ngân sách Chính Phủ tổ chức phi lợi nhuận nói chung Tuy nhiên, lĩnh vực y tế, đặc biệt hệ thống bệnh viện công, tác giả chưa quan tâm, nghiên cứu đến vấn đề hồn thiện tổ chức kế tốn Một nghiên cứu liên quan đến nội dung kể đến nghiên cứu “Hồn thiện tổ chức kế tốn điều kiện ứng dụng ERP Bệnh viện C Đà Nẵng” tác giả Nguyễn Thị Thùy Anh (2011) Dựa vào thực trạng tổ chức kế toán Bệnh viện C Đà Nẵng, tác giả đề xuất theo dõi, quản lý theo quy trình dựa tảng ứng dụng hệ sở liệu thống nhất, đồng bộ, để hồn thiện tổ chức kế tốn điều kiện ứng dụng ERP Bệnh viện C Đà Nẵng Nhưng hạn chế đề tài trọng đến cơng tác hồn thiện phân hệ kế tốn thực thủ cơng, từ tổ chức xây dựng, triển khai hệ thống thơng tin kế tốn hoàn chỉnh điều kiện ứng dụng ERP mà chưa đánh giá thực tế tổ chức kế toán gắn với yêu cầu quản lý điều kiện tăng cường thực tự chủ tài bệnh viện thay đổi sách kế tốn điều kiện Hay nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác kế tốn Bệnh viện Mắt-Thành phố Đà Nẵng” tác giả Hồ Thị Như Minh (2014) hệ thống hóa sở lý thuyết cơng tác kế tốn Bệnh viện Mắt-Thành phố Đà Nẵng, bên cạnh ưu điểm hoạt động tài đơn vị tổ chức tốt cơng tác phần hành kế toán, tuân thủ nguyên tắc tài chính, chế độ kế tốn tài Tuy nhiên, luận văn chưa sâu phân tích vào chức kế toán đáp ứng nhu cầu quản lý đơn vị, từ chưa làm bật tầm quan trọng cơng tác kế tốn với thơng tin tài hữu ích cho q trình định nhà quản lý Xuất phát từ tình hình thực tế đó, luận văn nghiên cứu tập trung vào vấn đề có tác động đặc điểm quản lý tài chính, nguồn tài nội dung chi đơn vị, công tác tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn cơng tác thiết lập, sử dụng báo cáo nội phần hành kế toán đơn vị nghiệp cơng lập có thu, đơn vị cụ thể Bệnh viện C Đà Nẵng, nhằm mạnh dạn đề xuất giải pháp mang tính khả thi để hồn thiện tổ chức kế toán đơn vị nhằm phục vụ cho nhu cầu tự chủ tài 5 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNGLẬP 1.1.TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 1.1.1 Định nghĩa đặc điểm hoạt động Đơn vị nghiệp cơng lập có thu loại đơn vị nghiệp công lập có nguồn thu nghiệp, quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập, đơn vị dự tốn độc lập, có dấu tài khoản riêng, tổ chức máy kế toán theo quy định Luật kế tốn 1.1.2 Đặc điểm hoạt động tài đơn vị SNCL có thu a Đặc điểm nguồn thu, chi Nguồn kinh phí cho hoạt động đơn vị SNCL cấp từ nguồn NSNN từ đơn vị cấp từ nguồn Nhà nước quy định như: phần để lại từ số thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thu từ hoạt động nghiệp khác, nguồn viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, cho…theo ngun tắc khơng bồi hồn trực tiếp b Quy trình ngân sách Quy trình ngân sách đơn vị cơng qui định luật Ngân sách Nhà nước, bao gồm giai đoạn: lập ngân sách (dự toán ngân sách), chấp hành ngân sách toán ngân sách Quy trình ngân sách q trình phản ánh tồn hoạt động ngân sách từ khâu bắt đầu hình thành kết thúc để chuyển sang năm ngân sách c Cơ chế tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định chế tài áp dụng cho đơn vị SNCL, nhằm thể quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài 6 1.2 NHU CẦU THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Ban quản lý bệnh viện cần có thơng tin cần thiết nhằm hỗ trợ cho công tác quản trị, nhằm đáp ứng nhu cầu tự chủ cách tốt nhất: - Thông tin nguồn sử dụng nguồn kinh phí theo hoạt động (hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh…) nhằm đánh giá hiệu hoạt động; - Thông tin phát sinh nguồn sử dụng kinh phí theo phận (các khoa, phòng chức năng) để đánh giá hiệu sử dụng kinh phí phận; - Thơng tin tài sản, dòng tiền theo hoạt động để quản lý tài sản theo hoạt động; - Thông tin chi phí cấu thành, số lượng thực để đánh giá hiệu dịch vụ kỹ thuật y tế 1.3 TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN ĐƠN VỊ SNCL CĨ THU 1.3.1 Khái qt cơng tác kế tốn Tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị SNCL tự chủ tài việc xây dựng, thiết lập hệ thống thông tin thông qua việc ghi chép kế toán chứng từ, sổ sách kế toán; tổ chức vận dụng hình thức kế tốn hợp lý; triển khai thực phương pháp kế toán, nguyên tắc kế toán chế độ kế toán hành sở phương tiện kỹ thuật có cho phải linh hoạt, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đặc biệt đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin chất lượng, hữu ích cho quản lý chuẩn mực, nguyên tắc quy định 1.3.2 Tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán a Tổ chức chứng từ Nội dung công tác tổ chức chứng từ kế toán bao gồm: - Xác định danh mục chứng từ kế toán - Tổ chức lập, ký chứng từ kế tốn - Trình tự ln chuyển tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán - Tổ chức bảo quản, lưu trữ hủy chứng từ kế toán b Vận dụng tài khoản kế toán Hệ thống TK kế toán áp dụng cho đơn vị hành nghiệp Bộ Tài quy định theo Thông 107/2017/TT-BTC gồm 10 loại, từ Loại đến Loại tài khoản Bảng Cân đối tài khoản Loại tài khoản ngồi Bảng Cân đối tài khoản c Sổ kế tốn áp dụng Đơn vị hành chính, nghiệp phải mở sổ kế toán để theo dõi, ghi chép, hệ thống lưu giữ toàn nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh có liên quan đến đơn vị Việc bảo quản, lưu trữ sổ kế toán thực theo quy định pháp luật kế toán, văn có liên quan quy định Thơng 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 1.3.3 Kế tốn doanh thu a Phản ánh doanh thu: Đối với thu hoạt động ngân sách cấp Kế toán sử dụng TK gồm: TK 511 – Thu hoạt động NSNN cấp, TK 337 – Tạm thu TK ghi đơn như: TK 008 – Dự toán chi hoạt động, TK 012 – Lệnh chi tiền thực chi, TK 013 – Lệnh chi tiền tạm ứng Đối với thu viện trợ Kế toán phải mở sổ tài khoản 512 để theo dõi nguồn viện trợ khơng hồn lại, mở chi tiết theo loại chương trình, dự án Thu phí khấu trừ, để lại Kế toán đơnvị nghiệp mở sổ tài khoản 514 để phản ánh khoản phí thu từ hoạt động dịch vụ quan nhà nước thực số phí thu từ hoạt động dịch vụ đơn vị nghiệp công lập thực mà đơn vị khấu trừ (đối với đơn vị nghiệp công lập), để lại (đối với quan nhà nước) theo quy định pháp luật phí, lệ phí Doanh thu hoạt đông sản xuất kinh doanh, dịch vụ Ở đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, kế toán mở sổ tài khoản 531 để theo dõi doanh thu sản xuất kinh doanh dịch vụ b.Cung cấp thơng tin: Giúp đơn vị thực kiểm sốt nguồn thu, khả sử dụng nguồn thu để thực chi Theo dõi chi tiết khoản thu cung cấp thông tin cho quản lý đánh giá tiến độ thực thu để có phản hồi với quan cấp kinh phí có vướng mắc 1.3.4 Kế tốn chi phí a Phản ánh chi phí: Đối với khoản chi hoạt động NSNN cấp Kế toán phải mở sổ TK 611 theo dõi khoản chi mang tính chất hoạt động thường xun khơng thường xuyên Đối với khoản chi phí từ nguồn viện trợ Kế toán phải mở sổ TK 612 để theo dõi khoản chi phí từ nguồn viện trợ Đối với khoản chi phí hoạt động thu phí Đơn vị phải mở sổ TK 614 theo dõi chi tiết nội dung chi mở sổ chi tiết để theo dõi chi thường xuyên chi không thường xuyên từ khoản phí khấu trừ, để lại đơn vị theo quy định pháp luật phí, lệ phí Đối với khoản chi phí quản lý hoạt động SXKD, dịch vụ Kế toán phải mở sổ TK 642 để phản ánh chi phí quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ b Cung cấp thông tin: Cung cấp thông tin theo dõi khoản chi theo quy định nhà nước, qua giúp đơn vị thực kiểm sốt nguồn chi, đồng thời thực chủ động việc chi tiết kiệm nhằm nâng cao hiệu hoạt động đơn vị 1.3.5 Kế toán tài sản cố định a Phản ánh TSCĐ: Kế toán phải mở sổ TK 211-TSCĐ hữu hình, TK 213-TSCĐ vơ hình để phản ánh giá trị có tình hình biến động tồn TSCĐ đơn vị theo nguyên giá Đối với nguồn hình thành TSCĐ hạch tốn vào TK 36611, 36621,36631 b Cung cấp thơng tin: Kế tốn nội dung nhằm cung cấp thông tin cho quản trị, kế tốn TSCĐ cần cung cấp thơng tin nguồn hình thành TSCĐ (từ nguồn ngân sách, nguồn thu nghiệp…), phận sử dụng TSCĐ, TSCĐ dùng cho hoạt động (hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh…) 1.3.6 Kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ, dụng cụ a Phản ánh nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ: Kế toán phải mở sổ TK 152-nguyên liệu, vật liệu TK 153-công cụ, dụng cụ để phản ánh số có, tình hình biến động giá trị loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ b Cung cấp thơng tin: Kế tốn nội dung nhằm cung cấp thông tin cho quản trị chi phí xuất vật tư, hàng hóa cho hoạt động (hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh…), hiệu sử dụng 10 vật tư, hàng hóa hoạt động, tham mưu, vấn phương án hàng tốn kho nhằm tránh tình trạng gọi hàng tràn lan, chi phí lưu kho lớn, vốn ứ đọng nhiều 1.3.7 Báo cáo tài báo cáo nội Hiện đơn vị SNCL tự chủ tài phải lập loại báo cáo tốn báo cáo tài theo quy định chế độ kế tốn SNCL ban hành theo Thơng 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ trưởng Bộ Tài Báo cáo nội cung cấp thông tin cho quản lý việc định Tùy theo thời kỳ nhu cầu cụ thể, báo cáo nội lập cách linh hoạt, kịp thời với thiết kế đơn giản, dễ hiểu cho phải đảm bảo cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản lý KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương trình bày sở lý luận chung đặc điểm chủ yếu cơng tác quản lý tài chi phối đến cách thức tổ chức kế toán đơn vị SNCL, qua trình bày chi tiết nội dung tổ chức kế toán đơn vị SNCL Đây vấn đề quan trọng, sở để tiến hành phân tích thực trạng đưa giải pháp để hoàn thiện tổ chức kế toán Bệnh viện C Đà Nẵng, đường thực chế tự chủ tài 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG 2.1.1 Giới thiệu bệnh viện C Đà Nẵng Hiện bệnh viện Bệnh viện C Đà Nẵng có quy mơ 800 giường bệnh với tổng số CBVC 688 (bao gồm 593 thuộc biên chế 95 hợp đồng Bệnh viện) 2.1.2 Đặc điểm hoạt động Bệnh viện C Đà Nẵng Nhiệm vụ Bệnh viện C Đà Nẵng Bệnh viện C Đà Nẵng thực nhiều nhiệm vụ giao như: nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe; đào tạo cán bộ; nghiên cứu khoa học; phòng, chống dịch bệnh; đạo tuyến; hợp tác quốc tế; quản lý bệnh viện Đặc điểm hoạt động Bệnh viện C Đà Nẵng Bảng 2.1: Chu trình khám bệnh kế tốn hoạt động khám, chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng NGƢỜI CHU TRÌNH KHÁM CHU TRÌNH KẾ BỆNH BỆNH TỐN Có nhu cầu khám bệnh Người bệnh vào thăm khám khoa khám bệnh khoa khám bệnh theo yêu cầu Nếu người bệnh khơng có thẻ bảo hiểm y tế, người bệnh phải mua phiếu khám bệnh 12 NGƢỜI CHU TRÌNH KHÁM CHU TRÌNH KẾ BỆNH BỆNH TỐN Người bệnh gặp bác sỹ điều Nếu người bệnh khơng trị, trình bày triệu chứng có thẻ BHYT, người Gặp Bác sỹ mong muốn khám chữa bệnh bệnh phải toán Bác sỹ định người bệnh trước chi phí xét phải làm xét nghiệm, nghiệp, chụp chiếu chụp chiếu Chứng từ làm chứng phiếu kết Thực Người bệnh đến địa điểm xét nghiệm, phiếu theo định để chiếu chụp xét kết Xquang, siêu Bác sỹ âm nghiệm máu, nước tiểu Nếu người bệnh có thẻ BHYT: làm thủ tục toán: vào tờ Phơi – tờ ghi nội dung mà bệnh nhân thực tổng số tiền đợt khám bệnh, Gặp lại bác sỹ Bác sỹ đưa kết luận chứng từ, giấy tờ việc xét nghiệm, siêu âm, chiếu chụp, tốn cơng khám chữa bệnh Bệnh nhân hoàn tất thủ tục toán - Nếu bệnh nhân phải 13 NGƢỜI CHU TRÌNH KHÁM CHU TRÌNH KẾ BỆNH BỆNH TỐN nhập viện phải tất tốn thủ tục khoa khám bệnh khoa khám bệnh theo yêu cầu, tiến hành nhập viện khoa khác Những khoản chi cho hoạt động khám chữa bệnh không trực tiếp khoản chi khác, mà thực gián tiếp thông qua việc đầu sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc, vật tư, hóa chất, thuốc, người… 2.1.3 Tổ chức quản lý Bệnh viên tổ chức máy quản lý theo mơ hình trực tuyến chức - Ban giám đốc gồm: giám đốc phó giám đốc: - 10 phòng chức - 33 khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng trung tâm 2.1.4 Đặc điểm hoạt động tài bệnh viện a Cơ chế tài áp dụng Bệnh viện xây dựng chế quản lý tài dựa sở quy định hành Nhà nước đơn vị nghiệp nói chung đơn vị nghiệp y tế nói riêng Hiện tại, theo Nghị định 16/2015/ NĐ-CP, bệnh viện tự bảo đảm phần chi phí hoạt động Bên cạnh đó, bệnh viện xây dựng quy chế chi tiêu nội nhằm tạo quyền chủ động quản lý chi tiêu tài bệnh viện b Nguồn kinh phí hoạt động 14 Hiện nay, nguồn tài cung cấp cho hoạt động bệnh viện: nguồn ngân sách, thu viện phí bảo hiểm y tế, khoản viện trợ nguồn thu khác Bảng 2.2: Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh đơn vị năm 2016-2017 Năm 2016 NỘI Trong STT DUNG Năm 2017 Tổng Trong Tổng BNBH BN VP BNBH BNVP Tổng số lƣợt KB 1.1 Điều trị nội 249.059 238.017 11.042 306.853 295.806 11.047 208.995 198.208 10.787 271.932 260.885 9.881 trú 1.2 Điều trị ngoại trú Tổng thu 148.313.465 139.796.693 8.516.772 208.568.836 194.893.252 13.675.584 viện phí (nghìn đồng) c Quy trình ngân sách Quy trình ngân sách Bệnh viện thực sau: vào năm tài chính, đơn vị lập dự toán cho năm sau phê duyệt vào cuối năm Căn vào số dự toán phê duyệt, ban lãnh đạo kết hợp với tham mưu phận kế toán, tiến hành phân bổ dự tốn cho hoạt động chun mơn như: mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất tiêu hao, văn phòng phẩm, 15 2.2 NHẬN DIỆN NHU CẦU THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Thơng tin phục vụ lập dự tốn: - Kết thực thu phí, lệ phí, thu dịch vụ y tế năm; - Đánh giá, phân tích kỹ nguyên nhân ảnh hưởng chung kinh tế ngành đến thu ngân sách năm trước năm lập dự toán; - Quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh; - Tình hình đối thủ cạnh tranh: Bệnh viện, trung tâm, phòng khám cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tương đương; - Đội ngũ cán phục vụ… Thông tin phục vụ kiểm sốt chi phí - Các chi phí phát sinh cách phân loại chi phí; - Các quy định quy chế chi tiêu nội bộ; - Chính sách gọi thuốc, vật tư, hóa chất tiêu hao dự trữ kho… Thông tin phục vụ đánh giá hiệu sử dụng kinh phí theo nguồn, theo phận, theo kỹ thuật - Tình hình sử dụng kinh phí cấp năm khoa, phòng; - Tình hình bệnh nhân khám, chữa bệnh khoa; - Tình hình sử dụng dịch vụ kỹ thuật khoa; - Giá thành dịch vụ kỹ thuật thể đóng góp phận… 2.3 KHÁI QT NỘI DUNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG 2.3.1 Công tác tổ chức vận dụng chứng từkếtốn Thơng thường trình tự ln chuyển chứng từ Bệnh viện tiến hành qua cácbước: 16 Lập chứng từ Luân chuyển chứng từ Kiểm tra chứng từ Bảo quản lưu trữ chứng từ Sơ đồ 2.1 Quy trình ln chuyển chứng từ 2.3.2 Cơng tác tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Căn vào hệ thống tài khoản quy định chế độ kế tốn SNCL ban hành theo Thơng số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ trưởng Bộ Tài Chính, bệnh viện xây dựng hệ thống tài khoản cho đơn vị 2.3.3 Công tác tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán Hệ thống sổ kế toán bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết, hàng kỳ kết xuất từ chương trình phần mềm kế toán tổng hợp DAS Hiện nay, đơn vị sử dụng hệ thống sổ thiết kế theo hình thức chứng từ ghi sổ bao gồm chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ quỹ tiền mặt, sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí… 2.4 ĐẶC ĐIỂM KẾ TỐN MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU 2.4.1 Kế toán doanh thu – chi phí a Đối với thu - chi hoạt động ngân sách cấp Thu hoạt động NSNN cấp Bảng 2.3: Tỉ trọng nguồn kinh phí bệnh viện năm 2016-2017 Nguồn 2016 Tỉ trọng NSNN 246.666.954.680 62,77% 265.897.785.734 56,42% Viện phí 138.679.371.201 35,29% 194.892.252.597 41,35% Khác 7.609.197.823 1,94% 10.503.046.959 2,23% Tổng 392.955.523.704 100 471.293.085.290 100 2017 Tỉ trọng 17 Chi phí hoạt động Khoản chi từ nguồn NSNN chủ yểu khoản chi cho người như: tiền lương, khoản phụ cấp (phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù) - Cung cấp thông tin: Kế toán theo dõi đơn nguồn kinh phí theo quy định, chưa sâu vào việc phân tích tình hình tiếp nhận sử dụng nguồn kinh phí + Kế tốn chưa thực việc phân tích hiệu tiết kiệm + Kế toán chưa đào sâu việc kiểm tra, theo dõi việc sử dụng ngân sách có mục đích, hiệu hay khơng b.Đối với thu - chi khoản phí khấu trừ, để lại Thu phí khấu trừ, để lại Thơng thường, tháng có phiên giám định y khoa Bệnh viện C Đà Nẵng Khoản thu trích 5% nộp vào NSNN 95% phí giữ lại Chi từ thu phí khấu trừ, để lại Các khoản chi phục vụ cho công tác giám định y khoa bệnh viện bao gồm: chi phí trả cho bác sĩ tham gia phiên kết luận, chi phí khác trả cho phiên kết luận, chi phí giấy tờ, chi phí khoa phòng liên quan - Cung cấp thông tin: Công tác theo dõi khoản thu-chi hoạt động thu phí khấu trừ giúp ban quản lý kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chi c Đối với doanh thu-chi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ Các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bệnh viện bao gồm: - Thu viện phí (bao gồm bệnh nhân BHYT bệnh nhân dịch vụ); 18 - Thu từ dịch vụ khám sức khỏe cho công ty; - Thu từ dịch vụ cấp giấy khám sức khỏe; - Cho thuê mặt tin, taxi; - Dịch vụ lưu trú Chi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ Hiện nay, khoản chi chủ yếu chi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ Các khoản chi bao gồm: chi cho người, chi chuyên mơn nghiệp vụ, chi sửa chữa TSCĐ, chi hành - Cung cấp thơng tin: Kế tốn theo dõi kỹ thuật sử dụng nhiều, tách biệt việc theo dõi doanh thu hoạt động chưa theo dõi chi phí cụ thể 2.4.2 Kế toán tài sản cố định Tài sản cố định bệnh viện hình thành từ nhiều nguồn khác như: nguồn vốn NSNN, nguồn quỹ phát triển hoạt động nghiệp nguồn khác Giá trị TSCĐ bị hao mòn dần q trình sử dụng, phần yếu tố chi phí tiêu dùng cơng phần yếu tố chi phí giá thành sản phẩm, dịch vụ khám, chữa bệnh - Cung cấp thơng tin: Kế tốn TSCĐ theo dõi TSCĐ theo khoản mục theo quy định không tiến hành lập sổ chi tiết hay bảng để theo dõi nguồn hình thành TSCĐ (từ nguồn ngân sách hay nguồn thu nghiệp…) nên cung cấp thông tin cho quản lý để đánh giá tình hình sử dụng nguồn kinh phí 2.4.3 Kế tốn thuốc, vật tƣ Chi mua thuốc, vật khoản chi chiếm tỉ trọng cao bệnh viện Do vậy, xây dựng dự tốn đầu năm, tháng khoa dược phòng vật phải dự trù danh mục số lượng thuốc, vật cần sử dụng theo nhu cầu điều trị, tình hình hoạt động thực tế khoa tình hình tồn kho 19 - Cung cấp thơng tin: Hạch tốn xuất kho xem hiểu tồn vật cấp khoa phòng sử dụng cho bệnh nhân Tuy nhiên thực tế có khoa phòng lấy số lượng vật mà khơng sử dụng hết cho số lượng bệnh nhân tại, dẫn đến thất vật tư, lượng vật dơi dư chưa sử dụng khoa phòng Phòng TCKT chưa thể kiểm sốt 2.4.4 Lập cơng bố báo cáo tài chính, báo cáo nội a Báo cáo toán ngân sách báo cáo tài chính: Báo cáo kế tốn Bệnh viện C Đà Nẵng giống đơn vị nghiệp khác gồm báo cáo tài báo cáo tốn ngân sách Tuy nhiên, công tác lập báo cáo tốn NSNN báo cáo tài đơn vị nhiều thiếu sót Các báo cáo lập đầy đủ theo quy định chưa thật quan tâm đầu mức Do đó, thơng tin mà báo cáo tốn NSNN báo cáo tài chưa thật đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu cho công tác quản lý b.Báo cáo nội bộ: Qua tìm hiểu thực tế đơn vị, hệ thống báo cáo nội đơn vị quan tâm mặt khái niệm, thực tế triển khai chưa có báo cáo đáp ứng nhu cầu c.Về công khai tài Hàng năm bệnh viện thực cơng tác cơng khai tài theo quy định Thơng 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 Bộ Tài Chính hướng dẫn thực quy chế cơng khai tài với hình thức công khai buổi giao ban viện hàng tuần, hội nghị cán bộ, công nhân viên chức 20 2.5 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG 2.5.1 Ƣu điểm Về quản lý tài theo mơ hình tự chủ: - Bệnh viện chủ động xây dựng quy chế chi tiêu áp dụng thống tồn Bệnh viện Đó sở để Bệnh viện quản lý sử dụng có hiệu nguồn lực theo hướng tăng thu tiết kiệm chi Về tổ chức công tác kế tốn: - Cơng tác hạch tốn kế tốn thực theo quy định, chế độ hành - Chủ động thực việc hạch toán chi tiết, đáp ứng phần nhu cầu quản lý Về đáp ứng yêu cầu thông tin cho quản lý nội - Cơng tác theo dõi, kiểm sốt chi phí dần quan tâm, trọng Do đó, phận kế tốn chủ động phân loại chi phí, kiểm sốt chi phí kỳ - Linh hoạt mở tài khoản kế toán cấp 2, cấp để hạch toán khoản thu, khoản chi chi tiết phù hợp với điều kiện, đặc điểm yêu cầu quản lý đơn vị 2.5.2 Hạn chế Về quản lý tài theo mơ hình tự chủ tài - Quy chế chi tiêu nội bệnh viện chưa sát, nhiều nội dung mức chi thiếu chưa đầy đủ gây khó khăn hạch toán hoạt động kiểm tra Về tổ chức cơng tác kế tốn: - Cơng tác hạch toán chi tiết quan đáp ứng cho cơng tác lập báo cáo tốn, báo cáo tài mà chưa thật đáp 21 ứng nhu cầu quản trị - Các chứng từ bệnh viện sử dụng đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách chi tiêu theo dự toán, nhiều chứng từ chưa đáp ứng yêu cầu quản trị đơn vị Về đáp ứng yêu cầu thông tin cho quản lý nội - Việc theo dõi, cung cấp thông tin cho quản lý nội chưa quan tâm mực KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương tập trung đánh giá tính hữu hiệu tổ chức kế toán Bệnh viện C Đà Nẵng Qua ta thấy số ưu, nhược điểm hệ thống kế toán bệnh viện Nội dung chương sở để có số giải pháp hồn thiện tổ chức kế tốn Bệnh viện C Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu tự chủ chương 22 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU TỰ CHỦ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU TỰ CHỦ TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG 3.1 Hoàn thiện tổ chức hạch toán phần hành a Kế tốn doanh thu – chi phí Cần mở chi tiết số tài khoản theo dõi doanh thu chi phí theo khoa phục vụ cho việc đánh giá hiệu khoa, phòng b Kế tốn thuốc, vật dùng cho bệnh nhân dịch vụ Phải hạch tốn chi phí thuốc, vật sử dụng khoa yêu cầu cách riêng biệt,rõ ràng c Kế toán TSCĐ Kế toán theo dõi TSCĐ nên theo dõi tách riêng, phân loại tài sản dùng cho hoạt động mục tiêu nhiệm vụ, tài sản dùng cho hoạt động dịch vụ tiến hành phân bổ giá trị TSCĐ tài sản dùng chung cho hai hoạt động 3.2 Hoàn thiện tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán - Việc theo dõi tình hình mua, nhập, xuất trình sử dụng vật nên xây dựng định mức sử dụng loại vật cho hoạt động - Xây dựng phương pháp xếp, phân loại, tổng hợp chứng từ khoa học - Xây dựng kho lưu trữ chứng từ tập trung nhằm tạo điều kiện theo dõi thường xun 3.3 Hồn thiện cơng tác lập phân tích BCTC - Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống BCTC Đồng 23 thời, đảm bảo tính so sánh năm hệ thống tiêu báo cáo -Ngoài báo cáo bắt buộc hệ thống BCTC, cần có số báo cáo phụ trợ, cung cấp thêm cho hệ thống BCTC 3.4 Hồn thiện cơng tác giao tự chủ khoa phòng Thực việc giao tự chủ khoa phòng có nghĩa bệnh viện đảm nhận vai trò xây dựng kế hoạch, tiêu cho khoa phòng, tồn thu chi tập trung khoa phòng 3.5 Hoàn thiện tổ chức lập báo cáo nội phục vụ việc đánh giá hiệu hoạt động thực khoa - Lập báo cáo nội xây dựng trung tâm trách nhiệm bệnh viện - Tập hợp phân loại chi phí theo khoa, phòng 3.6 Xây dựng hệ thống báo cáo nội Bệnh viện nên xây dựng hệ thống báo cáo quản trị song song với BCTC để phục vụ cho công tác quản lý đơn vị báo cáo dự tốn, báo cáo tình hình thực hiện, báo cáo kiểm soát đánh giá, báo cáo phân tích KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở nghiên cứu thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn Bệnh viện C Đà Nẵng Chương 2, từ nhận mặt tồn tại, hạn chế cơng tác kế tốn đơn vị, đó, Chương 3, luận văn định hướng hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn, từ đề xuất số giải pháp mang tính khả thi nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị như: hồn thiện giao tự chủ cho khoa phòng, hồn thiện hệ thống báo cáo nội bộ, hồn thiện cơng tác vận dụng chứng từ… ... th c chế tự chủ tài 11 CHƢƠNG TH C TRẠNG TỔ CH C KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG 2.1 Đ C ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CH C QUẢN LÝ C A BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG 2.1.1 Giới thiệu bệnh viện C Đà Nẵng Hiện bệnh. .. trạng tổ ch c kế toán Bệnh viện C Đà Nẵng - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ ch c kế toán Bệnh viện C Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên c u C c cơng trình nghiên c u tổ ch c hạch toán kế toán đơn... ph c vụ c ng t c quản trị c ch hữu hiệu Xuất phát từ nhu c u này, t c giả lựa chọn đề tài Tổ ch c kế tốn theo u c u tự chủ tài Bệnh viện C Đà Nẵng làm luận văn th c sỹ; với m c đích nghiên c u
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán theo yêu cầu tự chủ tài chính tại bệnh viện c đà nẵng (tt) , Tổ chức kế toán theo yêu cầu tự chủ tài chính tại bệnh viện c đà nẵng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay