de thi thu thpt qg mon hoa thpt yen lac 2 1

5 23 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:01

... A 29 , 41% B 26 ,28 % C 32, 14 % D 28 ,36% - HẾT -ĐÁP ÁN made cauhoi 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 10 1 32 11 1 32 12 1 32 13 1 32 14 1 32 15 1 32 16 1 32 17 1 32 18 ... 1 32 13 1 32 14 1 32 15 1 32 16 1 32 17 1 32 18 1 32 19 1 32 20 1 32 21 1 32 22 1 32 23 1 32 24 1 32 25 1 32 26 1 32 27 1 32 28 1 32 29 1 32 30 1 32 31 1 32 32 1 32 33 1 32 34 dapan A B B A A C C C D C D B A B C D... A 24 ,6 gam B 26 ,3 gam C 19 ,2 gam D 22 ,8 gam Câu 22 : Hai chất sau có khả tác dụng với dung dịch NaOH loãng? A CH3NH3Cl H2NCH2COONa B CH3NH3Cl CH3NH2 C ClH3NCH2COOC2H5 H2NCH2COOC2H5 D CH3NH2 H2NCH2COOH
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu thpt qg mon hoa thpt yen lac 2 1 , de thi thu thpt qg mon hoa thpt yen lac 2 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn