de thi thu thpt qg mon hoa thpt yen lac 2 1

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:01

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỀ THI MƠN: Hóa học Thời gian làm 50 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm trang ——————— Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K =39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba =137 Câu 1: Este Vinyl axetat có cơng thức A CH3COOCH=CH2 B CH3COOC2H5 C CH2=CHCOOCH3 D C2H5COOCH3 Câu 2: Dãy chất có phản ứng thủy phân mơi trường axit A saccarozơ, mantozơ, glucozơ B tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ C tinh bột, glucozơ, xenlulozơ D saccarozơ, xenlulozơ, glucozơ Câu 3: Cho phản ứng hóa học sau: Cu + HNO3→ Cu(NO3)2 + NO + H2O Hệ số (là số tối giản nhất) HNO3 sau cân phản ứng hóa học A B C D Câu 4: Chất béo A trieste axit béo glixerol B trieste axit hữu glixerol C hợp chất hữu chứa C, H, N, O D este axit béo ancol đa chức Câu 5: Cho chất: HCHO, HCOOH, C2H2, CH3COOH, CH3COOCH=CH2, HCOOCH3 Số chất thuộc loại este A B C D Câu 6: Axit HCl HNO3 phản ứng với A Ag B Na2CO3 Ag C Na2CO3 D Cu Câu 7: Nhóm tất chất tác dụng với H2O có mặt chất xúc tác điều kiện thích hợp A C2H6, CH3COOCH3, tinh bột B saccarozơ, CH3COOCH3, benzen C tinh bột, C2H4, C2H2 D C2H4, CH4, C2H2 Câu 8: Đốt cháy hoàn a mol axit hữu X thu 2a mol CO2 Mặt khác, để trung hòa a mol X cần dùng 2a mol NaOH Công thức cấu tạo thu gọn X A HOOC-CH2-CH2-COOH B C2H5COOH C HOOC-COOH D CH3COOH Câu 9: Số đồng phân cấu tạo este ứng với công thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 10: Nguyên tố Clo có số oxi hóa +7 hợp chất A HClO3 B HClO2 C HClO4 D HClO Câu 11: Các ion tồn dung dịch A H+; Na+; Ca2+; OH- B Na+; Cl-; OH-; Mg2+ 3+ + + C Al ; H ; Ag ; Cl D H+; NO3-; Cl-; Ca2+ Câu 12: Tính chất hóa học NH3 A tính bazơ yếu tính oxi hóa B tính bazơ yếu tính khử C tính bazơ mạnh tính khử D tính bazơ mạnh tính oxi hóa Câu 13: Trong phân tử cacohiđrat thiết phải chứa nhóm chức A ancol B axit cacboxylic C anđehit D amin Câu 14: Chất có khả tham gia phản ứng tráng gương A CH3OH B CH3CHO C CH3COOH D C2H5OH Câu 15: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo loại hạt Trang 1/5 - Mã đề thi 132 A electron, proton nơtron B electron proton C proton nơtron D electron nơtron Câu 16: Etilen có cơng thức phân tử A C2H2 B CH4 C C2H6 D C2H4 Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm glucozơ, saccarozơ mantozơ thấy thu 1,8 mol CO2 1,7 mol H2O Giá trị a A 5,22 B 52,2 C 25,2 D 2,52 Câu 18: Cho 5,6 gam Fe phản ứng với 4,48 lít (đktc) khí Cl2 Sau phản ứng xảy hồn tồn khối lượng muối thu A 127 gam B 163,5 gam C 12,7 gam D 16,25 gam Câu 19: Cho dãy chất: C6H5OH (phenol); C6H5NH2 (anilin); H2NCH2COOH; CH3CH2COOH; CH3CH2CH2NH2 Số chất dãy tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 20: Phát biểu sau đúng? A Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh B Glucozơ bị khử dung dịch AgNO3/NH3 C Saccarozơ làm màu dung dịch nước Br2 D Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh Câu 21: Cho 12,1 gam hỗn hợp kim loại gồm Fe Zn tan hết dung dịch HCl (vừa đủ) thấy thoát 4,48 lít khí H2 (đktc) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn có khối lượng A 24,6 gam B 26,3 gam C 19,2 gam D 22,8 gam Câu 22: Hai chất sau có khả tác dụng với dung dịch NaOH lỗng? A CH3NH3Cl H2NCH2COONa B CH3NH3Cl CH3NH2 C ClH3NCH2COOC2H5 H2NCH2COOC2H5 D CH3NH2 H2NCH2COOH Câu 23: Cho 15 gam hỗn hợp amin đơn chức, bậc tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1,2M thu 18,504 gam muối Giá trị V A 0,8 B 0,08 C 0,04 D 0,4 Câu 24: Hòa tan hồn tồn m gam Al vào dung dịch HNO3 lỗng thu hỗn hợp gồm 0,015 mol N2O 0,01 mol NO (phản ứng không tạo NH4NO3) Giá trị m A 1,35 B 13,5 C 0,81 D 8,1 Câu 25: Trộn 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,1M H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu m gam kết tủa dung dịch có pH = 13 Giá trị a m A 0,3 104,85 B 0,3 23,3 C 0,15 104,85 D 0,15 23,3 Câu 26: Điểm giống cấu tạo tinh bột xenlulozơ A tạo nên từ nhiều phân tử saccarozơ B tạo nên từ nhiều gốc glucozơ C tạo nên từ nhiều phân tử glucozơ D tạo nên từ nhiều gốc fructozơ Câu 27: Khi tiến hành cracking 22,4 lít (đktc) khí C4H10 thu hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 C4H10 dư Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu x gam CO2 y gam H2O Giá trị x y A 176 gam 90 gam B 176 gam 180 gam C 44 gam 18 gam D 44 gam 72 gam Câu 28: Một hỗn hợp gồm anđehit acrylic anđehit đơn chức X Đốt cháy hoàn toàn 1,72 gam hỗn hợp cần vừa hết 2,296 lít O2 (đktc) Cho tồn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 8,5 gam kết tủa Công thức cấu tạo X A HCHO B C2H5CHO C C3H5CHO D CH3CHO Câu 29: Cho amin: C6H5NH2; (CH3)2NH; C2H5NH2; CH3NHC2H5; (CH3)3N; (C2H5)2NH Số amin bậc A B C D Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 7,576 gam hỗn hợp este chức O2 dư, sau kết thúc phản ứng thấy thu 0,25 mol H2O CO2 Đem toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi dư thấy có m gam kết tủa xuất Mặt khác, cho 7,576 gam hỗn hợp este tham gia phản ứng với NaOH thấy có 0,1 mol NaOH phản ứng Giá trị m A 3,23 gam B 33,2 gam C 23,3 gam D 32,3 gam Câu 31: Cho sơ đồ chuyển hóa: Các chất Y T A Fe3O4, NaNO3 B Fe, AgNO3 C Fe2O3, HNO3 D Fe, Cu(NO3)2 Câu 32: Thực phản ứng este hóa axit đơn chức ancol đơn chức thu este E Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E cần 0,45 mol O2, thu 0,4 mol CO2 x mol H2O Giá trị x A 0,4 B 0,45 C 0,3 D 0,35 Câu 33: Cho phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hồn tồn glucozơ thu axit gluconic (b) Phản ứng thủy phân xenlulozơ xảy dày động vật ăn cỏ (c) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo (d) Saccarozơ bị hóa đen H2SO4 đậm đặc (e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Số phát biểu A B C D Câu 34: Hỗn hợp X gồm N2 H2 có tỉ khối so với H2 3,6 Cho hỗn hợp X vào bình kín với xúc tác thích hợp thực phản ứng tổng hợp NH3 thấy thu hỗn hợp Y gồm N2, H2 NH3 Biết tỉ khối Y so với H2 Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 phản ứng A 30% B 15% C 20% D 25% Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất béo X thu CO2 H2O 0,6 mol Thể tích dung dịch Br2 0,5M tối đa để phản ứng hết với 0,03 mol chất béo X A 120 ml B 240 ml C 360 ml D 160 ml Câu 36: X, Y hai axit no, đơn chức đồng đẳng liên tiếp (MY> MX); Z ancol chức; T este chức tạo X, Y, Z Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 0,725 mol O2 thu lượng CO2 nhiều H2O 16,74 gam Mặt khác 0,15 mol E tác dụng vừa đủ với 0,17 mol NaOH thu dung dịch G ancol có tỉ khối so với H2 31 Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E A 14,32% B 13,58% C 11,25% D 25,52% Câu 37: Hơp chất hữu X có cơng thức phân tử C2H10N4O6 Cho 18,6 gam X tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch Y Cơ cạn Y thu có chứa chất hữu làm xanh giấy quỳ ẩm đồng thời thu a gam chất rắn Giá trị a A 21 gam B 19 gam C 15 gam D 17 gam Câu 38: Cho sơ đồ phản ứng sau: Este X (C6H10O4) + 2NaOH X1 + X2 + X3 X2 + X3 C3H8O + H2O Nhận định sai A X có hai đồng phân cấu tạo B Từ X1 điều chế CH4 phản ứng C X khơng phản ứng với H2 khơng có phản ứng tráng gương D Trong X chứa số nhóm –CH2– số nhóm –CH3 Câu 39: Cho chất sau: etyl amin, đimetyl amin, anilin amoniac Thứ tự ứng với tính bazơ tăng dần A etyl amin < amoniac < etyl amin < đimetyl amin B etyl amin < đimetyl amin < amoniac < anilin C anilin < amoniac < etyl amin < đimetyl amin Trang 3/5 - Mã đề thi 132 D anilin < etyl amin < amoniac < đimetyl amin Câu 40: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Al, Mg, MgO dung dịch hỗn hợp chứa HNO 3(0,34 mol) KHSO4 Sau phản ứng thu 8,064 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO, H2 NO2 với tỉ lệ mol tương ứng 10 : : dung dịch Y chứa muối Cho NaOH dư vào Y thấy có 2,28 mol NaOH tham gia phản ứng, đồng thời thấy có 17,4 gam kết tủa xuất Phần trăm khối lượng MgO hỗn hợp ban đầu A 29,41% B 26,28% C 32,14% D 28,36% - HẾT -ĐÁP ÁN made cauhoi 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 10 132 11 132 12 132 13 132 14 132 15 132 16 132 17 132 18 132 19 132 20 132 21 132 22 132 23 132 24 132 25 132 26 132 27 132 28 132 29 132 30 132 31 132 32 132 33 132 34 dapan A B B A A C C C D C D B A B C D B D D D C C B A D B A D A D B C C D Trang 4/5 - Mã đề thi 132 132 132 132 132 132 132 35 36 37 38 39 40 B A B A C A Trang 5/5 - Mã đề thi 132 ... A 29 , 41% B 26 ,28 % C 32, 14 % D 28 ,36% - HẾT -ĐÁP ÁN made cauhoi 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 10 1 32 11 1 32 12 1 32 13 1 32 14 1 32 15 1 32 16 1 32 17 1 32 18 ... 1 32 13 1 32 14 1 32 15 1 32 16 1 32 17 1 32 18 1 32 19 1 32 20 1 32 21 1 32 22 1 32 23 1 32 24 1 32 25 1 32 26 1 32 27 1 32 28 1 32 29 1 32 30 1 32 31 1 32 32 1 32 33 1 32 34 dapan A B B A A C C C D C D B A B C D... A 24 ,6 gam B 26 ,3 gam C 19 ,2 gam D 22 ,8 gam Câu 22 : Hai chất sau có khả tác dụng với dung dịch NaOH loãng? A CH3NH3Cl H2NCH2COONa B CH3NH3Cl CH3NH2 C ClH3NCH2COOC2H5 H2NCH2COOC2H5 D CH3NH2 H2NCH2COOH
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu thpt qg mon hoa thpt yen lac 2 1 , de thi thu thpt qg mon hoa thpt yen lac 2 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay