NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số kỹ THUẬT hợp lý của búa RUNG hạ cọc ván THÉP vào nền đất NHIỀU lớp (tt)

25 34 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 14:42

... phương pháp xác định thông số kỹ thuật hợp lý búa rung hạ cọc ván thép vào đất nhiều lớp 3.1.1 Xây dựng toán Bài toán xác định thông số kỹ thuật hợp lý búa rung hạ cọc ván thép vào đất nhiều lớp toán... để xác định thông số kỹ thuật hợp lý búa rung Đã xác định thông số đầu vào (mục 3.2.1) xây dựng chương trình tính tổng qt xác định thơng số kỹ thuật hợp lý búa rung để hạ cọc ván thép vào đất nhiều. .. trình nghiên cứu ngồi nước đề cập đến nghiên cứu xác định thông số kỹ thuật búa rung hạ cọc ván thép vào đất nhiều lớp, có quan tâm đến q trình tương tác cọc ván thép với lớp đất để xác định thành
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số kỹ THUẬT hợp lý của búa RUNG hạ cọc ván THÉP vào nền đất NHIỀU lớp (tt) , NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số kỹ THUẬT hợp lý của búa RUNG hạ cọc ván THÉP vào nền đất NHIỀU lớp (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn