ĐỀ THI THỰC TẬP HÓA SINH part 2

19 22 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 10:44

... biết: - VNT / 24 = 1400 ml: - Nồng độ Creatinin / NT : 90 mg /dl - Nồng độ Creatinin / HT : 1 ,2 mg/dl → Tính Creatinin Clearance ? SINH VIÊN TUYỆT ĐỐI KHƠNG VIẾT GÌ LÊN ĐỀ THI ĐỀ 23 Câu Đơn vị... biết: - VNT / 24 = 1400 ml: - Nồng độ Creatinin / NT : 90 mg /dl - Nồng độ Creatinin / HT : 1 ,2 mg/dl → Tính Creatinin Clearance ? SINH VIÊN TUYỆT ĐỐI KHƠNG VIẾT GÌ LÊN ĐỀ THI ĐỀ 26 Câu Đơn vị... biết: - VNT / 24 = 1400 ml: - Nồng độ Creatinin / NT : 90 mg /dl - Nồng độ Creatinin / HT : 1 ,2 mg/dl → Tính Creatinin Clearance ? SINH VIÊN TUYỆT ĐỐI KHƠNG VIẾT GÌ LÊN ĐỀ THI ĐỀ 29 Câu Đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỰC TẬP HÓA SINH part 2, ĐỀ THI THỰC TẬP HÓA SINH part 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn