Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O và CuO (Luận văn thạc sĩ)

67 41 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 07:51

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O và CuOTổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O và CuOTổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O và CuOTổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O và CuOTổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O và CuOTổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O và CuOTổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O và CuOTổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O và CuOTổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O và CuO ... VẬT LIỆU 19 2.2.1 Tổng hợp vật liệu nano TiO2 biến tính CuO 19 2.2.2 Tổng hợp vật liệu nano TiO2 biến tính Ag2O 20 iv 2.2.3 Tổng hợp vật liệu nano TiO2 biến tính Ag2O, ... 5oC/phút thu vật liệu TiO2 biến tính CuO kí hiệu: x %CuO /TiO2 (x phần trăm khối lượng CuO ) 19 Hình 2.1 Sơ đồ tổng hợp vật liệu TiO2 biến tính CuO 2.2.2 Tổng hợp vật liệu nano TiO2 biến tính Ag2O Qui... 14 Hình 2.1 Sơ đồ tổng hợp vật liệu TiO2 biến tính CuO 20 15 Hình 2.2 Sơ đồ tổng hợp vật liệu TiO2 biến tính Ag2O 21 16 Hình 2.3 Sơ đồ tổng hợp vật liệu TiO2 biến tính Ag2O, CuO 22 17 Hình 2.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O và CuO (Luận văn thạc sĩ), Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ag2O và CuO (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn