ĐỀ THI KSCL hóa học BOOKGOL lần 06

4 87 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 22:31

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 25/10/2018 Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) Mã đề thi 246 Câu 1: Nguyên tử nguyên tố chu kỳ 4, nhóm IA có số hiệu nguyên tử A 21 B 19 C 13 D 22 Câu 2: Chất X có cơng thức cấu tạo thu gọn: CH3-CH2-NH-CH3 Tên thay X là: A Etylmetylamin B N-metyletylamin C Metyletylamin D N-metyletanamin Câu 3: Trong phản ứng oxi hóa – khử A chất bị oxi hóa nhận electron chất bị khử cho electron B trình oxi hóa khử xảy đồng thời C chất chứa ngun tố số oxi hóa cực đại ln chất khử D trình nhận electron gọi trình oxi hóa Câu 4: Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A nước brom B CaO khan C dung dịch Ba(OH)2 D dung dịch NaOH Câu 5: Chất sau có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A triolein B glyxin C anilin D benzen Câu 6: Kim loại sắt ứng với dung dịch sau đây? C H2SO4 loãng A HNO3 lỗng B H2SO4 đặc, nóng D HNO3 đặc, nguội Câu 7: Este etyl butirat isoamyl axetat có mùi A dứa mùi chuối chín B táo mùi hoa nhài C đào chín mùi hoa nhài D chuối chín mùi táo Câu 8: Este X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng tạo ancol metylic natri axetat Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3COOCH3 B HCOOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 9: Thủy phân hoàn toàn m gam saccarozơ mơi trường axit, lấy tồn sản phẩm hữu tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng (dùng dư), thu 34,56 gam Ag Giá trị m A.27,36 gam B 54,72 gam C.47,88 gam D.41,04 gam Câu 10: Phản ứng sau phản ứng trùng ngưng? H SO đặc, t o   HCOOC2H5 + H2O A HCOOH + C2H5OH  + o H ,t  nC6H12O6 B (C6H10O5)n + nH2O  to , xt, p  (-CH2-CH2-)n C nCH2=CH2  o xt, t  (-HN-[CH2]5-CO-)n + nH2O D nH2N-(CH2)5-COOH  Câu 11: Cho 8,26 gam hỗn hợp X gồm propylamin, etylmetylamin trimetylamin tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu m gam muối Giátrị m là: A.14,10 gam B 13,23 gam C.13,37gam D.13,57 gam Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hố +H2 dư (Ni, t o ) dungdòch NaOHdư dungdòch HCl dư Triolein   dung dịch Y   dung dịch Z  X  Các chất hữu có Z A axit stearic glixerol B axit panmitic glixerol C axit oleic glixerol D axit stearic natri glixerat Câu 13: Giấm ăn chất lỏng có vị chua có thành phần dung dịch axit axetic nồng độ 5% Cơng thức hóa học axit axetic A.HCOOH B CH3COOH C CH3CH2OH D CH3CH2COOH Câu 14: Tên thay amino axit có cơng thức cấu tạo CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH? A Axit 2–aminoisopentanoic B Axit – amino –3metylbutanoic C Axit α –aminoisovaleric D Axit  –aminoisovaleric Câu 15: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ? A NaNO2 rắn H2SO4 đặc B NaNO3 rắn H2SO4 đặc C NH3 O2 D NaNO3 rắn HCl đặc Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Tất amin làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh B Ở nhiệt độ thường, tất amin tan nhiều nước C Để rửa ống nghiệm có dính anilin, dùng dung dịch HCl D Các amin không độc, sử dụng chế biến thực phẩm Câu 17: Nguyên tử R tạo cation R+ Cấu hình electron phân lớp ngồi R+ (ở trạng thái bản) 2p6 Tổng số hạt mang điện nguyên tử R A 10 B 11 C 22 D 23 Câu 18: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (d = 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat (H = 80 %) A 70 lít B 49 lít C 81 lít D.55 lít Câu 19: Trộn 100 ml dung dịch HCl có pH = với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu 200 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị a A 0,30 B 0,12 C 0,15 D 0,03 Câu 20: Hãy xếp chất sau theo trật tự tăng dần tính bazơ: CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH, (C6H5)2NH NH3 A (C6H5)2NH < NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < (CH3)2NH B C6H5NH2 < (C6H5)2NH < NH3 < (CH3)2NH < CH3NH2 C (C6H5)2NH < NH3 < (CH3)2NH < C6H5NH2 < CH3NH2 D (C6H5)2NH < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH Câu 21: Đốt cháy m gam etyl axetat, hấp thụ hết sản phẩm vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 6,84% sau lọc kết tủa thu 194,38 gam dung dịch Ba(HCO3)2 Giá trị m A 4,48 B 3,3 C 1,8 D 2,2 Câu 22: Phần trăm X hợp chất với oxit cao a % Phần trăm X hợp chất khí với hidro b %, biết a : b = 34 : 71 Cho nhận định sau X (1) Oxit cao X X2O7 (2) Cấu hình X 1s22s22p63sx3py4sz với x+y+z  (3) Hợp chất khí X với hidro điều chế Zn3X2 tác dụng với nước (4) Hợp chất khí X có tổng số hạt mang điện 37 hạt (5) Phần trăm X oxit cao 43,66% (6) X thuộc chu kì lớn Số phát biểu A B C D Câu 23: Cho phát biểu sau: (1) Photpho tồn dạng thù hình photpho trắng photpho đỏ (2) Trong tự nhiên khơng có Si trạng thái tự (3) NaHCO3 dùng công nghiệp thực phẩm, thuốc chữa đau dày thừa axit (4) Kim cương dùng làm đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt thủy tinh, bột mài (5) H2SiO3 axit yếu, yếu axit cacbonic (6) CO cháy oxi khơng khí cho lửa màu lam nhạt, tỏa nhiều nhiệt (7) Cho vinyl axetylen vào dung dịch AgNO3 NH3 thu kết tủa trắng (8) Cho nước brom vào phenol thu kết tủa trắng Số phát biểu A B C D dM(NO3)3 + eN2+ gH2O, tỉ lệ b/a là: Câu 24: Cho phản ứng: aM + bHNO3 A.18/5 B 5/2 C.15/2 D 12/5 Câu 25: Chất hữu X có cơng thức phân tử C3H9O2N X tác dụng với NaOH đun nóng thu muối Y có phân tử khối nhỏ phân tử khối X X chất nào? A CH3CH2COONH4 B HCOONH3CH2CH3 C CH3COONH3CH3 D HCOONH2(CH3)2 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol ancol đơn chức 1,4 mol O2 (dư), thu tổng số mol khí mol Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy A 14,8 gam B 18,0 gam C 12,0 gam D 17,2 gam Câu 27: Ancol etylic điều chế từ tinh bột phương pháp lên men với hiệu suất tồn q trình 90% Hấp thụ toàn lượng CO2 sinh lên men m gam tinh bột vào nước vôi thu 330 gam kết tủa dung dịch X có khối lượng giảm 132 gam Giá trị m A 364,5 B 324,0 C 405,0 D 328,1 Câu 28: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Mg Fe vào 150ml dung dịch Cu(NO3)2 2M AgNO3 1M đến kết thúc phản ứng dung dịch Y 42,12 gam chất rắn Z Cho dung dịch Y phản ứng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi 18 gam chất rắn Giá trị m A 15,88 gam B 18,72 gam C 16,48 gam D 18,12 gam Peptit X có cơng thức: H N-CH -CO-NH-CH(CH )-CO-NH-CH -CO-NH-CH(CH Câu 29: 2 3)-COOH Phát biểu sai A X làmột tetrapeptit B Amino axit đầu C alanin C Thủy phân khơng hồn tồn X, thu tripeptit Gly-Gly-Ala D X cho phản ứng màu biurê Câu 30: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Ca, Al4C3 CaC2 vào nước dư, thấy hỗn hợp khí X; đồng thời thu 3,12 gam kết tủa dung dịch chứa chất tan Đun nóng tồn X có mặt Ni làm xúc, đến phản ứng xảy hồn tồn thu hỗn hợp khí Y chứa hiđrocacbon tích 8,064 lít (đktc) Giá trị m A 21,54 gam B 24,12 gam C 22,86 gam D 23,04 gam Câu 31: Hòa tan hết m gam Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 HCl thu dung dịch X khí NO thêm tiếp (m+3,2) gam Cu vào X sau phản ứng thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có tổng khối lượng 40,1 gam lại 6,4 gam chất rắn Cho tồn Y vào dung dịch AgNO3 dư 91,5 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 9,6 gam B 12,8 gam C 16,0 gam D 19,2 gam Câu 32: Hỗn hợp X chứa hidrocacbon mạch hở, có số nguyên tử H số C chất  Trộn a mol X với a mol H2, sau nung thời gian (xúc tác Ni) thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He Đốt cháy toàn Y với oxi vừa đủ thu 1,4 mol CO2 3a mol H2O Dẫn lượng Y qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 17,64 gam kết tủa, khí cho vào bình đựng dung dịch Br2 dư thấy lượng Br2 phản ứng 33,6 gam Phần trămthể tích H2 Y gần với A 25,62% B 15,23 % C 29,41 % D 28,82 % Câu 33: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Ba, BaO, Al Al2O3 nước dư, thu a mol H2 dung dịch X Cho từ từ dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch X, phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị m A 31,36 gam B 31,64 gam C 42,80 gam D 38,56 gam Câu 34: Hỗn hợp X chứa chất hữu mạch hở gồm: C3H4, C2H6, C4H8, C2H2 ancol anlylic (số mol ancol chiếm 12,5% số mol X) Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 3,5 mol O 2, dẫn toàn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vơi dư thấy khối lượng dung dịch giảm 97,6 gam Mặt khác, dẫn m gam X qua bình đựng Na dư thu 1,12 lít khí (đktc) Với m gam X phản ứng tối đa với mol Br2 dung dịch Brom? A.1,2 B 1,05 C.1,9 D.1,8 Câu 35: Hỗn hợp X gồm Al2O3, Ba, K (trong oxi chiếm 20% khối lượng X) Hòa tan hồn tồn m gam X vào nước dư, thu dung dịch Y 0,11 mol khí H2 Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,09 mol H2SO4 x mol HCl vào Y, thu dung dịch Z (chỉ chứa muối clorua muối sunfat trung hòa) a gam hỗn hợp kết tủa Lọc bỏ kết tủa thêm Ba(OH)2 dư vào Z, kết thúc phản ứng thu 13,98 gam kết tủA Giá trị m gần với A.19 B.17,5 C.18,6 D.18,2 Câu 36: Hòa tan hết 104,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(NO3)2 (0,3 mol) Al dung dịch loãng chứa đồng thời KHSO4 4,5 mol HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối trung hòa hỗn hợp 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm H2, N2 (a mol) NO(2a mol) Cho lượng dư dung dịch NaOH vào Y, kết thúc phản ứng thấy có 7,6 mol NaOH phản ứng xuất 69,6 gam kết tủa Giá trị m A.384,26 B 484,65 C.388,12 D 482,79 Câu 37: X, Y axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, thuộc dãy đồng đẳng (MY > MX), Z T ancol este chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 61,34 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần dùng 3,145 mol O2, thu 34,38 gam H2O Mặt khác đun nóng 61,34 gam hỗn hợp với 650 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu hỗn hợp F gồm ancol no 53,58 gam hỗn hợp muối Dẫn tồn F qua Na dư thấy 0,31 mol H2 Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E A 2,74% B 9,59% C 12, 46% D 8,82% Câu 38: Hỗn hợp X gồm chất CH2=CH-COOC2H5, CH  C-(CH2)4-COOH, C2H5COOC2H3, CH3COOCH2C2H5 C7Hx(COOH)2 Đốt cháy m gam X cần 2,94 mol O2 thu 2,34 mol CO2 2,04 mol H2O.Cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư thu được0,12 mol CO2 Số mol Br2 tối đa dung dịch Br2 tác dụng với m gam X A 0,8 B 0,5 C.0,6 D.0,3 Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm este chức, mạch hở thu nO2 = n CO2 Cùng m gam X tác dụng tối đa 150ml dung dịch Br2 0,5M Tìm giá trị gần m? Biết thủy phân 43 gam hỗn hợp E gồm este C4H6O4, C5H10O2, C6H12O2, C9H16O4 cần 200ml dung dịch NaOH kM Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 43 gam E cần 32,48 lít O2 thu mCO2  mH2O  42,6 gam Với k số liên kết π trung bình X A gam B gam C gam D gam Câu 40: Cho hỗn hợp E gồm tripeptit X có dạng Gly-M-M, amin Y este đơn chức Z (X,Y,Z mạch hở CX = 3CZ) Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn chứa muối thu 4,75 gam hỗn hợp chất hữu Đốt cháy toàn muối cần 43,12 lít O2 (đktc) thu N2, 21,2 gam Na2CO3 83,3 gam hỗn hợp CO2 H2O Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E gần với A 4% B 8% C 10% D 12% - HẾT - ... nóng tồn X có mặt Ni làm xúc, đến phản ứng xảy hoàn tồn thu hỗn hợp khí Y chứa hiđrocacbon tích 8 ,064 lít (đktc) Giá trị m A 21,54 gam B 24,12 gam C 22,86 gam D 23,04 gam Câu 31: Hòa tan hết m gam
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI KSCL hóa học BOOKGOL lần 06 , ĐỀ THI KSCL hóa học BOOKGOL lần 06

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn