ĐỀ THI KSCL hóa BG lần 2 CT

4 59 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 22:31

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ KIỂM TRA KSCL BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN Ngày thi: 05/08/2018 Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 263 Câu 1: Ngun tố sau có bán kính nguyên tử nhỏ nhất? A Clo B Sắt C Natri D Flo Câu 2: Este CH2=CHCOOCH3 có tên gọi là: A Vinyl propionat B Etyl axetat C Metyl acrylat D Etyl fomat Câu 3: Muối sau gọi muối trung hòa? A NH4NO3 B NaHSO4 C NaHS D NaHCO3 Câu 4: Este sau có mùi dứa đặc trưng? A Geranyl axetat B Isoamyl axetat C Etyl butirat D Benzyl axetat Câu 5: Chất sau axit béo no? A Axit oleic B Stearin C Axit linoleic D Axit panmitic Câu 6: Chất sau tác dụng với dung dịch BaCl2 tạo kết tủa trắng? A Na2SO4 B NaNO3 C NaOH D NaCl Câu 7: Sục khí axetilen vào dung dịch bạc nitrat amoniac thấy xuất kết tủa màu A xám nhạt B vàng nhạt C xâu nhạt D xanh đen Câu 8: Diêm tiêu natri có cơng thức hóa học là: A Na2CO3 B Na3PO4 C NaNO3 D NaNO2 Câu 9: Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm đun nóng gọi A phản ứng trung hòa B este hóa C hidrat hóa D xà phòng hóa Câu 10: Ancol etylic không phản ứng với chất sau đây? A Na B HBr khan C NaOH D CuO, t0 Câu 11: Số oxi hóa cao silic thể hợp chất sau đây? A SiH4 B SiO C SiO2 D Mg2Si Câu 12: Nguyên nhân suy giảm tầng ozon chủ yếu A Khí CH4 B Q trình sản xuất gang thép C Khí CO2 D Hợp chất CFC (Freon) Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn a gam ancol X no, đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 10,08 lít O 2( đo đktc) thu sản phẩm gồm CO2 7,2 gam H2O Mặt khác, cho 2a gam ancol X qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng m gam Giá trị m A 11,8 gam B 9,0 gam C 4,5 gam D 12,0 gam Câu 14: Công thức phân tử chung ankađien A CnH2n-2(n>2) B CnH2n (n>2) C CnH2n (n>3) D CnH2n-2(n>3) Câu 15: Hai muối sau sử dụng nhiều để làm phân kali? A KNO3 KCl B KCl K2SO4 C K2SO4 KOH D K2CO3 KNO3 Câu 16: Chất dùng chế tạo polime sản xuất thủy tinh hữu cơ? A Vinyl axetat B Metyl fomat C Metyl metaacrylat D Etyl acrylat Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol – bookgol Trang 1/4 - Mã đề thi 263 Câu 17: Sục từ từ 0,35 mol khí etilen vào 200 ml dung dịch KMnO41M Sau phản ứng kết thúc thu dung dịch chứa m gam ancol etylen glicol Giá trị m A 18,6 gam B 11,6 gam C 14,4 gam D 9,6 gam Câu 18: Dung dịch loãng sau dùng làm thuốc chống sâu răng? A NaF B HF C NaClO D NaI Câu 19: Đun nóng m gam hỗn hợp X chứa S Fe Sau phản ứng kết thúc, thu hỗn hợp rắn Y, thêm từ từ đến dư dung dịch HCl thấy 3,36 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối với H2 35/3 Giá trị m A 8,8 gam B 11,6 gam C 14,4 gam D 9,6 gam Câu 20: E hợp chất hữu cơ, có cơng thức phân tử C9H16O4 Thủy phân E (xúc tác axit) thu axit cacboxylic X ancol Y Z Biết Y Z có khả tách nước tạo anken Số cacbon Y gấp lần số cacbon Z Axit cacboxylic X A axit axetic B axit malonic C axit oxalic D axit fomic Câu 21: Trong phòng thí nghiệm, để phân biệt axetilen etilen người ta dùng thuốc thử X Biết axetlien thấy xuất kết tủa vàng etilen khơng tượng Thuốc thử X có tên gọi A lucas B tollens C biuret D barzac Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 0,45 mol hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4, C2H6, C3H4 cần vừa đủ 32,48 lít O2( đo đktc) Mặt khác dẫn 0,45 mol X qua dung dịch brom dư thấy có 0,55 mol brom phản ứng 0,45 mol hỗn hợp X có khối lượng A 12,6 gam B 13,8 gam C 15,4 gam D 16,6 gam Câu 23: Triolein không phản ứng với chất sau đây? A H2(xt Ni,t0) B Cu(OH)2 C dung dịch Br2 D dung dịch NaOH(t0) Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X cấu taọ từ glixerol, axit oleic, axit linolenic axit stearic cần vừa đủ V lít khí O2( đo đktc), thu 300,96 gam CO2 a gam H2O Giá trị V A 213,696 lít B 215,040 lít C 212,352 lít D 214,218 lít Câu 25: Cho dãy chất sau; etyl fomat, metyl fomat, metan, etyl axetat, axit axetic, andehit fomic Số chất dãy đốt thu số mol nước số mol oxi phản ứng A B C D Câu 26: Số đồng phân cấu tạo este đơn chúc, mạch hở có công thức phân tử CxHyO2 (x
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI KSCL hóa BG lần 2 CT , ĐỀ THI KSCL hóa BG lần 2 CT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn