Đề thi KSCL hóa học BG lần 07

4 41 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 22:31

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 18-11-2018 Thời gian làm bài: 50 phút Biên soạn: T.H.Q Team BG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) Mã đề thi 246 Câu 1: Oxit sau có tính lưỡng tính? A Na2O B MgO C CaO D Al2O3 Câu 2: Cho Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3, sau phản ứng thu dung dịch có chất tan A Fe(NO3)2 B Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 C Fe(NO3)3 D HNO3, Fe(NO3)2 Câu 3: Ở trạng thái bản, cấu hình electron ứng với lớp sau nguyên tố kim loại? A 3s1 B 2s22p6 C 3s23p3 D 4s24p5 Câu 4: Công thức este no, đơn chức, mạch hở A CnH2n + 1O2 B CnH2nO2 C CnH2n+2O2 D CnH2n – 2O2 Câu 5: Chất sau thuộc loại ancol đa chức? A Etylen glicol B Phenol C Etanol D Etanđial Câu 6: Natri hiđrocacbonat dùng làm bột nở công nghiệp thực phẩm, dùng chế thuốc chữa đau dày,… Công thức natri hiđrocacbonat A NaHSO3 B Na2CO3 C NaOH D NaHCO3 Câu 7: Chất sau chất điện li yếu? A HNO3 B C2H5OH C HCl D CH3COOH Câu 8: Khi thủy phân tristearin môi trường axit thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COONa glixerol C C17H35COOH glixerol D C15H31COOH glixerol Câu 9: Chất sau tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa? A KHCO3 B KOH C NaNO3 D Na2SO4 Câu 10: X ancol mạch hở, có phân tử khối 60 đvC Số lượng chất thỏa mãn với X A B C D Câu 11: Benzyl amin có cơng thức phân tử A C6H7N B C7H9N C C7H7N D C7H8N Câu 12: Hấp thụ hoàn toàn 0,05 mol hiđrocacbon X vào bình đựng lượng dư dung dịch brom, sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 2,8 gam Cơng thức phân tử X A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C4H6 Câu 13: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X gồm MgO, CuO Fe2O3 nung nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn thu hỗn hợp rắn Y gồm A Mg, Fe Cu B MgO, Fe Cu C MgO, Fe3O4, Cu D MgO, Fe2O3, Cu + Câu 14: Để nhận biết ion NH4 dung dịch, thuốc thử cần dùng A dung dịch NaOH B dung dịch NaNO3 C dung dịch NH3 D dung dịch H2SO4 Câu 15: Oxi hóa 10,5 gam HCHO O2 (xúc tác thích hợp) thu hỗn hợp X gồm anđehit axit Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 129,6 gam kết tủa Phần trăm HCHO bị oxi hóa thành axit A 12,56% B 28,57% C 15,78% D 12,56% Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.vn Trang 1/4 - Mã đề thi 246 Câu 16: Trong hai chất sau nguyên tố nitơ có tính oxi hóa khử? A NH3 NO B NH4Cl HNO3 C NO NO2 D NH3 N2 Câu 17: Cho 15,35 gam hỗn hợp X gồm Fe Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl lỗng (dư), thu 0,25 mol khí H2 (đktc) Khối lượng Fe X A 4,75 gam B 1,12 gam C 5,60 gam D 2,80 gam Câu 18: Cho dãy chất: etilen, stiren, etanol axit acrylic Số chất dãy có khả làm màu nước brom A B C D Câu 19: Cho thí nghiệm hình vẽ: Thí nghiệm dùng để định tính ngun tố có hợp chất hữu A Cacbon oxi B Cacbon hiđro C Cacbon D Hiđro oxi Câu 20: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu dung dịch X chứa 32,4 gam muối Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 22.30 B 22,35 C 50.65 D 44.65 Câu 21: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi lại bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch I2 Có màu xanh tím Y Dung dịch Br2 Kết tủa trắng Z NaHCO3 Có khí T Dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng bạc Các dung dịch X, Y, Z, T A Hồ tinh bột, anilin, metyl fomat, axit axetic B Anilin, hồ tinh bột, axit axetic, metyl foma C Hồ tinh bột, anilin, axit axetic, metyl fomat D Hồ tinh bột, metyl fomat, axit axetic, anilin Câu 22: Cho phát biểu sau: (a) Tinh bột, tripanmitin lòng trắng trứng bị thủy phân mơi trường kiềm, đun nóng (b) Xenlulozơ chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan nước (c) Saccarozơ thuộc loại monosaccarit (d) Ở điều kiện thường, etyl axetat chất lỏng, tan nhiều nước (e) Metylamin có lực bazơ bé lực bazơ etylamin (g) Gly–Ala Gly–Ala–Gly có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím Số phát biểu A B C D Câu 23: Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch Na2CO3 xM thu đực 1,008 lít khí (đktc) dung dịch B Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch B, thấy tạo kết tủa Giá trị x A 0,105 B 0,21 C 0,6 D 0,3 Câu 24: Cho m gam hỗn hợp etanal propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 43,2 gam kết tủa dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni hai axit hữu Giá trị m A 5,10 B 10,9 C 9,04 D 4,98 Câu 25: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.vn Trang 2/4 - Mã đề thi 246 (2) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 (3) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch MgCl2 (5) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 (6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư Sau phản ứng kết thúc, có thí nghiệm thu kết tủa? A B C D Câu 26: Axit acrylic không tham gia phản ứng với A H2 (xúc tác) B dung dịch Br2 C NaNO3 D Na2CO3 Câu 27: Cho FeCl2 vào dung dịch AgNO3 dư thu chất rắn X Cho X vào dung dịch HNO3 dư thu dung dịch Y Giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn Nhận xét sau đúng? A X Ag B Y chứa chất tan C X tan hết dung dịch HNO3 D X không tan hết dung dịch HNO3 Câu 28: Hòa tan Fe3O4 dung dịch HCl dư, thu dung dịch X Cho dãy chất: KMnO4, Cl2, KOH, Na2CO3, CuSO4, HNO3, Fe, NaNO3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch X A B C D Câu 29: Chất có nhiệt độ sôi cao A CH3COOH B C2H5OH C HCOOCH3 D CH3CHO Câu 30: Hòa tan hồn tồn m gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl, thu dung dịch Y V lít khí H2 (đktc) Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu 45,75 gam kết tủa khí NO (spk N+5) Giá trị V A 1,12 B 2,24 C 3,36 D 2,8 Câu 31: Cho 46,68 gam Zn vào dung dịch chứa 0,24 mol AgNO3 0,36 mol Cu(NO3)2, sau thời gian thu 64,56 gam chất rắn dung dịch X chứa muối Tách lấy chất rắn, thêm tiếp m gam bột Fe vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 14,4 gam chất rắn Giá trị m A 16,38 B 19,23 C 15,25 D 13,44 Câu 32: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na (0,975 mol) Al2O3 vào nước thu dung dịch X Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X, kết thu biểu diễn theo đồ thị sau: n Al(OH) (mol ) 0,35 1,725 nHCl (mol) Giá trị m A 45,35 B 53,025 C 33,35 Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hóa: C8H15O4N + NaOH dư → X + CH4O + C2H6O X + HCl dư → Y + 2NaCl Nhận xét sau đúng? A Dung dịch X dung dịch Y làm chuyển quỳ hóa xanh B Y có cơng thức phân tử C5H9O4N C Trong Y có 10 nguyên tử H D X tác dụng với HCl dư theo tỉ lệ mol tương ứng : Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.vn D 25,096 Trang 3/4 - Mã đề thi 246 Câu 34: Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeCO3 Fe Hòa tan hết 65 gam X vào dung dịch chứa 8a mol HCl a mol NaNO3 thu dung dịch Y chứa muối clorua 0,8 mol hỗn hợp khí Q gồm khí NO, NO2, CO2 Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 1,4 mol KOH thu 51,8 gam kết tủa Phần trăm khối lượng khí có KLPT lớn Q A 34,52% B 87,98% C 25,68% D 85,24% Câu 35: Hỗn hợp X gồm Al2O3, Ba, K (trong oxi chiếm 20% khối lượng X) Hòa tan hồn tồn m gam X vào nước dư, thu dung dịch Y 0,11 mol khí H2 Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,09 mol H2SO4 0,01 mol HCl vào Y, thu dung dịch Z chứa anion hỗn hợp kết tủa Thêm từ từ đến dư HCl vào Z lượng kết tủa thu lớn 0,13m gam Phần trăm khối lượng K X A 19,65% B 18,5% C 34,67% D 25,17% Câu 36: Hỗn hợp A gồm peptit X hexapeptit Y, hỗn hợp B gồm đipeptit Z este chức T (X Z có số C, X cấu tạo từ aminoaxit) Cho 265,1 gam hỗn hợp Q gồm a mol A a mol B tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 2,8 mol hỗn hợp gồm muối khan Gly, Ala, val axit hữu có số C với Gly; hỗn hợp ancol dãy đồng đẳng Đốt cháy hết muối thu 153,7 gam Na2CO3 11,5 mol H2O Đốt cháy hết 265,1 gam hỗn hợp Q cần 15,725 mol O2, thu số mol CO2 24/7 số mol CO2 tạo đốt a mol B Số nguyên tử H Y A 46 B 48 C 42 D 44 Câu 37: X có CTPT CH6O3N2, Y, Z, A T có CTPT C2H8O3N2, H có CTPT C3H12O3N2 Cho 65 gam hỗn hợp Q gồm chất hữu phản ứng tối đa với 0,9 mol NaOH, thu hỗn hợp Q1 gồm amin (số mol amin chức chiếm 2/7 số mol hỗn hợp khí) dung dịch Q2 chứa m gam muối Đốt cháy lượng hỗn hợp Q1 cần vừa đủ 1,925 mol O2 Tổng số mol muối dung dịch Q2 A 0,5 B 0,6 C 0,45 D 0,8 Câu 38: X axit không no, Y axit hữu cơ, Z ancol, T este X, A có dạng CnH2n-4O4 este X, Y với Z Đốt cháy hết a gam hỗn hợp Q gồm X, T A cần vừa đủ 3,66 mol O2, thu 3,52 mol CO2 Cho 20,42 gam Q phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu dung dịch E Cô cạn E 25,4 gam hỗn hợp muối F hỗn hợp ancol cacbon có tỉ khối so với H2 18,5 Tổng số nguyên tử A A 18 B 21 C 24 D 27 Câu 39: Thủy phân hoàn toàn 294,2 gam hỗn hợp Q gồm triglixerit X axit béo Y dung dịch NaOH, thu glixerol dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối axit stearic axit oleic có tỉ lệ mol tướng ứng 2:3 Giá trị nhỏ m A 302,76 B 308,79 C 312,2 D 304,8 Câu 40: Hỗn hợp Q gồm Cu, FeCl3, NaCl NaNO3 Q tan hết dung dịch HCl loãng, thu dung dịch Y chứa muối clorua có nồng độ mol khí NO Phần trăm khối lượng NaNO3 Q A 6,21% B 12,82% C 16,23% D 19,25% -HẾT - Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.vn Trang 4/4 - Mã đề thi 246 ... sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.vn Trang 2/4 - Mã đề thi 246 (2) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 (3) Sục khí CO2 tới... tác dụng với HCl dư theo tỉ lệ mol tương ứng : Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.vn D 25,096 Trang 3/4 - Mã đề thi 246 Câu 34: Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeCO3 Fe Hòa tan hết... NaNO3 Q A 6,21% B 12,82% C 16,23% D 19,25% -HẾT - Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.vn Trang 4/4 - Mã đề thi 246
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL hóa học BG lần 07 , Đề thi KSCL hóa học BG lần 07

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn