ĐỀ THI KSCL hóa học BG lần 03

4 38 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 22:31

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ KSCL HÓA HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 11/08/2018 Thời gian làm bài:50 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) Mã đề thi 189 Câu 1:Chất sau có khả hóa xanh quỳ tím ẩm? A.NH3 B.HCl C.NaCl D.KNO3 Câu 2:Số oxi hóa nitơ NO2 là? A.+5 B.+3 C.+4 D.+2 Câu 3:Este CH2=CH(CH3)COOCH3 có tên gọi A.Metyl acrylat B.Vinyl axetat C.Metyl metacrylat D.Vinyl acrylat Câu 4:Chất sau chất hữu cơ? A.HCN B.CO C.CCl4 D.K2CO3 Câu 5:Tro thực vật chứa nhiều loại phân sau đây? A.K2CO3 B.KNO3 C.KCl D.K2SO4 Câu 6:Khí sau nguyên nhân gây nên tượng hiệu ứng nhà kính? A.CO B.SO2 C.NO2 D.CO2 Câu 7:Hiđrat hóa anken X tạo thành ancol X thỏa mãn điều kiện là? A.But-1-en B.Propen C.Eten D.2-metylpropen Câu 8:Chất sau có nhiệt độ sơi cao nhất? A.H2O B.C2H5OH C.CH4 D.CH3CHO Câu 9:Nguyên tử nguyên tố X có Z=17 X có số electron độc thân trạng thái là? A.3 B.1 C.5 D.2 Câu 10:Chất sau có khả tham gia phản ứng cộng hợp? A.Metyl fomat B.Xilen C.Etan D.Metyl acrylat Câu 11:Hòa tan hồn toàn m gam Al lượng vừa đủ dung dịch HNO3 Sau phản ứng kết thúc thấy thoát 3,36 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị m là? A.2,70 gam B.1,80 gam C.4,05 gam D.3,60 gam Câu 12:Cho m gam CH3COOH phản ứng với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch X Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu 14,3 gam chất rắn Giá trị m là? A.9,0 gam B.6,0 gam C.12,0 gam D.7,8 gam Câu 13:Cho este X (C8H8O2) tác dụng với dung dịch NaOH thu muối hai muối khơng có khả tham gia phản ứng tráng gương X là? A.Benzyl axetat B.Phenyl axetat C.Metyl Benzoat D.Benzyl fomat Câu 14:Hòa tan m gam KOH vào 200 ml dung dịch X gồm Na3PO4 1M H3PO4 0,75M Sau phản ứng hồn tồn thu dung dịch Y Cơ cạn cẩn thận dung dịch Y thu 70,2 gam chất rắn khan Giá trị m là? A.22,0 gam B.30,8 gam C.14,0 gam D.24,3 gam Câu 15: Isoamyl axetat este có mùi chuối đặc trưng, sử dụng để tạo hương chuối nhân tạo Vậy Isoamyl axetat có phân tử khối bằng? A.142 B.128 C.124 D.130 Câu 16:Khí NH3 sau điều chế có lẫn lượng nhỏ nước Để làm khơ khí NH3 ta dùng chất sau đây? A.P2O5 khan B.CaO khan C.H2SO4 đặc D.CuO rắn Câu 17:Vải gỗ thấm thuỷ tinh lỏng khó cháy Ngồi thuỷ tinh lỏng dùng để điều chế keo dán thuỷ tinh sứ Vậy thuỷ tinh lỏng dung dịch đậm đặc của? A.CaSiO3 H2SiO3 B.Na2SiO3 Na2CO3 C K2SiO3 Na2SiO3 D.Na2CO3 K2CO3 Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol- bookgol.shop Trang 1/4- Mã đề thi 189 Câu 18:Phương trình hóa học sau sai? t , H SO  CO +H2O A.HCOOH  B.CO2 + NaOH→NaHCO3  Zn + CO  2Al + 3CO2 C.3CO +Al2O3  D.C + ZnO  Câu 19:Axit X có vị chua me, dùng công nghiệp chế biến nước giải khát để tạo vị chua nhân tạo Vậy X có tên gọi là? A.Axit oxalic B.Axit malonic C.Axit fomic D.Axit ađipic Câu 20:Cho dãy chất sau: metyl metacrylat, axit fomic, metan, stiren, axit oxalic Số chất dãy có khả làm màu dung dịch Brom là? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 21:Este X mạch hở, đốt cháy hoàn tồn X ln thu nCO2=2nH2O 16,8 gam X làm màu 48 gam dung dịch Br2 Tổng số nguyên tử X là? Biết tổng số nguyên tử X nhỏ 30 A.16 B.20 C.24 D.28 Câu 22:Số đồng phân cấu tạo ancol có số nguyên tử cacbon nhỏ là? A.5 B.6 C.8 D.10 Câu 23:Hòa tan hoàn toàn 13,7 gam Ba vào 300 ml dung dịch CuSO4 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu a gam kết tùa Giá trị a là? A.33,1 gam B.25,9 gam C.16,3 gam D.26,3 gam Câu 24:Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X Y( MX < MY), đồng đẳng Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc thu hỗn hợp chất hữu Z gồm: 0,08 mol ba ete( có khối lượng 6,76 gam) lượng ancol dư Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2( đktc) Hiệu suất phản ứng tạo ete X Y là? A.50% 50% B.30% 20% C.50% 20% D.60% 40% Câu 25:Cho sơ đồ phản ứng sau: t  H ,t , p , xt t0  O ,t , p , xt  Cu ,t  O2  O2 , H 2O 2 N2  NH3  NO    NO2   HNO3  Cu(NO3)2 Mỗi mũi tên phản ứng hóa học Số phản ứng nitơ đóng vai trò chất oxi hóa là? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 26:Đốt cháy m gam FeS khí O2 dư thu khí X Hấp thụ hồn tồn khí X vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1 M Ba(OH)2 0,1 M Sau phản ứng thu dung dịch Y 4,34 gam kết tủa Khi cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Y lại thấy có kết tủa Giá trị m là? A 2,53 gam B 3,25 gam C.1,76 gam D.3,52 gam Câu 27:Trong nguyên tố có điện tích hạt nhân từ đến 20 Số nguyên tố có electron độc thân lớp ngồi trạng thái là? A.4 B.5 C.2 D.3 Câu 28:Cho phát biểu sau: (1) Nitrophotka phân hỗn hợp, amophot phân phức hợp (2) Dung dịch NaOH có khả hòa tan Si (3) Axit nitric axit bền, tan tốt nước (4) Nito lỏng dùng bảo quản máu mẫu vật sinh học Số phát biểu là? A.4 B.3 C.1 D.2 Câu 29:Cho sơ đồ phản ứng sau: xt xt Z T (a) X + O2  (c) Z + P  xt xt Z M + Y (b) Y + O2  (d) T + NaOH  Biết đốt cháy hoàn toàn m gam X thu 51,04 gam CO2 26,1 gam H2O Mặt khác m gam Y tác dung với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 47,52 gam Ag Chất P có phân tử khối là? A.60 B.44 C.26 Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol- bookgol.shop D.58 Trang 2/4- Mã đề thi 189 Câu 30:Cho hình vẽ thí nghiệm sau: Khí Y là? A.NH3 B.O2 C.SO2 D.Cl2 Câu 31:Cho thí nghiệm sau: (1) Nhỏ từ từ dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2 (2) Sục tư từ đến dư NH3 vào dung dịch AlCl3 (3) Cho mẫu Na vào dung dịch CuSO4 (4) Cho từ từ dung dịch NaHCO3 vào dung dịch BaCl2 (5) Sục từ từ SO2 vào dung dịch BaCl2 dư (6) Cho từ từ dung dịch H3PO4 vào dung dịch AgNO3 Số thí nghiệm thu kết tủa sau kết thúc phản ứng là? A.5 B.3 C.2 D.4 Câu 32:Cho từ từ dung dịch NaOH vào V ml dung dịch chứa HCl 1M AlCl3 xM thu đồ thị biểu diễn sau: Giá trị x là? A.0,75M B.0,60M C.1,00M D.1,25M Câu 33:Đốt cháy hoàn toàn 0,07 mol hỗn hợp khí hidrocacbon X gồm khí A khí B (M A
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI KSCL hóa học BG lần 03 , ĐỀ THI KSCL hóa học BG lần 03

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn