Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người sán dìu tại xã đạo trù, huyện tam đảo, tỉnh vĩnh phúc

116 16 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 22:16

... giá thực trạng việc bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù, huy n Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Đề xuất giải pháp quản lý, khuyến nghị góp phần bảo tồn phát huy giá. .. Chương 2: Thực trạng bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù Chương 3: Giải pháp bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù 7 CHƯƠNG... trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù, huy n Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người sán dìu tại xã đạo trù, huyện tam đảo, tỉnh vĩnh phúc , Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người sán dìu tại xã đạo trù, huyện tam đảo, tỉnh vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn