MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH CỦA IKEA VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM

93 14 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 16:35

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ *** - UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại MƠ HÌNH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH CỦA IKEA VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM Họ tên sinh viên : Trịnh Thanh Hiếu Mã sinh viên : 1111110546 Lớp : Anh17- Khối KT Khóa : 50 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS,TS Phạm Thu Hƣơng Hà Nội, tháng năm 2015 i MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU v LỜI MỞ ĐẦU UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH TRONG DOANH NGHIỆP .4 1.1 Tổng quan chuỗi cung ứng quản lý chuỗi cung ứng .4 1.1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng quản lý chuỗi cung ứng 1.1.2 Lợi ích quản lý chuỗi cung ứng .9 1.1.3 Đặc điểm chuỗi cung ứng doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ 10 1.2 Tổng quan quản lý chuỗi cung ứng xanh doanh nghiệp .13 1.2.1 Khái niệm chuỗi cung ứng xanh quản lý chuỗi cung ứng xanh 13 1.2.2 Các chiến lược quản lý chuỗi cung ứng xanh .16 1.2.3 Khung pháp lý có ảnh hưởng đến quản lý chuỗi cung ứng xanh .18 1.3 Các vấn đề quản lý chuỗi cung ứng xanh .21 1.3.1 Thiết kế xanh 21 1.3.2 Tìm nguồn cung ứng thu mua xanh .24 1.3.3 Sản xuất vận hành xanh 27 1.3.4 Hoạt động phân phối hàng hóa xanh logistics xanh 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MƠ HÌNH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG XANH CỦA IKEA .31 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc IKEA .31 2.1.1 Sơ lược trình hình thành IKEA .31 2.1.2 Hoạt động kinh doanh IKEA 33 2.1.3 Tổng quan chuỗi cung ứng mơ hình quản lý chuỗi cung ứng IKEA .36 2.2 Thực trạng hoạt động thiết kế sản xuất sản phẩm xanh IKEA 37 2.2.1 Thiết kế sinh thái quản lý vòng đời sản phẩm IKEA 38 2.2.2 Sử dụng nguyên vật liệu xanh 39 2.2.3 Các công cụ hỗ trợ thiết kế xanh 40 ii 2.3 Thực trạng hoạt động tìm nguồn cung ứng xanh mua hàng xanh IKEA 42 2.3.1.Hoạt động khai thác nguồn hàng phạm vi toàn cầu xu hướng giảm số lượng nhà cung cấp IKEA 42 2.3.2 Bộ quy tắc kiểm soát quản lý hoạt động nhà cung cấp IKEA – IWAY 43 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 2.3.3 Chuỗi cung ứng gỗ IKEA – ví dụ điển hình tìm nguồn cung ứng xanh doanh nghiệp bán lẻ 45 2.4 Hoạt động phân phối bán lẻ logistic xanh IKEA 49 2.4.1 Hoạt động phân phối bán lẻ theo hướng xanh hóa IKEA 49 2.4.2 Nâng cao hiệu vận tải hàng hóa 51 2.4.3 Kiểm soát lượng khí thải nhà kính 52 2.4.4 Tổ chức hiệu logistics đảo ngược chuỗi cung ứng .56 2.5 Những đánh giá mơ hình quản lý chuỗi cung ứng xanh IKEA 56 CHƢƠNG 3: BÀI HỌC RÚT RA CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM VỀ ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH TỪ MƠ HÌNH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA IKEA 60 3.1 Bài học rút từ mô hình chuỗi cung ứng xanh IKEA 60 3.1.1 Bài học thiết kế sản xuất sản phẩm 60 3.1.2 Bài học hợp tác lâu dài quản lý nhà cung cấp 61 3.1.3 Bài học logistics vận tải xanh doanh nghiệp 64 3.2 Phân tích SWOT khả ứng dụng cải tiến chuỗi cung ứng xanh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam 65 3.2.1 Điểm mạnh doanh nghiệp Việt Nam .66 3.2.2 Điểm yếu doanh nghiệp Việt Nam 66 3.2.3 Thách thức 68 3.2.4 Cơ hội 71 3.3 Một số đề xuất nhằm ứng dụng hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam sở học đƣợc rút từ sách quản lý chuỗi cung xanh IKEA 73 3.3.1 Giải pháp đề xuất doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam 73 3.3.2 Giải pháp đề xuất cho quan nhà nước .78 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .84 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt CMG Tên tiếng Anh Compliance and Tổ chức tuân thủ giám sát Monitoring Group Chain of Custody CoC Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm Hội đồng quản UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Tên tiếng Việt lý rừng quốc tế EMAS Eco-Management and Audit Scheme Tổ chức hợp tác quản lý môi trường Liên minh Châu Âu 10 11 12 13 14 15 EMS Environmental management system Hệ thống quản lý môi trường ERP Enterprise resource planning Quản trị nguồn lực doanh nghiệp EU European Union Liên Minh châu Âu Euro Đồng Euro Fast moving comsumer good Hàng tiêu dùng nhanh Forest Stewardship Council Hội đồng quản lý rừng Forest Tracing System Hệ thống Kiểm soát nguồn gốc gỗ GHG Greenhouse gas Khí nhà kính GIS Geographic information system Hệ thống Thông tin Địa lý GSCM Green supply chain management Quản lý chuỗi cung ứng xanh International Chamber of Commerce Phòng Thương mại Quốc tế Intergovernmental Ủy ban Liên phủ Panel on Climate Change Biến đổi Khí hậu EUR FMCG FSC FTS ICC IPCC iv 16 ISO International Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc Organization for tế Standardization 17 IWAY The IKEA Way on Purchasing Products, Cách thức áp dụng IKEA mua sắm hàng hóa, Materials and Services nguyên liệu dịch vụ 19 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 18 JIT MRP Just-in-time Manufacturing Lập kế hoạch tài nguyên vật Requirements liệu Planning 20 21 22 23 24 25 26 27 28 OEM Original Equipment Nhà sản xuất thiết bị gốc Manufacture Registration, Evaluation, Authorisation and Quy định EU hóa chất sử dụng an tồn hóa chất, Đăng ký, Đánh giá, Restriction of Chứng nhận Hạn chế Chemicals chất hóa học SDP Supplier Development Program Chương trình phát triển nhà cung cấp SRM Supplier Relationship Management Quản trị quan hệ hợp tác nhà cung cấp TQMS Total quality management system Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể UNEP United Nations Environment Programme Chương trình mơi trường Liên Hợp Quốc USD US Dollar Đồng Đô la Mỹ WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới WWF World Wide Fund For Nature Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên REACH v DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH VẼ Danh mục bảng biểu Bảng 1.1: Các vấn đề quan trọng quản lý chuỗi cung ứng đại Bảng 1.2: Lợi ích chung quản lý chuỗi cung ứng với doanh nghiệp Bảng 2.1: Tình hình kinh doanh tập đồn ikea giai đoạn 2010-2014 35 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Bảng 2.2: Bộ công cụ hướng dẫn áp dụng giai đoạn thiết kế sản phẩm ikea 41 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động giám sát nhà cung cấp gỗ ikea giai đoạn từ năm 2010-2014 46 Bảng 2.4: Lượng khí thải co2 phân chia theo hoạt động ikea giai đoạn 2010-2014 53 Bảng 2.5: Hiệu giảm thiểu lượng khí thải carbon ikea giai đoạn 2010-2014 mục tiêu giảm khí thải năm 2015 54 Danh mục hình vẽ Hình 1.1: Sơ đồ chuỗi cung ứng điển hình .5 Hình 1.2: Ảnh hưởng chiến lược tìm nguồn cung ứng doanh nghiệp tới hành vi nhà cung cấp 26 Hình 2.1: Dòng sản phẩm bàn LACK IKEA .39 Hình 2.2: Mơ hình đánh giá bậc thang IKEA 44 Hình 2.3: Mơ hình bậc thang đánh giá nhà cung cấp chuỗi cung ứng gỗ IKEA 47 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm vừa qua, chứng kiến hội nhập phát triển mạnh mẽ kinh tế giới, kinh tế Việt Nam dù đối mặt với nhiều khó khăn áp lực phát triển với mức tăng trưởng ổn định hội nhập Trong bối UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo cảnh đó, thị trường bán lẻ Việt Nam khơng mà sơi động mà trái lại có dấu hiệu tiềm phát triển mạnh mẽ thời gian gần Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp bán lẻ cần phải có chiến lược phù hợp đưa đường đắn, với chuẩn bị hậu cần vững mạnh để doanh nghiệp đáp ứng thích nghi với tốc độ biến đổi nhanh thị trường Giờ vượt xa ngồi việc tìm hiểu nhu cầu cung ứng sản phẩm dịch vụ tốt cho khách hàng nói chung, doanh nghiệp cần phải đáp ứng mong đợi thực người khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ khơng chất lượng, mẫu mã mà nguồn gốc, tính bền vững thân thiện với môi trường Khi nắm bắt điều này, doanh nghiệp phải quan tâm đến việc vận hành hiệu chuỗi cung ứng song song với phát triển chuỗi cung ứng theo hướng bền vững, tức kết hợp hoạt động chuỗi cung đôi với bảo vệ môi trường sinh thái IKEA – doanh nghiệp tư nhân Thụy Điển tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn giới quản lý mơ hình chuỗi cung ứng tổ chức theo hướng xanh hóa, tỏ có hiệu trở thành chuỗi cung ứng bền vững thành công giới Những thành công IKEA cách thức vận hành ứng dụng biện pháp đổi chuỗi cung ứng học lớn cho doanh nghiệp bán lẻ giới có doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam nay, mà doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam bước đứng trước thách thức xây dựng tổ chức, quản lý để đứng vững thị trường nội địa Nhận thấy tính cấp thiết việc nghiên cứu thành cơng IKEA tổ chức quản lý chuỗi cung ứng xanh, tác giả khóa luận lựa chọn đề tài: “Mơ hình quản lý chuỗi cung ứng xanh IKEA học cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam” Mục đích đặt khóa luận đưa phân tích khách quan lợi ích thiết thực học cụ thể từ nghiên cứu chuỗi cung ứng xanh mà IKEA thực để tìm thức phù hợp áp dụng cho việc quản lý chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam nay, giúp doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam thích ứng với đổi mới, thu lợi nhuận nhiều mà phát triển bền vững, tạo hiệu ứng xã hội tích cực giảm tác UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo động tiêu cực tới môi trường Mục tiêu nghiên cứu: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận sở chuỗi cung ứng, quản lý chuỗi cung ứng, từ phát triển khái niệm mơ hình chuỗi cung ứng xanh doanh nghiệp, khác biệt mơ hình chuỗi cung ứng truyền thống chuỗi cung ứng xanh nêu lên tầm quan trọng việc ứng dụng mơ hình chuỗi cung ứng xanh cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam Thứ hai, tìm hiểu thực trạng hoạt động chuỗi cung ứng xanh tập đoàn IKEA thông qua mảng hoạt động chuỗi cung ứng, đưa đánh giá tính hiệu hoạt động quản lý chuỗi cung ứng IKEA Thứ ba, đúc rút học từ mơ hình chuỗi cung ứng xanh IKEA đưa học xây dựng cải tiến chuỗi cung ứng xanh cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam sở sử dụng phân tích SWOT để đánh giá lực doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam khả áp dụng mơ hình quản lý chuỗi cung ứng xanh cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam tương lai Phƣơng pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu, để làm sáng tỏ khái niệm, vấn đề, tác giả khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phương pháp tổng hợp tài liệu thứ cấp, phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, khái quát để rút nhận định, đánh giá kết luận Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu khóa luận vấn đề liên quan đến việc vận hành mơ hình chuỗi cung ứng xanh tập đoàn IKEA học rút từ kinh nghiệm IKEA Phạm vi nghiên cứu: Về mặt khơng gian: Bài khóa luận xem xét hoạt động doanh nghiệp IKEA thị trường bán lẻ chủ lực vùng nguyên liệu giới Về mặt thời gian: Bài khóa luận nghiên cứu hoạt động IKEA suốt trình hoạt động tập đồn này, kết phân tích từ hoạt động chuỗi cung ứng IKEA đánh giá phân tích chủ yếu giai đoạn từ năm 2010- UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 2014, học kinh nghiệp rút từ hoạt động chuỗi cung ứng IKEA đưa giải pháp áp dụng cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam thời gian tới Bố cục đề tài: Ngoài phần lời mở đầu, phần kết luận, mục lục danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu khóa luận gồm chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản lý chuỗi cung ứng xanh doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng mơ hình quản lý chuỗi cung xanh IKEA Chƣơng 3: Bài học rút cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam ứng dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh từ mơ hình quản lý chuỗi cung ứng xanh IKEA Bài khóa luận thực với mong muốn đưa phần giải pháp để giúp doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cải tiến hoàn thiện chuỗi cung ứng tương lai Trong trình nghiên cứu, hạn chế mặt thời gian, cơng sức tác giả nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, mong thầy có ý kiến đóng góp sửa chữa để tác giả hồn thiện Cuối cùng, người viết xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô Khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội đặc biệt người viết xin trân trọng cảm ơn PGS-TS Phạm Thu Hương, phó trưởng khoa Sau Đại học tận tình dẫn, giúp đỡ trình thực học phần tốt nghiệp CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan chuỗi cung ứng quản lý chuỗi cung ứng 1.1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng quản lý chuỗi cung ứng 1.1.1.1 Định nghĩa chuỗi cung ứng thành phần chuỗi cung ứng UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Định nghĩa chuỗi cung ứng nhìn nhận nhiều góc độ nhà nghiên cứu Theo Chopra Sunil Peter Meindl: Chuỗi cung ứng bao gồm cơng đoạn có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp, đến việc đáp ứng nhu cầu khách hàng Chuỗi cung ứng không gồm nhà sản xuất nhà cung cấp, mà nhà vận chuyển, kho, người bán lẻ thân khách hàng (Chopra Sunil Peter Meindl, 2001, tr 3) Định nghĩa tổ chức, cụ thể nhà sản xuất, chuỗi cung ứng chứa đựng tất chức liên quan tới việc đón nhận làm thỏa mãn yêu cầu khách hàng Những thực thể chức kể đến bao gồm, không giới hạn, việc phát triển sản phẩm mới, marketing, vận hành, phân phối, tài chính, dịch vụ khách hàng Những doanh nghiệp cung cấp, lưu kho, bán lẻ doanh nghiệp có liên quan trực tiếp tới việc đáp ứng nhu cầu cụ thể khách hàng Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp khác liên quan cách gián tiếp đến khách hàng kể đến, họ nhà cung cấp dịch vụ, công ty vận tải, nhà môi giới, đại lý nhà tư vấn… Những doanh nghiệp liên quan gián tiếp đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo kết nối vật chất thơng tin cách liền mạch, nhanh chóng hiệu cho doanh nghiệp Sự liên kết tổ chức nói khơng theo chuỗi mà thực tế mạng lưới, nhà sản xuất thu mua nguyên vật liệu từ nhiều nhà cung cấp, sau sản xuất bán hàng cho nhiều nhà cung cấp, nhà bán lẻ để sản phẩm cuối đến tay khách hàng tiêu dùng cuối Hình 1.1 mơ hình đơn giản hóa tối đa chuỗi cung ứng với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối trung tâm Các thành phần chuỗi cung ứng kể đến theo chiều từ trái qua phải sau: 73 tính định nâng tầm hoạt động tiến trình hội nhập quốc tế tài ngun mơi trường Tính đến tháng 12 năm 2013, 56 chương trình/dự án có nguồn tài trợ nước ngồi ký kết, thực với tổng kinh phí cam kết thời gian dự án 455.511.880 USD, hỗ trợ quốc tế 371.008.166 USD 84.503.714 USD đối ứng chương trình, hiệp định Bộ chủ trì xây dựng, trình phê duyệt tham gia thực với Bộ, ngành, tỉnh, thành UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo phố với tổng kinh phí 849.641.025 USD tương đương Nhờ đó, chương trình Chương trình Thích ứng giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu Việt Nam; Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (Chương trình SP-RCC); Chương trình đầu tư quốc gia Việt Nam để xuất sử dụng quỹ Công nghệ tiến hành mang lại hiệu cao 3.3 Một số đề xuất nhằm ứng dụng hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam sở học đƣợc rút từ sách quản lý chuỗi cung xanh IKEA Trên sở học vận dụng mơ hình quản lý chuỗi cung ứng xanh IKEA phân tích thuận lợi thách thức mà doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam, tác giả khóa luận xin có số đề xuất áp dụng dụng doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam quan nhà nước: 3.3.1 Giải pháp đề xuất doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam 3.3.1.1 Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển bền vững Trong bối cảnh tồn cầu hóa, nhận thức mơi trường ngày phát triển, đối tác người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều tới sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường Các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên doanh nghiệp dần bị người tiêu dùng lên án Mặt khác, biến đổi khí hậu ngày diễn biến phức tạp dẫn đến giá tài nguyên tăng cao, hiệu công việc thấp khu vực bị ô nhiễm ảnh hưởng sát sườn đến lợi nhuận doanh nghiệp Do vậy, để tồn phát triển bền vững, doanh nghiệp buộc phải quan tâm tới khía cạnh mơi trường, hiệu sinh thái lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh Muốn làm vậy, lãnh đạo doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức doanh nghiệp Đồng thời xây dựng chuyển đổi qua hệ thống quản lý với kế hoạch hành động xanh, tạo lập sở vững đảm bảo yếu tố mơi trường, tính hiệu sinh thái 74 sử dụng lượng, hạn chế phát thải nhà kính Như vậy, để thực chi tiết kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cần phải xây dựng chiến lược phát triển bền vững kế hoạch kinh doanh Cần phải xác định trọng tâm mà doanh nghiệp hoạt động để từ thiết lập kế hoạch, mục tiêu cụ thể cho giai đoạn áp dụng vào chuỗi cung ứng Chiến lược phát triển bền vững không đặt mục tiêu tăng UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo trưởng doanh nghiệp mà đặt yêu cầu hoạt động doanh nghiệp để làm giảm tác động tới môi trường, tăng cường ảnh hưởng xã hội cách tích cực Để làm điều này, doanh nghiệp cần xác định rõ phương châm kinh doanh, định hướng kinh doanh để định rõ hướng mà doanh nghiệp cần tới, kết hợp với sách, nhận định mang tính vĩ mơ quan nhà nước phủ IKEA làm tốt điều thập kỷ qua, đưa doanh nghiệp nhỏ phát triển thành tập đoàn đa quốc gia lớn giới IKEA xác định rõ phương hướng kinh doanh tập trung mặt hàng chiến lược chuỗi sản phẩm đồ nội thất với chiến lược cụ thể sâu rộng nhằm đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng qua chuỗi cung ứng xây dựng hiệu Các doanh nghiệp bán lẻ bên cạnh cần phải có chủ động Phải có thay đổi dám thay đổi tư hành động quản lý chuỗi cung ứng Đây hội cho doanh nghiệp có lợi cạnh tranh cho riêng thị trường bán lẻ 3.3.1.2 Tuân thủ pháp luật môi trường hoạt động chuỗi cung ứng Người tiêu dùng, quan chức cộng đồng ngày quan tâm tới tác động môi trường mà nhà máy sản xuất hàng hoá mang lại Trong đó, nhà bán lẻ thương hiệu lớn phải trọng không ngừng đến việc bảo vệ môi trường Các nhà kinh doanh bán lẻ phải tuân thủ hướng quy định môi trường sau: Ở cấp độ luật pháp quốc gia, doanh nghiệp bán lẻ buộc phải tuân thủ quy định yêu cầu mang tính cưỡng chế pháp luật mơi trường iện nay, hệ thống pháp luật nước ta có nhiều văn liên quan đến môi trường kể đến như: Luật Bảo vệ mơi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ Phát triển rừng… Tuy nhiên, quan 75 điểm Việt Nam vấn đề tội phạm mơi trường hạn chế hình hóa, lấy giáo dục, phòng ngừa Điều tạo nên lỗ hổng lớn hệ thống quản lý bảo vệ môi trường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm hạn chế tính răn đe thực thi luật pháp Các doanh nghiệp bán lẻ cần có ý thức tự giác việc thực quy định pháp luật kinh doanh Thực đầy đủ tiêu chuẩn giám sát quản lý sản phẩm sản UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo xuất kinh doanh để loại bỏ sản phẩm vi phạm pháp luật quy định môi trường Ở cấp độ cam kết, quy định môi trường khuôn khổ cam kết quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam cần nghiêm túc thực Bên cạnh đó, Việt Nam tham gia vào Công ước quốc tế bảo vệ môi trường tiêu biểu như: Công ước vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, Cơng ước bn bán quốc tế lồi động thực vật nguy cấp, Công ước khung Liên Hợp Quốc Biến đổi khí hậu… Đây hệ thống quy định định chung mà doanh nghiệp bán lẻ muốn vươn thị trường quốc tế phải có đầu tư nghiên cứu tuân thủ chặt chẽ Ở cấp độ doanh nghiệp, tuân thủ tiêu chuẩn cam kết môi trường việc áp dụng Hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp Giảm thiểu chi phí tác động tiêu cực tới mơi trường từ hoạt động sản xuất ● Cải tiến hiệu sử dụng nguyên liệu qua việc quản lý nguồn tài nguyên, bao gồm tái chế, tái sử dụng nguyên liệu, giảm lượng rác thải ● Thực giải pháp kinh doanh bền vững ● Thống quan điểm sản xuất xanh mua hàng bền vững ● Đảm bảo nhà cung cấp tuân thủ theo yêu cầu bảo vệ môi trường doanh nghiệp 3.3.1.3 Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài bền vững với nhà cung cấp Việc định vị nguồn nguyên vật liệu, thị trường tiềm yếu tố định thành công chuỗi cung ứng Việc xác định tốt giúp trình sản xuất tiến hành cách nhanh chóng hiệu Để làm điều này, doanh nghiệp phải lựa chọn nhà cung cấp thích hợp để đáp ứng loại hàng hóa, dịch vụ đầu vào khác xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp Đối với tổ chức cần sản phẩm hay dịch vụ, nhà cung ứng tốt thật 76 tài nguyên vô giá, nhà cung ứng góp phần trực tiếp vào thành công doanh nghiệp Lựa chọn nhà cung ứng tốt quản lý nhà cung ứng, điều kiện tiên giúp tổ chức có sản phẩm, dịch vụ chất lượng mong muốn với giá hợp lý, đủ sức cạnh tranh thương trường, bên cạnh ln nhận hỗ trợ nhà cung cấp, để tiếp tục đạt thành tích cao Để đạt hiệu quả, chuỗi cung ứng xanh nên thực tất giai UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo đoạn Trong giai đoạn lập kế hoạch, cơng ty bắt đầu cách sử dụng cơng cụ tính tốn chi phí mơi trường, phân tích vòng đời mơi trường thiết kế sản phẩm thân thiện với môi trường Trong giai đoạn tìm nguồn cung ứng, chun gia thu mua tham gia vào khâu kiểm tốn mơi trường thực bên thứ ba, làm việc với nhà cung cấp có chứng mơi trường Việc đảm bảo hàng hóa cho doanh nghiệp phân phối bán lẻ vấn đề quan trọng mang tính sống Số lượng mặt hàng trung tâm phân phối hàng ngàn mặt hàng có vài đối tác chiến lược nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu kinh doanh vị cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Hơn nữa, phải làm việc với hàng trăm chí hàng ngàn nhà cung cấp khác nhau, doanh nghiệp phân phối bán lẻ nhiều thời gian, chi phí nhiều vấn đề khác phát sinh Trong bối cảnh vậy, để quan hệ với nhà cung ứng chuỗi cung ứng đặc biệt hợp tác phối hợp với nhà cung ứng doanh nghiệp phân phối bán lẻ cần phải có chiến lược quản trị phù hợp Thời gian vừa qua, trình phát triển trì quan hệ với nhà cung ứng doanh nghiệp phân phối bán lẻ chưa thực quan tâm, nghiên cứu cách rõ ràng nghiêm túc Do đó, việc doanh nghiệp phân phối bán lẻ quan tâm đến quản trị mối quan hệ với nhà cung ứng nhu cầu cần thiết quan trọng ý nghĩa tầm quan trọng 3.3.1.4 Tăng cường ứng dụng biện pháp bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh Các doanh nghiệp bán lẻ ứng dụng biện pháp sau quản lý hậu cần chuỗi cung ứng để hướng đến chuỗi cung ứng xanh hơn, 77 Các ứng dụng mang tính thực tiễn cao, dễ thực điều kiện Việt Nam  Đối với hoạt động xử lý sản phẩm  Thiết lập hệ thống dán nhãn sinh thái cho sản phẩm  Sử dụng túi đựng tiêu chuẩn hóa, dễ mang vác, chuyên chở UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo  Hàng nông sản sau thu hoạch chuyển kho trung tâm chung với đầy đủ công nghệ lưu trữ lạnh tiết kiệm điện (dùng điện từ gió lượng mặt trời)  Thiết lập dịch vụ sơ chế chế biến sẵn kho trung tâm giúp đảm bảo chất lượng độ tươi ngon dễ vận chuyển  Đối với hoạt động tổ chức nhà kho  Sau sản xuất, hàng hóa chuyển đến nhà kho chung (nhiều nhà sản xuất sử dụng chung nhà kho)  Các phương tiện vận chuyển chung chuyển hàng từ nhà kho chung đến trung tâm phân phối chung cho thành phố vùng nông thôn  Đối với hoạt động phân bổ địa điểm kinh doanh, nhà kho  Các trung tâm phân phối chung, nằm ngoại ô thành phố, tập kết hàng dùng phương thức lưu chuyển hàng liên tục (cross-docking) để tiết kiệm thời gian, trước chuyển hàng đến điểm bán lẻ  Các vùng nơng thơn có trung tâm phân phối với vai trò tương tự trung tâm phân phối thành phố  Các điểm phân phối bố trí thuận tiện để đưa hàng đến người tiêu dùng nhanh nhất, chẳng hạn giao hàng đến tầng chung cư cao tầng, giao cửa hàng bán lẻ nhỏ khu dân cư…  Giảm trung tâm phân phối nhỏ phân tán, tập trung vào trung tâm phân phối đại chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường (green warehouse)  Thiết lập trung tâm phân phối đô thị lớn mạng lưới phân phối đến tận nhà điểm bán lẻ Chính quyền địa phương nên tham gia vào công tác hoạch định mạng lưới phân phối có sách ưu tiên hỗ trợ Mơ hình giúp giảm bớt toán kẹt xe đô thị 78  Sử dụng phương tiện chuyên chở tiết kiệm xe tải có hệ thống làm lạnh chạy lượng mặt trời  Sử dụng nhà kho chung, quản lý nhà cung cấp dịch vụ Logistics độc lập  Sử dụng xe chuyên dụng (kích thước lớn), tiết kiệm số UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo lượng xe cần thiết bên có lợi 3.3.1.5 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chuỗi cung ứng  Cập nhật đồng liệu toàn chuỗi cung ứng Mỗi hành vi mua gửi tín hiệu đến cho trung tâm thơng tin để quay ngược trung tâm phân phối, nhà máy nhà cung cấp nguyên vật liệu Điều hoàn tồn thực nhờ cơng nghệ truyền dẫn ngày rẻ thiết bị đầu cuối ngày phổ thông (như điện thoại di động)  Chia sẻ thông tin – thúc đẩy việc chia sẻ thông tin chuỗi cung ứng ngành hàng Tận dụng xu phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin việc chia sẻ thông tin (RFID, đường truyền không dây tốc độ cao, trung tâm thông tin…)  Sử dụng nhà kho chung cho nhiều ngành hàng (tùy theo quy mô) Nhà kho doanh nghiệp 3PL chuyên nghiệp điều hành để nhà sản xuất cần tập trung vào lực lõi sản xuất tiếp thị 3.3.2 Giải pháp đề xuất cho quan nhà nƣớc Trong điều kiện tồn cầu hóa nay, chuỗi cung ứng xanh quản lý chuỗi cung ứng xanh coi chế trực tiếp hiệu để giải vấn đề môi trường chuỗi giá trị toàn cầu Bằng cách sử dụng sức mua hành vi tiêu dùng phủ, doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp bán lẻ nói riêng phối hợp hành động cộng đồng, quản lý chuỗi cung ứng xanh chế thị trường nhằm giảm thải ô nhiễm tăng hiệu sử dụng lượng tài nguyên thiên nhiên Khi kết hợp với chế tài pháp luật quốc gia, khu vực toàn cầu, dẫn tới chuyển dịch ngành kinh doanh sản xuất sang hướng xanh Ứng phó với tác động xấu tới môi trường thông qua đầu tư xanh định hướng đầu tư đắn cho phát triển bền vững không doanh nghiệp nói chung mà tầm nhìn xa 79 đến cơng chuyển đổi sang kinh tế xanh gặt hái phần thưởng xứng đáng Dưới đề xuất quản lý nhà nước nhằm hỗ trợ nâng cao lực doanh nghiệp bán lẻ việc góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững tương lai: 3.3.2.1 Đề xuất cải thiện sở hạ tầng giao thông vận tải Một nhân tố quan trọng khiến việc quản trị chuỗi cung ứng Việt Nam gặp UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo nhiều khó khăn sở hạ tầng yếu kinh tế chuyển đổi phát triển, khơng qn sách pháp luật dẫn đến phát triển thiếu đồng Do đó, Nhà nước phải can thiệp kịp thời, phải xây dựng hành lang pháp lý, quy định chuỗi cung ứng kinh doanh để có định hướng phù hợp giúp thị trường mở cửa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam nước phát triển trước hết thị trường nội địa vươn khu vực giới Các đề xuất nhà nước nhằm cải thiện hệ thống sở hạ tầng giao thơng vận tải góp phần tăng hiệu vận hành logistics gồm:  Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ, đảm bảo tính kết nối, tạo thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ logistics;  Phát triển hệ thống đường kết nối với hành lang, vành đai kinh tế phù hợp với quy hoạch phát triển phê duyệt;  Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông phù hợp với quy hoạch, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thông vận tải tuyến đường;  Phát triển hệ thống đường sắt kết nối với hệ thống cảng biển quốc gia;  Hoàn thiện hệ thống cảng hàng không, sân bay đô thị lớn Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, tạo thuận lợi phát triển dịch vụ logistics  Phát triển trung tâm phân phối hàng hóa phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 3.3.2.2 Đề xuất nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam giai đoạn khởi đầu, gặp nhiều khó khăn so với nước khác, vậy, cấp độ Nhà nước, nên thúc đẩy công nghệ, sáng tạo đầu tư cho hệ thống giáo dục, giáo dục bậc cao, thu hút nguồn nhân lực cao cấp Việt Nam thiếu nên cần phải tập trung phát triển nhân có chất lượng cho lĩnh vực khóa học nghiệp vụ, khoa 80 đào tạo quy trường đại học nước; phải phát triển công nghệ cho ngành, chủ yếu cơng nghệ thơng tin giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nhiều thời gian để đào tạo lại nguồn nhân lực Nhà nước cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ logistics để đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng ngành Việt Nam Song song với đầu tư nội UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo lực tự cải thiện chất lượng môi trường, nhà n tận dụng đáng kể nguồn ngoại lực thơng qua chương trình ký kết, hợp tác với nhiều quốc gia giới để hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường Sự hợp tác quốc tế Việt Nam quốc gia tổ chức quốc tế điều kiện tốt để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm tổ chức xây dựng hệ thống đáp ứng phát triển chuỗi cung ứng xanh Việt Nam 3.3.2.3 Đề xuất hoàn thiện chế, sách hỗ trợ cho doanh nghiệp bán lẻ Để hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ xây dựng chuỗi cung ứng xanh, nhà nước cần hồn thiện chế, sách, pháp luật mơi trường hoàn thiện quy định pháp luật tổ chức hoạt động dịch vụ logistics, vận tải, chuỗi cung ứng doanh nghiệp tạo sở tảng hoạt động cho doanh nghiệp bán lẻ thực biện pháp nhằm quản lý kiểm sốt hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, nhà nước cần hồn thiện chế, sách tài bao gồm chế, sách thuế, nguồn vốn, lãi suất… để khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh sản xuất theo hướng xanh hóa bảo vệ môi trường Mua sắm công xanh yếu tố quan trọng để thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh Trong hệ thống thị trường tự nay, cầu có sức ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn cung Nếu bên mua quan tâm nhiều đến sản phẩm xanh bên cung ứng phải dần tự thay đổi theo hướng xanh hóa sản phẩm khơng muốn thị phần Do đó, mua sắm xanh công cụ định hướng thị trường hữu hiệu để phát triển sản phẩm dịch vụ thân thiện với mơi trường, từ bước xanh hóa chuỗi cung ứng Chính hầu hết chiến lược xanh hóa chuỗi cung ứng quốc gia khu vực đề cao vai trò mua sắm cơng xanh Mục đích quan trọng mua sắm cơng xanh khuyến khích tầng lớp lãnh đạo mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến môi trường Trên giới nay, hoạt động mua sắm công xanh 81 ngày trở nên phổ biến với đồng thuận nước phát triển Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), mà nước phát triển Trung Quốc, Nam Phi, Thái Lan… Mặc dù mục tiêu cuối mua sắm công xanh hướng tới phát triển bền vững, áp dụng cho quốc gia vùng lãnh thổ khác tương đối khác Thực tiễn mua sắm công xanh quốc gia vùng lãnh thổ học kinh nghiệm cho Việt UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Nam Tuy thực phương án hỗ trợ doanh nghiệp, nhà nước cần đổi phương thức hỗ trợ doanh nghiệp Qua lần hỗ trợ kích thích kinh tế vượt qua khủng hoảng, sách hỗ trợ tài thuế với doanh nghiệp dường chưa phát huy hiệu lớn Do vậy, Nhà nước cần chuyển từ hình thức hỗ trợ theo đầu vào sang hướng hỗ trợ đầu Đó giải pháp cải thiện khả tiếp cận thị trường thông qua cách thức bền vững, marketing, quảng bá sản phẩm theo hướng xanh hóa để nâng cao uy tín doanh nghiệp, nắm bắt xu thế, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng để cạnh tranh bình đẳng bối cảnh mở cửa thị trường sâu rộng vào năm tới Việc thực thi giám sát hoạt động doanh nghiệp cần thực nghiêm túc để khuyến khích hoạt động kinh doanh sản xuất có tác động tích cực ngăn chặn xóa bỏ hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến mơi trường doanh nghiệp Ngồi ra, việc xây dựng chế, sách phù hợp để thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp bán lẻ từ nguồn nước nước hoạt động quan trọng giúp cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam có động lực để tiến tới cải cách chuỗi cung ứng xanh tương tai 82 KẾT LUẬN Trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam diễn sôi động với nhu cầu ngày tăng cao người dân Việt Nam với gia nhập doanh nghiệp nước sau loạt hiệp định tự thương mại Việt Nam ký kết cho thị trường cạnh tranh trở nên khốc liệt hết, doanh nghiệp UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo bán lẻ Việt Nam với lợi am hiểu địa phương chưa đủ sức để cạnh tranh lâu dài với doanh nghiệp nước mạnh tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản lý Do vậy, doanh nghiệp bán lẻ cần bước xây dựng chuỗi cung ứng mà cụ thể chuỗi cung ứng xanh cách bền vững để có sở vững để tiến tới cạnh trạnh thị trường Việc áp dụng mơ hình chuỗi cung ứng xanh mang lại cho doanh nghiệp bán lẻ lợi thế: Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp việc đáp ứng nhu cầu khách hàng cách nhanh chóng, hiệu quả; Nâng cao tổ chức hoạt động khâu chuỗi cung ứng, ứng dụng thực tiễn biện pháp bảo vệ môi trường, giúp cho phát triển doanh nghiệp địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động phát triển bền vững Tuy nhiên, doanh nghiệp bán lẻ gặp nhiều khó khăn khơng việc cải tiến chuỗi cung ứng theo hướng xanh hóa, thân thiện mơi trường mà việc nhận thức, tổ chức chuỗi cung ứng cách hiệu yếu tố khách quan hệ thống sở hạ tầng yếu kém, khung pháp lý mơi trường lỏng lẻo, đầu tư quản lý nhà nước chưa thấu đáo yếu tố chủ quan từ phía doanh nghiệp mặt nhận thức, khả tài chính, kinh nghiệm Trong trình nghiên cứu hoạt động xây dựng mơ hình chuỗi cung ứng xanh tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn giới – IKEA việc phân tích mơi trường kinh doanh, đánh giá hoạt động thực trạng áp dụng mơ hình chuỗi cung ứng doanh nghiệp đánh giá kết thực tế mà IKEA đạt giai đoạn 2010-2014, nhận thấy, IKEA doanh nghiệp có tổ chức chặt chẽ thông minh, với chiến lược rõ ràng hoạt động, IKEA gặt hái thành công việc xây dựng chuỗi cung ứng xanh hoạt động sản xuất phân phối bán lẻ Chuỗi cung ứng IKEA với 83 hoạt động mang tính liên kết chặt chẽ thực tế nhu cầu phát triển doanh nghiệp tích lũy giá trị tương lai ứng dụng bảo vệ mơi trường học điển hình cho doanh nghiệp bán lẻ có doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam học tập Đối với Việt Nam, việc xây dựng mơ hình chuỗi cung ứng doanh nghiệp hoàn toàn giai đoạn xây dựng tích lũy, đặc biệt UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo doanh nghiệp bán lẻ phải chịu sức ép xây dựng chuỗi cung ứng hồn thiện để cạnh tranh tồn thị trường hoàn toàn thách thức lớn cho doanh nghiệp Mặc dù vậy, khả vận dụng mơ hình chuỗi cung ứng xanh doanh nghiệp bán lẻ hồn tồn nhận thức nhu cầu doanh nghiệp ngày tăng lên việc vận dụng phương thức sản xuất, kinh doanh có xu hướng bền vững với mơi trường sinh thái nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp mắt người tiêu dùng xã hội Từ nhận định này, khóa luận đề xuất biện pháp thực tế ứng dụng chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp bán lẻ khuyến nghị quan nhà nước để tạo sở thuận lợi cho doanh nghiệp có điều kiện ứng dụng thực tiễn Hi vọng với nghiên cứu khuyến nghị việc xây dựng mô hình chuỗi cung ứng xanh gợi ý để doanh nghiệp bán lẻ có hướng việc xây dựng chuỗi cung ứng tốt Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thay đổi bứt phá nhận thức tư để dám thực cải tiến mang tính dài hạn quản lý chuỗi cung ứng xanh để khơng trọng đến lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm doanh nghiệp môi trường-xã hội hội phát triển bền vững tương tai 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Lê Phan Hòa, 2013, “Xanh” hóa chuỗi cung ứngHướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp thời kỳ hội nhập, KT&PT, số 193 (II) tháng năm 2013 tr 49-54 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Phạm Văn Kiệm, 2012, Quản trị rủi ro chuỗi cung ứng – Hướng tiếp cận cho doanh nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu thương mại, Hà Nội Vũ Anh Dũng, 2014, Nghiên cứu mơ hình quản lý chuỗi cung ứng xanh hướng tới tăng trưởng xanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Phạm Minh Lý, 2009, Khả cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam hậu WTO: Vấn đề quản trị chuỗi cung ứng logistics, Tạp chí Khoa học & Ứng dụng, Số 10, tr 14 – 17 Tài liệu tiếng Anh Anna Nagurney, 2006, Supply chain network economics: Dynamics of prices, flows and profits, Edward Elgar Publishing A.N Sarkar, 2012, Green Supply Chain Management: A Potent Tool for Sustainable Green Marketing, Tạp chí Nghiên cứu Quản lý đổi Châu Á-Thái Bình Dương tháng 12 năm 2012, 8, số 4, tr 491-507 Agrawal, Narendra, Smith, Stephen A (Eds.), 2009, Retail Supply Chain Management, Springer, Stanford Balkan Cetinkaya, 2011, Sustainable Supply Chain Management Practical Ideas for Moving Towards Best Practice, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg Bo Eavardson, 2009, Values-based Service for Sustainable Business Lessons from IKEA, Thụy Điển 10 De Brito, MP & Laan, EA, 2010 , Supply chain management and sustainability: Procrastinating integration in main stream research Sustainability, Số 24, tr 859–870 11 Chopra Sunil Peter Meindl 2001, Supply chain management: strategy, planning and operation, tr 85 12 Christopher A Bartlett, 2006, IKEA‟s Global Sourcing Challenge: Indian Rugs and Child Labor, Harvard Business School 13 Sean Gilbert, 2000, Greening supply chain: Enhancing competitiveness through green productivity 14 Hakan Hakansson and Alexandra Waluszewski, 2002, Managing Tecnological development – IKEA, the environment and technology, Routledge, UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo London 15 I Harris & M Naim, 2006, A review of infrastructure modeling for green logistics Working Paper, tr 1–6 16 IKEA Group, 2010, IKEA Group Yearly Summary FY10 17 IKEA Group, 2011, IKEA Group Yearly Summary FY11 18 IKEA Group, 2012, IKEA Group Yearly Summary FY12 19 IKEA Group, 2013, IKEA Group Yearly Summary FY13 20 IKEA Group, 2014, IKEA Group Yearly Summary FY14 21 IKEA Group, 2010, Sustainability Report 2010 22 IKEA Group, 2011, Sustainability Report 2011 23 IKEA Group, 2012, Sustainability Report 2012 24 IKEA Group, 2013, Sustainability Report 2013 25 IKEA Group, 2014, Sustainability Report 2014 26 IKEA, 2008, IWAY standard – Minimum requirements for Environmant and Social and working condittions when Purchasing Products, Materials and Services, IKEA Supply AG, Bản 27 IKEA, 2012, IWAY standard – Minimum requirements for Environmant and Social and working condittions when Purchasing Products, Materials and Services, IKEA Supply AG, Bản 5.1 28 J Wisner, K.C Tan, G.K Leong, 2012, Principles of Supply Chain Management: A Balanced Approach, Cengage Learning (2012, 2009, 2005) 29 James B Ayers, 2008, Retail Supply Chain Management, Taylor & Francis Group, USA 86 30 Jens Hultman, Global Sourcing Development at IKEA – a case study, Paper prepared for the 25th IMP conference, Jönköping International Business School, Thụy Điển 31 Mette Andersen, Tage Skjoett‐Larsen, 2009, Corporate social responsibility in global supply chains Quản lý chuỗi cung ứng Tạp chí Quốc tế, Tập 14, tr.75 – UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 86 32 Patrik Jonsson, Martin Rudberg, Stefan Holmberg, 2013, "Centralised supply chain planning at IKEA", Tạp chí nghiên cứu Quản trị chuỗi cung ứng, Tập 18, tr 337 – 350 33 Pervez N Gauri, Ulf Elg and Veronika Tarnovskaya, 2008, Market Driving Supplier Strategy: A Study of IKEA‟s Global Sourcing Network, International Marketing Review, 25(5), trang 504-519 34 Purba Rao, Diane Holt, (2005) "Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance?", International Journal of Operations & Production Management, Tập 25 Iss: 9, tr 898 – 916 35 Sarkis, 2007, Current issues in the greening of industry: A „sustainable‟ polemic Business Strategy and the Environment, 163, 246–247 36 Diễn đàn kinh tế Thế giới, 2009, Supply Chain Decarbonization – The role of logistics and transport in reducing supply chain carbon emissions, Geneve 37 Yvon Donval, Matthias Wohlfahrt, Xavier Houot, 2012, Green Supply Chain: from awareness to action, BearingPoint Institute Trang web tham khảo 38 Cổng thông tin điện tử Bộ giao thông vận tải, Tập trung vào chuỗi cung ứng xanh, kiểm sốt khí thải họp Georgia , 2013 Truy cập tại: http://www.mt.gov.vn/m/tin-tuc/1091/21915/tap-trung-vao- chuoi-cung-ung-xanh kiem-soat-khi-thai-tai-cuoc-hop-georgia.aspx ngày 25/04/2015 lúc 14:05 39 Vietnam Logistics, Phát triển logistics theo hướng “bền vững hóa”, 2014 Truy cập tại: http://www.vlr.vn/vn/news/logistics-viet-nam/giao-nhan-khovan/1953/phat-trien-logistics-theo-huong-ben-vung-hoa-.vlr ngày 28/04/2015 lúc 17:05 87 40 Vietnam Logistics, Chiến lược mơ hình phát triển logistics Việt Nam, 2014 Truy cập tại: http://www.vlr.vn/vn/news/info/chuoi-cung-ung/1453/chienluoc-va-mo-hinh-phat-trien-logistics-o-viet-nam.vlr ngày 30/04/2015 lúc 19:05 41 Vietnam Logistics, Tích hợp logistics ngược vào chuỗi cung ứng xanh, 2014 Truy cập tại: http://www.vlr.vn/vn/news/info/chuoi-cung-ung/2249/tich-hop- UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo logistics-nguoc-vao-chuoi-cung-ung-xanh.vlr ngày 01/05/2015 lúc 20:05 42 Tạp chí bán lẻ, Để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả, 2014 Truy cập tại: http://tapchibanle.org/2014/08/de-quan-tri-chuoi-cung-ung- hieu-qua/ ngày 04/05/2015 lúc 23:05 43 Tạp chí Thương gia & thị trường, "Chuyển đổi sản xuất từ “nâu” sang “xanh”: “Trò chơi” người giàu?", 2015 Truy cập tại: http://thuonggiathitruong.vn/su-kien/chuyen-doi-san-xuat-tu- nau-sang-xanh-tro-choi-cua-nguoi-giau.html ngày 05/05/2015 lúc 00:05 44 Báo Đất Việt, Saigon Co.op: Hướng đến hình thành chuỗi cung ứng hiệu quả, 2015 Truy cập tại: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/saigon-coop-huong- den-hinh-thanh-chuoi-cung-ung-hieu-qua-3231870/ ngày 06/05/2015 lúc 01:05 45 Báo điện tử Chất lượng Việt Nam, Trách nhiệm xã hội chuỗi cung ứng điển hình IKEA, 2014 Truy cập tại: http://vietq.vn/trach-nhiem-xa-hoi-trong-chuoi-cung-ung-dien- hinh-ikea-d44737.html ngày 10/05/2015 lúc 05:05 46 Báo Mới, Quản trị chuỗi cung ứng tối ưu: thách thức cho DNVN, 2011 Truy cập tại: http://www.baomoi.com/Quan-tri-chuoi-cung-ung-toi-uu-thach- thuc-nao-cho-cac-DNVN/45/5773787.epi ngày 30/04/2015 lúc 18:05 47 http://gpn.vn/Default.aspx 48 http://www.ikea.com/
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH CỦA IKEA VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM, MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH CỦA IKEA VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay