PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỀU CHỈNH TRONG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI

85 1 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 16:34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ -*** - UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỀU CHỈNH TRONG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI Họ tên sinh viên : Nguyễn Thị Hà Thanh Mã sinh viên : 1111110663 Lớp : Anh 17 Khóa : 50 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Bùi Thị Lý Hà Nội, tháng năm 2015 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo CHƢƠNG 1: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CHÍNH SÁCH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA WTO 1.1 1.2 Vài nét đời cách thức hoạt động WTO .4 Những nội dung sách thương mại dịch vụ WTO 1.2.1 Khái niệm dịch vụ số loại hình dịch vụ 1.2.2 Khái niệm Chính sách thương mại dịch vụ phân loại sách thương mại dịch vụ .9 1.2.3 Những nội dung sách thương mại dịch vụ WTO 10 CHƢƠNG 2: NHỮNG ĐIỀU CHỈNH TRONG CHÍNH SÁCH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO 21 2.1 Những điều chỉnh sách thương mại dịch vụ Việt Nam gia nhập WTO 21 2.1.1 Những sách chung thương mại dịch vụ Việt Nam sau gia nhập WTO 21 2.1.2 Chính sách thương mại dịch vụ Việt Nam số lĩnh vực điển hình sau gia nhập WTO 24 2.2 Đánh giá chung mức độ phù hợp sách thương mại dịch vụ Việt Nam 34 2.2.1 Những điểm phù hợp sách thương mại dịch vụ Việt Nam 34 2.2.2 Những điểm chưa phù hợp sách thương mại dịch vụ Việt Nam 36 2.3 Những khó khăn thách thức Việt Nam điều chỉnh sách thương mại dịch vụ gia nhập WTO 41 2.4 Đánh giá tác động sách thương mại dịch vụ Việt Nam đến số phân ngành dịch vụ điển hình 45 2.4.1 Tác động tổng quan sách thương mại dịch vụ đến phát triển ngành dịch vụ kinh tế Việt Nam 45 2.4.2 Tác động sách đến số phân ngành dịch vụ trọng yếu 49 CHƢƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH TRONG CHÍNH SÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM 68 3.1 Những giải pháp chung cho ngành dịch vụ 68 3.2 Giải pháp cho số ngành dịch vụ cụ thể 72 3.2.1 Dịch vụ vận tải 72 3.2.2 Dịch vụ ngân hàng 73 3.2.3 Dịch vụ bảo hiểm 75 3.2.4 Dịch vụ viễn thông 76 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chính sách thương mại Chính sách thương mại dịch vụ Doanh nghiệp nhà nước Đầu tư trực tiếp nước Hiệp định chung thương mại dịch vụ Tổng thu nhập quốc dân Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet Nguyên tắc tối huệ quốc Nghị định Ngân hàng nhà nước Nguyên tắc đối xử quốc gia Thương mại dịch vụ Tổ chức thương mại giới UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo CSTM CSTMDV DNNN FDI GATS GDP IXP MFN NĐ NHNN NT TMDV WTO DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tỷ trọng chi phí dịch vụ theo ngành Việt Nam năm 2014 42 Bảng 2.2 Tình hình xuất nhập dịch vụ giai đoạn 2010-2014 45 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Bảng 2.3 Tổng mức hàng hóa bán lẻ doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2014…… 47 Bảng 2.4 Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hành giai đoạn 2010-2014 48 Bảng 2.5 Hành khách vận chuyển luân chuyển năm 2014 50 Bảng 2.6 Khách quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến, giai đoạn 2010-2014 51 Bảng 2.7 Khách quốc tế đến Việt Nam phân theo quốc tịch giai đoạn 2010-2014 52 Bảng 2.8 Hàng hóa vận chuyển luân chuyển 2014 53 Bảng 2.9 Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải giai đoạn 20052014 54 Bảng 2.10 Số lượng tổ chức tín dụng giai đoạn 1997-2008 56 Bảng 2.11 Kết hoạt đơng bưu viễn thơng giai đoạn 2010-2014 64 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quá trình hội nhập giới Việt Nam ngày diễn mạnh mẽ, đặc biệt kể từ Việt Nam gia nhập WTO Vấn đề tự hóa thương mại ngày coi UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo trọng đề cao nước ta, đồng nghĩa với việc Nhà nước ban hành sửa đổi, bổ sung nhiều sách để thúc đẩy mở cửa hội nhập phát triển kinh tế Nhờ sách nỗ lực thay đổi để phù hợp với thị trường, với giới mà Việt Nam đạt thành định Tuy nhiên, bên cạnh thành đáng mừng mà Việt Nam đạt thời gian qua nhiều bất cập sách thương mại Việt Nam, đặc biệt sách thương mại dịch vụ Vậy liệu sách mà Việt Nam đưa có phù hợp với tình hình phát triển đất nước với thời kỳ hội nhập? Những sách có tác động đến phát triển kinh tế, dịch vụ Việt Nam? Liệu cải tiến hay thay đổi để khắc phục bất cập nâng cao hiệu làm việc? Đây vấn đề mà nhiều nhà kinh tế quan tâm, thảo luận tranh luận thời gian qua Nhận thấy tính cấp thiết vấn đề này, với mong muốn đóng góp phần cho việc hồn thiện sách phát triển nước nhà, tơi xin chọn đề tài “Phân tích điều chỉnh sách thương mại dịch vụ Việt Nam gia nhập WTO số đề xuất thời gian tới” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Trong phạm vi nghiên cứu khóa luận này, tơi đề mục tiêu nghiên cứu sau: - Tìm hiểu sách thương mại dịch vụ WTO Việt Nam - Thực trạng việc áp dụng sách thương mại dịch vụ Việt Nam - Tác động sách tới phát triển ngành dịch vụ Việt Nam - Đưa kiến nghị giải pháp hồn thiện sách thương mại dịch vụ nước ta để đẩy nhanh q trình tự hóa thương mại phù hợp với tình hình phát triển đất nước giới Phạm vi đối tượng nghiên cứu Chính sách thương mại dịch vụ vấn đề rộng, phạm vi khóa luận, phạm vi nghiên cứu giới hạn việc phân tích sách thương mại dịch vụ mà Việt Nam áp dụng trước sau gia nhập WTO Đối tượng nghiên cứu hệ thống sách thương mại dịch vụ cơng cụ thực UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo sách thương mại dịch vụ Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu theo phương pháp tìm kiếm thông tin từ sách, báo, Internet, báo cáo tình hình phát triển kinh tế Việt Nam năm gần đây, đề tài nghiên cứu trước để phân tích thơng tin phục vụ nghiên cứu Bố cục khóa luận Ngồi lời mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận chia làm chương: Chương I: Một số nội dung sách thương mại dịch WTO Chương II: Những điều chỉnh sách thương mại dịch vụ Việt Nam gia nhập WTO Chương III: Một số đề xuất điều chỉnh sách thương mại dịch vụ Việt Nam thời gian tới LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, tơi xin bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Giảng viên hướng dẫn – PGS.TS Bùi Thị Lý hướng dẫn tận tình, quý báu giúp đỡ suốt q trình thực viết khóa luận UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Cuối cùng, xin gửi lời cám ơn tới thầy cô giáo trường đại học Ngoại Thương Hà Nội, gia đình, bạn bè, hỗ trợ giúp đỡ suốt thời gian vừa qua Sinh viên Nguyễn Thị Hà Thanh CHƢƠNG 1: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CHÍNH SÁCH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA WTO 1.1 Vài nét đời cách thức hoạt động WTO WTO chữ viết tắt Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Organization) WTO thành lập ngày 1/1/1995, đời sở kế thừa mở rộng từ Hiệp định chung thuế quan thương mại (GATT) Sau chiến tranh Thế giới lần thứ II, mà hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế diễn sơi nổi, sách bảo hộ nghiêm ngặt, nước trí thành lập tổ chức thứ ba để phụ trách riêng lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại quốc tế, gọi ITO Tuy nhiên tồn số nước khác khơng đồng tình mà ITO khơng thành lập Mặc dù vậy, sau vòng đàm phán thuế quan 45.000 ưu đãi thuế áp dụng bên tham gia đàm phán, 23 nước sáng lập ký hiệp định chung Thuế quan Thương mại (GATT), thức có hiệu lực vào 1/1948 Từ 1948 đến 1995, GATT có vòng đàm phán, tập trung chủ yếu thuế quan Nhưng từ thập kỷ 70, GATT mở rộng diện hoạt động, đàm phán nhiều lĩnh vực hơn, chẳng hạn điều tiết hàng rào phi quan thuế, quyền sở hữu trí tuệ, thương mại dịch vụ, thương mại hàng nông sản, hàng dệt may, biện pháp đầu tư có liên quan tới thương mại, chế giải tranh chấp Tuy nhiên, hiệp định chung Thuế quan Thương mại (GATT) vốn thỏa thuận có nội dung hạn chế tập trung thương mại hàng hóa tỏ khơng thích hợp Do đó, ngày 15/4/1994, Marrkesh (Maroc), bên kết thúc hiệp định thành lập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) nhằm kế tục phát triển nghiệp GATT WTO thức thành lập độc lập với hệ thống Liên Hợp Quốc vào hoạt động từ 1/1/1995 Mặc dù WTO đời GATT văn pháp lý quan trọng WTO WTO quản lý việc thực hiệp định thương mại WTO, cung cấp khuôn khổ để thực thi, quản lý điều hành việc thực hiệp định nhiều bên WTO diễn đàn cho đàm phán nước thành viên quan hệ thương mại đa biên khuôn khổ quy định WTO Đồng thời, WTO giám sát CSTM nước thành viên, giúp đỡ đào tạo nước phát triển,… Về chế định WTO, hầu hết định WTO UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo thông qua chế đồng thuận Có nghĩa khơng nước bỏ phiếu chống định hay quy định xem “được thông qua” Do hầu hết quy định, nguyên tắc hay luật lệ WTO “hợp đồng” thành viên, tức họ tự nguyện chấp thuận bị áp đặt; WTO thiết chế đứng quốc gia thành viên Tuy nhiên, trường hợp định WTO thông qua theo chế bỏ phiếu đặc biệt (không áp dụng nguyên tắc đồng thuận): - Giải thích điều khoản Hiệp định: Được thơng qua có 3/4 số phiếu ủng hộ; - Dừng tạm thời nghĩa vụ WTO cho thành viên: Được thơng qua có 3/4 số phiếu ủng hộ; - Sửa đổi Hiệp định (trừ việc sửa đổi điều khoản quy chế tối huệ quốc GATT, GATS TRIPS): Được thơng qua có 2/3 số phiếu ủng hộ 1.2 Những nội dung sách thƣơng mại dịch vụ WTO 1.2.1 Khái niệm dịch vụ số loại hình dịch vụ 1.2.1.1 Khái niệm dịch vụ thương mại dịch vụ Trong khuôn khổ GATT/WTO, vòng đàm phán Uruguay diễn từ năm 1986 đến năm 1994, nước thành viên GATT thông qua Hiệp định chung Thương mại dịch vụ (General Agreement on Trade in Services, viết tắt GATS) Hiệp định thiết lập nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh hệ thống thương mại đa phương sang lĩnh vực dịch vụ khơng điều chỉnh lĩnh vực thương mại hàng hóa trước Đối với nước ta, thương mại dịch vụ thuật ngữ mẻ.Trong quan niệm đại, cấu kinh tế quốc dân chia ba khu vực chính, nơng nghiệp, cơng nghiệp dịch vụ Theo Hệ thống kế tốn quốc gia (SNA) kinh tế nước ta có 20 ngành cấp 1, nơng nghiệp có ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỀU CHỈNH TRONG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI, PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỀU CHỈNH TRONG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay