HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP (M&A) TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

89 2 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 16:34

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ -*** - UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP (M&A) TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Họ tên sinh viên : Lê Hiền Tƣơi Mã sinh viên : 1111110301 Lớp : Anh 17 - Khối KT Khóa : 50 Giáo viên hƣớng dẫn : PGS TS Vũ Hoàng Nam Hà Nội, tháng năm 2015 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP (M&A) TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ 1.1 Khái quát hoạt động Mua lại sáp nhập (M&A) 1.1.1 Khái niệm M&A 1.1.2 Đặc điểm hoạt động M&A 1.1.3 Phân loại hoạt động M&A 1.1.4 Các phương thức thực M&A 1.1.5 Tác động M&A 10 1.2 Khái quát lĩnh vực bán lẻ 14 1.2.1 Khái niệm bán lẻ 14 1.2.2 Đặc điểm bán lẻ 15 1.2.3 Phân loại hình thức bán lẻ 16 1.2.4 Vai trò thị trường bán lẻ 20 1.3 Hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ giới 23 1.3.1 Tình hình hoạt động mua lại sáp nhập doanh nghiệp bán lẻ giới 23 1.3.2 Đánh giá hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ giới động thực M&A doanh nghiệp lĩnh vực 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG M&A TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 30 2.1 Tổng quan hoạt động M&A Việt Nam 30 2.1.1 Cơ sở pháp lý 30 2.1.2 Tình hình hoạt động M&A Việt Nam 34 2.1.3 Đặc điểm bật hoạt động M&A Việt Nam 39 2.2 Tổng quan lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 41 2.2.1 Thị trường bán lẻ hấp dẫn 41 2.2.2 Quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam 42 2.2.3 Cấu trúc thị trường bán lẻ Việt Nam 46 2.3 Thực trạng hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 50 Tổng quan M&A lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 50 2.3.2 Một số thương vụ M&A điển hình lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 53 2.3.3 Đánh giá tác động tích cực tiêu cực hoạt động M&A đến UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 2.3.1 doanh nghiệp lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 63 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG M&A TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 67 3.1 Xu hƣớng, thuận lợi khó khăn hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 67 3.1.1 Xu hướng hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 67 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 68 3.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý hoạt động M&A từ phía quan quản lý Nhà nƣớc 70 3.2.1 Hoàn thiện quy định M&A lĩnh vực bán lẻ 70 3.2.2 Hoàn thiện pháp luật thuế M&A 73 3.2.3 Tăng cường quản lý việc doanh nghiệp nước mua cổ phần doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam từ quan địa phương 73 3.3 Giải pháp doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam 74 3.3.1 Gia tăng hoạt động M&A doanh nghiệp bán lẻ doanh nghiệp sản xuất 74 3.3.2 Đối tác tránh đối đầu 75 3.3.3 Chú trọng đến vấn đề thương hiệu 76 3.3.4 Xây dựng kế hoạch hòa hợp văn hóa doanh nghiệp nhân cho hoạt động M&A 77 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh Mua lại sáp nhập Mergers and Acquistions IPO Phát hành cổ phiếu công chúng lần đầu Initial Public Offering FDI Đầu tư trực tiếp nước Foreign Direct Investment Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product WTO Tổ chức Thương mại Thế giới World Trade Organisation TNHH Trách nhiệm hữu hạn CP Cổ phần GDP UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo M&A TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Hoạt động M&A doanh nghiệp Châu Âu lĩnh vực bán lẻ tiêu dùng thị trường khác giới năm 2013 25 Bảng 1.2: Các thương vụ M&A điển hình lĩnh vực bán lẻ giới năm 2013 27 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Bảng 2.1: Một số thương vụ M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2014 38 Bảng 2.2: Vị trí xếp hạng thị trường bán lẻ Việt Nam 41 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Cấu trúc kênh phân phối thị trường bán lẻ 15 Hình 1.2: Các kênh phân phối từ người sản xuất đến người tiêu dùng 16 Hình 1.3: Hoạt động M&A giới giai đoạn 2000 – 2014 23 Hình 1.4: Số lượng thương vụ M&A lĩnh vực bán lẻ tiêu dùng UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo giới 24 Hình 1.5: Phân bổ theo khu vực giao dịch M&A lĩnh vực bán lẻ tiêu dùng thị trường (BRICs) giai đoạn 2011-2013 26 Hình 2.1: Số lượng giá trị thương vụ M&A Việt Nam giai đoạn 20002014 35 Hình 2.2: Tỷ trọng M&A liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp nước ngoài, xét số lượng giá trị thương vụ năm 2013 36 Hình 2.3: Tỷ trọng giá trị giao dịch M&A theo ngành năm 2014 37 Hình 2.4: Số lao động ngành bán bn, bán lẻ giai đoạn 2008-2013 44 Hình 2.5: Tổng mức bán lẻ doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2008 - 2014 45 Hình 2.6: GDP Việt Nam giai đoạn 2000 – 2014 46 Hình 2.7: Số lượng siêu thị nước tính đến 31/12 hàng năm giai đoạn 2009 2013 48 Hình 2.8: Tỷ trọng giá trị giao dịch M&A theo ngành năm 2014 52 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bắt đầu từ cuối kỷ 19, hoạt động mua lại sáp nhập (M&A) xuất liên tục tạo sóng với phát triển kinh tế giới Hoạt động mua lại sáp nhập không dừng lại châu Âu, châu Mỹ, mà tiếp tục UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo nhanh chóng lan sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trọng đẩy mạnh kinh tế Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Malaysia Việt Nam khơng nằm ngồi sóng phát triển Việc thức trở thành thành viên WTO năm 2007 thổi luồng gió vào kinh tế Việt Nam Hội nhập kinh tế quốc tế tác động mạnh mẽ đến kinh tế, vừa tạo nhiều hội lớn đồng thời tạo thách thức không nhỏ phát triển dịch vụ bán lẻ nước ta Theo cam kết gia nhập WTO thị trường bán lẻ mở cửa hoàn tồn vào năm 2015 Theo đó, doanh nghiệp nước ngồi phép thành lập cơng ty 100% vốn để kinh doanh bán lẻ Việt Nam Để cạnh tranh với doanh nghiệp nước lĩnh vực bán lẻ, bắt buộc doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam phải lựa chọn: tăng vốn đầu tư thiết bị, sở hạ tầng; liên doanh với doanh nghiệp nước ngồi; sáp nhập với cơng ty nội địa khác để mở rộng quy mơ, đa dạng hóa dịch vụ cung ứng; bị tập đồn nước ngồi mua lại Vì thế, hoạt động mua lại sáp nhập lĩnh vực ngày trở nên sôi động Tuy nhiên, hoạt động M&A mẻ doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp lĩnh vực bán lẻ nói riêng Do đó, việc phân tích thực trạng đưa giải pháp cho hoạt động mua lại sáp nhập nhằm phát triển doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam yêu cầu thiết tồn phát triển doanh nghiệp bán lẻ nước Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn lý luận phân tích trên, tác giả chọn đề tài “Hoạt động mua lại sáp nhập (M&A) lĩnh vực bán lẻ Việt Nam: Thực trạng giải pháp” để làm đề tài Luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Qua việc đem lại nhìn khái quát hoạt động mua lại sáp nhập nói chung lĩnh vực bán lẻ nói riêng, luận văn tập trung phân tích thực trạng M&A lĩnh vực bán lẻ Việt Nam, đồng thời đưa đánh giá tác động hoạt động tới doanh nghiệp bán lẻ kinh tế Trên sở đó, đưa giải pháp đề xuất kiến nghị cho hoạt động M&A nhằm phát triển lĩnh vực bán lẻ Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động mua lại sáp nhập lĩnh vực bán lẻ Việt Nam Qua đặc điểm tác UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo động hoạt động M&A đến lĩnh vực bán lẻ Việt Nam kinh tế, từ đưa giải pháp nhằm phát triển hoạt động mua lại sáp nhập lĩnh vực bán lẻ thời gian tới Phạm vi nghiên cứu: luận văn nghiên cứu hoạt động mua lại sáp nhập lĩnh vực bán lẻ Việt Nam khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, chủ yếu phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo, phương pháp so sánh đối chiếu lý luận thực tiễn để rút luận logic nhất, từ luận giải đối tượng nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, khóa luận chia thành chương chính: Chương 1: Khái quát hoạt động Mua lại sáp nhập (M&A) lĩnh vực bán lẻ Chương 2: Thực trạng hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ Việt Nam Khóa luận hồn thành hướng dẫn tận tình PGS.TS Vũ Hồng Nam Vì quỹ thời gian trình độ cá nhân có hạn, khóa luận không tránh khỏi hạn chế Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến, bảo thầy cô bạn bè Tác giả xin trân trọng cảm ơn CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP (M&A) TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ 1.1 Khái quát hoạt động Mua lại sáp nhập (M&A) 1.1.1 Khái niệm M&A 1.1.1.1 Khái niệm M&A viết tắt cụm từ tiếng Anh: Mergers and Acquisitions, có nghĩa UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo thông dụng mua lại sáp nhập Trên giới, có nhiều cách định nghĩa khái niệm M&A Theo từ điển khái niệm, thuật ngữ tài Investopedia: “Sáp nhập (Mergers) xảy hai công ty (thường cơng ty có quy mơ) đồng ý tiến tới thành lập cơng ty mà khơng trì sở hữu hoạt động công ty thành phần Chứng khốn cơng ty thành phần bị xóa bỏ cơng ty phát hành chứng khốn thay Mua lại hay thâu tóm (Acquisitions) hoạt động thơng qua cơng ty tìm kiếm lợi nhuận kinh tế nhờ quy mô, hiệu khả chiếm lĩnh thị trường” Theo Giáo trình Đầu tư quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương, “Mua lại sáp nhập hình thức đầu tư chủ đầu tư mua lại tồn phần đủ lớn tài sản sở sản xuất kinh doanh sẵn có với mục tiêu kiểm sốt cơng ty hai cơng ty đồng ý hợp với để tạo thành công ty mới” Các khái niệm mua lại sáp nhập quy định số văn luật Việt Nam Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, “sáp nhập doanh nghiệp việc công ty loại (sau gọi công ty bị sáp nhập) sáp nhập vào cơng ty khác (sau gọi công ty nhận sáp nhập) cách chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang cơng ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn công ty bị sáp nhập” (Luật Doanh nghiệp 2005, Điều 153) Mới đây, Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực vào ngày 01/07/2015) sửa đổi, không bắt buộc công ty tham gia sáp nhập phải loại (được quy định Điều 195) Trong đó, “hợp doanh nghiệp việc hai số công ty loại (sau gọi cơng ty hợp nhất) hợp thành công ty (sau gọi cơng ty hợp nhất) cách chuyển tồn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn công ty bị hợp nhất” (Luật Doanh nghiệp 2005, Điều 152) Như vậy, để có vụ sáp nhập hay hợp phải có chấm dứt hoạt động hai bên tham gia Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2005 2014 không đề cập đến khái niệm mua bán doanh nghiệp Tuy vậy, khái niệm mua lại doanh nghiệp lại cụ thể Luật Cạnh tranh Việt Nam năm 2004 Theo Điều 17 Luật Cạnh tranh 2004, “mua lại doanh nghiệp việc doanh nghiệp mua lại toàn phần tài sản doanh UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo nghiệp khác đủ để kiểm sốt, chi phối tồn ngành nghề doanh nghiệp bị mua lại” Ngoài có khái niệm sáp nhập: “Sáp nhập doanh nghiệp việc doanh nghiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt tồn doanh nghiệp bị sáp nhập” Như vậy, cách hiểu mua lại sáp nhập theo quan điểm chung giới theo hệ thống pháp lý Việt Nam tương đồng Có thể hiểu cách đơn giản: Sáp nhập kết hợp hai hay nhiều doanh nghiệp tạo thành doanh nghiệp có quy mơ lớn hơn, đồng thời chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ Mua lại hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp cách mua lại phần toàn tài sản doanh nghiệp mục tiêu 1.1.1.2 Phân biệt mua lại sáp nhập Mặc dù hai thuật ngữ mua lại sáp nhập thường đơi với chúng có khác biệt Theo Investiopia, công ty mua lại công ty khác thể rõ ràng vị trí chủ sở hữu cơng ty hoạt động gọi mua lại Đứng góc độ pháp lý, cơng ty mục tiêu khơng tồn Cơng ty mua lại giành tồn quyền quản lý hoạt động kinh doanh cổ phiếu công ty mua lại tiếp tục lưu hành thị trường Còn sáp nhập hoạt động xảy hai doanh nghiệp, thường có quy mô, đồng ý hợp với tạo thành công ty thay sở hữu hoạt động riêng lẻ trước Hoạt động có tên gọi xác “hợp bình đẳng” Cổ phiếu hai cơng ty khơng thay vào cổ phiểu cơng ty thành lập Tuy vậy, thực tế thương vụ hợp bình đẳng khơng xảy thường xun Thường công ty mua công ty khác theo điều kiện mua lại thỏa thuận, công ty cho cơng ty bị mua lại tun bố 69 cách để nhà đầu tư nước thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam thơng qua đối tác Việt Nam, tạo thêm đà cho hoạt động M&A phát triển mạnh thời gian tới Hai là, với gia nhập nhanh chóng doanh nghiệp nước ngoài, thị trường bán lẻ Việt Nam ngày trở nên cạnh tranh khốc liệt, khiến nhiều UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo doanh nghiệp đứng trước nguy phá sản Do vậy, doanh nghiệp nhỏ có ý định bán lại có xu hướng liên kết với để tồn phát triển Đây hội thuận lợi cho doanh nghiệp có đủ lực tài mua lại doanh nghiệp nhỏ, khiến hoạt động M&A phát triển mạnh mẽ Ba là, cạnh tranh gay gắt thị trường bán lẻ, nhiều doanh nghiệp phải mở rộng quy mô để cạnh tranh Vì vậy, doanh nghiệp lựa chọn hình thức mua lại sáp nhập cách để kêu gọi vốn tăng lực cạnh tranh thị trường Ngồi ra, Việt Nam có số điều kiện thuận lợi như: mơi trường trị - xã hội an toàn ổn định, tảng pháp lý cho hoạt động M&A hình thành ngày cải thiện thơng thống, phù hợp hơn… Do đó, thị trường M&A nước ta non trẻ, với xu chung giới, thị trường Việt Nam dự đoán tiếp tục thu hút quan tâm nhà đầu tư lớn từ nước nước ngồi Vì vậy, giao dịch mua lại sáp nhập lĩnh vực bán lẻ Việt Nam diễn nhiều hơn, với nhiều hình thức đa dạng giá trị vụ giao dịch cao 3.1.2.2 Khó khăn Một là, hệ thống pháp luật M&A chưa rõ ràng hoàn chỉnh: Quy định pháp luật hoạt động M&A chưa chi tiết toàn diện, đặc biệt chồng chéo, xung đột quy định quản lý Điều làm cho chủ thể tham gia hoạt động mua lại sáp nhập gặp khó khăn việc thực hiện, đặc biệt doanh nghiệp nước ngồi, khó khăn cho quan quản lý Nhà nước kiểm soát hoạt động M&A Hai là, nhiều doanh nghiệp thiếu kiến thức hoạt động M&A Điều dẫn đến thực tế có nhiều cơng ty muốn mua công ty muốn bán 70 phần nhiều số họ khơng có hiểu biết nghiệp vụ M&A, phải chuẩn bị bắt đầu triển khai sao, sau M&A Họ khơng thể tự tìm kiếm đối tác phù hợp Bên cạnh tâm lý không chịu cởi mở, bên bán thường e ngại cung cấp thơng tin, bên mua e ngại lượng thông tin doanh nghiệp mục tiêu không nhiều Chính tác động đến tâm lý khiến nhiều giao dịch không thành công bên mua chịu UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo thiệt hại Điều phần phát triển cầu nối cho hai bên mua bán chưa mạnh số lượng lẫn chất lượng Ba là, hoạt động bên trung gian M&A chưa hiệu M&A nghiệp vụ tài phức tạp, thương vụ thường kéo dài từ vài tháng đến vài năm cần có tham gia đơn vị chuyên môn: tài chính, kiểm tốn, pháp lý… cộng với đơn vị điều phối tổng thể chuyên nghiệp Hiện có nhiều cơng ty chứng khốn, tư vấn tài chính, kiểm tốn tham gia vào làm trung gian, mơi giới cho bên hoạt động M&A Tuy nhiên có hạn chế hệ thống luật, nhân sự, tính chun nghiệp, sở liệu, thơng tin,…nên đơn vị chưa thể trở thành trung gian thiết lập “thị trường” để bên mua bên bán gặp Do công ty tư vấn M&A Việt Nam thiếu yếu nên tỷ lệ thành công giao dịch mua lại sáp nhập doanh nghiệp thấp Bốn là, vấn đề định giá doanh nghiệp Đây điểm quan trọng q trình tiến hành M&A Nếu khơng quan tâm cách mức, doanh nghiệp bán lẻ phải chấp nhận bán với giá thấp giá trị thực bên mua phải mua cao giá trị thực… Có nhiều phương pháp định giá nói chưa có phương pháp định giá xác tuyệt đối Nguyên nhân phần tính minh bạch báo cáo tài doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chưa cao, bên cạnh việc xác định giá trị tài sản vô hình vấn đề khó khăn Vì vậy, việc xác định giá trị giao dịch cho thương vụ M&A lĩnh vực bán lẻ trình thương lượng lâu dài phức tạp, ảnh hưởng lớn tới kết thương vụ M&A 3.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý hoạt động M&A từ phía quan quản lý Nhà nƣớc 3.2.1 Hoàn thiện quy định M&A lĩnh vực bán lẻ 71 Theo phân tích mục 2.1.1 Cơ sở pháp lý Chương nhìn cách tổng quát, pháp luật M&A quy định rải rác nhiều luật như: Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Đầu tư 2005, Luật Cạnh tranh 2004, Luật Chứng khoán 2006, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014,…ngoài có văn pháp lý khác định Thủ tướng Chính phủ Các luật điều chỉnh M&A khía cạnh khác Tuy nhiên, khung pháp lý M&A UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo chưa hồn thiện Luật Doanh nghiệp 2005 2014 khơng đưa định nghĩa cụ thể M&A mà liệt kê nêu lên cách thức tổ chức lại doanh nghiệp như: hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp Điều cho thấy Luật Doanh nghiệp chưa xem hoạt động M&A hàng hóa kinh doanh thị trường Mặc dù, Điều 77, khoản 1, điểm d Luật Doanh nghiệp 2005 Điều 110, khoản 1, điểm d Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định việc cổ đơng có quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác Tuy nhiên, việc chuyển nhượng cổ phần hoạt động M&A hồn tồn khơng giống Vì cổ đơng cơng ty cổ phần chuyển nhượng cổ phần cho cơng ty khác với tỷ lệ đủ để cơng ty kiểm sốt cơng ty gọi M&A Trong đó, Luật Chứng khốn 2006 quy định chi tiết mua bán cổ phần thị trường chứng khốn, Luật điều chỉnh cơng ty cổ phần đại chúng, cơng ty cổ phần chưa đại chúng Luật Chứng khốn 2006 không điều chỉnh, mà công ty thuộc điều chỉnh Luật Doanh nghiệp Bên cạnh đó, Luật Đầu tư 2005 2014 liệt kê hình thức đầu tư khơng định nghĩa cách thức M&A Theo Luật đầu tư 2004 2014, mua lại sáp nhập doanh nghiệp hình thức đầu tư trực tiếp, khơng định nghĩa mua lại sáp nhập doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2005 2014 có định nghĩa sáp nhập lại không định nghĩa mua lại doanh nghiệp Còn Luật Cạnh tranh 2004, Luật đưa định nghĩa M&A góc độ tập trung kinh tế Trong đó, Luật Cạnh tranh quản lý hoạt động M&A qua thị phần kết hợp doanh nghiệp thị trường liên quan Tuy nhiên, Luật văn luật khơng có quy định rõ ràng khái niệm “Thị trường liên quan” Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng (có nhiều thị trường khác nhau) 72 tùy theo cách tính khác dẫn đến kết doanh nghiệp bị coi “tập trung kinh tế” 50% Do đó, Nhà nước cần sửa đổi Luật Doanh nghiệp theo hướng xem hoạt động M&A hàng hóa thay tái cấu trúc hay tổ chức lại công ty quy định Luật Doanh nghiệp Bên cạnh đó, cần bổ sung Luật UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Cạnh tranh 2004 khái niệm thị trường liên quan cách tính thị trường liên quan cho doanh nghiệp dễ dàng thực Quan trọng cần thiết phải ban hành văn luật, dạng nghị định để hướng dẫn chi tiết hoạt động mua lại sáp nhập (M&A) Việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp Luật Cạnh tranh Bộ Kế hoạch Đầu tư soạn thảo phải Quốc hội thơng qua Còn việc ban hành nghị định để hướng dẫn chi tiết hoạt động M&A Chính phủ ban hành Việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp theo hướng xem hoạt động M&A hàng hóa thay tái cấu trúc hay tổ chức lại công ty hình thành thị trường M&A qua phần vốn góp cơng ty chuyển nhượng cách dễ dàng hơn, điều có lợi cho hệ thống doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam 90% tổng số doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam doanh nghiệp vừa nhỏ Các doanh nghiệp cần vốn để mở rộng sản xuất phát triển dài hạn Hơn nữa, thị trường M&A hình thành giảm số lượng doanh nghiệp phá sản cách bán công ty cho nhà đầu tư khác hợp với qua giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp Bên cạnh đó, thị trường M&A giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kinh doanh hình thành nên tập đồn kinh tế mạnh để nâng cao sức cạnh tranh so với doanh nghiệp nước ngồi Bên cạnh đó, phân tích đưa giải pháp, pháp luật M&A quy định rải rác luật gây khó khăn cho nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước Việc ban hành văn luật nghị định hướng dẫn chi tiết hoạt động M&A tháo gỡ khó khăn công ty muốn thực M&A, giúp công ty dễ dàng thực thủ tục mua lại sáp nhập, hồn thành nhanh chóng thủ tục pháp lý cho thương vụ 73 3.2.2 Hoàn thiện pháp luật thuế M&A Pháp luật thuế hoạt động mua lại sáp nhập chưa có thống nhất, thể chỗ chưa phân biệt rõ hai khái niệm chuyển nhượng chứng khoán chuyển nhượng vốn Theo Điều 6, khoản 1, Luật Chứng khốn 2006 chứng khốn giấy xác nhận quyền sở hữu phần vốn góp tài sản công ty cổ phần Luật Doanh nghiệp 2005 2014 khơng có điều khoản định nghĩa UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo chứng khoán Như chứng khoán phần vốn góp thực chất một, hay nói cách khác, chứng khốn tên gọi phần vốn góp Vì chưa có thống cách hiểu này, dẫn đến quan chức Việt Nam có cách hiểu khác Theo pháp luật thuế có hai cách tính thuế M&A tùy thuộc vào giao dịch chuyển nhượng chứng khốn hay chuyển nhượng vốn, cách tính thuế cho hai loại hoàn toàn khác Đối với chuyển nhượng vốn thuế thu nhập 25% thu nhập thuần, chuyển nhượng cổ phần thuế thu nhập doanh nghiệp 0,1% Rõ ràng quy định thuế pháp luật khơng xác Như vậy, cần phải định nghĩa rõ ràng chứng khốn, cổ phần, phần vốn góp Luật Doanh nghiệp sửa đổi lại pháp luật thuế theo hướng thống cách đánh thuế thu nhập doanh nghiệp cá nhân thuế Những sửa đổi pháp luật thuế bổ sung Luật Doanh nghiệp Chính phủ đề xuất Quốc hội Hoàn thiện pháp luật thuế giúp doanh nghiệp dễ dàng việc thực nghĩa vụ nộp thuế mình, đồng thời giúp quan nhà nước quản lý thu thuế hợp lý, đảm bảo khơng bị thất thuế Qua góp phần tạo nên thị trường M&A hồn chỉnh tạo điều kiện cho phát triển lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 3.2.3 Tăng cường quản lý việc doanh nghiệp nước mua cổ phần doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam từ quan địa phương Trước thực trạng phát triển hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ Việt Nam, nhiều doanh nghiệp nước tiến hành mua cổ phần doanh nghiệp bán lẻ lớn Việt Nam mối đe dọa doanh nghiệp nội địa dần bị thơn tính, nhà nước cần tăng cường quản lý hoạt động M&A liên quan đến doanh nghiệp nước 74 đảm bảo thị trường bán lẻ cạnh tranh công Các quan quản lý chức địa phương cần theo dõi, rà soát chặt chẽ, yêu cầu nhà đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp có liên quan thực theo quy định pháp luật việc góp vốn, mua cổ phần nhà nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam hoạt động lĩnh vực bán lẻ theo Luật Đầu tư 2005, tới Luật Đầu tư 2014, Nghị định 102/2010/NĐ-CP Chính phủ, nhiều văn cam UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo kết quốc tế khác Các doanh nghiệp tập trung kinh tế có thị phần kết hợp từ 30 đến 50% thị trường liên quan đại diện hợp pháp doanh nghiệp phải thông báo cho quan quản lý cạnh tranh trước tiến hành tập trung kinh tế Do đó, Cơng thương cần có cơng văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạo quan quản lý chức địa phương tăng cường quản lý doanh nghiệp nước mua cổ phần doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đảm bảo pháp luật Để thực giải pháp này, cần có phối hợp chặt chẽ Cục Quản lý cạnh tranh Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (đối với hoạt động mua lại sáp nhập thị trường chứng khoán) Ngoài ra, để xác định thị phần kết hợp doanh nghiệp tham gia đòi hỏi khả dự báo quan hữu trách tình hình mức độ tập trung thị trường cụ thể Các quan thẩm quyền cần có số liệu thực tế thị trường bán lẻ Việc tăng cường quản lý chặt chẽ doanh nghiệp nước mua cổ phần doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, chống nguy lũng đoạn thị trường, tránh trường hợp thâu tóm chi phối độc quyền lĩnh vực bán lẻ, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp bán lẻ nội địa trước mối đe dọa thơn tính doanh nghiệp nước 3.3 Giải pháp doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam 3.3.1 Gia tăng hoạt động M&A doanh nghiệp bán lẻ doanh nghiệp sản xuất Như phân tích chương 2, nhiều doanh nghiệp nước tiến hành thương vụ với doanh nghiệp bán lẻ nước nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng từ sản xuất đến phân phối nhằm chiếm lĩnh thị trường thương vụ Tập đoàn BJC mua lại Metro Việt Nam Tập đoàn BJC sở hữu nhà máy chai thủy tinh, nhà 75 máy sản xuất vệ sinh Cellox, nhà máy sản xuất đậu phu ICHIBAN nhà máy sản xuất lon nước giải khát Việt Nam Việc mua lại Metro đưa tập đoàn lên vị trí lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh khu vực Đông Nam Á đồng thời bổ sung vào mạng lưới phân phối có BJC Việt Nam, hoàn thiện chuỗi cung ứng đưa doanh nghiệp vươn lên thị trường phân phối đại Một ví dụ khác hãng bán lẻ Nhật Bản Aeon mua lại cổ phần Citimart UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Fivimart, qua đó, Aeon nhà cung ứng mặt hàng thực phẩm hàng tiêu dùng vào hệ thống siêu thị này, đồng thời kênh kết nối tiện lợi nhanh chóng với nhà sản xuất địa phương việc phát triển sản phẩm sau Aeon Như vậy, thơng qua hoạt động M&A, doanh nghiệp nước ngồi tạo lợi giá cả, chất lượng sản phẩm, lợi cạnh tranh doanh nghiệp nhằm chiếm lĩnh thị trường Trước thách thức này, doanh nghiệp Việt Nam cần có tầm nhìn xa, có liên kết doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp phân phối Qua thấy giải pháp cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đẩy mạnh hoạt động mua lại sáp nhập doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp bán lẻ nước nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng, tạo lợi cạnh tranh Để thực giải pháp doanh nghiệp nước cần có tiềm lực tài để thực thương vụ M&A, đồng thời cần thiết có hỗ trợ từ phía Nhà nước Bộ Cơng thương cần tập trung nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ nước hỗ trợ tín dụng, đầu tư Sự hợp tác doanh nghiệp bán lẻ với doanh nghiệp sản xuất giúp doanh nghiệp bán lẻ tiết kiệm chi phí trung gian, kiểm sốt chặt chẽ chất lượng hàng hóa, giảm giá bán, từ tăng sức cạnh tranh so với doanh nghiệp nước ngồi vốn mạnh thương hiệu tiếng lâu đời, lực tài chính, bề dày kinh nghiệm chất lượng nguồn nhân lực 3.3.2 Đối tác tránh đối đầu Các doanh nghiệp lĩnh vực bán lẻ cạnh tranh gay gắt nhằm lơi kéo nhóm khách hàng mới, dần chuyển từ bán lẻ truyền thống sang đại, phía Về tiềm lực tài kinh nghiệm, doanh nghiệp bán lẻ nước yếu cạnh tranh với đối thủ nước Mặt 76 khác, chưa có tham gia doanh nghiệp ngoại, doanh nghiệp bán lẻ nội địa có vấn đề riêng Chẳng hạn như, Việt Nam, yếu tố vùng miền lĩnh vực bán lẻ rõ nét, thương hiệu thành cơng miền bắc lại thành công miền Nam ngược lại Saigon Co.op, doanh nghiệp bán lẻ đứng đầu ngành phân phối nước, gặp nhiều khó khăn việc gia nhập thị trường miền bắc Trong đó, với kinh nghiệm nhiều thị trường khác UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo nhau, doanh nghiệp nước ngồi lại nhanh chóng tiếp cận thị trường ba miền Bên cạnh đó, số doanh nghiệp nước sức ép cạnh tranh doanh nghiệp nội địa với việc chậm mở rộng phát triển, bị đối thủ vượt lên ví dụ việc Nguyễn Kim Khi đó, M&A đường để doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đặc biệt có đối tác ngoại có khả mua cổ phần cơng ty với mức giá cao với tiềm lực tài Do đó, thay đối đầu, doanh nghiệp nước chọn giải pháp hợp tác với đối tác nước để tồn phát triển, đặc biệt doanh nghiệp bán lẻ có khó khăn việc gia nhập thị trường, thu hút người tiêu dùng, khó khăn mặt tài chính, huy động vốn, cần đến kinh nghiệm quốc tế tiềm lực tài doanh nghiệp nước ngồi Việc hợp tác với doanh nghiệp nước với kinh nghiệm quốc tế tiềm lực tài mang lại hướng cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển tương lai, hoàn cảnh gia tăng sức ép cạnh tranh thị trường bán lẻ, không doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước ngồi mà doanh nghiệp nước Hơn thế, giao dịch M&A với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp trả với mức giá cao thực với doanh nghiệp nước Như vậy, giải pháp có lợi cho đôi bên 3.3.3 Chú trọng đến vấn đề thương hiệu Hiện nay, đa số hoạt động M&A Việt Nam xúc tiến từ ba nguyên nhân bản: thứ nhất, góp vốn để khai thác lợi thương hiệu, lợi thị trường thấy doanh nghiệp làm ăn thành công; thứ hai, doanh nghiệp mạnh mua lại doanh nghiệp yếu nhằm sử dụng sở hạ tầng quan hệ khách hàng sẵn có; thứ ba, mua lại doanh nghiệp có thương hiệu tốt làm ăn không hiệu để khai thác lại thương hiệu Như vậy, dễ dàng thấy, thương hiệu 77 tài sản vơ hình vơ quan trọng, chí số trường hợp coi mục đích giao dịch M&A Việc đánh giá giá trị thương hiệu định phần lớn thành công thương vụ Tuy nhiên, việc xác định giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam vòng luẩn quẩn vướng mắc nhiều Ở nước ta nay, tổ chức làm dịch vụ thẩm định giá có đủ uy tín lực thực định giá thương hiệu thị trường Bên cạnh đó, UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo hành lang pháp lý cho việc xác định giá trị thương hiệu thiếu Để xác định giá trị thương hiệu thực giao dịch M&A doanh nghiệp Việt Nam cần nắm điểm mạnh điểm yếu thương hiệu sáp nhập để từ đánh giá mức độ tương thích thương hiệu với chiến lược thương hiệu Các doanh nghiệp nên tìm đến chuyên gia tư vấn thương hiệu giai đoạn đàm phán giao dịch M&A Còn doanh nghiệp Việt Nam vị trí bên bán cần nắm chiến lược thương hiệu bên mua trước bắt tay vào ký kết hợp đồng M&A để đàm phán mức giá khơng thiệt thòi cho thương hiệu Doanh nghiệp nên chủ động xác định giá trị thương hiệu để quản lý thông tin qua báo cáo Việc dùng đến bên thứ ba cho chuẩn bị biên soạn báo cáo thương hiệu đóng góp thêm cho việc định giá thương hiệu doanh nghiệp Đặc biệt lĩnh vực bán lẻ, vấn đề thương hiệu lại quan trọng, ảnh hưởng đến niềm tin khách hàng vào doanh nghiệp từ định doanh nghiệp kinh doanh thành cơng hay khơng Do đó, trọng đến vấn đề thương hiệu giúp doanh nghiệp có lợi thương vụ M&A để đưa mức giá hợp lý, có lợi cho doanh nghiệp 3.3.4 Xây dựng kế hoạch hòa hợp văn hóa doanh nghiệp nhân cho hoạt động M&A Có thực tế sau hợp đồng ký kết, doanh nghiệp M&A lại không hoạt động tốt kỳ vọng Tại Việt Nam, nhiều thương vụ sau thời gian ngắn, nhà đầu tư thoái vốn thân doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, lãnh đạo cao cấp phải rời khỏi chức vụ nắm giữ Việc bên mua bên bán đạt thỏa thuận cho thương vụ M&A khởi đầu, nhiều gian nan 78 sau M&A để phát triển doanh nghiệp Gian nan việc hai hệ thống quản trị, hai văn hóa, nhân hai cơng ty độc lập chưa tương thích với Ban điều hành doanh nghiệp sau thực M&A cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với tình hình để đảm bảo yếu tố hợp tác nội ưu tiên hàng đầu Để tạo thay đổi văn hóa doanh nghiệp cần ủng hộ thành viên doanh nghiệp Các doanh nghiệp sau mua UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo lại sáp nhập thực biện pháp sau để tạo phù hợp văn hóa sau M&A: - Xây dựng tuyên bố giá trị niềm tin, tác động tới nhận thức nhân viên mơi trường văn hóa mà doanh nghiệp bán lẻ muốn xây dựng hành động, hành vi họ phải thực để phản ánh nét văn hóa - Thơng báo cho tất nhân viên trình thay đổi văn hóa doanh nghiệp nhằm đảm bảo cam kết nhân viên Các nhân viên cần khích lệ họ mong đợi có ý nghĩa quan trọng việc thay đổi văn hóa doanh nghiệp cách hiệu - Điều chỉnh lại quy chế nội Quá trình thay đổi văn hóa doanh nghiệp diễn đồng thống tồn doanh nghiệp bán lẻ Vì vậy, việc xem xét lại chế độ sách nội quy chế phối hợp phận, chế độ khen thưởng kỷ luật, quy chế làm việc,… phải điều chỉnh phù hợp với văn hóa doanh nghiệp Đối với vấn đề nhân sau giao dịch M&A, khơng có điều hành nhân tốt dẫn tới bất mãn xung đột người người cũ tạo tâm lý khơng động lực để cống hiến, khiến số lớn người có kinh nghiệm, am hiểu thị trường, gắn bó với khách hàng lâu năm Đây tổn thất lớn doanh nghiệp bán lẻ Dó vậy, doanh nghiệp cần xây dựng sách đãi ngộ tốt để xây dựng lòng trung thành họ lòng trung thành khách hàng Bên cạnh đó, q trình cấu lại sau sáp nhập, cần sa thải nhân viên cũ phải có giải thích rõ ràng phải có chế độ bồi thường hợp lý Có vậy, tạo niềm tin ủng hộ đội ngũ nhân viên tiếp tục làm việc 79 Văn hóa nhân hai yếu tố cốt lõi bên định thành công kinh doanh doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp bán lẻ nói riêng Thương vụ M&A thực thành cơng doanh nghiệp hòa hợp vấn đề văn hóa xây dựng đội ngũ nhân chuyên nghiệp sau M&A tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp phát triển Vì vậy, xây dựng kế hoạch hòa hợp văn hóa doanh nghiệp nhân thực quan trọng, bước doanh nghiệp cần tiến UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo hành sau thương vụ mua lại sáp nhập 80 KẾT LUẬN Với cấu dân số trẻ, sức mua ngày cải thiện điều kiện ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường bán lẻ Việt Nam trở nên sôi động Hơn nữa, từ năm 2015, thị trường bán lẻ Việt Nam mở cửa hoàn toàn theo cam kết với WTO, cam kết gỡ bỏ rào cản thuế quan cho khu vực kinh tế chung ASEAN thức có hiệu lực, thời cho doanh nghiệp bán lẻ nước thâm UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo nhập thị trường Việt Nam Đó lý dễ hiểu thị trường bán lẻ Việt Nam dự báo ngày sôi động cạnh tranh khốc liệt thời gian tới Đối với nhà đầu tư nước ngoài, M&A coi đường ngắn nhất, hiệu hoạt động đầu tư, xâm nhập thị trường Còn với doanh nghiệp bán lẻ nước trước sức ép cạnh tranh thị trường, M&A coi “phao cứu sinh” giúp doanh nghiệp tồn phát triển Việc phát triển hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ góp phần thúc đẩy phát triển ngành bán lẻ nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung Bên cạnh đó, có tác động tiêu cực hoạt động M&A mang lại, cần có quan tâm quan có thẩm quyền doanh nghiệp bán lẻ nước để hạn chế mức tối đa tác động tiêu cực Trong trình nghiên cứu, tác giả đạt số kết sau: Thứ nhất, nhận thức vai trò quan trọng thị trường bán lẻ hoạt động M&A để phát triển kinh tế nước ta Cùng với phát triển hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ giới, phát triển hoạt động M&A lĩnh vực Việt Nam điều tất yếu thời gian tới Thứ hai, thực trạng hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ cho thấy tiềm phát triển hoạt động Việt Nam Tuy nhiên thời gian vừa qua, hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ gặp phải khó khăn định Thứ ba, từ thực trạng hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ Việt Nam phân tích vài thương vụ điển hình, tác giả đề xuất giải pháp nhằm phát triển hoạt động mua lại sáp nhập lĩnh vực bán lẻ Việt Nam Mặc dù nhiều hạn chế trình nghiên cứu, tác giả hy vọng đóng góp giải pháp hữu ích việc phát triển hoạt động M&A lĩnh vực bán lẻ từ phát triển ngành bán lẻ Việt Nam kinh tế nước nhà thời kỳ hội nhập kinh tế giới 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Phạm Trí Hùng Đặng Thế Đức, 2011, M&A Sáp nhập mua lại doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất Lao Động – Xã hội Nguyễn Việt Khôi cộng sự, 2014, Báo cáo hoạt động M&A Việt Nam 2013 triển vọng 2014 – 2018, Diễn đàn M&A Việt Nam UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Vũ Chí Lộc, 2012, Giáo trình đầu tư quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương Đặng Xuân Minh cộng sự, Hoạt động M&A Việt Nam 2011 – 2012 Năm kỷ lục cảm xúc, Ấn phẩm Toàn cảnh thị trường mua bán – sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2012, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Philip Kotler Gary Armstrong, 2003, Nguyên lý tiếp thị, Nhà xuất Lao Động – Xã Hội Philip Kotler, 2013, Quản trị Marketing, Nhà xuất Lao Động – Xã hội Luật Doanh nghiệp năm 2005 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Luật Đầu tư năm 2005 10 Luật Đầu tư năm 2014 11 Luật Cạnh tranh năm 2004 12 Luật Chứng khoán năm 2006 II Tài liệu Tiếng Anh Andrew J Sherman, 2010, Mergers and Acquistions from A to Z, AMACOM, New York Barton Weitz and Michael Levy, 2011, Retailing Management, Edition 8th, McGraw-Hill Higher Education Deloitte, 2014, M&A trends report 2014: A comprehensive look at the M&A market, Deloitte PwC, 2014, M&A Insights into the Retail & Consumer industry 2012/13, PricewaterhouseCoopers PwC US, 2014, US retail and consumer deals insights Q3 2014 update, PricewaterhouseCoopers 82 Wilmerhale, 2015, 2015 M&A Report, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Bostion III Tài liệu điện tử Lê Anh, 2015, Thị trường bán lẻ Việt Nam: Hợp tác xu hướng chủ đạo, Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo http://baodientu.chinhphu.vn/Thi-truong/Thi-truong-ban-le-Viet-Nam-Hop- tac-la-xu-huong-chu-dao/219917.vgp, truy cập 07/04/2015 Trần Đình Cung, 2014, Hoàn thiện hành lang pháp lý cho M&A, Đầu tư Chứng khoán, http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/hoan-thien-hanhlang-phap-ly-cho-ma-100712.html, truy cập ngày 10/04/2015 Minh Hào, 2014, Citimart – Aeon: Bước vai người khổng lồ, CAFEBIZ Việt Nam, http://cafebiz.vn/cau-chuyen-kinh-doanh/citimart-aeon-buoc-tren- vai-nguoi-khong-lo-2014112212222519.chn, truy cập ngày 25/04/2015 Lê Xuân Hiền, 2014, Những đổi bật Luật Doanh nghiệp 2014, Thư viện pháp luật, http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-banmoi/email/8770/nhung-doi-moi-noi-bat-cua-luat-doanh-nghiep-2014, truy cập ngày: 25/04/2015 Bùi Huyền, 2015, Luật Đầu tư sửa đổi năm 2014 – sản phẩm đổi toàn diện đột phá thể chế, mở mơi trường đầu tư thơng thốn, Bộ Tư pháp, http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/nghien-cuu-traodoi.aspx?ItemID=6390, truy cập ngày 25/04/2015 Thành Long, 2015, Nhìn lại hoạt động M&A 2014 xu hướng 2015, CAFEF, http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/nhin-lai-hoat-dong-ma2014-va-xu-huong-2015-20150128160356231.chn, truy cập ngày 01/04/2015 Hồng Nga, 2014, Thị trường bán lẻ: Thời mới, Báo doanh nhân Sài Gòn, http://www.doanhnhansaigon.vn/chuyen-lam-an/thi-truong-ban-le-thoi-themoi/1084578/, truy cập ngày: 20/04/2015 Hữu Tuấn, 2014, Cần có nghị định quản lý hoạt động M&A, Báo Đầu tư, http://baodautu.vn/can-co-nghi-dinh-quan-ly-hoat-dong-ma-d1707.html, truy cập ngày: 25/04/2015 Thanh niên, 2015, Khốc liệt “cuộc chiến” giành thị phần đại gia bán lẻ, Báo Tiền phong, http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/khoc-liet-cuoc- 83 chien-gianh-thi-phan-cua-cac-dai-gia-ban-le-844756.tpo, truy cập ngày: 08/04/2015 10 John Ditty, 2014, Hoạt động Mua lại sáp nhập (M&A) Việt Nam – Nắm bắt sóng M&A thứ hai, Diễn đàn M&A Việt Nam, http://maf.vn/hinhanh/tintuc/N%E1%BA%AFm%20b%E1%BA%AFt%20l UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo %C3%A0n%20s%C3%B3ng%20M&A%20th%E1%BB%A9%20haiJohnDitty-KPMG.pdf, truy cập ngày: 07/04/2015 11 BizLive Việt Nam, 2015, Việt Nam lọt vào Top Thị trường bán lẻ sôi động Châu Á – Thái Bình Dương, CBRE Việt Nam, http://www.cbrevietnam.com/Vietnam-Property/vietnam-ranked-among-topmost-liveliest-retail-markets-in-asia.cbre?lang=vi, truy cập ngày: 01/04/2015 12 Diễn đàn M&A Việt Nam, 2014, Báo cáo hoạt động M&A Việt Nam năm 2013 triển vọng 2014 – 2018, Diễn đàn Mua bán sáp nhập Việt Nam, http://maf.vn/hinhanh/tintuc/Viet_Prerelease_VietnamM&AReport2014.pdf, truy cập ngày 07/04/2015 13 Tập đoàn Vingroup, 2014, Vingroup mua lại hệ thống Ocean Mart & Công bố chiến lược phát triển hệ thống phân phối bán lẻ, Vingroup, http://www.vingroup.net/vi-vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-hoat-dong/vingroupmua-lai-he-thong-ocean-mart-cong-bo-chien-luoc-phat-trien-he-2553.aspx, truy cập ngày 25/04/2015 14 Tri thức trẻ, 2015, 100 triệu USD cho thương vụ Nguyễn Kim, rẻ hay đắt?, Bizlive Việt Nam, http://bizlive.vn/thuong-truong/100-trieu-usd-cho-thuongvu-nguyen-kim-re-hay-dat-751776.html, truy cập ngày 25/04/2015 15 Thủ tướng Chính phủ, 2003, Quyết định Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam, Hệ thống văn quy phạm pháp luật, http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.as px?ItemID=21687, truy cập ngày 07/04/2015 16 Thủ tướng Chính phủ, 2009, Quyết định Về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam, Thư viện pháp luật, http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-88-2009QD-TTg-ban-hanh-quy-che-gop-von-mua-co-phan-nha-dau-tu-nuoc-ngoaidoanh-nghiep-Viet-Nam-vb90066.aspx, truy cập ngày 07/04/2015
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP (M&A) TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP (M&A) TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay