BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP ẤN ĐỘ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM

98 1 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 16:33

TR NG Đ I H C NGO I TH NG KHOA KINH T VÀ KINH DOANH QU C T -o0o - UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo KHÓA LU N T T NGHI P Chuyên ngành: Kinh t đ i ngo i B O HI M NÔNG NGHI P N Đ VÀ M T S KI N NGH Đ I V I CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N B O HI M NÔNG NGHI P C A VI T NAM H tên sinh viên : Nguy n Minh Quân Mã s sinh viên : 1111110613 L p : Anh 15 – KT Khóa : 50 Giáo viên h ng d n khoa h c: Ths Nguy n Th Y n Hà N i, tháng 05 năm 2015 DANH M C CÁC CH VI T TẮT BH B o hi m BHNN B o hi m nông nghi p UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo BTC BNN&PTNN B Tài Chính B Nông Nghi p Phát Tri n Nông Thôn DANH M C B NG BI U B ng 1.1: B o hi m nông nghi p t i m t s qu c gia th gi i B ng 2.1: Di n tích đ t nông nghi p n Đ 23 B ng 2.2: B ng dân s n Đ dân s tham gia vào nông nghi p .24 B ng 2.3: Giá tr nơng nghi p đóng góp vƠo GDP n Đ 26 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo B ng 2.4 : Các thông s th i ti t đ c b o hi m b o hi m th i ti t .31 B ng 2.5: Tỷ l phí b o hi m m t s trồng 35 B ng 2.6: Tổng phí b o hi m nơng nghi p giai đo n 2008 -2013 37 Bi u đồ 2.1: Sự thay đổi tổng phí b o hi m lo i hình b o hi m phổ bi n BHNN n Đ giai đo n 2008-2013 38 B ng 2.7: S ti n b o hi m BHNN n Đ giai đo n 2008 -2013 40 B ng 2.8: Th ng kê tình hình nghi p v bồi th ng lo i hình BHNN t i n Đ giai đo n 2008 ậ 2013 43 Hình 2.1: Quá trình tham gia thành ph n kinh t BHNN t i n Đ 47 Hình 2.2: Mơ hình tác đ ng Chính phủ can thi p vào th tr ng 49 Hình 2.3: Mơ hình tái b o hi mt i n Đ 51 B ng 3.1:Tổng h p thi t h i thiên tai nông nghi p năm 2013 65 B ng 3.2: K t qu thực hi n BHNN Vi t Nam ( giai đo n 2006 -2010) .67 B ng 3.3: Tình hình tri n khai b o hi m lúa B o Vi t giai đo n 1994 -1997 68 M CL C L I M Đ U .1 CH NG I: Lụ THUY T CHUNG V B O HI M NÔNG NGHI P 1.1 Sự c n thi t b o hi m nông nghi p .4 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 1.2 L ch sử đ i b o hi m nơng nghi p tồn th gi i .6 1.3 Các nghi p v b o hi m nông nghi p 1.3.1 Đ i t ng ph m vi b o hi m 1.3.2 Giá tr b o hi m 13 1.3.3 Phí b o hi m 15 1.3.4 Giám đ nh bồi th ng tổn th t 18 1.4 Trách nhi m bên tham gia b o hi m nông nghi p 20 1.5 Vai trò b o hi m nông nghi p 21 CH NG II: B O HI M NÔNG NGHI P N Đ 23 2.1 Khái quát v nông nghi p n Đ .23 2.2 Thực tr ng b o hi m nông nghi p t i n Đ 27 2.2.1 Sự c n thi t b o hi m nông nghi p t i n Đ 27 2.2.2 Nghi p v b o hi m nông nghi p n Đ .28 2.2.3Các lo i hình doanh nghi p tham gia vào th tr ng b o hi m nông nghi p 46 2.2.4 M t s sách b o hi m nông nghi p đ c thực thi t i n Đ 52 2.3 Đánh giá chung v ho t đ ng b o hi m nông nghi p t i n Đ .54 2.3.1 Những thành tựu đ t đ c 54 2.3.2 Những tồn t i trình phát tri n BHNN t i n Đ .59 Ch ng III: M T S KI N NGH Đ I V I CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N BHNN T I VI T NAM 64 3.1 Thực tr ng ho t đ ng BHNN t i Vi t Nam .64 3.1.1 Sự c n thi t BHNN t i Vi t Nam .64 3.1.2 Tình hình tri n khai BHNN t i Vi t Nam 66 3.1.3 Thu n l i vƠ khó khăn trình tri n khai BHNN t i Vi t Nam 72 3.2 M t s ki n ngh đ i v i sách phát tri n BHNN Vi t Nam 75 3.2.1 Đ nh h ng phát tri n BHNN Vi t Nam th i gian t i .75 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 3.2.2 M t s ki n ngh đ i v i sách BHNN Vi t Nam 76 K T LU N .87 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 89 L IM Đ U 1) Tính c p thiết đề tài Ho t đ ng s n xu t nông nghi p ho t đ ng gắn li n v i rủi ro, tổn th t Ho t đ ng s n xu t nông nghi p gặp nhi u rủi ro nh : d ch b nh, thiên tai, tai họa thiên nhiên, giá c bi n đ ng th tr ng,ầThiên nhiên thay đổi th t ng, d ch b nh hồnh hành, s n phẩm nơng nghi p m t giá, s n phẩm sau đ c s n xu t không đ UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo th c bao tiêu đ u ra,ầcó th n hƠng trăm ngƠn di n tích đ t canh tác trồng, hƠng trăm ngƠn s n phẩm v t nuôi ho t đ ng s n xu t nông nghi p b m t trắng, th t b i nặng n , đ l i gánh nặng tƠi cho ng i nông dân Từ rủi ro luôn ti m tàng, song hành v i ho t đ ng s n xu t nơng nghi p đòi h i c n ph i có hƠnh đ ng, chi n l c, gi i pháp tài nhằm gi m thi u h u qu tiêu cực Đ gi i quy t v n đ hàng năm Chính phủ đư đ a chi n l c qu n tr rủi ro sách h tr nh ng hƠnh đ ng nƠy th ng có hi u qu th p, c n m t th i gian dài tr giúp m i đ n tay ng i dơn vƠ th ng không ngăn chặn tri t đ tổn th t nghiêm trọng nhằm tái thi t l i ho t đ ng s n xu t nông nghi p Ra đ i t i Phổ vƠo năm 1898, từ đ n b o hi m nông nghi p đư vƠ chứng minh đ c vai trò quan trọng có hi u qu thi t thực vi c đ m b o an tồn tài cho ng i tham gia vào q trình s n xu t nơng nghi p Thành công b o hi m nông nghi p đ c th hi n qua có mặt ho t đ ng m t cách hi u qu toàn th gi i, đặc bi t t i gia thu c nhóm n n Đ T i Vi t Nam, m t qu c c ch u nhi u th m họa, rủi ro tự nhiên nh t th vƠo nghiên cứu kh 80 thi vi c phát tri n thử nghi m s n phẩm m i, có tham gia đ i tác t nhơn, đ m b o công ngh , kỹ thu t, kinh nghi m ph i đ c chuy n giao cho công ty b o hi m t nhơn cƠng s m t t Ba là, thực thi sách h tr , nâng cao nh n thức h nông dân Các h tr Chính phủ vi c khuy n khích ng c thực hi n m t cách trực ti p gián ti p UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo b o hi m nơng nghi p có th đ i nơng dân tham gia Chính phủ ti p t c tr c p mức phí b o hi m nh Quy t đ nh 315/QĐ-TTg từ 90% đ n 100% mức phí b o hi m đ i v i h nông dân thu c di n nghèo c n nghèo, vƠ 60% đ i v i h t nhơn vƠ c s s n xu t khác Mức gi m phí b o hi m nên tỷ l thu n v i mức doanh nghi p b o hi m đ c nhƠ n c tr c p Tuyên truy n phổ bi n ki n thức v BHNN thông qua l p học bổ tr ki n thức nông nghi p, cung c p d ch v h tr áp d ng quy trình canh tác hi n đ i, phòng trừ d ch b nh, Khuy n khích h i t ng h b o hi m nông nghi p V i b n ch t hình thành tự phát h nông m t đ n v canh tác có mong mu n đ h i h tr t ng c san sẻ rủi ro, m t mát rủi ro, tai họa x y ra, th ng h b o hi m nơng nghi p phát huy đ c tính chủ đ ng i dân Hình thức r t phù h p v i tình hình s n xu t nông nghi p Vi t Nam hi n nay, xu h ng phát tri n n n nơng nghi p hàng hóa, hình thành nhi u trang tr i hi p h i ngh nghi p Bốn là, đóng vai trò lƠ c u n i BHNN Vi t Nam BHNN qu c t Chính phủ c n thực thi sách đ t o u ki n BHNN t i Vi t Nam đ c ti p c n, học h i kinh nghi m từ sách BHNN qu c gia đư thực hi n thƠnh công nh Mỹ, n Đ , Nh t B n,ầ Xơy dựng m t môi tr ng pháp lý thân thi n đ nghi p v b o hi m tái b o hi m qu c t có th phát tri n t i Vi t Nam, u vừa t o đ ng lực đ doanh nghi p b o hi m n i đ a phát tri n n u không mu n b đƠo th i kh i th tr có rủi ro v c bồi hoƠn đ y đủ t kh tƠi doanh nghi p Các công ty b o hi m n i đ a Vi t Nam th h t trách nhi m bồi th ng vừa đ đ m b o đ ng khơng đủ kh tƠi đ đ m b o gánh vác ng nhi u tổn th t l n x y 3.2.2.2 Nâng cao vai trò cơng ty b o hiểm 81 Đ BHNN có th thực phát tri n b n vững chắn ph i nâng cao ch t l ng ho t đ ng công ty, doanh nghi p kinh doanh b o hi m Tình tr ng phổ bi n BHNN Vi t Nam hi n lƠ doanh nghi p b o hi m ng i tham gia vào th tr ng BHNN th y th t b i hai công ty hƠng đ u v BHNN nông nghi p n c qu c t - B o Vi t vƠ Groupama Cho đ n th i m đ UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo này, B o Vi t B o Minh ch tham gia BHNN v i m t tỷ l r t nh nh n c tr lực tài từ Chính phủ theo Quy t đ nh 315/QĐ-TTg H n th nữa, s l ng s n phẩm BHNN r t h n ch , gói gọn m t s đ i t b o hi m phổ bi n vƠ th ng ch h ng đ n đ i t ng ng chủ trang tr i, tổ chức có ti m lực kinh t l n, đ u t nhi u v n s n xu t thành ph n h gia đình v n b b ng Do đó, doanh nghi p b o hi m Vi t Nam nên chủ đ ng vi c khai thác th tr d ng đ i t ng thông qua đa d ng hóa s n phẩm d ch v vƠ đa ng mà s n phẩm doanh nghi p h ng t i Đ lƠm đ c u đó, doanh nghi p c n: Một là, đ u t vƠo công tác nghiên cứu th tr ng, thực hi n phân lo i khách hƠng đ chọn phơn đo n khách hàng phù h p v i ti m lực tài chính, kh qu n lý doanh nghi p Công tác nghiên cứu th tr h ng, chọn lựa khách hƠng đ nh ng u ki n c b n đ doanh nghi p đ a chi n l c kinh doanh phát tri n s n phẩm d ch v sau Hai là, đa d ng hóa lo i hình s n phẩm, d ch v b o hi m đ đáp ứng m t cách c th mong mu n cách h nông dân Tuy nhiên, song hành v i vi c đa d ng hóa s n phẩm ph i đ m b o y u t v giá tr ch t l phẩm mà m i h nông dân nh n đ c Đ a th tr hi m v i mức phí linh ho t, mức bồi th tham gia ng s n ng BHNN gói d ch v b o ng h p lý nhằm khuy n khích ng i dân m i vùng đ a lý khác l i có đặc m v khí h u, thổ nh ỡng, môi sinh khác công ty b o hi m nên linh ho t vi c áp d ng nhi u lo i hình b o hi m khác đ vừa đ m b o l i ích doanh nghi p l i ích ng Ba là, nâng cao ch t l i dân ng quy trình qu n lý, trọng vi c đƠo t o, nơng cao trình đ chun mơn, nghi p v nguồn nhân lực Các doanh nghi p b o hi m có th học t p mơ hình, chi n l c ho t đ ng từ mơ hình BHNN 82 đư thƠnh cơng th gi i, qua có th v n d ng m t cách linh ho t, sáng t o vào tình hình thực t doanh nghi p Cách ti p c n có giúp doanh nghi p có th ti t ki m m t ph n chi phí nghiên cứu, phát tri n th tr ng hình thành s n phẩm m i Đ n cử, doanh nghi p b o hi m Vi t Nam có th học t p v n d ng mô hình BHNN theo ch s th i ti t từ mơ hình n Đ vào th tr ng Vi t Nam UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Bốn là, c i thi n quy trình giám đ nh, bồi th ng tổn th t giúp h nông dân áp d ng m t cách hi u qu h th ng phòng trừ rủi ro Quy trình giám đ nh nên đ c thực hi n m t cách xác, nhanh chóng vƠ đ m b o quy đ nh đ t o u ki n thu n l i cho vi c bồi th ng tổn th t, tránh tr c l i b o hi m Đi u nƠy đ m b o cân l i ích c bên b o hi m vƠ bên đ c b o hi m Khi bên b o hi m ch p nh n h p đồng b o hi m bên b o hi m tự nh n th y trách nhi m đ m b o an toƠn cho đ i t ng b o hi m, doanh nghi p b o hi m có trách nhi m yêu c u h nông dân áp d ng bi n pháp phòng trừ rủi ro Vì th , doanh nghi p nên cung c p h th ng, công c nh trang b ki n thức v kĩ thu t cho h nông dân Năm là, hình thành trì h th ng đ i lý, môi gi i phân ph i d ch v b o hi m m t cách r ng rãi M t hình thức m r ng th tr đ ng b o hi m c doanh nghi p b o hi m a chu ng hi n lƠ liên k t v i h th ng ngơn hƠng đ hình thành mơ hình tài b o hi m-ngân hàng Mơ hình có th giúp doanh nghi p t n d ng đ c th tr ng nhóm khách hàng truy n th ng ngân hàng b i tổ chức, cá nhân có th đ c vay v n n u họ cam k t tham gia kí k t h p đồng b o hi m M t s ngơn hƠng th b o hi m h ng đ c doanh nghi p ng t i h p tác lƠ Ngơn hƠng sách xư h i, Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn 3.2.2.3 Nâng cao nhận thức người dân Nh đư đ c nh n m nh ph n khó khăn q trình tri n khai BHNN t i Vi t Nam, ph n l n h s n xu t nông nghi p Vi t Nam ch a áp d ng BHNN, m t ph n thi u hi u bi t, thơng tin, m t ph n th sách, s n phẩm d ch v nƠy Đ BHNN tr thành cơng c đ i phó v i rủi ro, tổn th t phổ bi n ho t đ ng s n xu t nông nghi p Vi t Nam tr c h t c n thay 83 đổi t duy, cách lƠm l c h u, c hữu s n xu t Ng Nam v i cách s n xu t truy n th ng đ c trì hƠng nghìn năm v i tâm lý ch p nh n tổn th t, m t mát th họ th thi t BHNN Trong m t s tr i nông dân Vi t ng không nh n thức đ c c n ng h p, có nơng dơn đư thay đổi t duy, cách lƠm vƠ tham gia BHNN nh ng th i gian đ u tham gia họ khơng gặp c l i ích lâu dài nên UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo rủi ro gì, sang năm ti p theo ti c ti n khơng nh n th y đ họ ch m dứt h p đồng Do đó, c n đẩy m nh cơng tác tun truy n, phổ bi n ki n thức đ d n thay đổi nh n thức, đ nh ki n đ i v i BHNN, ph i giúp ng i nông dân c m th y c n thi t tham gia BHNN Trong b i c nh n n kinh t th tr tham gia BHNN đ c xem nh lƠ quy n l i vƠ nghĩa v ng tham gia b o hi m họ có l i ích đ ng, vi c i nơng dân b i c đ m b o kh tƠi tr c rủi ro s n xu t, họ có nghĩa v đ phát tri n m t lo i hình kinh doanh m i h th ng ngành kinh t Chính phủ, B Ban ngành liên quan có th thực hi n vi c nƠy thơng qua ch ng trình tuyên truy n xã h i, ph đ i chúng Các cơng ty b o hi m hi m có th t v n, h ng ti n thông tin ng d n h nông dân chọn lựa gói b o hi m phù h p v mức phí, u ki n h p đồng, đủ đ đ m b o an tồn tài gặp rủi ro tiêu cực Những từ ngữ chuyên mơn nên đ c gi i thích cặn k , th u đáo tránh gian l n, lừa d i, n u thực hi n đ hƠnh đ ng trên, chắn BHNN s có đ c tin t ng từ ng c i nông dân 3.2.2.4 Đề xu t lộ trình áp dụng b o hiểm số thời tiết vào hoạt độngBHNN Việt Nam Nh đư đ c phơn tích ch ng 2, m t thành cơng BHNN n Đ lƠ áp d ng thành cơng lo i hình b o hi m ch s th i ti t nơng nghi p Vi n Chính sách Chi n l c Phát tri n nông nghi p nông thôn, B NN&PTNN đư đ a đ xu t áp d ng b o hi m ch s th i ti t vào s n xu t nông nghi p thông qua kinh nghi m học h i từ qu c gia Đ B o hi m ch s đ c bi t đ n nh lƠ lo i hình b o hi m b o hi m m t lo i rủi ro th i ti t đặc thù có nh h nơng nghi p nh l n ng trức ti p m nh m đ n ho t đ ng s n xu t ng m a, nhi t đ , đ ẩm, Sự thay đổi giá tr ch s th i ti t s ph n nh thay đổi s n l ng mà h nơng dân có th nh n đ thu ho ch Vì th ch s có th y mức đ tổn th t bên đ c sau c b o hi m
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP ẤN ĐỘ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM, BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP ẤN ĐỘ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay