MỘT SÔ VẤN ĐÊ PHÁP LÝ VỀ HỦY PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

87 1 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 16:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ *** UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế đới ngoại MỢT SỚ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HỦY PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU Họ và tên sinh viên : Trần Thị Khánh Linh Mã sinh viên : 1111110144 Lớp : Anh 10 – Khối KT Khóa : 50 Người hướng dẫn khoa học : Th.S Đinh Khương Duy Hà Nội, tháng năm 2015 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VÀ HỦY PHÁN UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm, đặc điểm và phân loại trọng tài thương mại……………………4 1.1.1 Khái niệm trọng tài thương mại 1.1.2 Đặc điểm của trọng tài thương mại 1.1.3 Phân loại trọng tài thương mại 1.1.4 Ưu nhược điểm của phương thức trọng tài 1.2 Phán quyết của trọng tài thương mại……………………………………….11 1.2.1 Khái niệm phán quyết của trọng tài thương mại 11 1.2.2 Đặc điểm phán quyết của trọng tài thương mại 11 1.2.3 Công nhận và thực thi phán quyết của trọng tài thương mại 12 1.3 Hủy phán quyết của trọng tài thương mại………………………………….14 1.3.1 Khái niệm hủy phán quyết của trọng tài thương mại .14 1.3.2 Tác động của hủy phán quyết trọng tài thương mại .15 1.3.3 Vấn đề pháp luật về hủy phán quyết của trọng tài thương mại tại một số quốc gia điển hình .20 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HỦY PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 25 2.1 Tổng quan về trọng tài thương mại tại Việt Nam………………………….25 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển trọng tài thương mại tại Việt Nam………………………………………………………………………… 25 2.1.2 Một số hoạt động của trọng tài thương mại tại Việt Nam 27 2.2 Quy định của pháp luật Việt Nam về hủy phán quyết của trọng tài thương mại…………………………………………………………………………………31 2.2.1 Căn cứ hủy phán quyết trọng tài .32 2.2.2 Nghĩa vụ chứng minh 41 2.2.3 Thời hạn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài .41 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 2.2.4 Tòa án có thẩm quyền đối với phán quyết trọng tài 43 2.2.5 Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài 43 2.2.6 Tòa án xem xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài 44 2.3 Thực trạng hủy phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam……………………………………………………………………………… 48 2.3.1 Tình hình hủy phán quyết trọng tài thương mại tại Việt Nam 48 2.3.2 Một số trường hợp yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thương mại tại Việt Nam .50 2.4 Đánh giá quy định của pháp luật Việt Nam về hủy phán quyết của trọng tài thương mại hiện nay………………………………………………………… 56 2.4.1 Một số ưu điểm 56 2.4.2 Một số hạn chế và nguyên nhân 57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐỂ VẬN DỤNG HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT VỀ HỦY PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 59 3.1 Xu hướng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại tại Việt Nam thời gian tới……………………………………………………………… 59 3.2 Xu hướng hủy phán quyết trọng tài thương mại của Việt Nam tuyên với các giao dịch xuất nhập khẩu những năm tới……………………………61 3.3 Một số đề xuất để vận dụng hiệu quả pháp luật về hủy phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam………………………………………………64 3.3.1 Đề xuất cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu .64 3.3.2 Đề xuất đối với các trung tâm trọng tài 70 3.3.3 Đề xuất đối với các quan Nhà nước .71 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt CIETAC China International Economic and Trade Arbitration Commission Hội đồng Trọng tài Kinh tế và Thương mại quốc tế Trung Quốc SIAC Singapore International Arbitration Center Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore TAND - Tòa án nhân dân Th.S - Thạc sĩ TP - Thành phố TTTM - Trọng tài thương mại VIAC Vietnam International Arbitration Center Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Ký hiệu DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tỷ lệ tranh chấp có yếu tố nước ngoài tại VIAC 30 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Biểu đồ 2.1 Số vụ tranh chấp tại VIAC từ 1993 đến 2014 30 Biểu đồ 2.2 Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài giai đoạn 2003-2013 49 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ hủy phán quyết trọng tài giai đoạn 2003-2014 49 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, giao dịch thương mại quốc tế ngày càng được mở rộng và phát triển Các doanh nghiệp và ngoài nước tích cực giao thương, mở rộng sản xuất, mua bán, tiến hành các hoạt động giao dịch thương mại với Trong quá trình đó, việc phát sinh tranh chấp UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo vẫn thường xuyên xảy và một những vấn đề đáng lo ngại Tranh chấp thương mại hiện có xu hướng gia tăng cùng với sự phức tạp ngày càng cao Kèm theo đó là sự tăng lên về nhu cầu giải quyết tranh chấp thương mại của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Một những phương pháp giải quyết tranh chấp hoạt động thương mại là sử dụng trọng tài thương mại Phương thức này được thế giới ưa chuộng vì nhiều lợi ích mà nó mang lại tự thỏa thuận, thủ tục nhanh gọn, thông tin tranh chấp được giữ kín, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp Vì vậy, việc lựa chọn trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp các hợp đồng thương mại quốc tế có xu thế gia tăng Tuy nhiên, tranh chấp thương mại bằng trọng tài cũng có nhiều vấn đề bất cập Mặc dù phán quyết của trọng tài có giá trị chung thẩm, vẫn có thể bị xem xét lại bởi tòa án có thẩm quyền có đơn yêu cầu, khiến cho các doanh nghiệp chưa thể yên tâm Thời gian qua, việc thụ lý và giải quyết đơn yêu cầu hủy phán quyết của trọng tài thương mại tại tòa án ở Việt Nam tăng rõ rệt Số trường hợp tòa án hủy phán quyết của trọng tài nước cũng không công nhận quyết định của trọng tài nước ngoài cũng tăng lên Điều này khiến cho các doanh nghiệp ngần ngại lựa chọn trọng tài, làm giảm uy tín và ảnh hưởng đến hoạt động của hội đồng trọng tài, giảm sự hấp dẫn của môi trường kinh doanh tại Việt Nam Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại hiện cũng có nhiều chuyển biến Điển hình là sự đời của Luật trọng tài thương mại thay thế Pháp lệnh trọng tài thương mại trước Đây là một những thành công việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về trọng tài thương mại của Nhà nước Những quy định của Luật trọng tài thương mại về hủy phán quyết trọng tài có nhiều thay đổi tích cực hơn, mặc dù vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định Ngoài Luật trọng tài thương mại, Việt Nam còn có một số bộ luật và các văn bản có liên quan đến trọng tài thương mại Luật thương mại, Bộ Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Luật thi hành án dân sự, Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP của Tòa án Nhân dân Tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định Luật tài thương mại Bên cạnh đó, Việt Nam cũng kí kết và tham gia các điều ước quốc tế khác về trọng tài Công ước New York về công nhận và cho thi UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo hành các quyết định của trọng tài nước ngoài, trở thành thành viên của Tòa án Trọng tài thường trực, các Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, thương mại, Hiệp định khún khích bảo hợ đầu tư, Hiệp định Thương mại tự Hiện nay, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam vẫn chưa hiểu biết nhiều về phương thức trọng tài cũng chưa nắm rõ luật pháp về vấn đề hủy phán quyết của trọng tài thương mại, khiến cho nhiều phán quyết bị hủy với lý chưa thuyết phục Điều này gây thiệt hại cho các doanh nghiệp tốn kém thời gian, chi phí quá trình xem xét đơn hủy phán quyết trọng tài Bởi vậy, để giúp các doanh nghiệp cho sự lựa chọn tốt giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, khóa luận quyết định chọn đề tài: “Một số vấn đề pháp lý về hủy phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam và khuyến nghị cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu” làm nội dung nghiên cứu Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của khóa luận là đề xuất những giải pháp áp dụng hiệu quả pháp luật về hủy phán quyết của trọng tài thương mại để bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam Để thực hiện được mục đích này, khóa luận sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất là tìm hiểu tổng quan về trọng tài thương mại và hủy phán quyết của trọng tài thương mại sở lý luận Thứ hai là nghiên cứu pháp luật Việt Nam về vấn đề hủy phán quyết trọng tài thương mại, đánh giá các ưu điểm đạt được và hạn chế còn tồn tại Đồng thời phân tích thực trạng hoạt động trọng tài và hủy phán quyết trọng tài thương mại tại Việt Nam nhằm tìm hiểu sự áp dụng về luật pháp của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hiện Thứ ba, đề xuất một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp để áp dụng hiệu quả những quy định của luật pháp Việt Nam nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các quy định của pháp luật Việt Nam về hủy phán quyết của trọng tài thương mại Phạm vi nghiên cứu:  Không gian: các tranh chấp liên quan tới Việt Nam và có phán quyết của  UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo trọng tài được tuyên lãnh thổ Việt Nam Thời gian: chủ yếu khoảng thời gian từ năm 2003 cho đến năm 2014 Khóa luận chủ yếu đề cập đến những quy định về hủy phán quyết của trọng tài thương mại Luật trọng tài thương mại và Nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật trọng tài thương mại Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện các mục tiêu trên, khóa luận sẽ sử dụng và kết hợp các phương pháp: phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết, phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết, phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm, phương pháp lịch sử, phương pháp chuyên gia và điển hình là phương pháp so sánh luật học Ngoài ra, khóa luận nghiên cứu dựa các nguồn thông tin thứ cấp thu thập được qua các giáo trình, sách báo tham khảo và các tài liệu các phương tiện thông tin điện tử Kết cấu của khóa luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của khóa luận bao gồm chương sau đây: Chương 1: Khái quát về trọng tài thương mại và hủy phán quyết của trọng tài thương mại Chương 2: Một số vấn đề pháp lý về hủy phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam Chương 3: Một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để vận dụng hiệu quả pháp luật về hủy phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam Người viết xin chân thành cảm ơn Th.S Đinh Khương Duy, người trực tiếp hướng dẫn tận tình, cùng các giảng viên trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội giúp đỡ để khóa luận này có thể được hoàn thành CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VÀ HỦY PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm, đặc điểm và phân loại trọng tài thương mại 1.1.1 Khái niệm trọng tài thương mại Trọng tài thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp thương mại xuất hiện từ lâu thế giới Khái niệm trọng tài thương mại theo đó cũng UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo được đề cập nhiều các văn bản pháp luật quốc tế và các tài liệu về trọng tài thương mại Cho đến hiện nay, có rất nhiều khái niệm được đưa từ nhiều góc độ khác nhau, từ đó dẫn tới nhiều cách hiểu khác về trọng tài thương mại Okezie Chukwumerije (1994) cho rằng: Trọng tài là một chế giải quyết tranh chấp giữa các bên với nhau, được thực hiện thông qua một cá nhân các bên lựa chọn hoặc bởi việc dựa những thủ tục hay những tổ chức nhất định được lựa chọn bởi chính các bên Theo đó, khái niệm trọng tài được hiểu là một cá nhân hoặc một tổ chức nhất định được lựa chọn bởi các bên tham gia tranh chấp để giải quyết vấn đề phát sinh Khái niệm này được đưa mang ý nghĩa giải thích về mặt hình thức của trọng tài chứ chưa thực sự sâu vào ý nghĩa và đặc điểm của trọng tài thương mại James và Nicholas (1996) viết rằng: Trọng tài được coi là một tiến trình tư được mở theo sự thỏa thuận của các bên nhằm giải quyết một tranh chấp tồn tại hoặc có thể sẽ phát sinh bởi một hội đồng trọng tài gồm một hoặc nhiều trọng tài viên Khái niệm này có đề cập đến trọng tài là quá trình giải quyết tranh chấp tư nhân, tức là tự các cá nhân thống nhất với lập hội đồng trọng tài gồm một hay nhiều trọng tài viên, nhằm giải quyết tranh chấp tồn tại hoặc có thể sẽ phát sinh sau đó So với quan điểm trước đây, có thể nhận thấy khái niệm trọng tài được mở rộng về mặt tổ chức và cách thức hoạt động của trọng tài Ngày nay, trọng tài ngày càng được các doanh nghiệp thế giới ưa chuộng Các tổ chức trọng tài cũng phát triển mạnh mẽ theo thời gian Khái niệm trọng tài cũng được mở rộng Theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, có thể nhận thấy trọng tài được coi một bên thứ ba ngoài Nhà nước để giải quyết tranh chấp thương mại phát sinh giữa các bên, được thành lập bởi sự thỏa thuận bởi các bên với cấu là một hội đồng trọng tài bao gồm một hay nhiều trọng tài viên Tuy 67 chỉ tổ chức cung cấp các công việc hành chính và các hỗ trợ khác Các bên tranh chấp sẽ có quyền lựa chọn Trọng tài viên, người sẽ là thành viên của Hội đồng trọng tài Chủ động lựa chọn trọng tài viên sẽ làm giảm nguy phán quyết trọng tài bị hủy bởi vấn đề đạo đức của trọng tài viên Doanh nghiệp nên lựa chọn trọng tài viên có uy tín, minh bạch giải quyết tranh chấp và có nghiệp vụ chuyên môn cao Để thực hiện điều này cần dựa vào kiến thức chuyên môn và uy tín UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo việc giải quyết các vụ tranh chấp trước đó của trọng tài viên Ngoài doanh nghiệp có thể tham khảo ý kiến từ phía luật sư cho vấn đề này Tuy nhiên việc lựa chọn trọng tài viên phải đảm bảo phù hợp với thỏa thuận của cả hai bên Xác định thẩm quyền của Hội đồng trọng tài vấn đề tranh chấp Việc thỏa thuận về vấn đề thẩm quyền thường xảy sau có tranh chấp Đây là một những lưu ý trước đưa tranh chấp giải quyết bằng trọng tài thương mại Trước hết phải xác định rõ nội dung tranh chấp có thuộc thẩm quyền của trọng tài theo quy định tại Điều Luật TTTM hay không Thông thường các hoạt động thương mại đều nằm thẩm quyền giải quyết của trọng tài Tuy nhiên điều quan trọng là các doanh nghiệp có quyền thỏa thuận về thẩm quyền trọng tài tranh chấp, tức là các bên chỉ thỏa thuận đưa trọng tài xét xử một vấn đề nào đó được thể hiện rõ thỏa thuận trọng tài Đây là vấn đề các doanh nghiệp hết sức lưu ý, bởi xác định rõ thẩm quyền trọng tài tranh chấp sẽ tránh được việc Hội đồng trọng tài giải quyết những nội dung không phù hợp, gây việc đối tác làm đơn xin hủy phán quyết trọng tài Để thực hiện điều này cần phải có sự thống nhất của cả hai bên và cần được xác lập bằng văn bản lựa chọn Hội đồng trọng tài Chủ động lựa chọn ngôn ngữ trọng tài Ngôn ngữ tố tụng trọng tài được thỏa thuận giữa các bên Nếu tranh chấp có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên có quyền lựa chọn ngôn ngữ trọng tài khác với tiếng Việt Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, Hội đồng trọng tài sẽ quyết định ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ sử dụng tố tụng trọng tài (Điều 10 Luật TTTM) Tuy nhiên, chủ động lựa chọn ngôn ngữ tố tụng tài sẽ giúp các doanh nghiệp tránh được những mâu thuẫn về ngôn ngữ và chủ động quá trình tố tụng Hơn nữa, doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian và chi phí để dịch và 68 hợp pháp hóa tài liệu Đồng thời phán quyết trọng tài sẽ không có nguy bị hủy sử dụng sai ngôn ngữ Việc lựa chọn ngôn ngữ cần được thống nhất giữa các bên và thông báo cho Hội đồng trọng tài Tìm hiểu về các trung tâm trọng tài và Hội đồng trọng tài cũng một số thỏa thuận về tố tụng trọng tài tranh chấp là việc làm cần thiết của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tranh chấp xảy Tuy nhiên, để thực hiện những điều UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo này, các doanh nghiệp nên thông qua một bên luật sư có uy tín để tìm hiểu chính xác cũng có những lời khuyên tối ưu từ phía luật sư Chuyên môn và nghiệp vụ của luật sư thường tốt các cá nhân của doanh nghiệp vấn đề tố tụng Bởi vậy để tránh trường hợp hủy phán quyết trọng tài, các đơn vị nên chú ý từ tố tụng trọng tài với sự giúp đỡ của luật sư Thực hiện tìm hiểu và chủ động các bước thỏa thuận thành lập Hội đồng trọng tài và thủ tục tố tụng sẽ hạn chế được phần nào hủy phán quyết trọng tài Doanh nghiệp sẽ tránh được một số lỗi tố tụng ngôn ngữ, quy tắc tố tụng, đồng thời Hội đồng trọng tài sẽ có sở thực thi phán quyết của mình Điều này có lợi cho các doanh nghiệp và cả Hội đồng trọng tài 3.3.1.3 Kiểm tra các chứng cứ tại Phiên họp giải quyết tranh chấp Các chứng cứ thường được đưa tại các Phiên họp giải quyết tranh chấp Nếu chứng cứ các bên đưa là giả mạo và ảnh hưởng lớn đến phán quyết trọng tài thì phán quyết đó có thể bị hủy Tuy nhiên để chứng minh chứng cứ là giả mạo hoặc đưa những tài liệu liên quan hỗ trợ cho việc giải quyết tranh chấp, các bên cần cung cấp thông tin tại phiên họp của Hội đồng trọng tài Tùy vào tính chất và tình hình của vụ tranh chấp, có thể có nhiều phiên họp được diễn Nếu các bên không còn tài liệu hoặc chứng cứ có liên quan nào để cung cấp, Hội đồng trọng tài sẽ tuyên bố phiên họp đó là phiên họp cuối cùng và đưa phán quyết về vụ tranh chấp Như vậy, nếu doanh nghiệp bổ sung tài liệu sau phiên họp cuối cùng, Hội đồng trọng tài sẽ không có nghĩa vụ xem xét chúng và từ đó cần phải xem xét đến viẹc gửi đơn yêu cầu hủy phán quyết Theo đó, các doanh nghiệp cần lập danh sách các tài liệu cần đưa tại phiên họp của Hội đồng trọng tài và kiểm tra kĩ lưỡng trước phiên họp được diễn Mặt khác, sau mỗi phiên họp, các doanh nghiệp cần khẩn trương kiểm tra chứng cứ 69 của phía đối tác đưa Nếu có dấu hiệu rằng chứng cứ là giả mạo cần thu thập thông tin để tố cáo đối tác phiên họp tiếp theo Trong việc này các doanh nghiệp cần chủ động hợp tác với luật sư để tiết kiệm thời gian, hạn chế việc phải gửi đơn yêu cầu hủy phán quyết sau này Việc kiểm tra chặt chẽ danh sách tài liệu liên quan và các chứng cứ đưa của phía bên sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo được quyền lợi tố tụng trọng tài, UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo hạn chế việc phán quyết trọng tài bị hủy Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian và cả chi phí cho các phiên họp của Hội đồng trọng tài Nếu các đơn vị này đều thực hiện đúng quy trình và kiểm tra cẩn thận thì sẽ giảm được tỷ lệ phán quyết trọng tài bị hủy bởi tòa án 3.3.1.4 Kiểm tra phán quyết của Hội đồng trọng tài sau tranh chấp được giải quyết Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mặc dù thực hiện đúng trình tự tố tụng trọng tài, cung cấp các chứng cứ xác thực, nhiên phán quyết trọng tài được đưa có thể vẫn còn nhiều thiếu sót và không phù hợp đối với các quy định của pháp luật Điều đó cho thấy Hội đồng trọng tài có sai sót quá trình tố tụng Trong trường hợp này hủy phán quyết trọng tài sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp Tuy nhiên để thực hiện quyền lợi này, doanh nghiệp cần kiểm tra phán quyết của Hội đồng trọng tài có hợp pháp về mặt hình thức và nội dung hay không Nếu có xảy sai sót thi doanh nghiệp cần tìm hiểu lý và chứng cứ chứng minh sự sai sót của Hội đồng trọng tài Theo đó gửi đơn lên tòa án có thẩm quyền yêu cầu xem xét lại quyết định của trọng tài thương mại Để thực hiện được điều này, các cá nhân đứng đầu doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải kết hợp với luật sư và Hội đồng trọng tài, đối chiếu với luật pháp các trình tự tố tụng cũng các cứ có thể hủy phán quyết trọng tài Tìm và lưu trữ những chứng cứ có liên quan chứng minh sai sót của trọng tài quá trình tố tụng Sau đó, doanh nghiệp cần gửi đơn lên tòa án cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương tại nơi phán quyết trọng tài được tuyên và thực hiện các yêu cầu của tòa án quá trình xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài Kiểm tra phán quyết của trọng tài sau tranh chấp được giải quyết sẽ giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tận dụng được quyền lợi về yêu cầu hủy phán 70 quyết trọng tài quy định của pháp luật để có được sự công bằng tranh chấp, giúp nâng cao lợi ích đạt được của các doanh nghiệp Nếu sự sai sót thuộc về Hội đồng trọng tài, các doanh nghiệp có được hội để đảm bảo tính chính xác của phán quyết cũng kết quả giải quyết tranh chấp 3.3.2 Đề xuất đối với các trung tâm trọng tài Để có thể áp dụng tốt các quy định của pháp luật về trọng tài thương mại, UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo các trung tâm trọng tài cần phải nỗ lực nữa việc xây dựng và phát triển thương hiệu của mình, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp Việt Nam Theo đó, có một số giải pháp có thể giúp đỡ các trung tâm trọng tài đạt được điều này Thứ nhất, chủ động và tích cực việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn của các trọng tài viên là việc làm cần thiết Trung tâm trọng tài có thể thường xuyên mở các hội thảo bàn luận về những vấn đề của luật pháp và những vấn đề bất cập quá trình giải quyết tranh chấp, trao đổi kinh nghiệm giữa các trọng tài viên, đặc biệt là với các trọng tài viên nước ngoài Ngoài ra, việc chú trọng mở rộng danh sách trọng tài viên, thu hút các chuyên gia uy tín cũng là vấn đề cần được quan tâm Trình độ nghiệp vụ của các trọng tài viên được nâng cao sẽ khiến chất lượng dịch vụ trọng tài tăng lên, giải quyết được các tranh chấp thỏa mãn nhu cầu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Điều này giúp làm tăng khả giải quyết của các trung tâm trọng tài, đảm bảo về chất lượng của các phán quyết trọng tài Thứ hai, các trung tâm trọng tài cần tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp vấn đề tố tụng trọng tài các quy tắc tố tụng, những điều cần biết về tố tụng và những việc cần làm cho doanh nghiệp Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện cho doanh nghiệp sẽ giúp tranh chấp được giải quyết nhanh gọn đúng quy trình, hạn chế sai sót quá trình tố tụng Thêm vào đó, trung tâm trọng tài cần có những lời khuyên, thực hiện phổ biến luật pháp nhằm tăng hiểu biết cho các doanh nghiệp nước Phương pháp này sẽ giúp gắn kết trọng tài với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu biết thêm về trọng tài và tố tụng trọng tài, đồng thời tăng chất lượng giải quyết tranh chấp tại các trung tâm trọng tài Thứ ba, cần có chương trình xúc tiến quảng bá trung tâm, chủ động học hỏi các trung tâm trọng tài nước ngoài khu vực Trung tâm trọng tài hiện thực chất là tổ chức tư nhân, vì vậy để có thể nâng cao vị thế của trung tâm, việc giới 71 thiệu những ưu điểm của trung tâm các phương tiện truyền thông là một những việc làm cần thiết Thường xuyên đăng tải tin tức tạp chí, website và các phương tiện khác, nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp và quảng bá những ưu điểm của trung tâm sẽ giúp các trung tâm sâu vào các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động tối ưu Sự nỗ lực của các trung tâm trọng tài sẽ tăng cường hoạt động của các trung UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo tâm này cả về số lượng cũng chất lượng, làm cho các doanh nghiệp biết đến trọng tài và tin tưởng vào phương thức giải quyết tranh chấp này nhiều Đồng thời các trung tâm trọng tài viên nâng cao được kiến thức chuyên môn của mình, hiểu biết và nắm vững luật pháp về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và áp dụng một cách tối ưu 3.3.3 Đề xuất đối với các quan Nhà nước Nhà nước là quan có quyền lực tối cao tất cả mọi lĩnh vực Trọng tài nước chỉ có thể phát triển được nếu có sự hỗ trợ cho Nhà nước Bởi vậy, vai trò của những quan đứng đầu rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các trung tâm trọng tài và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Trong thời gian vừa qua, Chính phủ và Tòa án Nhân dân Tối cao có những văn bản pháp luật nhằm hoàn thiện và phát triển trọng tài thương mại tại Việt Nam Tuy nhiên kết quả đạt được nằm ngoài mong đợi của các doanh nghiệp và trung tâm trọng tài Do đó, Nhà nước cần có những chính sách tích cực nữa để thúc đẩy sự phát triển của trọng tài thương mại nước và hạn chế hủy phán quyết trọng tài thương mại 3.3.2.1 Nâng cao và hoàn thiện khung pháp lý về trọng tài và hủy phán quyết trọng tài Pháp luật Việt Nam hiện về trọng tài thương mại và hủy phán quyết trọng tài vẫn còn nhiều thiếu sót, dẫn tới việc số lượng phán quyết bị hủy tăng lên đáng kể Để hạn chế điều này, Nhà nước cần hoàn thiện nữa về pháp luật trọng tài thương mại Trước hết, cần khắc phục những hạn chế còn tồn tại Luật TTTM hiện Xác định cụ thể và có thể mở rộng thẩm quyền của trọng tài thương mại Hiện nay, Luật TTTM quy định rằng thẩm quyền của trọng tài liên quan đến hoạt động thương mại Tuy nhiên khái niệm hoạt động thương mại lại không được quy định cụ 72 thể Pháp lệnh trọng tài thương mại Điều này là một thiếu sót của Luật TTTM Hơn nữa, để hoạt động trọng tài có thể phát triển mạnh ở nước ta, Nhà nước nên mở rộng thẩm quyền của trọng tài thương mại, tránh những trường hợp doanh nghiệp bị thua thiệt trọng tài nước không đủ thẩm quyền xét xử những chi tiết nước ngoài Cụ thể, có thể mở rộng thẩm quyền trọng tài ngoài hoạt động thương mại sinh lời, chẳng hạn các tranh chấp dân sự, lao động nếu giữa các bên có thỏa UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo thuận bằng văn bản đều có thể thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài Thẩm quyền trọng tài được quy định cụ thể sẽ giúp đỡ cho các trung tâm trọng tài có khả thụ lý chính xác các vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, giảm khả phán quyết bị hủy bởi tranh chấp không thuộc thẩm quyền của trọng tài Ngoài ra, thẩm quyền trọng tài được mở rộng thêm sẽ làm tăng số vụ tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài, giảm sự quá tải cho hệ thống tòa án, qua đó làm nâng cao chất lượng hoạt động giải quyết tranh chấp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết ở tòa án, giảm số lượng vụ việc phúc thẩm Đồng thời, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian, và chi phí cho các kháng cáo bởi phán quyết của trọng tài có giá trị chung thẩm Hạn chế phạm vi hủy phán quyết trọng tài thương mại Căn cứ hủy phán quyết trọng tài được quy định trọng Luật TTTM vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng “trái với các quy định của luật này”, “trái với các nguyên tắc bản của pháp luật Việt Nam” Nhưng quy định này đều mang tính chung chung và cần được Nhà nước làm rõ để hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại Cần quy định rõ thêm khái niệm “nguyên tắc bản” bởi theo hệ thống pháp luật Việt Nam thì có khá nhiều nguyên tắc và hầu các nguyên tắc đều mang tính bản Căn cứ hủy quyết định của trọng tài được quy định rõ sẽ làm giảm khả phán quyết trọng tài bị hủy bởi những lý không thỏa đáng Nhờ đó giảm được các chi phí và thiệt hại phát sinh tại tòa án cho các doanh nghiệp, đồng thời giảm tải cho tòa án phải giải quyết thêm các đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thương mại Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể tin tưởng vào luật pháp và Hội đồng trọng tài, thúc đẩy sự phát triển của trọng tài thương mại Để thực hiện được những đề xuất trên, Nhà nước có thể mở các Hội thảo để tham khảo ý kiến đóng góp của các Trung tâm trọng tài và các trọng tài viên, các 73 doanh nghiệp và ngoài nước, các quan ban ngành hệ thống xét xử Ngoài ra, chưng cầu ý kiến của nhân dân và phía luật sư cũng là một cách giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật hiệu quả bởi Nhà nước là quan ban hành luật pháp, thực thi pháp luật là nhân dân, nên những vướng mắc về luật pháp người đầu tiên phát hiện sẽ là người dân Thêm vào đó, việc tham khảo hệ thống pháp luật về trọng tài thương mại của các nước thế giới cũng là việc cần thiết bối cảnh hội nhập UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo kinh tế quốc tế hiện Dựa vào những nét tương đồng của Việt Nam và các nước khác để chắt lọc những điểm mới quy định pháp luật của nước ngoài về trọng tài và bổ sung cho pháp luật nước ta Nhờ đó thúc đẩy trọng tài và doanh nghiệp thương mại phát triển mạnh mẽ 3.3.2.2 Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việc đời Luật TTTM của Nhà nước là một thành công lớn về pháp luật trọng tài tại Việt Nam Tuy nhiên, vẫn chỉ là một bước khởi đầu bởi việc chuyển tải thành công pháp luật vào cuộc sống là một nhiệm vụ không dễ dàng Điều này còn phụ thuộc vào hiểu biết và niềm tin của các doanh nghiệp đối với hoạt động trọng tài thương mại Vì vậy, nâng cao nhận thức của giới doanh nhân là một việc làm thiết thực, đặc biệt hiện trọng tài tại Việt Nam vẫn chưa được các doanh nghiệp sự dụng rộng rãi và phổ biến Có nhiều cách thức khác có thể nâng cao nhận thức của doanh nghiệp đối với pháp luật về trọng tài và hủy phán quyết trọng tài Thứ nhất, Nhà nước tích cực ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết pháp luật về trọng tài thương mại, sau đó công bố rộng rãi các phương tiện báo chí và truyền thông điện tử, đặc biệt là website của các quan ban ngành có liên quan đến trọng tài Ngoài ra, việc in ấn và phát hành các tài liệu bằng văn bản tới các Hiệp hội của các doanh nghiệp nước cũng là một việc làm thiết thực để phổ biến pháp luật Thứ hai, bồi dưỡng kiến thức giải quyết tranh chấp thương mại trực tiếp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông qua các hội nghị tập huấn về pháp luật Sau đó tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về trọng tài thương mại Thêm vào đó, các quan có thẩm quyền có thể mở các dịch vụ giải đáp thắc mắc bằng văn bản, thư điện tử hoặc điện thoại 74 Mục đích của các phương pháp đó là để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận tới các thông tin pháp luật mới nhất về trọng tài thương mại một cách chính xác, kịp thời và phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp Nhờ đó nâng cao hiểu biết của các doanh nghiệp về trọng tài và có cái nhìn mới hơn, tích cực đối với phương thức giải quyết tranh chấp tối ưu này Đồng thời tạo nên những thuận lợi cho các doanh nghiệp vấn đề giải quyết tranh chấp Tăng cường công tác tuyên UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo truyền, phổ biến pháp luật về trọng tài cũng nâng cao chất lượng dịch vụ chắc chắn sẽ khiến doanh nghiệp hiểu về bản chất và ưu thế của trọng tài thương mại, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của trọng tài nước 3.3.2.3 Tăng cường hỗ trợ các trung tâm trọng tài Trọng tài mặc dù có tính chất tài phán bản chất lại không phải là các quan Nhà nước nên không có quyền lực tối đa đối với các doanh nghiệp vấn đề giải quyết tranh chấp Bởi vậy, sự hỗ trợ của Nhà nước các hoạt động trọng tài và vô cùng cần thiết Bản thân các trung tâm tài là hoạt động theo mục đích tư nhân Do đó, để hoạt động trọng tài có thể phổ biến rộng rãi đối với các doanh nghiệp, Nhà nước cần có những chính sách cụ thể nhằm khuyến khích hoạt động trọng tài nước phát triển, theo kịp với sự phát triển của trọng tài thế giới Việc hỗ trợ của Nhà nước đối với các trung tâm trọng tài có thể thể hiện qua một số đề xuất Chẳng hạn Nhà nước đơn giản hóa các quy định về thủ tục và thành lập Trung tâm trọng tài Việc thành lập các trung tâm này cần được quy định cụ thể về chất lượng trọng tài viên và thủ tục tố tụng Tuy nhiên thủ tục thành lập trung tâm có thể ngắn gọn và nhanh chóng về quy trình, tập trung kiểm tra đảm bảo chất lượng trung tâm Hiện thủ tục đăng kí trung tâm trọng tài gồm ba bước bản: nộp hồ sơ và xét duyệt, cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài và Đăng kí hoạt động của các Trung tâm trọng tài Như vậy các trung tâm này phải trải qua hai quan là Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để có thể đăng kí hoạt động trung tâm Nhà nước có thể giảm thiểu điều này bằng việc gộp hai công đoạn vào một quan giải quyết chính Ngoài ra, Nhà nước có thể ban hành một số chính sách nhằm tăng cường hoạt động trọng tài thương mại nước Bộ Tư pháp có chính sách khen thưởng những trung tâm trọng tài đạt thành tích tốt vòng đến năm Thêm vào đó, 75 Bộ Tư pháp hỗ trợ các trung tâm trọng tài bằng việc quảng bá cho chất lượng dịch vụ trọng tài website và bằng các văn bản Trong đó, Nhà nước có thể những chính sách giảm thuế cho các trung tâm trọng tài, hỗ trợ về mặt trụ sở cho các trung tâm trọng tài mới thời gian đầu thành lập Việc học tập những chính sách hỗ trợ của các nước phát triển thế giới cũng là một vấn đề cần lưu ý để có thể giúp đỡ cho sự phát triển của trọng tài nước nhà UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Một số giải pháp có khả tác động đến hoạt động trọng tài nước theo hướng tích cực Theo đó, số lượng các trung tâm trọng tài có thể tăng lên, mở rộng quy mô trọng tài nước Các doanh nghiệp hiểu biết thêm về hoạt động trọng tài đồng thời lựa chọn trọng tài nhiều xảy tranh chấp thương mại Các trung tâm trọng tài tăng cường chất lượng dịch vụ và quảng bá, số lượng vụ việc được giải quyết bằng trọng tài tăng lên Tuy nhiên để thực hiện được điều đó, chi phí của Nhà nước dành cho hoạt động trọng tài sẽ tăng lên, Ngân sách nước ta vẫn còn yếu Mặc dù vậy, xét thấy lợi ích đạt được so với chi phí bỏ là nhiều hơn, đồng thời hoạt động trọng tài nước phát triển sẽ đem lại nguồn thuế cho Nhà nước nhiều so với tòa án 76 KẾT LUẬN Hiện nay, nhu cầu giải quyết tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng tăng lên Trong đó phương thức trọng tài thương mại dần được phổ biến và sử dụng rộng rãi Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại cũng hoàn thiện với sự đời của Luật Trọng tài thương mại và Nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật trọng tài thương mại UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Tuy nhiên, một những vấn đề đáng lo ngại đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu là hủy phán quyết của trọng tài thương mại Phán quyết của trọng tài thương mại bị hủy gây nhiều thiệt hại đối với doanh nghiệp và ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của trọng tài nước Vì vậy, với đề tài “Một số vấn đề pháp lý về hủy phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam và khuyến nghị cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu”, khóa luận thực hiện nghiên cứu những quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề hủy phán quyết của trọng tài thương mại, đồng thời đưa các giải pháp khuyến nghị cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm vận dụng những quy định này một cách hiệu quả quá trình giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài Các khái niệm trọng tài thương mại, phán quyết và hủy phán quyết của trọng tài thương mại được làm rõ Theo đó trọng tài thương mại được hiểu là một bên thứ ba độc lập nhằm giải quyết tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại sở tự nguyện của hai bên và có ràng buộc pháp lý đối với mỗi bên Phán quyết của trọng tài thương mại là quyết định cuối cùng của Hội đồng trọng tài quá trình giải quyết tranh chấp và hủy phán quyết trọng tài là tòa án không công nhận giá trị pháp lý của phán quyết đó Đồng thời, khóa luận chỉ được những đặc điểm, hình thức của trọng tài thương mại và phán quyết của trọng tài thương mại, tác động của việc hủy phán quyết trọng tài thương mại đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng Nhà nước và các trung tâm trọng tài tại Việt Nam Vấn đề pháp lý về hủy phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam Luật trọng tài thương mại được làm rõ và chỉ những điểm mới luật quy định chặt chẽ về thỏa thuận trọng tài vô hiệu, phân biệt quyết định với phán quyết trọng tài, xác định rõ mối quan hệ giữa tòa án và trọng tài, cho phép Hội đồng trọng tài có hội sửa chữa sai sót Đồng thời khóa luận thấy được những hạn chế 77 trọng luật lệ quy định về hủy phán quyết, hiểu biết của doanh nghiệp về luật pháp cũng hạn chế của các trung tâm trọng tài Ngoài ra, khóa luận còn phân tích thực trạng của hoạt động trọng tài và hủy phán quyết trọng tài thời gian qua tại Việt Nam, đưa những đánh giá xác thực về vấn đề này Thêm vào đó, khóa luận đưa được xu hướng phát triển của hoạt động tài và hủy phán quyết trọng tài thời gian tới, đề xuất được một số giải UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo pháp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng Nhà nước và các trung tâm trọng tài Các giải pháp này giúp cho các doanh nghiệp hiểu biết sâu sắc về pháp luật của Việt Nam về hủy phán quyết trọng tài thương mại, áp dụng hiệu quả và hạn chế được tình trạng hủy phán quyết trọng tài Nhờ vào các nội dung trên, khóa luận hi vọng sẽ cung cấp cho người đọc một cách nhìn tổng quan pháp luật về hủy phán quyết trọng tài thương mại tại Việt Nam Tuy nhiên hạn chế về mặt thời gian và kiến thức chuyên môn, khóa luận vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót nội dung và lập luận Bên cạnh đó, mặc dù hết sức cố gắng thiếu kinh nghiệm về thực tiễn nên những khuyến nghị mà khóa luận đưa có thể chưa đạt được hiệu quả cao cũng mong muốn của các doanh nghiệp Vì vậy, khóa luận mong nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp từ phía người đọc 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT I Văn bản pháp luật Bộ Thông tin và Truyền Thông, ngày 18/12/2014, Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015, Ban hành kèm theo Quyết định số 1920/QĐ-BTTTT Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ngày 28/07/2014, Nghị UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật trọng tài thương mại, số 63/2011/NĐ-CP Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, ngày 20/03/2014, Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định luật trọng tài thương mại, số 01/2014/NQHĐTP Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ngày 15/06/2004, Bộ luật tố tụng dân sự, số 24/2004/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ngày 14/06/2005, Bộ luật dân sự, số 33/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ngày 14/11/2008, Luật thi hành án dân sự, số 26/2008/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ngày 17/06/2010, Luật trọng tài thương mại, sô 54/2010/QH12 Tòa án Nhân dân Tối cao, ngày 13/01/2015, Công văn về việc thi hành pháp luật trọng tài thương mại, số 07/TANDTC-KHXX Tòa án Nhân dân Thành phố Cần Thơ, 2013, Quyết định giải quyết đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, số 01/2013/NĐ.HĐQTT ngày 26/03/2013 10 Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày 25/02/2003, Pháp lệnh về trọng tài thương mại, số 08/2003/PL-UBTVQH11 II Tài liệu khác Chiann Bao, 2013, Công nhận và Thi hành phán quyết Trọng tài nước ngoài ở Khu vực EAP – Thông lệ tốt nhất và Ví dụ Hồng Kông, tham luận tại Hội thảo về việc hủy phán quyết trọng tài, công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, VIAC, ngày 18/10 79 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương, 2013, Trọng tài thương mại và pháp luật về trọng tài thương mại, Đặc sản tuyên truyền pháp luật số 07/2013 Phan Trọng Đạt, 2014, Lời khuyên học kinh nghiệm cho bên tham gia vào tố tụng trọng tài, trình bày tại hội thảo Trọng tài tại Việt Nam: Nắm rõ quy trình phát huy hiệu quả công việc kinh doanh của bạn, Việt UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Nam, ngày 06/06 Phạm Duy Nghĩa, 2014, Tổng quan về Trọng tài Việt Nam, trình bày tại Hội thảo Trọng tài tại Việt Nam: Nắm rõ quy trình phát huy hiệu quả công việc kinh doanh của bạn, Việt Nam, ngày 06/06 Trần Xuân Chi Anh, 2013, Vấn đề áp dụng pháp luật việc công nhận và thi hành quyết định của Trọng tài tại Việt Nam, tham luận tại Hội thảo về việc hủy phán quyết trọng tài, công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, VIAC, ngày 18/10 Vũ Ánh Dương, 2013, Pháp luật về hủy phán quyết trọng tài và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam, tham luận tại Hội thảo về việc hủy phán quyết trọng tài, công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, VIAC, ngày 18/10 Vũ Ánh Dương, 2015, tham luận tại Tọa đàm về hủy phán quyết trọng tài thương mại, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20/01 B TÀI LIỆU TIẾNG ANH I Văn bản pháp luật Arbitration Act of Singapore, 2001, The Statutes of the Republic of Singapore Arbitration Act of United Kingdom, 1996, Parliament of United Kingdom Arbitration Law of China, 1994, President of the Peoples Republic of China International Arbitration Act of Singapore, 1994, The Statutes of the Republic of Singapore The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958, New York II Tài liệu khác CIETAC, 2013, Working Report of 2012 and Working Plan of 2013, Beijing 80 James và Nicholas Glouldv, 1996, International comercial arbitration: A hand book, LLP London - NewYork – HongKong, tr.3 Okezie Chukwumerije, 1994, Choice of law in international comercial arbitration, Quorum Books westport, conecticut law, tr.2 SIAC, 2014, Annual Report, Singapore International Arbitration Center C TÀI LIỆU INTERNET UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Bộ Tư Pháp, 2015, Danh sách các tổ chức trọng tài tại Việt nam, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư Pháp, truy cập ngày 20/4/2015, Đặng Trung Hà, 2009, Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài và những vấn đề đặt bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, truy cập 18/04/2015, Lan Nhi, 2014, Cái giá của rủi ro, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, truy cập ngày 5/5/2014, Lan Nhi, 2014, Tòa Hà Nội bác đơn hủy phán quyết của Vinalines, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, truy cập ngày 05/05/2014, Luật Dương Gia, 2014, Khái quát chung về trọng tài thương mại, truy cập ngày 17/04/2014, Nguyễn Trung Tín, 2014, Về khái niệm công nhận và thi hành quyết định của trọng tài kinh tế, website của Công ty Luật Minh Khuê, truy cập ngày 22/04/2015, VIAC 2014, So sánh các trung tâm khác, Website của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, truy cập ngày 20/04/2015, VIAC, 2014, Số vụ tranh chấp tại VIAC 17 năm từ 1993 đến 2014, Website của Trung Tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, truy cập ngày 20/04/2015, 81 VIAC, 2014, Thống kê tình hình giải quyết tranh chấp năm 2013 tại VIAC, Website của Trung Tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, truy cập ngày 20/04/2015, UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 10 Võ Nhật Thăng, 2014, Bài học đắt giá về thương thảo hợp đồng, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, truy cập ngày 05/05/2014,
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SÔ VẤN ĐÊ PHÁP LÝ VỀ HỦY PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU, MỘT SÔ VẤN ĐÊ PHÁP LÝ VỀ HỦY PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay