Đề số 28 cân bằng của vật rắn có trục quay cố định momen lực

3 201 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 00:30

Chương CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN 28 CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRỤC QUAY MOMEN LỰC SỐ Họ tên học sinh:……………………………………………Trường THPT:……………………………… Câu Đơn vị mômen lực A.m/s B.N m C.kg m D.N kg Câu Mômen lực tác dụng lên vật đại lượng A đặc trưng cho tác dụng làm quay vật lực B.véctơ C.để xác định độ lớn lực tác dụng D.ln giá trị dương Câu Cánh tay đòn lực A.khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt lực B.khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm vật C.khoảng cách từ trục quay đến giá lực D.khoảng cách từ tâm vật đến giá trục quay Câu Lực tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục A.lực giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay cắt trục quay B.lực giá song song với trục quay C.lực giá cắt trục quay D lực giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay khơng cắt trục quay Câu Điều kiện cân chất điểm trục quay cố định gọi A.quy tắc hợp lực đồng quy B.quy tắc hợp lực song song C.quy tắc hình bình hành D.quy tắc mômen lực Câu Hệ hai lực cân ba lực cân chung tính chất A.tổng momen lực B.cùng giá độ lớn C.ngược chiều độ lớn D.đồng phẳng đồng quy Câu Biểu thức mômen lực trục quay F1 F2 F = M= F1d1 = F2 d d1 d M = Fd d A B C D Câu Điền từ cho sẵn vào chỗ trống Muốn cho vật trục quay cố định trạng thái cân bằng, tổng xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải tổng xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ A mômen lực.B hợp lực C trọng lực D phản lực Câu Nhận xét sau Quy tắc mômen lực: A Chỉ dùng cho vật rắn trục cố định B Chỉ dùng cho vật rắn khơng trục cố định C Không dùng cho vật D Dùng cho vật rắn trục cố định không cố định Câu 10 Khi lực tác dụng vào vật rắn, yếu tố sau lực thay đổi mà khơng ảnh hưởng đến tác dụng lực: A độ lớn B chiều C điểm đặt D phương Câu 11 Một lực độ lớn 5,5 N cánh tay đòn 2m Mơmen lực là: A 10 N B 10 Nm C 11N D.11Nm Câu 12 Một lực mơmen với trục quay cố định 10 Nm, khoảng cách từ giá lực đến tâm quay 20cm Độ lớn lực là: A 0.5 (N) B 50 (N) C 200 (N) D 20(N) Câu 13 Một lực độ lớn 10N tác dụng lên vật rắn quay quanh trục cố định, biết khoảng cách từ giá lực đến trục quay 20cm Mômen lực tác dụng lên vật giá trị A.200N.m B.200N/m C.2N.m D.2N/m CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 (Đề số 28) Chương CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN u u r F3 Câu 14 Một cứng AB, dài m, khối lượng khơng đáng kể, trục quay O, hai đầu chịu lực F1 F2 Cho F1 = 50 N ; F2 = 200 N OA = m Đặt vào O B lực F3 hướng lên độ lớn 300 N nằm ngang Hỏi khoảng cáchA OC ? C u r C A m B m.C m D m F1 Câu 15 Thanh AB đồng chất, tiết diện đều, trọng lượng 6N, đầu u u rA tì vào sàn nhà nằm ngang, đầu B giữ lò xo BC, độ F2 B cứng k = 250N/m, theo phương thẳng đứng hình vẽ Độ dãn lò xo cân A A.4,8cm B 1,2cm C 3,6cm D 2,4cm Câu 16 Một bàn đạp trọng lượng khơng đáng kể, quay dễ dàng quanhr trục O nằm ngang α F Một lò xo gắn vào điểm C Người ta tác dụng lên bàn đạp điểm A lực vng góc với bàn đạp độ lớn 20N Bàn đạp trạng thái cân lò xo phương vng góc với OA.Lực lò xo tác dụng lên bàn đạp A C O A.30N B.40N C.20N D.50N Câu 17 Một bàn đạp trọng lượng khơng đáng kể, quay dễ dành quanhr trục O nằm ngang Một lò xo gắn vào F điểm C Người ta tác dụng lên bàn đạp điểm A lực vng góc với bàn đạp độ lớn 20N Bàn đạp trạng thái cân lò xo phương vng góc với OA.Biết lò xo bị ngắn đoạn 8cm so với không bị nén Độ cứng lò xo A.200N/m B.300N/m C 500N/m D.400N/m Câu 18 Một dài l = m, khối lượng m = 1,5 kg Một đầu gắn vào trần nhà nhờ lề, đầu giữ dây treo thẳng đứng.Trọng tâm cách lề đoạn d = 0,4 m Lấy g = 10 m/s2 Lực căng dây A N B N C.4N D N Câur19 Một người nâng gỗ đồng chất, tiết diện đều, trọng lượng P = 200 N Người tác dụng α F lực thẳng đứng lên phía vào đầu gỗ để giữ cho hợp với mặt đất góc Độ lớn lực F A.100N B.86,6N C 50N D 50,6N Câur20 Một người nâng gỗ đồng chất, tiết diện đều, trọng lượng P = 200 N Người tác dụng F lực vào đầu gỗ (vng góc với gỗ hướng lên) để giữ cho hợp với mặt đất góc α = 300 Độ lớn lực F A.86,6N B.100N C.50N D 50,6N B CâuC21 Một đồng chất AB, trọng lượng P1 = 10 N, đầu A gắn với tường lề, đầu B giữ yên nhờ sợi dây nằm ngang buộc vào tường tạiC Một vật trọng lượng P2 = 15 N, treo vào đầu B Cho biết AC = m ; BC = 0,6 m Lực căng dây BD BC D A 15 N ; 15 N B 15 N ; 12 N C 12N; 12 N D 12 N ; 15 N A Câu 22 (CÙNG HÌNH CÂU 21) Một đồng chất AB, trọng lượng P = 10 N, đầu A gắn với tường lề, đầu B giữ yên nhờ sợi dây nằm ngang buộc vào C tường tạiC Một vật trọng lượng P2 = 15 N, treo vào đầu B Cho biết AC = m ; BC = 0,6 m Phản lực tường lên lề độ lớn là: A 23,32 N B 27.73 N C 12 N D 25 N α α CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 (Đề số 28) A B m1 Chương CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN Câu 23 Một đèn khối lượng m 1=4kg treo vào tường nhờ sợi dây nhẹ BC AB đồng chất khối lượng m2=2kg phân bố Thanh gắn vào tường lề A, hệ cân AB nằm ngang hình vẽ, biết α=300 Lấy g=10m/s2 Lực căng dây BC độ lớn là: 40 3(N) A 57,7(N) B 50(N) C D 60(N) Câu 24 (CÙNG HÌNH CÂU 23) Một đèn khối lượng m 1=4kg treo vào tường nhờ sợi dây nhẹ BC AB đồng chất khối lượng m2=2kg phân bố Thanh gắn vào tường lề A, hệ cân AB nằm ngang hình vẽ, biết α=300 Lấy g=10m/s2 Phản lực tường tác dụng lên độ lớn 20 3(N) A 66,53(N) B 25(N) C D 28,75(N) CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 (Đề số 28) ...Chương CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN u u r F3 Câu 14 Một cứng AB, dài m, có khối lượng khơng đáng kể, có trục quay O, hai đầu chịu lực F1 F2 Cho F1 = 50 N ; F2 = 200 N OA = m Đặt vào O B lực. .. tạiC Một vật có trọng lượng P2 = 15 N, treo vào đầu B Cho biết AC = m ; BC = 0,6 m Phản lực tường lên lề có độ lớn là: A 23,32 N B 27.73 N C 12 N D 25 N α α CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 (Đề số 28) A B... vào tường lề A, hệ cân AB nằm ngang hình vẽ, biết α=300 Lấy g=10m/s2 Phản lực tường tác dụng lên có độ lớn 20 3(N) A 66,53(N) B 25(N) C D 28,75(N) CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 (Đề số 28)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề số 28 cân bằng của vật rắn có trục quay cố định momen lực , Đề số 28 cân bằng của vật rắn có trục quay cố định momen lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn