Đề số 26 cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song số 1

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 00:30

... Một vật hình vng chịu tác dụng lực hình vẽ Các lực có độ lớn F1 = 10 2(N) F2 = 10 (N) F3 = 20 2(N) , , Hợp lực lực tác dụng lên vật có độ lớn A 30 + 10 (N) CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 (Đề số 26) B 10 17 ... Bắc, lực F3 = 70 N hướng phía Tây, lực F4 = 90 N hướng phía Nam Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật ? A 50 N B 17 0 N C 13 1 N D 250 N Câu 17 Lực có độ lớn 30N hợp lực hai lực nào? A 12 N ,12 N B 16 N ,10 N... A 19 N B 14 N C N.D N Câu 15 Cho hai lực đồng quy có độ lớn N 12 N Giá trị hợp lực giá trị giá trị sau ? A 19 N B N C 21 N D N Câu 16 Một vật chịu lực tác dụng: lực F1 = 40 N hướng phía Đơng,lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề số 26 cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song số 1 , Đề số 26 cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song số 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn