60 đề kỳ ii toán 4 031 060

72 45 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 22:39

... ÁN ĐỀ SỐ 031 I TRẮC NGHIỆM 1B 2A 3) a) 45 6 dm  0, 045 6 km f )40 00m  40 0 000 dm b) 342 m2  342 0 000 cm2 c) 2 345 m  2 345 000 mm d ) 45 6 km2  45 6 000 000 m2 e) dam  40 0 dm Tuyển Tập 60 Đề Thi... ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 0 34 I.TRẮC NGHIỆM 1.C 2.D 3.B Phần II 1)Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 245 79  43 867  6 844 6 235  326  76610 8 26 04  35 246  47 538 101598 : 287  3 54 2) Hiệu số phần :... Đi” ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 040 I.TRẮC NGHIỆM 1B 2B 3D 4A 5A 6C 7C 8.B 9A 10D II. TỰ LUẬN Bài 1.Tính 12 10 22 11    24 24 24 12 35 3)   36 1) 36 15 21    12 12 12 4 4 16 4) :     8 24 2) Bài a)
- Xem thêm -

Xem thêm: 60 đề kỳ ii toán 4 031 060 , 60 đề kỳ ii toán 4 031 060

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn