TCVN ISO IEC 17000 2007 đánh giá sự phù hợp từ vựng và các nguyên tắc chung

18 28 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 15:48

... A.1) Các thuật ngữ đánh giá phù hợp, liên quan đến giám sát (xem Hình A.1) Các thuật ngữ liên quan đến đánh giá phù hợp xúc tiến thương mại Phụ lục A (tham khảo) Các nguyên tắc đánh giá phù hợp. .. chung liên quan đến đánh giá phù hợp, bao gồm công nhận tổ chức đánh giá phù hợp sử dụng đánh giá phù hợp nhằm thúc đẩy thương mại Mô tả cách tiếp cận theo chức đánh giá phù hợp nêu Phụ lục A để... 2.8 Phương thức đánh giá phù hợp Chương trình đánh giá phù hợp Hệ thống đánh giá phù hợp (2.7) liên quan đến đối tượng đánh giá phù hợp quy định áp dụng yêu cầu quy định (3.1), quy tắc thủ tục/quy
- Xem thêm -

Xem thêm: TCVN ISO IEC 17000 2007 đánh giá sự phù hợp từ vựng và các nguyên tắc chung , TCVN ISO IEC 17000 2007 đánh giá sự phù hợp từ vựng và các nguyên tắc chung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn