TCVN ISO 14015 2011 quản lý môi trường đánh giá môi trường của các địa điểm và tổ chức (EASO)

17 24 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 15:41

... TCVN ISO 14010 2), Hướng dẫn đánh giá môi trường - Nguyên tắc chung; [4] TCVN ISO 14011 2), Hướng dẫn đánh giá môi trường - Thủ tục đánh giá - Đánh giá hệ thống quản lý môi trường; [5] TCVN ISO. .. Hướng dẫn đánh giá môi trường - Chuẩn trình độ chun gia đánh giá mơi trường; [6] TCVN ISO 14031, Quản lý môi trường - Đánh kết thực môi trường - Hướng dẫn; [7] TCVN ISO 14050, Quản lý môi trường. .. - Các loại tác động khía cạnh môi trường đánh giá; - Bất kỳ tác động môi trường tổ chức hay địa điểm tổ chức khác ảnh hưởng tới bên đánh giá; - Các ranh giới vật lý bên đánh giá (ví dụ địa điểm,
- Xem thêm -

Xem thêm: TCVN ISO 14015 2011 quản lý môi trường đánh giá môi trường của các địa điểm và tổ chức (EASO) , TCVN ISO 14015 2011 quản lý môi trường đánh giá môi trường của các địa điểm và tổ chức (EASO)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn