Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất 2 amino 4h pyran 3 carbonitril

328 10 0
  • Loading ...
1/328 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 07:47

... BẢNG VÀ SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN Trang Bảng 2.1 Tổng hợp hợp chất 5a-k,m 46 Bảng 2.2 Tổng hợp hợp chất 7a,c-h,j,m 50 Bảng 2.3 Tổng hợp hợp chất 9a-c,e-m .51 Bảng 2.4 Tổng hợp hợp... KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỖ SƠN HẢI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ CHUYỂN HÓA MỘT SỐ HỢP CHẤT 2-AMINO-4H-PYRAN- 3CARBONITRIL Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: 62440114 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CÁN... hợp chất 10a,c,e-m .53 Bảng 2.5 Tổng hợp hợp chất 11a,c,e-g,i-k,m 54 Bảng 2.6 Tổng hợp hợp chất 14a-d,f-l .56 Bảng 2.7 Tổng hợp hợp chất 15a,c,f,i 57 Bảng 2.8 Tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất 2 amino 4h pyran 3 carbonitril , Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất 2 amino 4h pyran 3 carbonitril

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn