Đánh giá thực thi chính sách khuyến công ở các làng nghề huyện thanh oai, thành phố hà nội

111 15 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 07:41

... sách khuyến cơng huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Công tác tuyên truyền thực thi sách khuyến cơng huyệnThanh Oai, thành phố Hà Nội Nguồn lực thực sách khuyến cơng huyệnThanh Oai, thành phố Hà Nội. .. sách khuyến cơng làng nghề; yếu tố ảnh hưởng đến thực thi thi sách khuyến cơng làng nghề huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thi n sách khuyến cơng làng nghề huyện Thanh. .. cứu đề tài: Đánh giá thực thi sách khuyến cơng làng nghề huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực thi sách khuyến cơng làng nghề, qua đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực thi chính sách khuyến công ở các làng nghề huyện thanh oai, thành phố hà nội , Đánh giá thực thi chính sách khuyến công ở các làng nghề huyện thanh oai, thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn