BẢO hộ QUYỀN sở hữu CÔNG NGHIỆP đối với tên THƯƠNG mại THEO QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIỆT NAM

105 1 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2019, 10:33

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT BÙI THỊ HUYỀN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƢƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội - 2010 AseanStem ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT BÙI THỊ HUYỀN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƢƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật Dân Mã số : 60 38 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trần Lê Hồng Hà Nội - 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Bùi Thị Huyền AseanStem DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP: Cổ phần TNHH: Trách nhiệm hữu hạn MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HỘ TÊN THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát tên thương mại 1.1.1 Khái niệm tên thương mại 1.1.2 Đặc điểm tên thương mại 11 1.1.3 Vai trò tên thương mại hoạt động doanh nghiệp 13 1.1.4 Phân biệt tên thương mại với nhãn hiệu thương hiệu 14 1.2 Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại 17 1.2.1 Khái niệm bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại 17 1.2.2 Điều kiện bảo hộ tên thương mại 19 1.2.3 Nội dung quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại 24 1.2.4 Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại 26 1.3 Pháp luật Việt Nam bảo hộ tên thương mại 31 1.3.1 Vài nét pháp luật tên thương mại giới 31 1.3.2 Pháp luật Việt Nam tên thương mại 39 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƢƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại 44 2.1.1 Thực trạng pháp luật xác lập quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại 44 AseanStem 2.1.2 Thực trạng pháp luật bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại 54 2.2 Thực trạng hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại Việt Nam 65 2.2.1 Thực trạng hoạt động xác lập quyền tên thương mại doanh nghiệp 66 2.2.2 Thực trạng hoạt động bảo vệ quyền tên thương mại 73 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO HỘ TÊN THƢƠNG MẠI 3.1 Phương hướng giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại 85 3.1.1 Phương hướng 85 3.1.2 Giải pháp cụ thể 86 3.2 Phương hướng giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động bảo hộ tên thương mại 94 3.2.1 Phương hướng 94 3.2.2 Giải pháp cụ thể 94 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sở hữu trí tuệ ba trụ cột Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), với cam kết thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ yêu cầu bắt buộc Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ điều kiện để gia nhập WTO Trong năm gần đây, với xu hội nhập tồn cầu hóa kinh tế, nhận thức sở hữu trí tuệ quan nhà nước, doanh nghiệp người tiêu dùng nước ta ngày nâng cao Hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ xây dựng, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nỗ lực triển khai diện rộng Năm 2005 đánh dấu thành tựu to lớn tiến trình đổi hệ thống pháp luật nước ta Việc thông qua Bộ luật Dân Luật Sở hữu trí tuệ thể thành cơng tiến trình hồn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Bộ luật Dân năm 2005 Luật Sở hữu trí tuệ thể chế hóa đường lối, sách Đảng Nhà nước ta sở hữu trí tuệ Đại hội Đảng lần thứ IX Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Đại hội Đảng nêu rõ: Chúng ta cần “phát triển loại thị trường dịch vụ, khoa học cơng nghệ, sản phẩm trí tuệ…” Cho nên, cần “thực tốt sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ…” Những văn pháp luật sở hữu trí tuệ vào đời sống xã hội ba năm, doanh nghiệp nước quan tâm đến quy định bảo hộ pháp luật, đặc biệt vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Việc bảo hộ chặt chẽ quyền sở hữu cơng nghiệp nói chung bảo hộ tên thương mại nói riêng có ý nghĩa quan trọng AseanStem tăng trưởng phát triển kinh tế quốc gia tương lai, thúc đẩy việc mở rộng kinh tế tồn cầu phát triển công nghệ Bên cạnh kết đạt việc bảo hộ tên thương mại, vấn đề vi phạm tên thương mại xảy nhiều nơi đất nước ta, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động doanh nghiệp thị trường Trong công xây dựng kinh tế thị trường Việt Nam nay, việc tìm hiểu vấn đề “bảo hộ tên thương mại” có vai trò ý nghĩa cần thiết Với hy vọng góp phần làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn, đề sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu việc bảo hộ tên thương mại nên lựa chọn đề tài “Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Những năm gần đây, vấn đề “bảo hộ tên thương mại” quan tâm nghiên cứu nhằm tăng cường bảo hộ đầy đủ có hiệu quyền sở hữu công nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh trung thực, bảo vệ lợi ích hợp pháp người tiêu dùng Đã có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề nhiều góc độ khác Chủ yếu báo như: Bảo hộ tên thương mại, bí mật kinh doanh (Tác giả Hoàng Tố Như), Bảo hộ tên thương mại số kiến nghị hoàn thiện pháp luật bảo hộ tên thương mại Việt Nam (TS Nguyễn Thị Quế Anh, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Số 4/2002); Tìm hiểu vấn đề bảo hộ tên thương mại (Trần Phương Minh); Bảo hộ tên thương mại nhãn hiệu – Những tình phát sinh (Lê Tùng – Chuyên gia Sở hữu trí tuệ)… Nếu so với đối tượng sở hữu công nghiệp khác có cơng trình nghiên cứu, đề cập đến vấn đề bảo hộ tên thương mại Mặc dù vậy, cơng trình khoa học công bố tài liệu tham khảo bước đầu để nghiên cứu, thực luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở tìm hiểu vấn đề lý luận tên thương mại, bảo hộ tên thương mại; đánh giá thực trạng bảo hộ tên thương mại Việt Nam nay, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp luật nâng cao hiệu việc bảo hộ tên thương mại Việt Nam Để thực mục đích trên, khn khổ luận văn thạc sỹ luật học, tác giả tập trung vào nhiệm vụ sau: Phân tích sở lý luận bảo hộ tên thương mại Phân tích, đánh giá thực trạng bảo hộ tên thương mại ViệtNam ` Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu bảo hộ tên thương mại Việt Nam Phạm vi nghiên cứu đề tài Luận văn tập trung tìm hiểu vấn đề bảo hộ tên thương mại phạm vi quy định pháp luật Việt Nam hành, cụ thể nghiên cứu khía cạnh sau: - Một số vấn đề lý luận thực trạng bảo hộ tên thương mại Việt Nam Cụ thể khái niệm, nội dung vai trò tên thương mại, bảo hộ tên thương mại hoạt động doanh nghiệp, ưu điểm, tồn nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu việc bảo hộ tên thương mại Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa vật lịch sử, chủ nghĩa vật biện chứng, phép biện chứng chủ nghĩa Mác-Lênin, quan điểm Đảng Nhà nước ta pháp luật AseanStem Ngồi ra, q trình nghiên cứu, luận văn áp dụng số phương pháp cụ thể sau: Phương pháp phân tích để làm sáng tỏ nội dung thuộc phạm vi nghiên cứu; phương pháp so sánh sử dụng để làm rõ mức độ tương quan quy định, quan điểm để từ có đánh giá, nhận định khách quan nội dung nghiên cứu; phương pháp tổng hợp sử dụng để khái quát hóa nội dung nghiên cứu cách có hệ thống, làm cho vấn đề nghiên cứu trở nên ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu; phương pháp thống kê đem đến cách nhìn cụ thể thông qua số vụ việc cụ thể… Những kết nghiên cứu luận văn Luận văn chuyên khảo nghiên cứu tương đối tồn diện có hệ thống vấn đề tên thương mại bảo hộ tên thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam hành Vì có đóng góp khoa học sau: Thứ nhất, đưa luận giải luận điểm tên thương mại, đặc biệt là: Khái niệm, đặc điểm, nội dung, ý nghĩa việc bảo hộ tên thương mại doanh nghiệp… Thứ hai, từ khó khăn thực trạng việc thi hành pháp luật hoạt động xử lý hành vi xâm phạm quyền vi phạm pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại, phân tích nguyên nhân vấn đề tồn Thứ ba, sở luận khoa học thực tiễn, đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện khung pháp luật nâng cao hiệu hoạt động bảo hộ tên thương mại Cơ cấu luận văn: Luận văn bao gồm chương Chƣơng I: Một số vấn đề lý luận bảo hộ tên thương mại nghiệp mới, có phương án mang lại hiệu Còn thực giải pháp đổi tên cần phải xây dựng lộ trình cụ thể có chế đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp bị đổi tên Tên thương mại Việt Nam bảo hộ không qua thủ tục đăng ký Theo đó, mặt nguyên tắc, cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh tên định nhận bảo hộ pháp luật tên Pháp luật nhiều nước khác coi trọng chất thương mại giao dịch: Có hành vi mua để bán lại, nhằm mục đích sinh lời tiến hành thường xuyên độc lập lĩnh vực định gọi hành vi thương mại, không phụ thuộc vào điều kiện chủ thể tham gia quan hệ có đăng ký kinh doanh hay chưa, đăng ký kinh doanh nước đơi có ý nghĩa cơng khai hố hoạt động thương nhân mà không thiết lập tư cách thương nhân Tuy nhiên, theo pháp luật Việt Nam cá nhân tổ chức chưa đăng ký kinh doanh khơng phép hoạt động kinh doanh Kinh doanh mà không đăng ký hành vi vi phạm pháp luật, xử lý theo quy định xử phạt hành lĩnh vực kinh doanh, chí bị xử lý theo pháp luật hình Như vậy, thực tế, chủ thể kinh doanh sử dụng tên thương mại sau đăng ký kinh doanh, có việc ghi nhận tên thương mại nội dung đăng ký kinh doanh Như vậy, việc đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đăng ký kinh doanh khác Tuy "việc đăng ký tên thương mại không mang ý nghĩa khai sinh quyền tên thương mại" [13], thiết nghĩ việc xem xét thiết lập hệ thống đặc biệt thức ghi nhận tên thương mại điều cần thiết Thủ tục hồn tồn khơng thể coi vơ nghĩa, lẽ, thông tin tên thương mại tất chủ thể kinh doanh tập trung, xếp theo hệ thống vài trung tâm liệu rõ 88 AseanStem ràng có giá trị khơng nhỏ, chúng cho phép đơn giản hóa việc giải số vấn đề như: Việc lựa chọn tên thương mại chủ thể kinh doanh, việc xác định phù hợp (không trùng gây nhầm lẫn) dấu hiệu đăng ký nhãn hiệu (nhãn hiệu không trùng với tên thương mại người khác bảo hộ từ trước),… Bên cạnh đó, hệ thống sở liệu ghi nhận tên thương mại giảm bớt gánh nặng chứng minh cho chủ thể kinh doanh chủ sở hữu tên thương mại Theo quy định pháp luật, thực quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối vối tên thương mại, chủ sở hữu tên thương mại có nghĩa vụ chứng minh điều kiện xác lập phạm vi quyền Nếu tên thương mại thức ghi nhận hệ thống sở liệu quan nhà nước rõ ràng việc chứng minh quyền chủ sở hữu tên thương mại khơng khó khăn Nói cách khác, tồn nguyên tắc suy đoán: Chủ thể đăng ký tên thương mại chủ sở hữu hợp pháp tên thương mại Do hệ thống tên thương mại ghi nhận nguồn thông tin phổ cập tất chủ thể kinh doanh khác coi biết tên thương mại có chủ sở hữu hợp pháp Điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trường hợp tên thương mại có thành phần từ mang tính đặc sắc, độc đáo Rõ ràng rằng, kiện tên thương mại đăng ký chủ thể kinh doanh cụ thể hoàn toàn chưa loại trừ khả dẫn thương mại chủ thể khác lựa chọn với điều kiện lợi ích kinh doanh người nằm lĩnh vực hoàn toàn khác Tuy nhiên, họ cần hiểu rõ rằng, vào thời điểm chủ thể đăng ký tên thương mại yêu cầu họ chấm dứt việc sử dụng tên thương mại chứng minh quyền lợi bị xâm phạm Để tên doanh nghiệp thức ghi nhận hệ thống sở liệu chủ doanh nghiệp sau đăng ký kinh 89 doanh vào hoạt động phải thông báo cho quan quản lý sở liệu biết để nhập tên doanh nghiệp vào hệ thống Việc thơng báo khơng cần phải tn theo trình tự, thủ tục thực hoạt động đăng ký, mà thực cách gửi cơng văn với nội dung đơn giản đến quan quản lý liệu Sự kiện thức ghi nhận tên thương mại khơng có ý nghĩa xác lập quyền điều khơng có nghĩa việc thơng báo mang tính chất tự nguyện Ngược lại, theo ý kiến tác giả, nghĩa vụ thông báo tên thương mại phải thuộc tất chủ thể kinh doanh người Việt Nam chủ thể kinh doanh nước hoạt động lãnh thổ Việt Nam Như vậy, việc quy định nghĩa vụ thuộc thẩm quyền bên Việt Nam không vi phạm điều khoản có liên quan tới tên thương mại điều ước quốc tế bảo hộ tên thương mại, Cơng ước Paris quy định là: Tên thương mại bảo hộ tất nước thành viên Liên hiệp mà không bắt buộc phải nộp đơn đăng ký Nhu cầu giải vấn đề nâng cao hiệu việc bảo hộ tên thương mại theo chiều hướng hiển nhiên, bảo đảm quản lý tồn diện Nhà nước tên thương mại sử dụng, điều mà Nhà nước tất thành viên xã hội quan tâm Vấn đề cần phải hoàn thiện quy định pháp luật việc định đoạt quyền tên thương mại Theo văn pháp luật hành liên quan đến tên thương mại hiểu rằng, Việt Nam, quyền tên thương mại chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp việc chuyển giao tên thương mại tiến hành với toàn sở kinh doanh hoạt động kinh doanh tên thương mại Liên quan tới vấn đề định đoạt tên thương mại cần phân biệt rõ hai trường hợp sau: 90 AseanStem Chuyển nhượng tên thương mại: "Tên thương mại phận sản nghiệp mà đối tượng quyền nhân thân, gắn bó hữu với danh dự, uy tín kinh doanh chủ thể kinh doanh" [13] Bên cạnh đó, mắt bạn hàng người tiêu dùng tên thương mại gắn liền với chủ thể kinh doanh, sở kinh doanh có uy tín định, họ lựa chọn hàng hố, dịch vụ sở kinh doanh Xuất phát từ nhu cầu bảo vệ quyền lợi cho người tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ nói điều kiện mà pháp luật đưa việc chuyển nhượng tên thương mại phải tiến hành với toàn sở kinh doanh hoạt động kinh doanh hoàn toàn hợp lý Mặt khác, trường hợp chuyển giao toàn sở kinh doanh hoạt động kinh doanh tự động dẫn đến việc chuyển giao tên thương mại, kể trường hợp việc chuyển giao tên thương mại tiến hành với đồng ý chủ sở hữu tên thương mại Trong số trường hợp, đồng ý chủ sở hữu cần thiết phải bổ sung vào tên thương mại dẫn mối quan hệ kế tục chủ sở hữu cũ chủ sở hữu sở kinh doanh chuyển giao Ở nhiều nước với kinh tế phát triển hoạt động cho thuê số đối tượng tài sản vơ hình thường điều chỉnh hợp đồng mang tên “franchise” [13] Đối tượng loại hợp đồng tổng thể dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ, chủ thể kinh doanh như: Nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, tên thương mại… Điều hồn tồn phù hợp với chất loại hợp đồng cho phép chủ thể kinh doanh tham gia vào giao dịch tên chủ thể khác Tất nhiên nội dung hợp đồng “franchise” rộng nhiều so với phạm vi bảo hộ loại đối tượng xem xét (bởi nó khơng đề cập tới việc sử dụng tên thương mại mà loại đối tượng khác quyền sở hữu công nghiệp số quyền tài sản khác) 91 Trên sở nghiên cứu số khía cạnh liên quan tới tên thương mại (trong trường hợp chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trùng với tên thương mại) hình mẫu hợp đồng “franchise”, xin đề cập số kiến nghị việc điều chỉnh vấn đề cho thuê tên thương mại sau: Thứ nhất, hợp đồng cho thuê tên thương mại cần xác định rõ đối tượng tên thương mại giao cho chủ thể kinh doanh khác sử dụng Thơng thường đối tượng cho th khơng phải tồn tên thương mại mà thành phần phân biệt (tên riêng chủ thể kinh doanh) Người sử dụng phép sử dụng thành phần phân biệt tên thương mại riêng Thứ hai, hợp đồng cho thuê tên thương mại phải xác định rõ lĩnh vực kinh doanh, phương thức sử dụng tên thương mại người có quyền sử dụng Hợp đồng xem xét điều khoản loại trừ số lĩnh vực kinh doanh mà người chuyển giao quyền sử dụng tên thương mại không phép hoạt động tên thương mại Thứ ba, việc sử dụng tên thương mại chủ thể khác dẫn tới nhầm lẫn người thứ ba, đặc biệt người tiêu dùng nhân thân người trực tiếp tiêu thụ sản phẩm cung cấp dịch vụ Do vậy, pháp luật phải đặc biệt phải cân nhắc đến việc bảo vệ lợi ích hợp pháp người Những quy định liên quan đến vấn đề phải mang tính chất mệnh lệnh khơng thể bị thay đổi thoả thuận bên Pháp luật xem xét nghĩa vụ người sử dụng tên thương mại thông báo cho bạn hàng việc sử dụng tên thương mại (cũng dấu hiệu phân biệt khác) theo hợp đồng Ngồi ra, pháp luật cần phải có quy định để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng như: Trách nhiệm liên đới chủ sở hữu tên thương mại khiếu nại khách hàng chấ lượng hàng hoá, dịch vụ; quyền nghĩa vụ chủ sở hữu tên 92 AseanStem thương mại việc kiểm tra chất lượng hàng hoá, dịch vụ sản xuất, cung cấp người sử dụng tên thương mại theo hợp đồng Pháp luật cần có quy định rõ ràng vấn đề xác định số phận pháp lý tên thương mại cải tổ pháp nhân (như trường hợp hợp nhất, sáp nhập pháp nhân, chia pháp nhân) Trong trường hợp hợp hay sáp nhập pháp nhân, quyền nghĩa vụ pháp nhân cải tổ chuyển giao cho pháp nhân thành lập (hợp nhất) pháp nhân cải tổ (pháp nhân sáp nhập), trường hợp chủ thể tự lựa chọn phương án sau tên thương mại: Một là, họ kết hợp tên thương mại thành tên thương mại chung; Hai là, lựa chọn tên thương mại hoàn toàn mà bên chưa sử dụng; Ba là, tiếp tục sử dụng tên thương mại pháp nhân cải tổ (trong tường hợp sáp nhập pháp nhân tên pháp nhân sáp nhập) Vấn đề phức tạp vấn đề phát sinh liên quan đến tên thương mại chia pháp nhân (khi quyền nghĩa vụ pháp nhân ban đầu phân chia cho pháp nhân mới) tách pháp nhân Dựa sở ý nghĩa quy phạm pháp luật hành điều chỉnh quan hệ liên quan đến tên thương mại tác giả xin đưa số phương hướng để giải vấn đề sau: Trong trường hợp chia pháp nhân, quyền tên thương mại cũ thừa nhận cho pháp nhân thành lập kết trình chia nhỏ pháp nhân cũ, điều khơng dẫn tới việc gây nhầm lẫn bạn hàng người tiêu dùng Các bên tham gia cải tổ pháp nhân cũ tự thoả thuận việc pháp nhân có quyền sử dụng tên thương mại cũ Nếu khơng thoả thuận đưa xem xét án tranh chấp quyền dân 93 Trong trường hợp tách pháp nhân từ thành phần pháp nhân tồn hình thành pháp nhân mới, mặt nguyên tắc pháp nhân hình thành phải lựa chọn cho tên thương mại mới, lý tên thương mại cũ thuộc pháp nhân tồn từ trước Tương tự trường hợp chia pháp nhân, tồn trường hợp ngoại lệ phụ thuộc vào lĩnh vực, địa bàn hoạt động việc bảo đảm lợi ích hợp pháp bạn hàng người tiêu dùng 3.2 Phƣơng hƣớng giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động bảo hộ tên thƣơng mại 3.2.1 Phương hướng Phương hướng giúp nâng cao hiệu hoạt động tên thương mại dựa nhiệm vụ sau: Cần tiếp tục triển khai thực đồng có hiệu quy định xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại Tăng cường trách nhiệm quan quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu cơng nghiệp nói chung Hồn thiện chế hoạt động quan thực thi pháp luật Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ tên thương mại nhằm phát hiện, ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại Thực việc xây dựng quy trình chuẩn, quy trình mẫu để tiến hành xử lý hành vi vi phạm Thường xuyên cập nhật sở liệu chung tên thương mại phục vụ cho hoạt động quản lý việc đăng ký tên doanh nghiệp bảo đảm xác, khơng trùng lặp 3.2.2 Giải pháp cụ thể 94 AseanStem Trên sở phương hướng trên, để nâng cao hiệu hoạt động bảo hộ tên thương mại cần tiến hành đồng số giải pháp sau: Một là, áp dụng triệt để phổ biến trình tự dân để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh liên quan đến tên thương mại, đảm bảo thực thi theo hướng lấy trật tự dân làm biện pháp chủ yếu, chế tài hành áp dụng biện pháp bổ sung cho trình tự dân có xâm phạm quyền sở hữu cơng nghiệp tên thương mại Hai là, xếp lại tăng cường lực, hiệu hoạt động quan thực thi pháp luật từ tòa án đến quan bảo đảm thực thi khác như: Thanh tra (nhà nước chuyên ngành), quan hải quan, Ủy ban nhân dân cấp, quan quản lý thị trường phải tạo điều kiện áp dụng biện pháp nhằm thực thi có hiệu quả, khắc phục chồng chéo, xếp phân định rõ ràng chức năng, quyền hạn quan theo hướng quan đầu mối, tra chuyên ngành, tòa án giải vụ kiện dân sự, Ủy ban nhân dân, tra, quản lý thị trường định xử phạt (tùy theo hình thức mức phạt), hải quan kiểm soát biên giới sở hữu trí tuệ Cần phân định rõ chức quan bảo vệ tên thương mại để tránh chồng chéo thẩm quyền Bên cạnh đó, quan cần phải xếp, tinh gọn lại máy tổ chức, xây dựng chế hoạt động phù hợp, có hiệu quả, ý đến công tác bồi dưỡng nâng cao lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác chuyên mơn Pháp luật cần phải có biện pháp chặt chẽ, nghiêm khắc để lập lại trật tự việc phối hợp quan quản lý nhà nước cấp nhằm bảo đảm hiệu công tác thi hành pháp luật bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp tên thương mại nói riêng Mặc dù tên thương mại Việt Nam bảo hộ không qua thủ tục đăng ký việc đăng ký kinh doanh doanh nghiệp không làm phát sinh 95 quyền tên thương mại, theo pháp luật Việt Nam cá nhân, tổ chức chưa đăng ký kinh doanh khơng phép hoạt động kinh doanh Kinh doanh mà chưa đăng ký vi phạm pháp luật Như vậy, thực tế, chủ thể kinh doanh sử dụng tên thương mại sau đăng ký kinh doanh Vì vậy, vai trò quan đăng ký kinh doanh quan trọng Pháp luật cần phải tăng cường trách nhiệm quan việc cấp đăng ký kinh doanh, cụ thể là: Khi tổ chức, cá nhân đến xin đăng ký kinh doanh quan có nghĩa vụ hướng dẫn cho họ tham khảo tên doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước lưu giữ hệ thống sở liệu quốc gia xem có trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên khơng Khi phát có dấu hiệu trùng gây nhầm lẫn quan đăng ký kinh doanh phải từ chối đăng ký tên cho doanh nghiệp hướng dẫn, tư vấn họ lựa chọn tên khác Để làm điều này, Nhà nước cần phải quan tâm, trọng việc đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán quan đăng ký kinh doanh; Bố trí cán đảm nhận việc kiểm tra, rà soát tên doanh nghiệp đăng ký với tên doanh nghiệp xin đăng ký kinh doanh trước cấp đăng ký để tránh tượng tên trùng gây nhầm lẫn Để tránh việc tên thương mại (phần tên riêng) chủ thể kinh doanh không bị trùng nhau, bên cạnh việc lập hệ thống tra cứu riêng quan xác lập quyền nhãn nhiệu (Cục Sở hữu trí tuệ) quan cấp đăng ký (Phòng Đăng ký kinh doanh - cơng nhận tên doanh nghiệp), cần có phối hợp trao đổi thông tin liên thông tra cứu quan đăng ký kinh doanh Cục Sở hữu trí tuệ cơng nhận tên riêng tên thương mại doanh nghiệp Đó quan cấp đăng ký kinh doanh cần tra cứu phần tên riêng tên thương mại với nhãn hiệu bảo hộ trước thời điểm đăng ký doanh nghiệp khác trường hợp lĩnh vực khu vực kinh doanh 96 AseanStem Có thể yêu cầu tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh phải tra cứu tên riêng dự định đặt cho doanh nghiệp xem có trùng tương tự với nhãn hiệu tổ chức, cá nhân khác đăng ký lĩnh vực khu vực kinh doanh Nếu làm vậy, khắc phục tình trạng tên riêng tên thương mại doanh nghiệp đăng ký sau lại trùng với tên riêng sử dụng làm nhãn hiệu bảo hộ doanh nghiệp khác Ba là, nhanh chóng xây dựng đại hố mạng thông tin sở hữu công nghiệp nước, đồng thời tiếp tục cải cách hệ thống thông tin sở hữu trí tuệ với mục tiêu nâng cao lực tài nguyên thông tin lực vận hành hệ thống Mở rộng diện người dùng tin, tạo gần gũi, hấp dẫn tồn xã hội, nối mạng trung tâm thơng tin sở hữu trí tuệ Cục Sở hữu trí tuệ với tất bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm thơng tin nhanh, xác đáp ứng u cầu tất đối tượng có liên quan Bốn là, có sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp chủ sở hữu tên thương mại áp dụng biện pháp tự bảo vệ quyền sở hữu cơng nghiệp Năm là, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung nhà trường, quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp tầng lớp nhân dân Đồng thời, Nhà nước cần có sách khuyến khích, động viên đối tượng xã hội, thu hút doanh nghiệp – chủ thể quyền sở hữu cơng nghiệp tham gia tích cực vào bảo vệ sở hữu trí tuệ 97 KẾT LUẬN Tên thương mại thuộc tài sản trí tuệ, cần ý xây dựng bồi đắp doanh nghiệp đời Khi lựa chọn tên thương mại cần lưu ý: Phần phân biệt nên tập hợp chữ, dễ phát âm, dễ nhớ với số đông người giao tiếp thị trường doanh nghiệp kinh doanh Nếu có ý định hoạt động nước ngồi khơng nên chọn tập hợp chữ có dấu khó phát âm Cần ý nghĩa tập hợp chữ, khơng có nghĩa xấu gây phản cảm Tên thương mại khơng trùng gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác lĩnh vực kinh doanh, nhẫm lẫn với nhãn hiệu hàng hố tiếng người khác, khơng vi phạm điều cấm Lựa chọn dấu hiệu chữ tạo ấn tượng phong cách (tin cậy, động) Để đảm bảo khả phân biệt phải rà soát tên thương mại doanh nghiệp khác hoạt động lĩnh vực, thị trường để tránh tên thương mại xung đột (trùng, khơng phân biệt) với tên thương mại có Bảo hộ tên thương mại công cụ pháp lý hữu hiệu nhằm cá thể hóa hoạt động kinh doanh, chủ thể kinh doanh ngăn chặn hành vi sử dụng uy tín kinh doanh người khác cách khơng lành mạnh Trong phạm vi đề tài nghiên cứu này, tác giả đề cập đến việc tìm hiểu khái quát tên thương mại, nội dung việc bảo hộ tên thương mại theo pháp luật Việt Nam, tìm hiểu thực trạng pháp luật thực trạng hoạt động bảo hộ tên thương mại nước ta Trên sở nghiên cứu thực tiễn bảo hộ tên thương mại Việt Nam tham khảo kinh nghiệm nước giới vấn đề này, tác giả đưa phương hướng, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu hoạt động bảo hộ tên thương mại Việt Nam thành viên thức Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, hội điều kiện thuận lợi cho nước ta hội nhập với 98 AseanStem kinh tế giới để phát triển kinh tế đất nước, song thách thức lớn Việt Nam vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mà trước hết việc thực nghĩa vụ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cam kết, đồng thời phải tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công để nhà đầu tư nước ngồi n tâm đầu tư vào nước ta mà không sợ bị xâm hại hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Đó việc làm cần thiết để thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển, vươn lên sánh vai với quốc gia khác khu vực giới 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính Phủ (1996), Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 quy định chi tiết sở hữu cơng nghiệp, Hà Nội Chính Phủ (2000), Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 3/10/2000 bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp bí mật kinh doanh, dẫn địa lý, tên thương mại bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu cơng nghiệp, Hà Nội Chính Phủ (2006), Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 hướng dẫn đăng ký kinh doanh, Hà Nội Chính Phủ (2006), Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quản lý nhà nước sở hữu trí tuệ, Hà Nội Chính Phủ (2006), Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định xử phạt hành sở hữu cơng nghiệp, Hà Nội Chính Phủ (2010), Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 đăng ký doanh nghiệp, Hà Nội Chính Phủ (2010), Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 Chính phủ quy định xử phạt hành sở hữu cơng nghiệp, Hà Nội Công ước Paris năm 1883 (sửa đổi, bổ sung năm 1976) Đỗ Thị Mỹ Liên (2008), “Bảo hộ tên thương mại bất cập từ thực tế”, Tạp chí Doanh nghiệp Hội nhập, (11) 10 Lê Tùng (2007), “Tên thương mại nhãn hiệu - từ cách định nghĩa đến tình pháp lý phát sinh”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (7) 11 Lê Văn Kiều (2008), “Hưng Thịnh ai?”, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, (166) 100 AseanStem 12 Nguyễn Mạnh Hiền (2009), “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”, Báo Nhân dân, (28/6) 13 Nguyễn Thị Quế Anh (2000), “Bảo hộ tên thương mại Việt Nam số kiến nghị hoàn thiện pháp luật bảo hộ tên thương mại”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Kinh tế - Luật, (4) 14 Nguyễn Thị Quế Anh (2002), “Một số vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại giới”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Kinh tế - Luật, (2) 15 Phạm Duy Nghĩa (1999), Tìm hiểu Luật Thương mại Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Phan Thị Thanh Hà (2000), Báo cáo Hội thảo bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp Việt Nam, Hà Nội 17 Quốc hội (1995), Bộ luật Dân năm 1995, Hà Nội 18 Quốc hội (2005), Bộ luật Dân năm 2005, Hà Nội 19 Quốc hội (2005), Bộ luật Tố tụng dân năm 2005, Hà Nội 20 Quốc hội (2005), Luật Doanh nghiệp năm 2005, Hà Nội 21 Quốc hội (2005), Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Hà Nội 22 Quốc hội (2005), Luật Thương mại năm 2005 , Hà Nội 23 Trần Thanh Lâm (2008), “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ bối cảnh hội nhập xây dựng kinh tế tri thức”, Tạp chí Cộng sản, (18) 24 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1999), Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999, Hà Nội Trang WEB: 26 www.International Intellectual Property/Alliance 2006/Special Report 301 101 27 www.nclp.org.vn 28 www.luatgiapham.com 29 www.phapluattp.vn 30 www.saokim.com.vn 31 www.sohuutritue.thv.vn 32 www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com 33 www.vipcohanoi.com 34 www.wikipedia.com 102 ... hộ tên thương mại 19 1.2.3 Nội dung quy n sở hữu công nghiệp tên thương mại 24 1.2.4 Bảo vệ quy n sở hữu công nghiệp tên thương mại 26 1.3 Pháp luật Việt Nam bảo hộ tên thương mại. .. thương mại, thương hiệu, hoạt động kinh doanh nói chung 1.2 Bảo hộ quy n sở hữu công nghiệp tên thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm bảo hộ quy n sở hữu công nghiệp tên thương mại Bảo hộ quy n sở hữu công nghiệp. .. với quy định pháp luật 24 AseanStem Nội dung quy n sở hữu công nghiệp tên thương mại bao gồm tổng hợp quy n chủ sở hữu tên thương mại pháp luật ghi nhận bảo hộ Pháp luật thừa nhận quy n tên thương
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢO hộ QUYỀN sở hữu CÔNG NGHIỆP đối với tên THƯƠNG mại THEO QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIỆT NAM , BẢO hộ QUYỀN sở hữu CÔNG NGHIỆP đối với tên THƯƠNG mại THEO QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay