Nghiên cứu chế tạo và tính chất nhạy khí của các cấu trúc dị thể của sno2 và ống nano carbon NCS quản thị minh nguyệt

142 30 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2019, 10:04

... tài nghiên cứu: Nghiên cứu chế tạo tính chất nhạy khí cấu trúc dị thể SnO2 ống nano carbon Mục tiêu nghiên cứu - Chế tạo cấu trúc dị thể SnO2 ống nano carbon (CNTs) - Khảo sát tính chất nhạy khí, ... đó, cấu trúc chuyển tiếp dị thể sở nano ơxít kim loại vật liệu nano carbon thể nhiều tính chất thú vị, thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều ứng dụng [2] [64] [101] Các vật liệu nano carbon thể tính. .. Hình thái tính chất nhạy khí chuyển tiếp dị thể kép SnO2/ CNTs /SnO2 chuyển tiếp SnO2/ CNTs 15 Trong chương này, chúng tơi trình bày kết nghiên cứu thảo luận hình thái, tính chất nhạy khí cấu trúc chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế tạo và tính chất nhạy khí của các cấu trúc dị thể của sno2 và ống nano carbon NCS quản thị minh nguyệt , Nghiên cứu chế tạo và tính chất nhạy khí của các cấu trúc dị thể của sno2 và ống nano carbon NCS quản thị minh nguyệt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn