Rã vi phạm số lepton thế hệ của lepton mang điện ei ejy trong mô hình zee (luận văn thạc sĩ)

49 18 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2019, 09:54

... tỉ lệ rã nhánh 2.1 Đỉnh tương tác liên quan đến đóng góp bậc vòng rã vi phạm số lepton hệ Từ kết ta có đỉnh tương tác cho giản đồ rã vi phạm số lepton hệ lepton mang điện ei → ej γ mơ hình Zee. .. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ NGUYỄN THỊ QUỲNH LÂM RÃ VI PHẠM SỐ LEPTON THẾ HỆ CỦA LEPTON MANG ĐIỆN ei → ej γ TRONG MƠ HÌNH ZEE Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết vật lý toán Mã số: 44 01 03... luận văn tơi dừng lại vi c nghiên cứu mơ hình Zee để giải vấn đề khối lượng neutrino thông qua bổ đính vòng 1.2 Mơ hình Zee • Phổ hạt mơ hình Zee Mơ hình Zee Anthony Zee đề xuất vào năm 1980, số
- Xem thêm -

Xem thêm: Rã vi phạm số lepton thế hệ của lepton mang điện ei ejy trong mô hình zee (luận văn thạc sĩ) , Rã vi phạm số lepton thế hệ của lepton mang điện ei ejy trong mô hình zee (luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn