Thực trạng kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên ngành giáo dục mầm non trường đại học trà vinh (tt)

12 51 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2019, 09:48

... rõ thực trạng kỹ quản lý thời gian sinh viên ngành giáo dục mầm non - Tìm số biện pháp nhằm hình thành kỹ quản lý thời gian phù hợp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non - Làm để nâng cao kỹ quản. .. nét khái quát ngành giáo dục mầm non khoa sƣ phạm trƣờng Đại học Trà Vinh 24 3.2 Thực trạng kỹ quản lý thời gian sinh viên ngành giáo dục mầm non trƣờng Đại học Trà Vinh ... cứu - Khảo sát thực trạng kỹ quản lý thời gian sinh viên ngành giáo dục mầm non - Xây dựng số biện pháp nhằm hình thành kỹ quản lý thời gian phù hợp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non - Đề yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên ngành giáo dục mầm non trường đại học trà vinh (tt) , Thực trạng kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên ngành giáo dục mầm non trường đại học trà vinh (tt) , 4 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN, CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn