TU khoi 6 HK2 2018 2019

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2019, 17:23

... TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: TỐN – KHỐI ĐỀ THAM KHẢO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC BÀI CÂU 5 5 7  1   1 3 5 14 a    6 (0,75đ) 25  �3 �19 :  2019 �  � �4 �12 19 19 b ...  (25  ) 3 1  29  25  3 c (1,0đ)  4 13  2 a 5 x  (2,5đ) (0,75đ) 12 5 x  12 31 x 36 NỘI DUNG ĐIỂM 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ  3 (  x)  2 3 (  x)  b (1đ)... (m2) b) Diện tích phần ao là: 1000  375 (m2) c) Diện tích trống lại mảnh vườn là: 1000 – 375 = 62 5 (m2) Vậy xây dựng thêm mảnh đất khoảng 400 m để trồng hoa Số tự nhiên chẵn lớn có bốn chữ số
- Xem thêm -

Xem thêm: TU khoi 6 HK2 2018 2019 , TU khoi 6 HK2 2018 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn