Nghiên cứu điều trị không mổ vỡ lách trong chấn thương bụng kín tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (FULL TEXT)

172 3 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2019, 14:42

ĐẶT VẤN ĐỀ Vỡ lách là một thƣơng tổn hay gặp trong chấn thƣơng bụng kín. Tại nhiều nƣớc trên thế giới cũng nhƣ tại Việt Nam, vỡ lách luôn chiếm một tỷ lệ cao so với chấn thƣơng các tạng khác trong ổ bụng. Tại Mỹ, theo báo cáo của Bjerke H.S và cộng sự [1], hàng năm có khoảng 1200 bệnh nhân bị chấn thƣơng bụng kín đƣợc ghi nhận tại các các trung tâm cấp cứu I, trong đó chấn thƣơng lách chiếm 25%. Tại Trung Đông nhƣ Oman, theo Raza M và cộng sự [2], từ năm 2001 đến 2011, chấn thƣơng lách cũng chiếm tỷ lệ cao với 26,5% trong số các trƣờng hợp chấn thƣơng bụng kín. Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội là tốc độ đô thị hóa nhanh, giao thông phức tạp, tai nạn lao động và sinh hoạt nhiều. Đây là những điều kiện thuận lợi cho sự gia tăng tỷ lệ chấn thƣơng bụng kín nói chung và chấn thƣơng lách nói riêng. Theo thống kê tại bệnh viện Việt Đức trong giai đoạn từ 2001 - 2003, trong 132 trƣờng hợp chấn thƣơng bụng kín phải mổ vì tổn thƣơng tạng đặc thì vỡ lách là nhiều nhất chiếm 31,8% [3]. Tại Bình Dƣơng, trong 2 năm 2006 - 2007, vỡ lách chiếm tỷ lệ 131/358 trƣờng hợp chấn thƣơng bụng kín tƣơng ứng với 36,59% [4]. Trƣớc đây, tất cả các trƣờng hợp lách vỡ do chấn thƣơng đều đƣợc phẫu thuật cắt bỏ, ngay cả khi chỉ là một thƣơng tổn nhẹ. Tuy nhiên, đến giữa thế kỷ XX, việc bảo tồn lách do chấn thƣơng đã đƣợc chú ý, đặc biệt sau phát hiện của King và Shumaker [5] về tình trạng nhiễm khuẩn tối cấp gặp trên 5 trẻ em đã bị cắt lách mà ông gọi là “Hội chứng nhiễm khuẩn tối cấp sau cắt lách”, và sau đó là những hiểu biết ngày càng sâu hơn về chức năng của lách, đặc biệt là chức năng miễn dịch và thanh lọc máu của cơ thể, thì vấn đề bảo tồn lách mới đƣợc đặt ra một cách có hệ thống. Trong những thập niên gần đây, điều trị bảo tồn lách đã có nhiều thay đổi, từ bảo tồn lách trong phẫu thuật đến bảo tồn không mổ. Năm 1968, Upadhyaya và Simpson [6] thông báo 48 trƣờng hợp điều trị vỡ lách không mổ thành công ở trẻ em. Từ đó, phƣơng pháp này đã trở thành xu hƣớng điều trị chấn thƣơng lách. Và ngày nay, cùng với sự phát triển của hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh, điều trị không mổ chấn thƣơng lách ngày càng đƣợc mở rộng và hiệu quả hơn, kết quả bảo tồn không mổ thành công lên đến trên 90% [2],[7],[8]. Tại Việt Nam, vấn đề điều trị bảo tồn lách vỡ đƣợc đặt ra từ những năm 80 của thế kỷ 20, với thông báo hai ca khâu lách của Nguyễn Lung và Đoàn Thanh Tùng [9], và sau đó là những nghiên cứu có hệ thống của Trần Bình Giang [10] về phẫu thuật bảo tồn lách. Những năm gần đây, điều trị không mổ chấn thƣơng lách cũng đƣợc nhiều tác giả nghiên cứu, áp dụng ở một số cơ sở ngoại khoa lớn và đem lại những kết quả ban đầu rất khả quan nhƣ Phạm Văn Thuyên có tỷ lệ thành công là 98,4 % [11], Trần Ngọc Sơn là 89,3% [12] hay Trần Văn Đáng là 95,78% [4]. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể áp dụng một cách có hệ thống, có cơ sở khoa học và phát triển rộng rãi kỹ thuật này trong thực tế lâm sàng ngoại khoa, đứng trƣớc những vấn đề đó, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu điều trị không mổ vỡ lách trong chấn thương bụng kín tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức”. Với mục tiêu: 1. Mô tả các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh nhân vỡ lách trong chấn thƣơng bụng kín tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. 2. Đánh giá kết quả điều trị không mổ vỡ lách trong chấn thƣơng bụng kín và một số yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ TRẦN NGỌC DŨNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ KHÔNG MỔ VỠ LÁCH TRONG CHẤN THƢƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC Chuyên ngành : Ngoại Tiêu hóa Mã số : 62720125 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC TIẾN PGS.TS KIM VĂN VỤ HÀ NỘI - 2019 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sơ lƣợc giải phẫu đại thể lách 1.1.1 Vị trí 1.1.2 Hình thể ngồi 1.1.3 Màu sắc, số lƣợng kích thƣớc 1.1.4 Liên quan 1.1.5 Mạch máu thần kinh 1.2 Cấu tạo mô học chức lách 1.2.1 Vỏ lách 1.2.2 Nhu mô lách hay gọi tủy lách 1.2.3 Nơi tạo máu 10 1.2.4 Phá hủy hồng cầu 10 1.2.5 Chức lọc thực bào 11 1.2.6 Chức dự trữ 11 1.2.7 Phá hủy tiểu cầu bạch cầu 11 1.2.8 Lách kiểm soát tạo máu 12 1.2.9 Loại bỏ chọn lọc tế bào biến dạng loại bỏ phần tử nội tế bào 12 1.2.10 Chức miễn dịch lách 12 1.3 Sự tái tạo mô lách sau chấn thƣơng 14 1.4 Vấn đề nhiễm khuẩn sau cắt lách 14 1.5 Chẩn đoán vỡ lách chấn thƣơng bụng kín 16 1.5.1 Lâm sàng 16 1.5.2 Xét nghiệm máu 17 1.5.3 Chụp bụng không chuẩn bị 17 1.5.4 Chọc rửa ổ bụng 18 1.5.5 Siêu âm 18 1.5.6 Chụp cắt lớp vi tính 20 1.5.7 Phân loại vỡ lách 24 1.5.8 Chụp cộng hƣởng từ 28 1.5.9 Chụp nhấp nháy 28 1.5.10 Chụp mạch máu 28 1.5.11 Đánh giá mức độ nặng chấn thƣơng 29 1.6 Các phƣơng pháp điều trị chấn thƣơng lách 33 1.6.1 Mổ cấp cứu 33 1.6.2 Phẫu thuật nội soi 33 1.6.3 Bảo tồn không mổ 34 1.6.4 Can thiệp mạch 36 1.6.5 Ghép lách tự thân 37 1.7 Tình hình nghiên cứu điều trị chấn thƣơng lách 37 1.7.1 Trên giới 37 1.7.2 Tại Việt Nam 39 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 40 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 40 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 40 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 41 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 41 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 41 2.2.3 Các bƣớc tiến hành nghiên cứu 41 2.2.4 Các nội dung nghiên cứu 48 2.2.5 Thu thập xử lý số liệu 54 2.2.6 Đạo đức nghiên cứu 55 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56 3.1 Đặc điểm chung 56 3.1.1 Tuổi 56 3.1.2 Giới 57 3.1.3 Tuổi giới nhóm bệnh nhân 57 3.1.4 Nguyên nhân chấn thƣơng 58 3.1.5 Thời gian sơ cứu bệnh nhân từ bị chấn thƣơng đến vào viện 58 3.2 Chẩn đoán 59 3.2.1 Lâm sàng 59 3.2.2 Cận lâm sàng 64 3.2.3 Tổn thƣơng phối hợp 74 3.3 Điều trị 79 3.3.1 Hồi sức ban đầu 79 3.3.2 Phƣơng pháp điều trị 80 3.3.3 Diễn biến trình điều trị 81 3.3.4 Kết điều trị sớm 86 3.3.5 Kết theo dõi sau viện 88 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 90 4.1 Đặc điểm chung 90 4.1.1 Tuổi 90 4.1.2 Giới 91 4.1.3 Tuổi giới nhóm bệnh nhân 91 4.1.4 Nguyên nhân chấn thƣơng 91 4.1.5 Thời gian sơ cứu bệnh nhân từ bị chấn thƣơng đến vào viện 92 4.2 Chẩn đoán 92 4.2.1 Lâm sàng 92 4.2.2 Cận lâm sàng 98 4.2.3 Tổn thƣơng phối hợp 110 4.3 Điều trị 113 4.3.1 Hồi sức ban đầu 114 4.3.2 Phƣơng pháp điều trị 116 4.3.3 Diễn biến trình điều trị 126 4.3.4 Kết điều trị sớm 132 4.3.5 Kết theo dõi sau viện 133 KẾT LUẬN 135 KIẾN NGHỊ 137 DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7: Bảng 2.8: Bảng 2.9: Bảng 2.10: Bảng 2.11: Bảng 3.1: Bảng 3.2: Bảng 3.3: Bảng 3.4: Bảng 3.5: Bảng 3.6: Bảng 3.7: Bảng 3.8: Bảng 3.9: Bảng 3.10: Bảng 3.11: Bảng 3.12: Bảng 3.13: Bảng 3.14: Đánh giá mức độ thiếu máu xét nghiệm 17 Đánh giá lƣợng dịch ổ bụng siêu âm CLVT 19 Cách tính điểm chung 29 Độ nặng chấn thƣơng hệ thần kinh trung ƣơng 30 Độ nặng chấn thƣơnghệ tim mạch 30 Độ nặng chấn thƣơng da tổ chức dƣới da 31 Độ nặng chấn thƣơng hệ hô hấp 31 Độ nặng chấn thƣơng chi 32 Độ nặng chấn thƣơng bụng 32 Đánh giá mức độ máu ban đầu theo ATLS 34 Đáp ứng với hồi sức ban đầu theo ATLS 35 Tuổi giới nhóm bệnh nhân 57 Thời gian từ bị chấn thƣơng đến vào viện 58 Huyết áp tâm thu vào viện kết điều trị 59 Mức độ máu lâm sàng kết điều trị 60 HATT vào viện mức độ chấn thƣơng lách (những bệnh nhân có chấn thƣơng lách đơn thuần) 61 Đau bụng vào viện kết điều trị 61 Tổn thƣơng thành bụng kết điều trị 62 Chƣớng bụng kết điều trị 62 Dấu hiệu thành bụng kết điều trị 63 Mức độ thiếu máu xét nghiệm vào viện kết điều trị 64 Mức độ thiếu máu xét nghiệm vào viện mức độ chấn thƣơng (những bệnh nhân chấn thƣơng lách đơn thuần) 65 Dịch tự ổ bụng siêu âm (tính số bệnh nhân chấn thƣơng lách đơn thuần) 66 Hình thái tổn thƣơng lách siêu âm 67 Tổn thƣơng phối hợp siêu âm 67 Bảng 3.15: Dịch tự ổ bụng CLVT (trong số bệnh nhân chấn thƣơng lách đơn thuần) 68 Bảng 3.16: Hình thái tổn thƣơng lách CLVT 68 Bảng 3.17: Mức độ dịch tự CLVT mức độ chấn thƣơng lách 70 Bảng 3.18 : Mức độ chấn thƣơng lách kết điều trị (những bệnh nhân chấn thƣơng lách đơn thuần) 71 Bảng 3.19: Tổn thƣơng phối hợp ổ bụng CLVT 71 Bảng 3.20: Hình thái tổn thƣơng mạch kết điều trị 73 Bảng 3.21: Tổn thƣơng phối hợp ổ bụng kết điều trị chấn thƣơng lách 74 Bảng 3.22: Tổn thƣơng phối hợp ổ bụng 77 Bảng 3.23: Độ nặng chấn thƣơng kết diều trị 78 Bảng 3.24: Đáp ứng với hồi sức ban đầu kết điều trị 79 Bảng 3.25: Mức đáp ứng với hồi sức mức độ máu lâm sàng 79 Bảng 3.26: Số lƣợng bệnh nhân phải truyền máu lƣợng máu truyền trung bình 80 Bảng 3.27: Phƣơng pháp kết điều trị 80 Bảng 3.28: Diễn biến lâm sàng trình điều trị 81 Bảng 3.29: Diễn biến mức độ thiếu máu xét nghiệm trình điều trị 82 Bảng 3.30: Sự thay đổi lƣợng dịch siêu âm trình điều trị 83 Bảng 3.31: Các biến chứng trình điều trị phƣơng pháp xử lý 84 Bảng 3.32: Biến chứng trình điều trị theo mức độ chấn thƣơng lách 85 Bảng 3.33: Nguyên nhân chuyển mổ phƣơng pháp phẫu thuật 85 Bảng 3.34: Kết điều trị theo mức độ chấn thƣơng lách 87 Bảng 3.35: Thời gian nằm viện theo phƣơng pháp điều trị 87 Bảng 3.36: Kết bệnh nhân đƣợc khám lại sau viện 88 Bảng 3.37: Tình trạng sức khỏe khám lại sau viện 88 Bảng 4.1: Phân loại chấn thƣơng lách “Baltimore” 107 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Phân bố độ tuổi nghiên cứu 56 Biểu đồ 3.2: Phân bố giới nghiên cứu 57 Biều đồ 3.3: Nguyên nhân chấn thƣơng lách 58 Biểu đồ 3.4: Sơ cứu bệnh nhân trƣớc vào viện 59 Biểu đồ 3.5: Phân bố mức độ chấn thƣơng lách 70 Biểu đồ 3.6: Diễn biến lâm sàng trình điều trị 82 Biểu đồ 3.7: Tỷ lệ mức độ thiếu máu lần xét nghiệm trình điều trị 83 Biểu đồ 3.8: Kết điều trị 86 Biểu đồ 3.9: Tình trạng sức khỏe sau viện 89 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Hình 1.2: Hình 1.3: Hình 1.4: Hình 1.5: Hình 1.6: Hình 1.7: Hình 1.8: Hình 1.9: Hình 1.10: Hình 1.11: Hình 1.12: Hình 1.13: Hình 1.14: Hình 1.15: Hình 1.16: Hình 3.1: Hình 3.2: Hình 3.3: Hình thể ngồi lách Liên quan mặt tạng lách Cuống lách tạng liên quan Động mạch tĩnh mạch lách Mô học lách 10 Hình ảnh rách bao nhu mô lách 21 Đụng dập tụ máu nhu mô lách 22 Tụ máu dƣới bao lách 22 Hình ảnh vỡ lách 23 Thốt thuốc cản quang ngồi mạch máu 23 Thiếu máu nhu mô lách 24 Hình ảnh tổn thƣơng lách độ 26 Hình ảnh tổn thƣơng lách độ 26 Hình ảnh tổn thƣơng lách độ 27 Hình ảnh tổn thƣơng lách độ 27 Hình ảnh tổn thƣơng lách độ 27 Hình ảnh tụ máu dƣới bao lách 69 Hình ảnh chấn thƣơng lách độ IV với nhiều đƣờng vỡ 69 Hình ảnh chấn thƣơng lách độ III có thuốc cản quang nhu mô 69 Hình 3.4: Hình ảnh chấn thƣơng lách độ III có ổ giả phình động mạch lách 69 Hình 3.5: Hình ảnh chấn thƣơng phối hợp: chấn thƣơng lách độ II chấn thƣơng thận phải độ II 72 Hình ảnh chấn thƣơng lách độ IV phối hợp với tụ máu quanh thận trái đụng dập tuyến thƣợng thận trái 72 Hình ảnh thuốc cản quang nhu mô 73 Hình ảnh ổ giả phình động mạch lách 73 Hình 3.6: Hình 3.7: Hình 3.8: Hình 3.9: Hình 3.10: Hình ảnh chấn thƣơng lách độ III có thuốc cản quang nhu mơ tràn máu tràn khí màng phổi trái 76 Bệnh nhân chấn thƣơng lách độ II có tổn thƣơng phối hợp CTSN: tụ máu đụng dập nhu mơ thái dƣơng phải gãy kín xƣơng đòn trái 76 Hình 3.11: Hình 4.1: Hình 4.2: Hình ảnh thuốc nhu mô đƣợc chụp can thiệp nút mạch lách chọn lọc 81 Hình ảnh thuốc can quang nhu mô trƣớc sau đƣợc nút mạch chọn lọc 110 Hình ảnh thuốc cản quang CLVT (1), hình ảnh chụp mạch có thuốc (2) kết sau nút mạch (3), hình ảnh nhiều dịch tự ổ bụng siêu âm sau nút mạch(4) 120 ĐẶT VẤN ĐỀ Vỡ lách thƣơng tổn hay gặp chấn thƣơng bụng kín Tại nhiều nƣớc giới nhƣ Việt Nam, vỡ lách chiếm tỷ lệ cao so với chấn thƣơng tạng khác ổ bụng Tại Mỹ, theo báo cáo Bjerke H.S cộng [1], hàng năm có khoảng 1200 bệnh nhân bị chấn thƣơng bụng kín đƣợc ghi nhận các trung tâm cấp cứu I, chấn thƣơng lách chiếm 25% Tại Trung Đơng nhƣ Oman, theo Raza M cộng [2], từ năm 2001 đến 2011, chấn thƣơng lách chiếm tỷ lệ cao với 26,5% số trƣờng hợp chấn thƣơng bụng kín Tại Việt Nam, với phát triển kinh tế xã hội tốc độ đô thị hóa nhanh, giao thơng phức tạp, tai nạn lao động sinh hoạt nhiều Đây điều kiện thuận lợi cho gia tăng tỷ lệ chấn thƣơng bụng kín nói chung chấn thƣơng lách nói riêng Theo thống kê bệnh viện Việt Đức giai đoạn từ 2001 - 2003, 132 trƣờng hợp chấn thƣơng bụng kín phải mổ tổn thƣơng tạng đặc vỡ lách nhiều chiếm 31,8% [3] Tại Bình Dƣơng, năm 2006 - 2007, vỡ lách chiếm tỷ lệ 131/358 trƣờng hợp chấn thƣơng bụng kín tƣơng ứng với 36,59% [4] Trƣớc đây, tất trƣờng hợp lách vỡ chấn thƣơng đƣợc phẫu thuật cắt bỏ, thƣơng tổn nhẹ Tuy nhiên, đến kỷ XX, việc bảo tồn lách chấn thƣơng đƣợc ý, đặc biệt sau phát King Shumaker [5] tình trạng nhiễm khuẩn tối cấp gặp trẻ em bị cắt lách mà ông gọi “Hội chứng nhiễm khuẩn tối cấp sau cắt lách”, sau hiểu biết ngày sâu chức lách, đặc biệt chức miễn dịch lọc máu thể, vấn đề bảo tồn lách đƣợc đặt cách có hệ thống 108 Haan J.M., Bochicchio G.V., Kramer N et al (2005) Nonoperative management of blunt splenic injury: a 5-year experience Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 58(3), 492–498 109 Velmahos G.C., Toutouzas K.G., Radin R et al (2003) Nonoperative treatment of blunt injury to solid abdominal organs: a prospective study Archives of surgery, 138(8), 844-851 110 Ekeh A.P., McCarthy M.C., Woods R.J et al (2005) Complications arising from splenic embolization after blunt splenic trauma The American Journal of Surgery, 189(3), 335-339 111 Weinberg J.A., Magnotti L.J., Croce M.A et al (2007) The utility of serial computed tomography imaging of blunt splenic injury: still worth a second look? Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 62(5), 1143-1148 112 Davis K.A., Fabian T.C., Croce M.A et al (1998) Improved success in nonoperative management of blunt splenic injuries: embolization of splenic artery pseudoaneurysms Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 44(6), 1008-1015 113 Haan J.M., Biffl W., Knudson M.M et al (2004) Splenic embolization revisited: a multicenter review Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 56(3), 542-547 114 Dent D., Alsabrook G., Erickson B.A et al (2004) Blunt splenic injuries: high nonoperative management rate can be achieved with selective embolization Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 56(5), 1063–1067 115 Haan J.M., Marmery H., Shanmuganathan K et al (2007) Experience with splenic main coil embolization and significance of new or persistent pseudoaneurysm: re-embolize, operate, or observe Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 63(3), 615-619 116 Harbrecht B.G., Ko S.H., Watson G.A et al (2007) Angiography for blunt splenic trauma does not improve the success rate of nonoperative management Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 63(1), 44-49 117 Smith H.E., Biffl W.L., Majercik S.D et al (2006) Splenic artery embolization: have we gone too far? Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 61(3), 541-546 118 Duchesne J.C., Simmons J.D., Schmieg Jr.R.E et al (2008) Proximal splenic angioembolization does not improve outcomes in treating blunt splenic injuries compared with splenectomy: a cohort analysis Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 65(6), 1346-1353 119 Alekseev V.S., Ivanov V.A., Alekseev S.V et al (2013) Objective assessment of trauma severity in patients with spleen injuries Vestn Khir Im I I Grek, 172(1), 50-54 120 Rappaport W., McIntyre K E and Carmona R (1990) The management of splenic trauma in the adult patient with blunt multiple injuries Surgery, gynecology & obstetrics, 170(3), 204-208 121 Coburn M.C., Pfeifer J and DeLuca F.G (1995) Nonoperative management of splenic and hepatic trauma in the multiply injured pediatric and adolescent patient Archives of Surgery, 130(3), 332-338 122 Keller M.S., Sartorelli K.H and Vane D.W (1996) Associated head injury should not prevent nonoperative management of spleen or liver injury in children Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 41(3), 471-475 123 Shapiro M.B., Michael L.N., Schiller H.J et al (2001) Nonoperative management of solid abdominal organ injuries from blunt trauma: Impact of neurologic impairment The American surgeon, 67(8), 793-799 124 YanarH., Ertekin C., Taviloglu k et al (2008) Nonoperative Treatment of Multiple Intra-Abdominal Solid Organ Injury After Blunt Abdominal Trauma Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 64(4), 943-948 125 Boris K., Aviel R.S., Leonid L et al (2007) Nonoperative management of blunt splenic and liver injuries in adult polytrauma Indian Journal of Surgery, 69(1), 9-13 126 Cocanour C.S., Moore F.A., Ware D.N et al (1998) Delayed complications of nonoperation management of blunt adult splenic trauma Archives of surgery, 133(6), 619-625 127 Douglas G J and Simpson J S (1971) The conservative management of splenic trauma Journal of pediatric surgery, 6(5), 565-570 128 Peitzman A.B., Ferrada P and Puyana J.C (2009) Nonoperative management of blunt abdominal trauma: have we gone too far? Surgical Infections (Larchmt) 10(5), 427-33 129 Watters J.M., Sambasivan C.N., Zink K et al (2010) Splenectomy leads to a persistent hypercoagulable state after trauma The American Journal of Surgery, 199(5), 646-651 PHỤ LỤC BỆNH ÁN CHẤN THƢƠNG LÁCH Mã số hồ sơ: Họ tên: Tuổi: Giới: nam nữ Nghề nghiệp: Địa chỉ: Số điện thoại: Ngày vào viện: Ngày viện: Ngày mổ: 10 Nguyên nhân chấn thƣơng: 2.Lao động 1.Giao thông 3.Sinh hoạt 11 Cơ chế chấn thƣơng: 1.Trực tiếp 2.Gián tiếp Phối hợp 12 Xử trí tuyến trƣớc: Sơ cứu Không Mổ Theo dõi 13 Cách thức mổ tuyến trƣớc: 14 Thời gian chấn thƣơng - vào viện: 15 Thời gian vào viện - mổ: Lâm sàng chấn thƣơng lách 16 Phân loại máu lâm sàng vào: Độ I Độ II 17 Mạch vào (lần/phút): 18 Huyết áp vào (mmHg): 19 Thở (lần/phút): Độ III Độ IV 20 Tinh thần: Lơ mơ Tỉnh Mê 21 Điểm Glasgow: 22 Đau bụng: Khơng Vùng lách 3.Ngồi vùng lách 23 Tổn thƣơng thành bụng: Không Vùng lách Ngồi vùng lách 24 Chƣớng bụng: Khơng Nhẹ 3.Vừa Căng 25 Dấu hiệu thành bụng Không (bụng mềm) Vùng lách Ngoài vùng lách, khắp bụng 26 Tổn thƣơng phối hợp: Có - mổ Có - khơng mổ Khơng 27 CT - VTSN Chấn động não Máu tụ nội sọ, dập não mổ Phù não VTSN hở - mổ Máu tụ nội sọ, dập não không mổ Lún sọ mổ 28 Hàm mặt Mổ Không mổ 29 Ngực TMTK MP P - Mổ dẫn lưu Gãy xương sườn P TMTK MP T - Mổ dẫn lưu Gãy xương sườn T 30 Tổn thƣơng xƣơng, phần mềm lớn Gãy cố định tạm thời Vỡ xương chậu - không mổ Gãy hở mổ cấp cứu Vỡ xương chậu - mổ thắt mạch cấp cứu Tổn thương phần mềm lớn phải mổ cấp cứu 31 Tổn thƣơng tạng Gan không mổ Thượng thận không mổ Thận mổ Tụy không mổ Gan mổ Dạ dày, ruột mổ Thận không mổ Tụy mổ Bàng quang, niệu đạo mổ 32 Tổn thƣơng mạch máu phải mổ Tổn thương mạch chi Tổn thương ĐMC bụng Tổn thương TMCD Tổn thương mạch tạng, mạc treo Tổn thương tĩnh mạch gan Cận lâm sàng Xét nghiệm công thức máu 33 Phân loại thiếu máu vào (Theo công thức máu): Nhẹ 2.TB Nặng Khơng Trung bình Nhiều Khơng có Siêu âm lần 34 Dịch ổ bụng: Ít 35.Vị trí dịch Dưới hoành P Rrãnh đại tràng T Quanh gan, gan P, morrison Rãnh đại tràng P Douglas Dưới hoành T, hố lách Giữa quai ruột 36 Khí tự ổ bụng: Có Không 37 Tổn thƣơng tạng: Gan Tuỵ Thận T Lách Thận P Không tổn thương 38 Tổn thƣơng lách: Tụ máu bao Đường vỡ nhu mô Đụng giập Tụ máu nhu mơ 39 Kích thƣớc (cm): Siêu âm lần 40 Thời gian cách lần (ngày): 41 Lý định: Lâm sàng thay đổi Kiểm tra trước viện 42 Dịch ổ bụng: Không thay đổi Tăng Giảm, hết 43 Tổn thƣơng lách: Giảm kích thước Khơng tiến triển Dịch hóa Tăng kích thước Siêu âm lần 44 Thời gian cách lần (ngày): 45 Lý định: Lâm sàng thay đổi Kiểm tra trước viện 46 Dịch ổ bụng: Không thay đổi Giảm, hết Tăng 47 Tổn thƣơng lách: Dịch hóa Giảm kích thước Khơng tiến triển Tăng kích thước Chụp CT- Scanner ổ bụng lần 48 Dịch ổ bụng: Ít Trung bình Nhiều Khơng có 49.Vị trí dịch Dưới hoành P Rãnh đại tràng T Quanh gan, gan P, morrison Rãnh đại tràng P Douglas Dưới hoành T, hố lách Giữa quai ruột 50 Khí tự ổ bụng: Có Khơng 51 Tổn thƣơng tạng: Gan Tuỵ Thận T Lách Thận P Thượng thận P 52 Tổn thƣơng lách: Tụ máu bao Thiếu máu nhu mô Đụng giập, tụ máu nhu mô Ổ tụ dịch nhu mô, apxe Đường vỡ nhu mô Tổn thương mạch (thoát thuốc) 53 Phân độ tổn thƣơng gan (theo AAST): 5 54 Phân độ tổn thƣơng lách (theo AAST): 55 Phân độ tổn thƣơng thận theo (AAST): Chụp CT- Scanner ổ bụng lần 56 Thời gian cách lần (ngày): 57 Lý định: Nghi chảy máu Nghi VPM Nghi biến chứng khác TD tổn thương 58 Dịch ổ bụng: Không thay đổi Giảm, hết Tăng Ổ dịch khu trú 59 Tổn thƣơng lách: Dịch hóa Giảm kích thước Khơng tiến triển Bilome, apxe 60 Diễn biến khác: Chụp động mạch lách: 61 Lý do: Thoát thuốc cản quang Biến chứng sau điều trị nội Chảy máu tăng 62 Chẩn đốn sau chụp: Thốt thuốc Thơng động tĩnh mạch Giả phình mạch Khơng tổn thương 63 Vật liệu nút mạch Hystoacryl PVA Coil Spongel Hoại tử lách Chuyển mổ 64 Kết Cầm máu tốt Đánh giá độ nặng chấn thƣơng 65 Điểm AIS: 66 Điểm ISS: Nhẹ; Trung bình; Nặng; Nhiêm trọng Hồi sức ban đầu với trƣờng hợp huyết động không ổn định: 67 Đáp ứng với hồi sức ban đầu Đáp ứng nhanh Đáp ứng tạm Khơng đáp ứng 68 Lƣợng dịch truyền để trì huyết động (ml): 69 Lƣợng máu truyền để trì huyết động (ml): 70 Chỉ định điều trị ban đầu: Không mổ, bảo tồn Mổ cấp cứu chấn thương lách Mổ cấp cứu tổn thương phối hợp Nặng, không mổ Điều tri bảo tồn không mổ 71 Diễn biến huyết động Ổn định Mạch nhanh > 100l/p Không ổn định, tụt huyết áp 72 Diễn biến nhiệt độ theo ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 73 Diễn biến tình trạng bụng Xẹp, đỡ đau Trung tiện Chướng tăng, đau tăng Không trung tiện Xuất dấu hiệu thành bụng 73 Diễn biến xét nghiệm Ngày GOT GPT Bil BC HC Hct Hb Pro 11 13 15 17 19 21 74 Lƣợng máu truyền (đơn vị) trình điều trị: 75 Kết điều trị bảo tồn (sớm): Phƣơng pháp điều trị: Theo dõi đơn thuần: Thành công Thất bại Theo dõi phối hợp với can thiệp mạch: Thành công Thất bại Kết điều trị không mổ: Thành công (của theo dõi đơn theo dõi phối hợp can thiệp) Thất bại (của theo dõi đơn theo dõi phối hợp can thiệp) INR 76 Loại biến chứng Của phƣơng pháp: Theo dõi đơn thuần: Theo dõi phối hợp can thiệp: Có Khơng Có Khơng Nếu có: Chảy máu thể hoạt động Viêm phúc mạc Vỡ lách 5.Tăng áp lực ổ bụng Áp xe lách 77 Xử trí biến chứng Chụp mạch Dẫn lưu siêu âm Theo dõi Mổ 78 Lý chuyển mổ Mổ thăm dò Chảy máu tiếp diễn Sót tổn thương tạng rỗng, VPM Kết xa điều trị bảo tồn 79 Loại theo dõi Đến khám Qua thư điện thoại Mất tin Thời gian khám lại 80 Lần 1: 1 tháng tháng 2 tháng sau tháng 3 tháng 81 Lần 2: tháng tháng tháng sau tháng 82 Lần 3: tháng tháng sau tháng Loại chẩn đốn hình ảnh 83 Lần 1 Siêu âm Chụp cắt lớp 84 Lần 1Siêu âm 2.Chụp cắt lớp 85 Lần 1Siêu âm 2.Chụp cắt lớp Kết chẩn đốn hình ảnh 86 Sau tháng: Dịch hóa, giảm kích thước Biến chứng Hết tổn thương 87 Sau tháng Dịch hóa, giảm kích thước Biến chứng Hết tổn thương 88 Sau tháng Dịch hóa, giảm kích thước Biến chứng Hết tổn thương 89 Sau > tháng Dịch hóa, giảm kích thước Biến chứng Hết tổn thương 90 Loại biến chứng Giả phình mạch Apxe Thơng động tĩnh mạch 91 Xử trí biến chứng Mổ Chụp mạch Theo dõi Dẫn lưu siêu âm 92 Trả lời qua thƣ Hết đau, trở lại cơng việc bình Sức khỏe kém, phải đổi cơng việc thường Có biến chứng phải điều trị Còn đau, hạn chế sinh hoạt Tử vong 93 Kết chung Tốt Trung bình Biến chứng Tử vong Điều trị phẫu thuật 94 Lý định mổ: Sốc máu vỡ lách Viêm phúc mạc Sốc máu đa chấn thương Apxe lách Chảy máu tiếp diễn 95 Loại phẫu thuật: Sau điều trị bảo tồn có biến chứng Cấp cứu 96 Chẩn đoán sau mổ: 97 Đƣờng mổ: Mổ mở Mổ nội soi Nội soi chuyển mở Tổn thƣơng mổ 98 Dịch ổ bụng (ml):
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu điều trị không mổ vỡ lách trong chấn thương bụng kín tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (FULL TEXT), Nghiên cứu điều trị không mổ vỡ lách trong chấn thương bụng kín tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (FULL TEXT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay