Xây dựng giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tư vào KCN hoà phú tỉnh đắk lắk (tt)

26 15 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2019, 11:15

... trạng truyền thơng thu hút vốn đầu tư vào KCN Hoà Phú; đề xuất giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tư vào KCN Hoà Phú Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng nghiên cứu đề tài: Truyền thông thu. .. a Số lượng dự án đầu tư thu hút b Quy mô vốn đầu tư thu hút c Lĩnh vực thu hút vốn đầu tư d Nguồn thu hút vốn đầu tư e Vốn đầu tư thực 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ 1.5.1 Vị trí... việc đầu tư hạ tầng dở dang, chưa thật đồng dẫn tới hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào KCN hạn chế, hiệu đầu tư vào KCN Hoà Phú chưa cao, việc truyền thông thu hút vốn đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tư vào KCN hoà phú tỉnh đắk lắk (tt) , Xây dựng giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tư vào KCN hoà phú tỉnh đắk lắk (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn