Bài toán bjorling và các áp dụng (tt)

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2019, 10:40

... Jordan cho trước" gọi toán Plateau Năm 1930, Jesses Douglas đưa nghiệm tổng quát toán Một toán khác lý thuyết mặt cực tiểu toán Bjăorling (do E G Bjăorling t v gii quyt nó) Bài tốn đặt vấn đề "Có... nghiên cứu nhiều hình học vi phân Vào kỷ 19, với thí nghiệm khung kim loại nhúng vào nước xà phòng Joseph Plateau đưa nhận xét nhiều tính chất màng xà phòng Các màng xà phòng có độ cong trung... 19 1.6.1 Biểu diễn Weierstrass mặt cực tiểu 1.6.2 Các ví dụ biểu diễn Weierstrass mặt cực tiểu 22 Chng Bi toỏn Bjă orling v áp dụng 19 29 2.1 Bi toỏn Bjăorling
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài toán bjorling và các áp dụng (tt) , Bài toán bjorling và các áp dụng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn