Tổ chức dạy học phần “quang hình học” vật lí 11 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của website dạy học (tt)

15 9 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2019, 10:36

... cứu website dạy học vật lí như: website hỗ trợ dạy học phần “Cơ s tĩnh điện học Vật lí 11 Trung học phổ thông (THPT) ThS Nguyễn Thị Nhị (Trư ng Đ Vinh), website hỗ trợ dạy học phần Vật lí hạt... Cơ s l luận thực tiễn việc tổ chức dạy học v i hỗ trợ website dạy học Chương Tổ chức dạy học phần "Quang hình học" Vật lí 11 Trung học phổ thơng v i hỗ trợ website dạy học Chương Thực nghiệm sư... trình tổ chức dạy học phần "Quang hình học" Vật lí 11 T PT v i hỗ trợ website dạy học 4 Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng bsit đề xuất qui trình tổ chức dạy học phần "Quang hình học" Vật lí 11 T
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học phần “quang hình học” vật lí 11 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của website dạy học (tt) , Tổ chức dạy học phần “quang hình học” vật lí 11 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của website dạy học (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn