Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc bệnh tiêu chảy thành dịch do virus (Porcine epidemic diarrhea - PED) gây ra trên lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang

150 12 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2019, 05:50

PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hà Giang là một tỉnh miền núi, nhƣng ngành chăn nuôi lợn ở Hà Giang ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh và nhanh chóng chuyển đổi thành sản xuất hàng hoá. Ngoài những giống lợn ngoại cho năng suất và chất lƣợng cao, nhƣ Landrade, Yorkshire,... đƣợc ngƣời chăn nuôi đƣa vào sản xuất, thì giống lợn Mán, lợn Rừng lai (lợn địa phƣơng) vẫn gắn liền với đời sống và là nguồn thu nhập của đồng bào địa phƣơng. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi của ngƣời dân ngày càng cao, đặc biệt là các loại thịt đặc sản quý hiếm, để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, các giống gia súc bản địa và hoang dã đang đƣợc các nhà chăn nuôi đầu tƣ và khai thác, một trong những động vật hoang dã đƣợc nhiều ngƣời Việt Nam ƣa chuộng đó là lợn Rừng. Cùng với trào lƣu đó, hiện nay ở Hà Giang đang có xu thế phát triển chăn nuôi lợn Mán và lợn Rừng theo mô hình trang trại và bƣớc đầu đã cho kết quả khả quan. Tuy nhiên, thực trạng chăn nuôi lợn ở nƣớc ta hiện nay đã tạo môi trƣờng hết sức thuận lợi cho việc thƣờng xuyên tồn tại nhiều mầm bệnh trong môi trƣờng chăn nuôi. Từ đó, các dịch bệnh xảy ra ở lợn vẫn không ngừng phát triển và biến đổi. Các dịch bệnh nguy hiểm nhƣ tai xanh, lở mồm long móng, cúm lợn, dịch tả lợn, hội chứng hao mòn sau cai sữa,... vẫn xảy ra trên lợn và gây nhiều thiệt hại cho ngành chăn nuôi lợn nói chung và cho các nông hộ chăn nuôi lợn nói riêng tại tỉnh Hà Giang. Đa số các bệnh đó đều có tác nhân gây bệnh là virus với đặc điểm lây lan nhanh, độc lực cao nên gây thiệt hại lớn. Trong số các bệnh nguy hiểm trên lợn, mắc ở lợn hay còn gọi là PED (viết tắt của Porcine Epidemic Diarrhea) đang là một trong những vấn đề rất đƣợc quan tâm trên đối với ngƣời chăn nuôi lợn cũng nhƣ các nhà chuyên môn Chăn nuôi, Thú y. Bệnh đã đƣợc báo cáo lần đầu tiên ở Anh năm 1971, gây bệnh cho lợn mọi lứa tuổi, lúc đó đƣợc gọi là dịch tiêu chảy do virus năm 1976, đợt dịch tiếp theo giống EVD cũng do coronavirus gây ra ở châu Âu và đƣợc gọi theo tên tiếng Anh là PED (Pensaert et al., 1981). Dịch tiêu chảy cấp trên lợn (PED) là bệnh truyền nhiễm, lây lan rất nhanh, gây thiệt hại lớn cho đàn lợn với đặc điểm gây ói mửa và tiêu chảy trên lợn ở mọi lứa tuổi (Pospischil et al., 2002). Từ đầu năm 2000 trở lại đây, bệnh xảy ra nghiêm trọng ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh xảy ra ở nhiều lứa tuổi của lợn, gây tử vong cao ở lợn con theo mẹ với tỷ lệ cao (Puranaveja et al., 2009, Park and Daesub, 2012). Dịch tiêu chảy cấp (PED) trên lợn trên đàn lợn Mán và lợn Rừng xảy ra khá phổ biến, gây thiệt hại lớn cho ngƣời chăn nuôi. Tuy nhiên, vẫn chƣa có nghiên cứu đƣa ra những kết quả chính xác để giải đáp các câu hỏi đặt ra nhƣ: tình hình lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang mắc PED ra sao? Đặc điểm bệnh lý của lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang mắc PED về biểu hiện lâm sàng và bệnh tích (đại thể và vi thể) chủ yếu của bệnh (PED), sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học ở lợn Mán và lợn Rừng mắc (PED) nhƣ thế nào? Ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu về đặc điểm PED trên lợn. Song, đặc điểm của PEDV ở các địa phƣơng khác nhau, ở các giống lợn khác nhau thì có những điểm khác nhau nhất định. Việc áp dụng những kết quả nghiên cứu trên để phòng và điều trị bệnh PED trên đàn lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang còn nhiều bất cập chƣa mang lại hiệu quả. Ở Hà Giang, hiện tại những thông tin và hiểu biết của ngƣời quản lý và ngƣời chăn nuôi còn rất hạn chế, chƣa có công bố chính thức nào về tình hình nhiễm PEDV tại tỉnh. Trƣớc thực trạng đó, nhằm hiểu rõ hơn về đặc điểm bệnh lý của bệnh tiêu chảy thành dịch (PED) gây ra cho đàn lợn Mán, lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang. Đồng thời có thêm cơ sở khoa học cho việc chủ động xây dựng các biện pháp trong công tác phòng ngừa sự xâm nhập của virus PED trên lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang, cũng nhƣ các tỉnh miền núi phía BắcViệt Nam. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Mục tiêu của luận án nhằm xác định một số các đặc điểm bệnh lý chủ yếu của lợn Mán và lợn Rừng mắc PED, bao gồm các dấu hiệu về triệu chứng lâm sàng, biến đổi bệnh lý đại thể, vi thể, các chỉ tiêu huyết học khi lợn mắc PED để làm căn cứ trong chẩn đoán lâm sàng và chẩn đoán phân biệt với các lợn mắc tiêu chảy do các mầm bệnh khác. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Xác định tỷ lệ lợn Mán, lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) trong một số trang trại nuôi lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang; - Xác định rõ các biểu hiện lâm sàng và bệnh tích (đại thể và vi thể) chủ yếu của bệnh (PED); - Xác định đƣợc sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học ở lợn mắc (PED). HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THƠM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CỦA LỢN MẮC TIÊU CHẢY THÀNH DỊCH DO VIRUS (PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA - PED) GÂY RA TRÊN LỢN MÁN VÀ LỢN RỪNG TẠI TỈNH HÀ GIANG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THƠM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CỦA LỢN MẮC TIÊU CHẢY THÀNH DỊCH DO VIRUS (PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA - PED) GÂY RA TRÊN LỢN MÁN VÀ LỢN RỪNG TẠI TỈNH HÀ GIANG Chuyên ngành : Bệnh lý học chữa bệnh vật nuôi Mã số : 64 01 02 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Hữu Nam PGS.TS Phạm Hồng Ngân HÀ NỘI - 2019 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Trích yếu luận án x Thesis abstract xii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp đề tài 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình chăn ni lợn Hà Giang 2.1.1 Tình hình chăn ni lợn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2016 2.1.2 Giống lợn Mán (hay gọi lợn địa phƣơng, địa) 2.1.3 Giống lợn Rừng 2.2 Hiểu biết tiêu chảy 13 2.2.1 Nguyên nhân gây tiêu chảy lợn 14 2.2.2 Cơ chế sinh bệnh tiêu chảy 19 2.2.3 Bệnh lý lâm sàng tiêu chảy 19 2.2.4 Hậu viêm ruột tiêu chảy 20 2.3 Lịch sử tình hình nghiên cứu mắc tiêu chảy lợn (PED) 20 2.3.1 Nghiên cứu tiêu chảy thành dịch (PED) lợn giới 21 2.3.2 Nghiên cứu tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Việt Nam 22 2.4 24 Nghiên cứu bệnh nguyên (PEDV) 2.4.1 Một số đặc điểm PEDV 24 2.4.2 Dịch tễ học phân tử 30 iii 2.5 Triệu chứng lâm sàng lợn mắc tiêu chảy thành dịch (PED) 31 2.5.1 Triệu chứng lâm sàng 31 2.5.2 Bệnh tích 32 2.6 Các phƣơng pháp chẩn đoán PEDV 33 2.6.1 Phát virus 33 2.6.2 Chẩn đoán phân biệt 35 2.6.3 Phân lập virus 37 2.7 Biện pháp phòng trị tiêu chảy thành dịch (PED) lợn 37 PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Trang thiết bị, dụng cụ vật liệu nghiên cứu 39 3.2 Nội dung nghiên cứu 40 3.2.1 Khảo sát tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết tiêu chảy lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 40 3.2.2 Xác định tỷ lệ mắc PEDV lợn Mán lợn Rừng đàn lợn bị tiêu chảy tỉnh Hà Giang 40 3.2.3 Xác định triệu chứng lâm sàng bệnh tích chủ yếu lợn Mán lợn Rừng mắc PED 40 3.2.4 Xác định biến đổi bệnh lý vi thể số quan lợn mắc PED áp dụng phƣơng pháp hóa mơ miễn dịch để xác định có mặt virus mơ lợn bệnh 40 3.2.5 Xác định số tiêu huyết học lợn Mán lợn Rừng mắc PED 40 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 40 3.3.1 Phƣơng pháp điều tra dịch tễ học 40 3.3.2 Phƣơng pháp chẩn đốn bệnh Kít PED-Ag test 41 3.3.3 Phƣơng pháp RT – PCR 44 3.3.4 Phƣơng pháp mổ khám tiêu chuẩn 45 3.3.5 Phƣơng pháp làm tiêu vi thể 46 3.3.6 Phƣơng pháp nhuộm hoá mô miễn dịch 46 3.3.7 Phƣơng pháp xác định tiêu huyết học 50 3.3.8 Phƣơng pháp xử lý số liệu 51 iv PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 52 Kết khảo sát tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết tiêu chảy lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 52 4.1.1 Kết điều tra tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết tiêu chảy lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 4.1.2 52 Kết khảo sát tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết tiêu chảy theo tuổi lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 4.2 57 Kết xác định tỷ lệ mắc tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 61 4.2.1 Kết xác định tỷ lệ mắc tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Mán lợn Rừng kít chẩn đốn nhanh (kít PED-AG test) tỉnh Hà Giang 61 4.2.2 Kết xác định tỷ lệ mắc tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang phản ứng RT – PCR 4.3 66 Kết xác định triệu chứng lâm sàng bệnh tích chủ yếu lợn Mán đàn lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) tỉnh Hà Giang 69 4.3.1 Xác định triệu chứng lâm sàng lợn Mán lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dich (PED) tỉnh Hà Giang 69 4.3.2 Xác định bệnh tích chủ yếu lợn mắc tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 4.4 72 Xác định biến đổi bệnh lý vi thể số quan lợn Mán lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) áp dụng phƣơng pháp hóa mơ miễn dịch để xác định có mặt virus mô lợn bệnh 76 4.4.1 Kết xác định bệnh tích vi thể chủ yếu lợn Mán lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) 76 4.4.2 Áp dụng phƣơng pháp hóa mơ miễn dịch xác định tồn virus mô lợn bệnh 4.5 90 Xác định tiêu huyết học lợn Mán lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) tỉnh Hà Giang 92 4.5.1 Xác định số hồng cầu lợn Mán lợn Rừng mắc PED tỉnh Hà Giang 92 4.5.2 Kết khảo sát số tiêu bạch cầu lợn Mán lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) tỉnh Hà Giang v 99 4.5.3 Kết khảo sát hàm lƣợng protein huyết lợn mắc PED 102 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105 5.1 Kết luận 105 5.2 Kiến nghị 106 Danh mục cơng trình cơng bố liên quan đến luận án 107 Tài liệu tham khảo 108 Phụ lục 118 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay EM Electron microscope EVD Epidemic viral diarhea IgA Immunoglobulin A IgG Immunoglobulin G IgM Immunoglobulin M IgY Yolk Immunoglobulin IHC Immunohistochemistry ISH In situ hybridization PED Porcine epidemic diarrhea PEDV Porcine epidemic diarrhea virus RNA Axit ribonucleic RT-PCR Reverse transcription polymerase chain reaction TGE Transmissible gastroenteritis TGEV Transmissible gastroenteritis virus UTR Untranslated region vii DANH MỤC BẢNG Tên bảng TT Trang 2.1 Tình hình chăn ni lợn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2016 2.2 Một số sinh trƣởng lợn Rừng 10 2.3 Các đặc điểm khả sinh sản lợn Rừng 11 3.1 Trình tự mồi đặc hiệu phát PEDV 44 3.2 Chu trình nhiệt phản ứng PCR 44 4.1 Kết khảo sát tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết tiêu chảy lợn Mán lợn Rừng đƣợc điều tra tỉnh Hà Giang 4.2 53 Kết khảo sát tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết tiêu chảy lợn Mán lợn Rừng theo tuần tuổi tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2016 4.3 73 Kết xác định bệnh tích vi thể lợn Mán lợn Rừng theo mẹ mắc PED tỉnh Hà Giang 4.8 4.9 70 Kết xác định bệnh tích đại thể chủ yếu lợn Mán, lợn Rừng mắc PED tỉnh Hà Giang 4.7 67 Triệu chứng lâm sàng lợn Mán đàn lợn Rừng (1 – tuần tuổi) mắc tiêu chảy thành dịch (PED) tỉnh Hà Giang 4.6 62 Kết xác định tỷ lệ dƣơng tính với PEDV lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang kỹ thuật RT- PCR 4.5 58 Kết xác định tỷ lệ mắc tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Mán lợn Rừng kít chẩn đốn nhanh (Kít PED-Ag test) Hà Giang 4.4 77 Kết nghiên cứu bệnh tích vi thể số quan lợn theo mẹ ( 1- tuần tuổi) mắc PED 85 Kết nhuộm IHC số quan lợn mắc PED 91 4.10 Các số hồng cầu lợn Mán lợn Rừng mắc PED (2 tuần tuổi) 93 4.11 Các số bạch cầu lợn Mán lợn Rừng mắc PED (2 tuần tuổi) 100 4.12 Hàm lƣợng protein huyết lợn Mán lợn Rừng mắc PED 102 4.13 Tổng số lợn Mán lợn Rừng đƣợc điều tra tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2016 125 viii DANH MỤC HÌNH TT Tên hình Trang 2.1 Mơ cấu trúc virus PED 27 2.2 Sơ đồ chế sinh bệnh 29 2.3 Bệnh tích vi thể lợn sơ sinh mắc PED 33 3.1 Atigen rapid PED Ag test Kit 42 3.2 Các bƣớc tiến hành kiểm tra mẫu bệnh Atigen rapid PED Ag test Kit 42 3.3 Kết chẩn đoán Atigen rapid PED Ag test Kit 43 3.4 Hình ảnh phản ứng PCR chẩn đốn lợn mắc PED 45 3.5 Minh họa tóm tắt quy trình IHC-A chế IHC-B 49 4.1 Hình ảnh triệu chứng bệnh tích lợn Mán mắc PED 71 4.2 Hình ảnh triệu chứng bệnh tích lợn Rừng mắc PED 72 4.3 Hình ảnh triệu chứng bệnh tích lợn Rừng mắc PED 76 4.4 Hình ảnh bệnh tích vi thể lợn Rừng mắc PED 80 4.5 Hình ảnh bệnh tích vi thể lợn Rừng mắc PED 81 4.6 Hình ảnh bệnh tích vi thể lợn Mán mắc PED 82 4.7 Một số hình ảnh bệnh tích vi thể lợn Mán mắc PED 83 4.8 Hình ảnh bệnh tích vi thể lợn Mán mắc PED 84 4.9 Hình ảnh Hóa mơ miễn dịch lợn mắc PED 92 ix TRÍCH YẾU LUẬN ÁN Tên tác giả: Nguyễn Thị Thơm Tên Luận án: Nghiên cứu số đặc điểm bệnh lý lợn mắc tiêu chảy thành dịch virus (Porcine epidemic diarrhea - PED) gây đàn lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang Chuyên ngành: Bệnh lý học chữa bệnh vật nuôi Mã số: 64 01 02 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu - Xác định tỷ lệ lợn Mán, lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) số trang trại nuôi lợn Mán lợn Rừng thuộc tỉnh Hà Giang; - Xác định rõ biểu lâm sàng bệnh tích (đại thể vi thể) chủ yếu bệnh (PED); - Xác định đƣợc thay đổi số tiêu huyết học lợn mắc (PED) Phƣơng pháp nghiên cứu Áp dụng phƣơng pháp điều tra dịch tễ học thƣờng quy: vấn trực tiếp, phát phiếu điều tra, hồi cứu tài liệu lƣu trữ, dịch tễ học mô tả Xác định tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết theo công thức tiêu chuẩn Xác định diện virus Porcine Epidemic Diarrhoea (PEDV) mẫu phân lợn tiêu chảy bằng Kit PED- Ag test Xác đinh có mặt virus Porcine Epidemic Diarrhoea (PEDV) lợn có biểu tiêu chảy, chƣa đƣợc tiêm vacxin phòng PED RT-PCR Triệu chứng lâm sàng lợn dƣơng tính với phản ứng RT-PCR đƣợc xác định triệu chứng PED Những lợn sau đƣợc mổ khám đánh giá bệnh tích đại thể lấy mẫu từ quan, làm tiêu để đánh giá biến đổi vi thể Sau thực phản ứng RT-PCR có kết quả, chúng tơi hồi cứu, tổng hợp lại triệu chứng lâm sàng chủ yếu đƣợc ghi chép từ trƣớc Xác lợn chết đƣợc mổ khám theo tiêu chuẩn TCVN 8402: 2010 (Bộ khoa học Cơng nghệ, 2010) Phƣơng pháp nhuộm hóa mơ miễn dịch theo Boenisch (2001) Xác định tiêu huyết học máy phân tích tự động Celldyn 3700 Phƣơng pháp xử lý số liệu Số liệu thô đƣợc xử lý tính tốn Excel, số liệu tổng hợp đƣợc xử lý chƣơng trình thống kê Minitab 16.0 Phép thử chi bình phƣơng (χ2) đƣợc sử dụng để so sánh tỷ lệ dƣơng tính giá trị P < 0,05 đƣợc coi có ý nghĩa x Phụ lục Tổng hợp kết điều tra số hộ nuôi lợn Rừng tỉnh Hà Giang Stt 10 Vị Xuyên Tên hộ Số đàn Bà Hằng Ông Quyết 10 Ông Xuân Bà Loan Ông Sảng 12 Ông Chẳn Bà Chƣ 16 Ông Thành 15 Ông Viễn Bà Quyên ∑ 90 Bắc Quang Tên hộ Số đàn Ông Hải 15 Bà Xanh 13 Bà Hòa 12 Ơng Tun 17 Bà Tâm 20 Ơng Sang 11 Bà Mùa 12 ∑ 90 Hồng Su Phì Tên hộ Số đàn Ông Chung 20 Ông Chỉnh 15 Ông Long 22 Ông Siểu 11 Bà Kim 17 Bà Tiếng ∑ 90 Phụ lục Tổng hợp kết điều tra số hộ nuôi lợn Mán tỉnh Hà Giang Stt Vị Xuyên Tên hộ Ông Tuyển Ông Vui Ông Thu Ơng Huy Ơng Bình Bà Hà Ơng Lƣỡng Bắc Quang Số đàn 21 15 15 16 12 13 10 11 12 13 ∑ 90 Tên hộ Hoàng Su Phì Số đàn Tên hộ Số đàn Ơng Thắng Ơng Mận Bà Mây Ông Chắn Ông Chung Bà Gấm Bà Vân Bà Sinh Ông Bảy 14 12 17 15 Ông Chung Ông Xinh Ông Chân Bà Diu Bà Khón Ơng Chỉ Ơng Dỉ Ơng Ma Ông Dì 12 6 Bà Minh Ông Minh Ông Chƣơng Ông Tứn Ông Thào 7 ∑ 123 90 Tổng 90 Phụ lục Tổng số lợn Rừng đƣợc điều tra nuôi Hà Giang Tuần tuổi Vị Xuyên Bắc Quang Hồng Su Phì Số đàn Số Số đàn Số Số đàn Số 10 77 10 78 10 75 10 75 10 75 10 74 10 74 10 75 10 73 10 71 10 74 10 72 10 72 10 72 10 71 10 70 10 71 10 70 10 67 10 69 10 68 10 67 10 67 10 66 10 65 10 64 10 63 Tổng 90 638 90 645 90 632 Phụ lục Tổng số lợn Mán đƣợc điều tra nuôi Hà Giang Tuần tuổi Vị Xun Bắc Quang Hồng Su Phì Số đàn Số Số đàn Số Số đàn Số 10 95 10 93 10 88 10 89 10 86 10 84 10 87 10 84 10 80 10 87 10 85 10 79 10 83 10 84 10 79 10 85 10 82 10 76 10 82 10 80 10 74 10 80 10 77 10 75 10 78 10 75 10 72 Tổng 90 766 90 726 90 707 124 Bảng 4.13 Tổng số lợn Mán lợn Rừng đƣợc điều tra nuôi Hà Giang giai đoạn 2014 - 2016 Vị Xuyên Tuần tuổi Lợn Mán Bắc Quang Lợn Rừng Lợn Mán Tổng số Hồng Su Phì Lợn Rừng Lợn Mán Lợn Rừng Lợn Mán Lợn Rừng 125 Số đàn Số Số đàn Số Số đàn Số Số đàn Số Số đàn Số Số đàn Số Số đàn Số Số đàn Số 10 95 10 77 10 93 10 78 10 88 10 75 30 276 30 230 10 10 89 87 10 10 75 74 10 10 86 84 10 10 75 75 10 10 84 80 10 10 74 73 30 30 259 30 30 224 10 10 87 83 10 10 71 72 10 10 85 84 10 10 74 72 10 10 79 79 10 10 72 71 30 30 251 30 30 217 10 10 10 85 82 80 10 10 10 70 67 67 10 10 10 82 80 77 10 10 10 71 69 67 10 10 10 76 74 75 10 10 10 70 68 66 30 30 30 243 211 236 232 30 30 30 10 78 10 65 10 75 10 64 10 72 10 63 30 225 30 192 90 766 90 638 90 746 90 645 90 707 90 632 270 2219 270 1915 TB 251 246 222 215 204 200 Phụ lục Kết khảo sát tỷ lệ mắc tiêu chảy đàn lợn Rừng Vị Xuyên Tuần Tỷ lệ mắc theo đàn Số Tỷ Số đàn lệ đàn mắc (%) 10 60 10 50 10 50 10 40 10 30 10 40 10 20 10 10 10 20 90 32 35,56 Số 77 75 74 71 72 70 67 67 65 638 Số mắc 46 35 31 23 15 17 10 190 Tỷ lệ mắc theo số Tỷ lệ Số Tỷ lệ mắc chết (%) chết (%) 59,4 20 26,0 46,7 16 21,3 41,9 12 16,2 32,4 7,0 20,8 4,17 24,3 1,4 14,9 0 9,0 0 10,7 1,5 28,9 58 8,61 Tỷ lệ tử vong (%) 43,48 45,71 38,71 21,74 20,00 5,88 0 0,14 30,53 Phụ lục 10 Kết khảo sát tỷ lệ mắc tiêu chảy đàn lợn Rừng nuôi Bắc Quang Tỷ lệ mắc theo đàn Tuần Số đàn Số Tỷ đàn lệ mắc (%) Tỷ lệ mắc theo số Số Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Tỷ lệ mắc chết tử vong mắc (%) chết (%) (%) 10 60 78 47 60,3 21 26,9 44,68 10 50 75 33 44,0 17 22,7 54,84 10 50 75 31 41,3 12 16,0 38,71 10 40 74 24 32,4 8,1 25,00 10 40 72 18 25,0 5,56 22,22 10 30 71 15 21,1 2,8 13,33 10 30 69 11 15,9 1,4 9,09 10 20 67 10,4 0 10 10 64 9,4 0 Tổng 90 33 36,67 645 192 29,77 63 9,77 32,81 126 Phụ lục 11 Kết khảo sát tỷ lệ mắc tiêu chảy đàn lợn Rừng ni Hồng Su Phì Tỷ lệ mắc theo đàn Tuần Số đàn Số Tỷ đàn lệ mắc (%) Tỷ lệ mắc theo số Số Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Tỷ lệ mắc chết tử vong mắc (%) chết (%) (%) 10 70 75 48 64,0 22 29,3 45,83 10 60 74 37 50,0 18 24,3 48,65 10 50 73 32 43,8 12 16,4 37,50 10 50 72 26 36,1 9,7 26,92 10 40 71 17 23,9 4,23 17,65 10 30 70 14 20,0 4,29 21,43 10 30 68 10 14,7 0 10 20 66 12,1 1,52 12,50 10 10 63 6,3 0 ∑ 90 37 41,11 632 196 30,1 66 10,59 33,67 Phụ lục 12 Kết điều tra tỷ lệ mắc tiêu chảy lợn Rừng tỉnh Hà Giang Tuần tuổi TB Tỷ lệ mắc bệnh (%) X  mx Vị Xuyên Bắc Quang Hoàng Su Phì 59,4 46,7 41,9 32,4 20,8 24,3 14,9 9,0 10,7 60,3 44,0 41,3 32,4 25,0 21,1 15,9 10,4 9,4 64,0 50,0 43,8 36,1 23,9 20,0 14,7 12,1 6,3 61,23 46,90 42,33 33,63 23,23 21,80 15,17 9,70 8,80 ± ± ± ± ± ± ± ± ± 2,44 3,00 1,31 2,14 2,18 2,23 0,64 0,99 2,26 28,9 29,77 30,1 29,19 ± 0,97 127 Phụ lục 13 Kết so sánh tỷ lệ chết tỷ lệ tử vong lợn Rừng mắc tiêu chảy địa bàn nghiên cứu tỉnh Hà Giang Vị Xun Bắc Quang Hồng Su Phì Trung bình Tỷ lệ Tỷ lệ tử Tỷ lệ Tỷ lệ tử Tỷ lệ Tỷ lệ tử Tỷ lệ Tỷ lệ tử chết vong chết vong chết vong chết vong (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 26,0 43,48 26,9 44,68 29,3 45,83 27,4 44,66 21,3 45,71 22,7 54,84 24,3 48,65 22,7 49,73 16,2 38,71 16,0 38,71 16,4 37,50 16,2 38,30 7,0 21,74 8,1 25,00 9,7 26,92 8,2 24,55 4,17 20,00 5,56 22,22 4,23 17,65 4,6 19,95 1,4 5,88 2,8 13,33 4,29 21,43 2,8 13,54 0 1,4 9,09 0 1,4 3,03 0 0 1,52 12,50 1,5 4,16 1,5 0,14 0 0 1,5 4,76 8,61 19,51 9,77 23,09 9,97 23,38 9,58 22,52 Tuổi Tính chung Tỷ lệ (%) 25 20 15 10 Vị Xun Bắc Quang Tỷ lệ chết (%) Hồng Su Phì Tỷ lệ tử vong (%) Hình Biểu diễn tỷ lệ chết tỷ lệ tử vong lợn Rừng mắc tiêu chảy nuôi tỉnh Hà Giang 128 60 Tỷ lệ (%) 50 40 30 20 10 Vị Xuyên Bắc Quang Tuần tuổi Hồng Su Phì Hình Biểu tỷ lệ chết tỷ lệ tử vong lợn Rừng mắc tiêu chảy theo tuần tuổi (1-9 tuần tuổi) tỉnh Hà Giang Phụ lục 14 Kết so sánh tỷ lệ chết, tỷ lệ tử vong tiêu chảy lợn Rừng tỉnh Hà Giang So sánh tỷ lệ chết Tuần tuổi So sánh tỷ lệ tử vong Vị Bắc Hoàng Trung Vị Bắc Hoàng Trung Xuyên Quang Su Phì bình Xuyên Quang Su Phì bình 26,0 26,9 29,3 27,4 43,48 44,68 43,10 41,08 21,3 22,7 24,3 22,7 45,71 54,84 40,91 41,76 16,2 16,0 16,4 16,2 38,71 38,71 38,89 37,72 7,0 8,1 9,7 8,2 21,74 25,00 25,80 26,93 4,17 5,56 4,23 4,6 20,0 22,22 22,22 20,18 4,1 2,8 4,29 2,8 5,88 13,33 20,00 14,51 1,4 1,4 9,09 14,29 4,76 0 1,52 1,5 0 12,50 4,16 1,5 0 1,5 0,14 12,50 9,72 8,61 9,77 9,97 9,58 19,51 23,09 33,33 22,31 Tính chung 129 60 Tỷ lệ (%) 50 40 30 20 10 Vị Xuyên Bắc Quang Tuần tuổi Hồng Su Phì Hình So sánh tỷ lệ tử vong theo tuần tuổi huyện Phụ lục 15 Kết khảo sát tỷ lệ mắc tiêu chảy đàn lợn Mán nuôi tại tỉnh Hà Giang Tỷ lệ mắc theo đàn Tuần Số đàn Số Tỷ đàn lệ mắc (%) Tỷ lệ mắc theo số Số Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Tỷ lệ mắc chết tử vong mắc (%) chết (%) (%) 10 60 95 56 58,9 24 25,3 42,86 10 50 89 45 50,6 19 21,3 42,22 10 40 87 35 40,2 12 13,8 34,29 10 40 87 32 36,8 9,2 25,00 10 30 83 15 18,1 2,4 13,33 10 40 85 17 20,0 0 10 20 82 10 12,2 0 10 10 80 7,5 0 10 20 78 9,0 0 ∑ 90 31 34,44 766 223 29,11 65 8,49 27,90 130 Phụ lục 16 Kết khảo sát tỷ lệ mắc tiêu chảy đàn lợn Mán nuôi địa bàn nghiên cứu Tỷ lệ mắc theo đàn Tỷ lệ mắc theo số Tuần Số đàn Số đàn mắc Tỷ lệ (%) Số Số mắc Tỷ lệ mắc (%) Số chết Tỷ lệ chết (%) Tỷ lệ tử vong (%) 10 10 70 50 93 86 59 43 63,4 50,0 22 19 26,9 22,1 37,29 44,19 10 10 10 10 10 10 10 4 3 50 40 40 30 30 10 20 84 85 84 82 80 77 75 35 30 16 17 10 6 41,7 35,7 19,0 20,0 12,2 7,5 8,0 14 4 0 16,7 10,6 4,76 4,9 0 1,3 40,00 30,00 25,00 23,53 0 16,67 ∑ 90 34 37,78 726 222 30,58 73 10,06 32,88 Phụ lục 17 Kết khảo sát tỷ lệ mắc tiêu chảy đàn lợn Mán nuôi địa bàn nghiên cứu Tỷ lệ mắc theo đàn Tuần Số đàn Số Tỷ đàn lệ mắc (%) Tỷ lệ mắc theo số Số Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Tỷ lệ mắc chết tử vong mắc (%) chết (%) (%) 10 70 88 58 65,9 25 28,4 43,10 10 60 84 44 52,4 18 21,4 40,91 10 50 80 36 45,0 14 17,50 38,89 10 50 79 31 39,2 10,1 25,80 10 40 79 18 22,8 5,06 22,22 10 30 76 15 19,7 3,90 20,00 10 10 74 9,5 1,35 14,29 10 20 75 10,7 1,30 12,50 10 20 72 11,1 1,40 12,50 Tính chung 90 35 38,89 707 225 31,82 75 10,61 33,33 131 Phụ lục 18 Kết điều tra tỷ lệ mắc tiêu chảy lợn Mán nuôi tỉnh Hà Giang Tuần tuổi Vị Xuyên 58,9 50,6 40,2 36,8 18,1 20,0 12,2 7,5 9,0 29,11 Tỷ lệ (%) TB Tỷ lệ mắc bệnh (%) Bắc Quang Hoàng Su Phì 63,4 65,9 50,0 52,4 41,7 45,0 35,7 39,2 19,0 22,8 20,0 19,7 12,2 9,5 7,5 10,7 8,0 11,1 30,58 31,82 X  mx 62,7 51,0 42,3 37,2 18,9 19,9 11,3 8,5 9,3 30,0 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Tuần tuổi 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Vị Xuyên Bắc Quang Hồng Su Phì Hình Biểu diễn tỷ lệ mắc tiêu chảy lợn Mán theo tuần tuổi (1-9 tuần tuổi) nuôi tỉnh Hà Giang 132 2,44 3,00 1,31 2,14 2,18 2,23 0,64 0,99 2,26 0,97 Phụ lục 19 Kết so sánh tỷ lệ chết tỷ lệ tử vong tiêu chảy lợn Mán tỉnh Hà Giang Vị Xun Bắc Quang Hồng Su Phì Trung bình Tỷ lệ Tỷ lệ tử Tỷ lệ Tỷ lệ tử Tỷ lệ Tỷ lệ tử Tỷ lệ Tỷ lệ tử chết vong chết vong chết vong chết vong (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 25,3 42,86 26,9 37,29 28,4 43,10 26,8 41,07 21,3 42,22 22,1 44,19 21,4 40,91 21,6 42,43 13,8 34,29 16,7 40,00 17,50 38,89 15,7 37,72 9,2 25,00 10,6 30,00 10,1 25,80 8,75 26,93 2,4 13,33 4,76 25,00 5,06 22,22 4,05 21,18 0 4,9 23,53 3,90 20,00 2,93 14,51 0 0 1,35 14,29 0,45 4,76 0 0 1,30 12,50 0,43 4,16 0 1,3 16,67 1,40 12,50 0,9 9,72 TB 8,49 27,90 10,06 32,88 10,61 33,33 9,06 22,49 Tuổi Tỷ lệ (%) 35 30 25 20 15 10 Vị Xuyên Tỷ lệ chết (%) Bắc Quang Hoàng Su Phì Tỷ lệ tử vong (%) Hình Biểu diễn tỷ lệ chết, tỷ lệ tử mắc tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Hà Giang 133 Tỷ lệ (%) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Vị Xuyên Bắc Quang Tuần tuổi Hồng Su Phì Hình 4.6 Biểu diễn tỷ lệ chết, tỷ lệ tử mắc tiêu chảy theo tuần tuổi (1-9 tuần tuổi) lợn nuôi tỉnh Hà Giang Phụ lục 20 Kết so sánh tỷ lệ chết, tỷ lệ tử vong tiêu chảy lợn Mán nuôi tại tỉnh Hà Giang So sánh tỷ lệ chết Tuổi So sánh tỷ lệ tử vong Vị Bắc Hoàng Trung Vị Bắc Hồng Trung Xun Quang Su Phì bình Xun Quang Su Phì bình 25,3 26,9 28,4 28,6 42,86 37,29 43,10 41,08 21,3 22,1 21,4 21,6 42,22 44,19 40,91 41,76 13,8 16,7 17,50 16,0 34,29 40,00 38,89 37,72 9,2 10,6 10,1 9,9 25,00 30,00 25,80 26,93 2,4 4,76 5,06 5,3 13,33 25,00 22,22 20,18 4,9 3,90 2,9 23,53 20,00 14,51 0 1,35 0,45 0 14,29 4,76 0 1,30 0,43 0 12,50 4,16 1,3 1,40 0,90 16,67 12,50 9,72 8,49 10,06 10,61 9,56 27,90 32,88 33,33 22,31 Tính chung 134 Phụ lục 21 Kết tổng hợp tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết tỷ lệ tử vong tiêu chảy lợn Mán lợn Rừng Hà Giang Tuần Tỷ lệ mắc theo đàn Số Tỷ Số đàn lệ đàn mắc Tỷ lệ mắc theo số Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Tỷ lệ Số mắc chết tử vong (%) mắc (%) chết (%) (%) Lợn Mán ∑ 90 31 34,44 766 223 29,11 65 8,49 27,90 ∑ 90 34 37,78 726 222 30,58 73 10,06 32,88 ∑ 90 35 38,89 707 225 31,82 75 10,61 33,33 Tổng 270 100 37,03 2199 670 30,50 213 9,72 31,37 ∑ 90 32 35,56 638 190 29,78 58 9,09 30,53 ∑ 90 33 36,67 645 192 29,77 63 9,77 32,81 ∑ 90 37 41,11 632 196 31,46 66 10,59 33,67 Tổng 270 102 37,78 1915 578 30,33 817 9,81 32,33 Lợn Rừng 135 Phụ lục 22 Hồ sơ mẫu lợn Mán, lợn Rừng huyện nghiên cứu Giai đoạn 2014 - 2016 Địa điểm Lợn Rừng Lợn Mán Tên xã Số mẫu Phong quang Việt Lâm Trung Thành Ngọc Linh NTViệt lâm Trung Thành Tổng hợp 12 Tân Thành Tân Quang Việt Vinh Quang Minh Vĩnh Phúc Tân Thành Tổng hợp 12 Nậm Ty Nậm Ty Hoàng Su Đán Văn Hồ Thầu Phì Pố Lồ Bản Máy Tổng hợp 11 Vị Xuyên Bắc Quang Tổng hợp 35 Số mẫu Tên xã 12 11 11 34 Ghi chú: Tất lợn lấy mẫu chưa tiêm vacxin PED ( Mẫu lấy đàn thử Kit chẩn đốn nhanh (Kít PED-Ag test) Với lợn lấy mẫu lấy: Phân, ruột, hạch ruột 136 Phụ lục 23 Tổng hợp kết phản ứng RT – PCR chẩn đoán PED lợn Rừng lợn Mán Hà Giang Tên huyện Lợn Rừng Lợn Mán n n (+) Tỷ lệ % n n (+) Tỷ lệ % Mẫu Vị Xuyên 12 10 83,3 12 75,0 Ruột Bắc Quang 12 66,7 11 10 90,9 Hồng Su Phì 11 72,7 11 72,7 Tổng hợp 35 26 74,3 34 27 79,4 Mẫu Vị Xuyên 12 58,3 12 50,0 Phân Bắc Quang 50,0 60,0 Hoàng Su Phì 60,0 71,4 Tổng hợp 23 13 56,5 24 14 58,3 Mẫu Vị Xuyên 12 10 83,3 12 75,0 Hạch Bắc Quang 12 66,7 11 72,7 Hồng Su Phì 11 72,7 11 72,7 Tổng hợp 35 26 74,3 34 25 73,5 Ghi chú: Tất lợn lấy mẫu chưa tiêm vacxin PED Với lợn lăy mẫu lấy: Ruột, phân, Hạch ruột 137 ... THƠM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CỦA LỢN MẮC TIÊU CHẢY THÀNH DỊCH DO VIRUS (PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA - PED) GÂY RA TRÊN LỢN MÁN VÀ LỢN RỪNG TẠI TỈNH HÀ GIANG Chuyên ngành : Bệnh lý học... án: Nghiên cứu số đặc điểm bệnh lý lợn mắc tiêu chảy thành dịch virus (Porcine epidemic diarrhea - PED) gây đàn lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang Chuyên ngành: Bệnh lý học chữa bệnh vật nuôi Mã số: ... Xác định bệnh tích chủ yếu lợn mắc tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 4.4 72 Xác định biến đổi bệnh lý vi thể số quan lợn Mán lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc bệnh tiêu chảy thành dịch do virus (Porcine epidemic diarrhea - PED) gây ra trên lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang, Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc bệnh tiêu chảy thành dịch do virus (Porcine epidemic diarrhea - PED) gây ra trên lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay