Getting started with citrix xenapp 6 5

478 14 0
  • Loading ...
1/478 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 16:10

... vii ] www.it-ebooks.info 328 331 331 332 3 35 3 36 3 36 337 338 338 339 339 340 341 342 344 344 344 3 45 3 46 347 349 350 350 353 355 355 3 56 357 357 358 359 360 Table of Contents Using PowerShell Commands... XenApp 6. 5 www.it-ebooks.info Getting Started with Citrix XenApp 6. 5 Introducing XenApp 6. 5 When Citrix introduced XenApp 6. 0 in March 2010, they rewrote the code completely for the Windows 64 -bit... Deploying XenApp 6. 5 on Citrix XenServer Creating a new XenApp 6. 5 VM in XenServer Deploying XenApp 6. 5 on Microsoft Hyper-V Creating a new XenApp 6. 5 VM in Hyper-V Deploying XenApp 6. 5 on VMware
- Xem thêm -

Xem thêm: Getting started with citrix xenapp 6 5 , Getting started with citrix xenapp 6 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn