BTHK dân sự 2, 8 điểm,tốt lắm đó, dân 2 toàn 6 7 ạ đề 15 về BTTH do ô nhiễm môi trường

23 2 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 15:27

Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module MỞ ĐẦU Nước ta phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa với sức nóng hoạt động phát triển đẩy vấn nạn ô nhiễm, suy thối mơi trường ngày trở nên trầm trọng, đồng thời làm làm phát sinh gia tăng ngày nhiều vụ khiếu kiện, tranh chấp môi trường Một nguyên nhân yếu dẫn tới thực trạng hệ thống pháp luật khiếu kiện mơi trường tồn nhiều lỗ hổng thân cơng tác thực thi sách pháp luật lĩnh vực nhiều bất cập, khó khăn Để làm rõ vấn đề này, em xin chọn đề tài: “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại làm ô nhiễm môi trường” làm đề tài cho tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module Do kiến thức nhiều hạn chế nên làm khơng tránh khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong thầy cho nhận xét để làm em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! NỘI DUNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Trách nhiệm BTTH làm ÔNMT Trách nhiệm BTTH làm ÔNMT xác định trường hợp cụ thể TNDS hợp đồng (hay gọi nghĩa vụ dân phát sinh thiệt hại), hình thức TNDS nhằm buộc bên có hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, gây thiệt hại suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả, bù đắp, đền bù tổn thất vật chất cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại hành vi vi phạm pháp luật gây Tương tự loại trách nhiệm pháp lí khác, trách nhiệm BTTH làm ÔNMT biện pháp cưỡng chế áp dụng với người vi phạm pháp luật thơng qua quan nhà nước có thẩm quyền, người vi phạm pháp luật phải gánh chịu hậu bất lợi quy định chế tài quy phạm pháp luật Điều 74 Hiến pháp 1992 quy định: “Người bị thiệt hại có quyền bồi thường vật chất phục hồi danh dự” Trên sở quy định Hiến pháp, BLDS, Luật bảo vệ môi trường văn quy phạm pháp luật khác có liên quan quy định quyền yêu cầu bồi thường công dân, tổ chức chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp người khác có liên quan (Điều 260, 281 BLDS) quy định nghĩa vụ BTTH cá nhân tổ chức, chủ thể khác có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho người khác Trách nhiệm BTTH bao gồm trách nhiệm BTTH vật chất, trách nhiệm bồi thường, bù đắp tổn thương tinh thần (Điều 307 BLDS 2005); trách nhiệm BTTH làm ƠNMT cụ thể hóa PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm Bài tập học kì môn Luật dân Việt Nam module Điều 628 BLDS năm 1995 tiếp tục kế thừa phát triển Điều 624 BLDS năm 2005: “Cá nhân, pháp nhân chủ thể khác làm ô nhiễm môi trường gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật, kể trường hợp người gây ô nhiễm môi trường lỗi” Bên cạnh BLDS, Luật bảo vệ mơi trường năm 2005 có quy định trách nhiệm BTTH làm ÔNMT (Điều 4, Điều 49, Điều 93) Ngoài nêu trên, trách nhiệm BTTH làm ƠNMT người có hành vi vi phạm pháp luật gây ƠNMT quy định nhiều văn pháp luật khác Luật khoáng sản năm 1996 (Điều 64, 65), Luật tài nguyên nước năm 1998… Những quy định nêu pháp luật sở pháp lí cho việc thực quyền yêu cầu BTTH làm ÔNMT cá nhân, tổ chức sở để truy cứu trách nhiệm BTTH tổ chức, cá nhân, chủ thể khác có hành vi vi phạm pháp luật môi trường gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức khác Đặc điểm trách nhiệm dân làm ô nhiễm môi trường Là dạng trách nhiệm BTTH hợp đồng nên trách nhiệm BTTH làm ÔNMT mang đầy đủ đặc điểm chung trách nhiệm BTTH hợp đồng Ngoài trách nhiệm BTTH làm ƠNMT có điểm khác biệt sau đây: + Hành vi trái pháp luật hành vi vi phạm pháp luật môi trường + Thiệt hại hành vi vi phạm pháp luật môi trường gây + Thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức cụ thể phát sinh sau có hậu suy giảm chức năng, tính hữu ích môi trường + Thiệt hại thường xảy phạm vi rộng, có giá trị lớn, khó xác định, tác động đến nhiều chủ thể II NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH làm ô nhiễm môi trường BLLDS năm 2005 không quy định điều kiện cụ thể điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH hợp đồng xuất phát từ quy định, nguyên tắc pháp luật nói chung luật dân nói riêng, trách nhiệm BTTH phát sinh có bốn điều kiện quy định Nghị số 03/2006/HĐTP- TANDTC ngày 8/7/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS BTTH ngồi hợp đồng Trách nhiệm BTTH làm ƠNMT trách nhiệm BTTH hợp đồng nên phát sinh có đủ bốn điều kiện sau: PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module 1.1 Có thiệt hại thực tế xảy Trong quan hệ BTTH, thiệt hại vừa điều kiện phát sinh trách nhiệm vừa sở để tính mức bồi thường, thiệt hại xảy điều kiện bắt buộc để xem xét việc có phát sinh trách nhiệm BTTH hay không Điều khác với việc xác định trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự- khơng cần vào thiệt hại xảy mục đích ý nghĩa BTTH đảm bảo đền bù thiệt hại, tổn thất gây nên xác định có loại thiệt hại xảy thiệt hại quan trọng Theo quy định Điều 130 LBVMT năm 2005, thiệt hại ÔNMT gồm hai loại: là, thiệt hại suy giảm chức tính hữu ích mơi trường hay thiệt hại môi trường tự nhiên; hai là, thiệt hại sức khỏe tính mạng người, tài sản lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức hậu suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường gây Căn theo quy định Điều 608, 609, 610 BLDS năm 2005 thiệt hại ƠNMT gây nên bồi thường bao gồm thiệt hại sau: + Thiệt hại tính mạng bị xâm hại bao gồm chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước chết; chi phí hợp lí cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng Thiệt hại tính mạng bị xâm hại xảy có cố môi trường tràn dầu, nổ xăng dầu, cháy rừng… + Thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lí cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe chức bị mất, bị giảm sút; thu nhập thức tế cảu người bị thiệt hại người chăm sóc người bị thiệt hại bị mất, bị giảm sút… Ví dụ: môi trường bị ô nhiễm (ô nhiễm nước, ô nhiễm khơng khí, nhiễm đất,…) sức khỏe người bị giảm sút, bị mắc bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa… người mắc bệnh phải bỏ khoản tiền chi cho việc khám chữa bệnh đồng thời thu nhập họ bị giảm sút không tham gia lao động… + Thiệt hại tài sản bị xâm phạm, có là: tài sản bị hủy hoại bị hư hỏng, thiệt hại gắn liền với việc thu hẹp lợi ích gắn liền với việc không sử dụng, không khai thác bị hạn chế việc sử dụng, khai thác cơng dụng tài sản, chi phí để ngăn chặn khắc phục thiệt hại Ví dụ, cơng ty xả nước thải chưa xử lí làm cho ruộng lúa, hoa màu hộ gia đình bị hại nên suất bị giảm đáng kể Trong mối quan hệ với loại thiệt hại thứ nhất, loại thiệt hại thứ hai xem thiệt hại gián tiếp- thiệt hại xảy có thiệt hại thứ nhất; nhiên, cần lưu ý thiệt hại môi trường tự nhiên thiệt hại tài sản, lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân khơng phải ln ln hồn tồn tách biệt số PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 3 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module trường hợp thiệt hại môi trường tự nhiên khu vực định đồng thời thiệt hại tài sản, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức khu vực Ví dụ, suy giảm nguồn lợi thủy sản đoạn song bị ô nhiễm đồng thời giảm sút thu nhập người dân khu vực Điều cần lưu ý để tránh trùng lặp xác định loại thiệt hại cụ thể ÔNMT gây nên 1.2 Hành vi gây thiệt hại phải hành vi trái pháp luật bảo vệ môi trường Theo Thông tư số 173/UBTP ngày 23/3/1972 Tòa án nhân dân tối cao hành vi trái pháp luật quan hệ BTTH ngồi hợp đồng “có thể việc phạm pháp hình sự, vi phạm pháp luật dân sự, vi phạm đường lối sách Đảng- Nhà nước vi phạm quy tắc sinh hoạt xã hội” Hành vi vi phạm pháp luật môi trường hiểu hành vi không tuân theo quy định pháp luật mơi trường, gây ƠNMT dẫn đến thiệt hại môi trường tự nhiên suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường từ gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe cá nhân thiệt hại tài sản cá nhân tổ chức Hành vi vi phạm pháp luật môi trường coi quan trọng để xác định trách nhiệm BTTH hành vi gây thiệt hại lĩnh vực bảo vệ mơi trường có số điểm khác biệt đáng kể so với hành vi lĩnh vực khác như: hành vi gây thiệt hại không xâm phạm trực tiếp đến quyền tính mạng, sức khỏe tài sản cơng dân mà xâm hại thông qua yếu tố môi trường bị ô nhiễm đồng thời hành vi gây thiệt hại cho môi trường hành vi vi phạm pháp luật môi trường Thiệt hại lĩnh vực mơi trường xảy cố môi trường hậu hành vi biểu thực tế, gây hại đến hệ sinh thái, yếu tố môi trường chủ thể khác trách nhiệm BTTH phát sinh 1.3 Có mối quan hệ nhân hành vi trái pháp luật thiệt hại xảy Tìm mối liên hệ hành vi trái pháp luật với hậu mà hành vi gây mắt xích khơng thể thiếu q trình xác định trách nhiệm BTTH mơi trường Tuy nhiên việc xác định mối quan hệ nhân trường hợp gây thiệt hại ÔNMT thường phức tạp Vì thực tế khơng có nguồn nhiễm mà có nhiều nguồn gây nhiễm thiệt hại xảy không hành vi gây ô nhiễm người mà nguyên nhân khác biến đổi bất thường thiên nhiên, cố thiên nhiên… Trong đó, chủ thể có hoạt động tiềm ẩn nguy gây ÔNMT thường phủ nhận trách nhiệm cách cho thiệt hại xảy nhiều nguồn gây ô nhiễm chung chất thải mà họ thải khơng có khả gây hại nghiêm trọng đến người mơi trường PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module Môi trường thể thống nhất, cấu thành nhiều yếu tố khác mà yếu tố có quan hệ mật thiết với nhau, tác động tương hỗ lẫn có ảnh hưởng tới người nên gây ô nhiễm cho thành phần môi trường đồng thời làm cho thành phần môi trường khác bị tổn hại dẫn đến tình trạng gây hại tiềm ẩn nguy gây hại cho tài sản sức khỏe, tính mạng người Có hành vi chứa đựng khả thực tế gây hậu môi trường xả nước thải khơng qua xử lí chứa độc tố hủy diệt loài thủy sinh, với trường hợp hành vi hậu tương đối dễ xác định mối quan hệ nhân Tuy nhiên, trường hợp hành vi vi phạm pháp luật môi trường ẩn dấu khả gây hậu tương lai chất phóng xạ, hạt nhân với trường hợp đòi hỏi phải có trang thiết bị đại chuyên gia mơi trường tham gia xác định mối quan hệ hành vi vi phạm hậu xảy Bên cạnh đó, tượng tích tụ cộng dồn yếu tố gây ảnh hưởng xấu tới môi trường hành vi đối tượng khác gây ra, có hành vi vi phạm pháp luật môi trường, từ đo gây thiệt hại khó xác định rõ ràng mối quan hệ hành vi vi phạm hậu xảy Từ thực tế nên việc xác định mức độ thiệt hại quan hệ nhân thiệt hại hành vi trái pháp luật phải trải qua quy trình phức taph, thơng qua nhiều bước: xác định mối quan hệ hoạt động sản xuất kinh doanh chủ thể có trách nhiệm với tình trạng ÔNMT; xác định mối quan hệ ÔNMT với thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản cá nhân, tổ chưc biện pháp áp dụng để cải tạo môi trường 1.4 Vấn đề lỗi BTTH làm ƠNMT Lỗi có ý nghĩa quan trọng việc xác định người phải bồi thường mức bồi thường; lĩnh vực bảo vệ môi trường, trách nhiệm BTTH cho người khác hành vi làm ÔNMT quy định Điều 624 Trong lĩnh vực bảo vệ môi trương trách nhiệm BTTH hành vi làm ÔNMT lọi trừ trường hợp người bị thiệt hại có lỗi; tức người bị thiệt hại khơng có lỗi trách nhiệm BTTH luôn đặt với người gây thiệt hại Điều bắt nguồn từ quan điểm tôn trọng bảo vệ triệt để lợi ích người bị thiệt hại trước xâm phạm người khác, mặt khác, quy định nhằm mục đích nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường người dân chủ thể tiềm ẩn khả gây ƠNMT cao Ngồi trường hợp ƠNMT nguồn nguy hiểm cao độ gây phương tiện giao thơng vận tải, chất phóng xạ chí trách nhiệm BTTH người gây thiệt hại khơng loại trừ người gây ƠNMT khơng có lỗi Điều 623 Nói cách khác BTTH nguồn nguy hiểm cao độ loại trách nhiệm loại trừ yếu tố có lỗi Trên thực tế, thời gian qua khiếu nại yêu cầu BTTH phát sinh từ cố môi trường nguồn nguy hiểm cao độ có chiều hướng gia tăng, đặc biệt cố tràn dầu PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module Có thể nói bốn yếu tố điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH làm ƠNMT bốn yếu tố gắn bó với thành chỉnh thể thống nhất, xem xét điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH phải xem xét bốn yếu tố; thiếu bốn yếu tố không làm phát sinh trách nhiệm BTTH làm ÔNMT Chủ thể tham gia quan hệ BTTH làm ô nhiễm mơi trường 2.1 Chủ thể có trách nhiệm BTTH Một nguyên tắc quan trọng pháp luật bảo vệ mơi trường “người gây ô nhiễm phải trả tiền” tức chủ thể gây nhiễm mơi trường phải chịu tồn trách nhiệm hành vi gây ra; chẳng hạn phải chấm dứt hành vi làm ô nhiễm môi trường, khắc phục thiệt hại chi trả tiền bồi thường thiệt hại Theo quy định Điều 624 BLDS năm 2005:” Cá nhân, pháp nhân chủ thể khác làm nhiễm mơi trường gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật, kể trường hợp người gây ô nhiễm môi trường lỗi” khoản Điều 13 Nghị định 113/2010 quy định:” Tổ chức, cá nhân làm môi trường bị nhiễm, suy thối phải bồi thường tồn thiệt hại mơi trường gây ra, đồng thời trả tồn chi phí xác định thiệt hại thực thủ tục yêu cầu BTTHcho quan ứng trước kinh phí theo quy định khoản Điều Nghị định này” Như theo quy định chủ thể phải chịu trách nhiệm BTTH làm ô nhiễm môi trường chủ yếu gồm hai chủ thể cá nhân tổ chức phải đáp ứng số điều kiện theo quy định pháp luật giống chủ thể tham gia quan hệ pháp luật khác Một là, cá nhân phải có đủ lực hành vi từ đủ 18 tuổi trở lên vi phạm nghĩa vụ bảo vệ môi trường gây thiệt hại phải bồi thường Hai là, tổ chức vi phạm nghĩa vụ bảo vệ môi trường pháp luật quy định gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại Ngoài việc xác định tổ chức, cá nhân làm môi trường bị ô nhiễm phải thực theo nguyên tắc pháp luật quy định Khi xác định môi trường bị ô nhiễm khu vực địa lý tự nhiên phải xác định nguồn phát sinh chất thải hành vi xâm hại khu vực khơng khu vực ảnh hưởng xấu đến khu vực đó, từ xác định chủ thể gây thiệt hại tới môi trường xác định chủ thể có nghĩa vụ phải thực trách nhiệm bồi thường thiệt hại Đồng thời phải có sở khoa học tồn mối liên hệ chất gây nhiễm phát sinh từ nguồn thải hành vi xâm hại tới tình trạng suy giảm chức tính hữu ích môi trường, đặc biệt việc xác định tổ chức cá nhân gây ô nhiễm môi trường phải đảm bảo kịp thời công Tuy nhiên thực tế vấn đề xác định chủ thể gây ô nhiễm môi trường để qua xác đinh chủ thể phải bồi thường vơ khó khăn lẽ chủ thể gây ô nhiễm môi trường chủ thể nhiều chủ thể Trách nhiệm BTTH nhiều người gây thiệt hại trách nhiệm bồi thường liên đới theo quy định Điều 616 BLDS năm 2005 vấn đề xác định chủ thể PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module phải chịu trách nhiệm BTTH thiệt hại ô nhiễm môi trường gây làm vấn đề khó khăn khu cơng nghiệp chủ thể doanh nghiệp xả thải thống xử lí nước thải tập trung, doanh nghiệp xả phần nước thải cộng dồn lại khiến mức độ ô nhiễm trầm trọng với trường hợp khó yêu cầu tất chủ thể BTTH 2.2 Chủ thể có quyền đòi bồi thường thiệt hại Đây chủ thể bị thiệt hại, phải gánh chịu hậu hành vi làm nhiễm mơi trường chủ thể khác họ Theo Điều 131 LBVMT năm 2005 thì: Thiệt hại ô nhiễm môi trường bao gồm hai thiệt hại là: thiệt hại suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường, thiệt hại xâm phạm tính mạng sức khỏe, tài sản lợi ích hợp pháp suy giảm chức năng, tính hữu ích môi trường gây nên Tương ứng với loại thiệt hại chủ thể có quyền yêu càu bồi thường thiệt hại khác nhau: + Đối với thiệt hại suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường việc xác định đối tượng có quyền đòi bồi thường thiệt hại cần dựa quy định Hiến pháp năm 1992 nguồn tài nguyên thiên nhiên: Nhà nước mà đại diện quan Nhà nước trực tiếp quản lí, đối tượng có quyền đòi bồi thường thiệt hại trường hợp hợp thành phần môi trường không Nhà nước giao cho thuê quản lí sử dụng; trường hợp thành phần môi trường Nhà nước giao quản lí sử dụng cho tổ chức, cá nhân tổ chức, cá nhân thuê quyền sử dụng tổ chức, cá nhân đối tượng có quyền đòi u cầu bồi thường thiệt hại mơi trường Phương án hợp lí đối tượng bị tác động trực tiếp lớn suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường đối tượng trực tiếp quản lí sử dụng thành phần mơi trường Tuy nhiên vấn đề chưa pháp luật quy định rõ ràng đề cập khía cạnh dân mà chủ yếu xử lí khía cạnh xử phạt vi phạm hành chế tài hình + Đối với thiệt hại sức khỏe, tính mạng, tài sản hậu việc ô nhiễm môi trường gây chủ thể có quyền u cầu bồi thường thiệt hại cá nhân, tổ chức cụ thể bị thiệt hại Việc xác định chủ thể có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trường hợp xác định theo quy định pháp luật dân Theo quy định Điều 608, Điều 609, Điều 610 BLDS năm 2005 thì: Với thiệt hại tài sản chủ thể có quyền u cầu BTTH người có quyền sở hữu với khối tài sản bị thiệt hại, thiệt hại sức khỏe tính mạng chủ thể có quyền yêu cầu BTTH người bị tổn hại sức khỏe (hoặc người thân người chết) Việc xác định chủ thể có quyền yêu cầu BTTH chủ thể có nghĩa vụ phải thực trách nhiệm BTTH làm ƠNMT có ý nghĩa vơ quan trọng PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module điều kiện để xác định quyền nghĩa vụ bên từ xác định chế đền bù thiệt hại phù hợp với thực tiễn Theo quy định Điều 133 LBVMT 2005, việc giải BTTH mơi trường thực thông qua ba phương thức: thỏa thuận bên; yêu cầu Trọng tài giải quyết; khởi kiện Tòa án Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi cách đầy đủ nhất, lựa chọn phương thức hợp lí để bảo vệ quyền lợi, chủ thể phải chứng minh thiệt hại mà họ gánh chịu hậu việc ÔNMT; nghĩa vụ bắt buộc không lĩnh vực mơi trường mà lĩnh vực BTTH ngồi hợp đồng nói chung LBVMT năm 2005 khơng quy định vấn đề theo Nghị định 113/2012/NĐ- CP ngày 3/12/2010 Chính phủ quy định việc xác định thiệt hại mơi trường Bộ Tài ngun mơi trường Ủy ban nhân dân cấp có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, tài liệu chứng minh theo quy định pháp luật Quy định tạo chủ động cho Nhà nước người bị thiệt hại trình kiện yêu cầu BTTH đồng thời thơng báo kịp thời thiệt hại, tìm cách khắc phục Tuy nhiên thân quy định bộc lộ bất cập mà nghĩa vụ chứng minh quan Nhà nước chưa thi hành tích cực chủ động phía người dân khơng có điều kiện tiềm lực tài để tự chứng minh thiệt hại ÔNMT tác động tới thân gia đình Cùng với đó, thực nghĩa vụ chứng minh để thực quyền yêu cầu khởi kiện, người khởi kiện phải gửi đầy đủ giấy tờ, chứng từ, tài liệu kèm theo để việc chứng minh đạt hiệu cao Cách xác định thiệt hại làm ô nhiễm môi trường Do thiệt hại ÔNMT bao gồm hai loại thiệt hại nên thiệt hại có cách xác định khác nhau: +Đối với thiệt hại suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường quy định cụ thể xác định thiệt hại Điều 131 LBVMT Một là, vào mức độ chức năng, tính hữu ích mơi trường thiệt hại suy giảm chức năng, tính hữu ích môi trường chia làm mức độ tương ứng với mức độ nhiễm mơi trường: ƠNMT, ƠNMT nghiêm trọng,ƠNMT đặc biệt nghiêm trọng Việc xác định mức độ ÔNMT thực sở vượt mức tiêu chuẩn chất lượng môi trường chất gây ƠNMT có thành phần mơi trường đó, quy định Điều 92 LBVMT Hai là: Việc xác định thiệt hại suy giảm chức tính hữu ích mơi trường phạm vi giới hạn vùng môi trường bị suy giảm chức năng, gồm vùng lõi, vùng đệm vùng khác theo khoản Điều 131 LBVMT năm 2005 Ba là: vào thành phần môi trường bị suy giảm theo khoản 3, Điều 131 LBVMT 2005 từ có cách tính tốn thiệt hại cụ thể quy định Điều 11 Nghị định 113/NĐ- CP/2010 khoản Điều 131 LBVMT 2005 Có thể thấy nhiều trường hợp việc tính tốn cụ thể thiệt hại ƠNMT gây vơ khó khăn nên trường hợp ước lượng thiệt hại gây mà thơi PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module + Đối với thiệt hại tính mạng, sức khỏe người, tài sản lợi ích hợp pháp cá nhân tổ chức hậu việc suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường xác định thiệt hại áp dụng giống lĩnh vực dân nói chung với ba cứ: thiệt hại thực tế tài sản, sức khỏe người bị hại; chi phí hợp lí phát sinh từ tổn thất tính mạng, sức khỏe, tài sản lợi ích hợp pháp người bị hại; lợi ích bị xâm hại từ tổn hại tài sản Mỗi loại thiệt hại lại thường sử dụng phương pháp xác định thiệt hại khác Đối với thiệt hại tài sản phương pháp xác định thiệt hại chủ yếu phương pháp so sánh đối chứng thiệt hại tính mạng, sức khỏe tính toán sở số liệu quan y tế chi phí người dân phải trả để chữa bệnh bù đắp tổn thất bị giảm sút sức khỏe ô nhiễm gây Tuy nhiên thấy thiệt hại ƠNMT gây sức khỏe người ảnh hưởng lâu dài thời gian quy định pháp luật có quy định BTTH với thiệt hại trước mắt, điều làm ảnh ưởng nghiêm trọng tới lợi ích người dân họ phải âm thầm gánh chịu thiệt hại lâu dài Phương thức bồi thường thiệt hại làm ô nhiễm môi trường Căn theo quy định khoản 2, Điều 13 NĐ 113/NĐ- CP/2010 với việc dựa thực tế vụ BTTH làm ô nhiễm môi trường gây phương thức BTTH làm ƠNMT chủ yếu thơng qua hình thức sau: Bồi thường tiền lần; hỗ trợ hàng tháng với khoản tiền thỏa thuận trước; di dời hộ gia đình, cá nhân khu vực bị ô nhiễm đến nơi khác; xây dựng số cơng trình cơng cộng, phúc lợi xã hội bồi thường tiền toàn thiệt hại… Có thể thấy phương thức trả tiền lần phương thức chủ yếu bên áp dụng, việc trả tiền trả lần thành đợt bên thỏa thuận Việc chi trả tiền lần toàn thiệt hại góp phần nhanh chóng khắc phục sớm, kịp thời thiệt hại ƠNMT gây qua hạn chế thiệt hại ÔNMT gây loại thiệt hại nghiêm trọng, có tính lây lan nhanh chóng đặc biệt cố tràn dầu Tuy nhiên với phương thức BTTH gây nhiều bất cập biết thiệt hại ÔNMT gây thường thiệt hại lâu dài khó xác định phương thức BTTH tiền lần chi trả cho thiệt hại trước mắt làm ảnh hưởng tới quyền lợi người chịu thiệt hại Với trường hợp cụ thể, quan có thẩm quyền gợi ý phương pháp BTTH để bên áp dụng là: Một là, bồi thường toàn thiệt hại thực tế, áp dụng trường hợp phạm vi môi trường hẹp, thiệt hại xảy với người, giá trị thiệt hại khơng q lớn Hai là, BTTH sở xác định tỷ lệ tổng giá trị bù đắp so với tổng giá trị thiệt hại thực tế: áp dụng trường hợp tổng thiệt hại tính sở thiệt hại cá nhân, tổ chức cộng lại người thực hành vi làm ƠNMT lỗi vơ ý, thiệt hại gây khả tài họ PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module Ba là, BTTH sở xác định cấp độ thiệt hại, trường hợp có chênh lệch đáng kể vể mức độ thiệt hại loại thiệt hại phân loại thiệt hại thành nhiều cấp độ khác Bốn là, BTTH sở xác định mức thiệt hại bình quân, áp dụng trường hợp khơng có chênh lệch mức thiệt hại Năm là, BTTH việc đầu tư vốn xây dựng cơng trình cơng cộng, phúc lợi cho cộng đồng dân cư: áp dụng trường hợp phạm vi ô nhiễm rộng, thiệt hại xảy nhiều người khó xác định mức độ thiệt hại đến đối tượng cụ thể Phương thức giải tranh chấp bồi thường thiệt hại làm ô nhiễm môi trường, vấn đề thời hiệu khởi kiện BTTH làm ÔNMT Điều 133 Luật BVMT quy định phương thức giải tranh chấp BTTH ÔNMT bao gồm ba phương thức: tự thỏa thuận bên (thương lượng), hòa giải; yêu cầu Trọng tài giải quyết; khởi kiện Tòa án; tùy theo điều kiện cụ thể vụ việc tranh chấp Thương lượng hình thức giải tranh chấp quan trọng tính chất đơn giản hiệu quả, thường diễn chủ thể đại diện người liên quan vụ tranh chấp thường đông Có thể nhận thấy số khó khăn thương lượng giải tranh chấp mơi trường có tham gia quan công quyền với tư cách đại diện lợi ích cơng tư Tuy nhiên tranh chấp mơi trường có hai lợi ích công lợi ích tư Tuy nhiên tranh chấp mơi trường có lợi ích cơng lợi ích tư phải bảo vệ nên áp đặt cưỡng chế khơng thể diễn suốt q trình giải tranh chấp, nguyên tắc giải tranh chấp tư phải áp dụng cần có thay đổi linh hoạt Hòa giải hình thức giải tranh chấp tiến hành tranh chấp xảy hoàn toàn bên nhận thấy q trình tự thương lượng khơng đem lại kết song muốn tìm kiếm thỏa thuận thân Trong phương thức hòa giải, lựa chọn bên đương thể hai nội dung: lựa chọn người trung gian làm hòa giải để giàn xếp mâu thuẫn lựa chọn phương án, giải pháp điều hòa lợi ích xung đột Hòa giải tranh chấp quyền đương pháp luật khuyến khích hòa giải Trong hòa giải tranh chấp mơi trường, trung gian hòa giải thường tổ chức thành nhóm thơng qua mơ hình vấn đề liên quan đòi hỏi kiến thức chuyên môn nhiều lĩnh vực xem xét cách khách quan tồn diện đồng thời góp phần làm cân “vị thế” bên đương trạng thái bất cân Tại Việt Nam thẩm quyền giải tranh chấp lĩnh vực BTTH ONMT giải theo quy định BLTTDS năm 2004 Việc xác định thẩm quyền Tòa án dựa tiêu chí đối tượng tranh chấp, theo lãnh thổ phù hợp với tranh chấp đơn giản, phạm vi hẹp, giá trị tranh chấp khơng lớn Trong BTTH tranh chấp phát sinh hành vi làm ONMT thường tranh chấp phức tạp, nảy sinh nhóm người thuộc nhiều địa phương khác nhau, gây thiệt hại PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 10 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module nghiêm trọng tới mơi trường, sức khỏe, tính mạng người dân cách phân chia khơng phù hợp Trọng tài phương thức giải tranh chấp phổ biến giới nhiên Việt Nam lại phương thức Câu hỏi đặt trọng tài giải BTTH môi trường mà quy định trọng tài thương mại khó áp dụng quan hệ đòi BTTH lĩnh vực mơi trường khơng phải quan hệ thương mại Do chưa có quy định cụ thể việc giải tranh chấp nên phương thức chưa áp dụng thực tế Về phương thức khởi kiện Tòa án, nhận thấy trước tiên bất cập quy trình nộp đơn khiếu kiện nguy người dân quyền khởi kiện Tòa án Cụ thể, khơng có hướng dẫn chi tiết quy trình thẩm quyền tiếp nhận đơn khiếu kiện nên hộ dân bị thiệt hại ô nhiễm gửi đơn khiếu kiện đến nhiều nơi khác như: Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, tỉnh; Sở Tài nguyên Mơi trường; hội, tổ chức đồn thể…, chí thân doanh nghiệp gây nhiễm Khi khơng nhận phản hồi từ số đơn vị việc khiếu kiện không giải thỏa đáng người dân lựa chọn phương án tụ tập đông người để gây sức ép, phản đối doanh nghiệp Đơn cử vụ việc Nhà máy xử lý nước thải tập trung Sonadezi Long Thành gây ô nhiễm nhiều vụ tương tự, đơn khiếu kiện người dân không Ủy ban nhân dân xã trực tiếp tiếp nhận mà chuyển lòng vòng qua nhiều đầu mối, hệ đơn thư số hộ bị thất lạc không chuyển kịp thời Điều tiềm ẩn nguy quyền khởi kiện Tòa người dân thực hết thời hiệu khởi kiện.Tại Điều 160 BLDS 2005 quy định không áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án dân trường hợp “u cầu hồn trả tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước; yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” Bên cạnh đó, Điều 607 BLDS 2005 quy định: “Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại hai năm kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm” Từ thấy, vụ việc yêu cầu BTTH làm ÔNMT không áp dụng thời hiệu khởi kiện u cầu đòi BTTH thành phần mơi trường, thiệt hại tính mạng, sức khỏe; trường hợp yêu cầu BTTH tài sản thời hiệu khởi kiện hai năm kể từ quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm Quy định có lợi cho người bị hại, có giá trị thực tiễn lĩnh vực môi trường hậu thiệt hại môi trường hậu tiềm ẩn lâu dài Nhưng mặt khác quy định bất lợi cho hoạt động giải tranh chấp, lẽ thiệt hại ÔNMT gây nên vào thời điểm khác không giống Các chất gây ô nhiễm biến đổi theo hướng mức độ thiệt hại khơng ban đầu dẫn đến chứng cứ, số liệu khơng khách quan xác nên việc xác định thiệt hại gặp khó khăn Trong quy định thời hiệu khởi kiện hai năm thiệt hại tài sản dường ngắn: gặp nhiều PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 11 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module khó khăn việc chứng minh thiệt hại tài sản ÔNMT gây việc người dân phát thiệt hại kịp thời khoảng thời gian thời hiệu khó Thực tế thường xảy tình trạng người dân nộp đơn khiếu kiện hết thời hiệu Bên cạnh đó, việc phân biệt thiệt hại suy giảm giá trị sinh học thiệt hại tài sản cư dân sinh sống quanh khu vực bị thiệt hại khơng rõ ràng phân tích việc áp dụng hai loại thời hiệu khởi kiện dễ bị nhầm lẫn, khơng đúng, gây khó khăn cho tất bên tham gia vào quan hệ III THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Thực trạng gây ô nhiễm môi trường năm gần Việt Nam 1.1.Đánh giá chung thực trạng áp dụng pháp luật qua số vụ việc cụ thể BTTH làm ƠNMT Xét lý thuyết quyền người dân lĩnh vực môi trường nghĩa vụ tương ứng doanh nghiệp Tuy nhiên, thực tiễn thực pháp luật môi trường Việt Nam cho thấy quyền không tơn trọng bảo vệ Tình trạng vi phạm coi thường pháp luật bảo vệ môi trường doanh nghiệp, đặc biệt khu công nghiệp trở nên báo động Từ năm 2010 đến nay, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm mơi trường tồn quốc phát hiện, xử lý gần 25.000 vụ vi phạm pháp luật môi trường, khởi tố 350 vụ án với gần 400 đối tượng, xử phạt vi phạm hành gần 200 tỷ đồng.[9] Có thể nói, việc gây nhiễm doanh nghiệp nguyên nhân dẫn tới hàng loạt vụ khiếu kiện, xung đột môi trường thời gian qua Điển hình vụ vi phạm Công ty Vedan lưu vực sông Thị Vải gây ô nhiễm, thiệt hại lớn cho hộ dân tỉnh, thành: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh (9/2008); vụ xả thải khơng qua xử lý Nhà máy xử lý nước thải tập trung Sonadezi Long Thành Đồng Nai dẫn tới việc người dân kéo tới hồ chứa nước thải tập trung nhà máy, dùng búa đập vỡ nắp cống, dùng đất đá lấp mương xả thải (8/2011); vụ xả thải có hóa chất độc hại Chrome 6, mangan, sắt… với hàm lượng vượt quy định sông Ghẽ Công ty Tung Kuang đặt huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (4/2011) khiến người dân khu vực lân cận vơ xúc Ngồi vụ tiêu biểu nêu có nhiều vụ việc doanh nghiệp gây ô nhiễm dẫn tới xung đột căng thẳng với người dân vụ hàng trăm người dân vây kín, ngăn cản xe chở đầu vỏ tơm vào Cơng ty TNHH kỹ nghệ sinh hóa Quốc Thành – Việt PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 12 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module Trung, Cà Mau (9/2008); 200 người dân xã La Ngà tập trung ngồi trụ sở Cơng ty TNHH AB Mauri Đồng Nai phản đối tình trạng gây ô nhiễm xả thải (6/2009)…; gần vụ xả thải gây ô nhiễm Nhà máy sản xuất proniken thuộc Công ty TNHH MTV Trường Khánh dẫn tới việc hộ dân huyện Kinh Môn lập “chiến lũy” bao vây nhà máy (6/2013).[7] Đặc biệt Thanh Hóa, vụ “đầu độc” mơi trường Cơng ty CP Nicotex Thanh Thái Thanh Hoá bị phát giác trở thành “tâm điểm” ý dư luận nước Việc làm gây ô nhiễm mơi trường, coi thường tính mạng, sức khoẻ người dân đơn vị diễn nhiều năm, bị phát người dân với tiếp sức báo chí Đáng lo ngại hơn, dù vụ việc bước đầu xử lý, hậu nghiêm trọng để lại lâu dài Trước hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng này, ngày 30/8, Cơng an tỉnh Thanh Hố có văn đình tạm thời hoạt động Cty CP Nicotex Thanh Thái để điều tra làm rõ vụ việc Tiếp đó, sở báo cáo ban đầu ngành chức năng, ngày 6/9, UBND tỉnh Thanh Hố có Cơng văn hoả tốc số 7073/UBND-NN, đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, kết luận sai phạm việc chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường Cty Nicotex Thanh Thái có hình thức xử lý nghiêm Đồng thời yêu cầu ngành chức năng, quyền địa phương phối hợp với nhân dân xác định rõ địa điểm, thời gian, khối lượng chôn lấp chất thải độc hại, đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm Mặt khác yêu cầu Cty Nicotex Thanh Thái khai báo rõ địa điểm, số hóa chất chơn lấp… Do tính chất nghiêm trọng vụ việc, ngày 10/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồng Trung Hải có Cơng văn u cầu UBND tỉnh Thanh Hố nhanh chóng điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ việc Cty Nocotex Thanh Thái chôn thuốc BVTV độc hại, gây xúc dư luận nhân dân báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/9/2013 Trước chứng chối cãi, để “giảm tội”, Cty Nicotex Thanh Thái liên tục có việc làm mang tính “đối phó” bị ngăn chặn kịp thời Trở lại giai đoạn ban đầu vụ việc, nhiều chất thải độc hại chôn lấp khuôn viên Cty phát nhờ “tự phát” tìm kiếm, đào bới người dân Trên sở báo cáo ngành chức năng, xét mức độ vi phạm nghiêm trọng Cty Nicotex Thanh Thái, ngày 18/9/2013, ơng Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá ký Quyết định số 3253/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành Cty Nicotex Thanh Thái hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường với hình thức gồm: phạt tiền (421,150 triệu đồng, thời hạn nộp phạt 10 ngày kể từ nhận Quyết định); buộc Cty tạm đình kinh doanh khắc phục hậu Quyết định xử phạt nêu rõ: Cty Nicotex Thanh Thái bị xử phạt 10 hành vi vi phạm hành Trong đó, có hành vi nghiêm trọng như: Khơng có báo cáo đánh giá tác động điều chỉnh, thay đổi nội dung, biện pháp bảo vệ mơi trường; vận hành cơng trình xử PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 13 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module lý môi trường bị thay đổi so với biện pháp bảo vệ phê duyệt; thực không đầy đủ nội dung báo cáo, đánh giá tác động môi trường phê duyệt; thải mùi khó chịu vào mơi trường; khơng chuyển chứng từ chất thải nguy hại cho quan có thẩm quyền theo quy định; khơng xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó với cố mơi trường chất thải nguy hại gây ra; không phân loại chất thải nguy hiểm, để lẫn chất thải nguy hại với chất thải khác; không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận chuyển, bảo quản thuốc nguyên liệu làm thuốc phương tiện vận chuyển, kho hàng … [8] Trên số vụ việc điển hình số địa phương nước thời gian qua, nhiều vụ việc diễn địa bàn nước, gây thiệt hại nghiêm trọng tới tài sản, tính mạng sức khỏe người dân, ô nhiễm nghiêm trọng môi trường ảnh hưởng tới phát triển kinh tế Có thể thấy thơng thường vụ việc thường tập trung khiếu kiện thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức bị thiệt hại mà khơng tính đến phân tích suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường Điều 130 LBVMT, “tâm điểm” vụ án Cty Nicotex Thanh Thái việc xử phạt hướng tới thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức bị thiệt hại mà chưa thể tính tốn bù đắp tổn hại lâu dài suy thối mơi trường Đối với loại thiệt hại thường gắn với chủ thể thiệt hại Nhà nước cộng đồng dân cư thực tế chưa có trường hợp khiếu kiện đòi BTTH cho loại thiệt hại Bên cạnh đó, thấy thỏa thuận hòa giải bên có chứng kiến bên thứ ba cách giải phổ biến vụ kiện quy định LBVMT chưa đưa biện pháp giải Điều 133 LBVMT năm 2005; nhiên vụ việc chủ yếu theo hướng thương lượng quy định LBVMT 2005 ba biện pháp giải thiệt hại chưa có hướng dẫn cụ thể Tuy nhiên thấy với tính dĩ hòa vi q người Việt việc đề cao hòa giải giải tranh chấp môi trường giải pháp có hiệu quả, phù hợp với truyền thống dân tộc thực tế có tới 80- 90% vụ việc giải thành công nhờ biện pháp Do vậy, cần nghiên cứu chuyển giao nhiệm vụ cho thiết chế trung gian hòa giải độc lập kèm với hướng dẫn cụ thể thành phần, thủ tục hiệu lực việc hòa giải Song song với thực tế đáng nhìn nhận hầu hết trường hợp, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại “hỗ trợ” cho người bị thiệt hại mà chưa thực nguyên tắc “người gây thiệt hại phải bồi thường” “thiệt hại” phải bồi thường toàn bộ” pháp luật dân Yêu cầu BTTH dừng lại yêu cầu BTTH tính mạng sức khỏe người bị thiệt hại mà chưa có yêu cầu bồi thường môi trường tự nhiên PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 14 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module 1.2 Một số hạn chế việc áp dụng pháp luật BTTH làm ƠNMT Hiện nay, q trình áp dụng pháp luật TNDS làm ÔNMT với tư cách dạng TNDS hợp đồng với hành vi vi phạm thực tế gặp phải khơng khó khăn, vướng mắc: Thứ nhất, hệ thống văn pháp luật môi trường đồ sộ, lại quy định chung chung, thiếu rõ ràng, nên khó xác định hành vi hành vi thực quy định bảo vệ môi trường Nếu Điều 624 BLDS năm 2004 quy định “Cá nhân, pháp nhân chủ thể khác làm ƠNMT gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật, kể trường hợp người gây ƠNMT khơng có lỗi”, điểm d, khoản 3, Điều 93 LBVMT 2005 quy định:”Bồi thường thiệt hại theo quy định Luật quy định khác pháp luật liên quan” Với cách dẫn chiếu khó việc xác định trách nhiệm BTTH; nghị định 113/2010 ban hành quy định chi tiết việc xác định thiệt hại mơi trường nhiều bất cập, cụ thể là: Điều Nghị định quy định vấn đề liên quan đến việc ô nhiễm môi trường nước, môi trường đất, hệ sinh thái tự nhiên, loài ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật bị chết, bị thương Điều bộc lộ khiếm khuyết lớn bỏ qua thành phần quan trọng khác môi trường tự nhiên mà khoản 2, Điều LBVMT 2005 quy định khơng khí, ánh sáng, âm nước ta ÔNMT nước ta tập trung chủ yếu ba loại nhiễm nhiễm đất, nước, khơng khí đô thị lớn đặc biệt ô nhiễm khơng khí thị lớn vượt chuẩn cho phép nhiều lần Nghị định 113/2010/NĐ- CP quy định xác định thiệt hại thiệt hại trường hợp ÔNMT nước, đất, hệ sinh thái tự nhiên thuộc khu bảo tồn thiên nhiên bị suy thối; lồi ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật bị chết, bị thương mà quy định việc xác định thiệt hại trường hợp bị ƠNMT khơng khí Thứ hai, khó khăn, vướng mắc xác định chủ thể phải chịu trách nhiệm BTTH hành vi làm ƠNMT điểm TNDS đặt chủ thể vi phạm nghĩa vụ dân thực tế có chủ thể q trình xây dựng dự án dự án xây dựng bãi xử lí chất thải dân cư xung quanh u cầu BTTH việc xây dựng gây ÔNMT Hoặc trường hợp khu chế xuất, khu cơng nghiệp tập trung, làng nghề có nhiều gia đình, nhiều cơng ty có hành vi xả chất thả; vấn đề gia đình, cơng ty chất thải xả không tiêu chuẩn tất lại vượt chuẩn cho phép ban ngày chủ thể không tiến hành xả chất thải mà ban đêm thực hành vi xả thải trộm với trường hợp xác định trách nhiệm BTTH liên đới hay riêng rẽ thủ phạm thực hành vi vơ khó khăn PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 15 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module Thứ ba, khó khăn vướng mắc việc xác định bốn yếu tố để làm sở cho việc yêu cầu người vi phạm phải chịu trách nhiệm BTTH Khó khăn lớn xác định lỗi chủ thể vi phạm đặc biệt với hành vi vi phạm có tham gia nhiều chủ thể Hậu hành vi gây thiệt hại đòi hỏi cần có thời gian dài tính tốn xác đồng thời khơng có chuẩn mực xác để tính tốn mức độ thiệt hại hành vi gây ÔNMT Hơn với thiệt hại liên quan đến sức khỏe người đòi hỏi phải có giám định phức tạp với chi phí lớn Nhà nước lại chưa có quy định điều chỉnh việc giám định hành vi ÔNMT gây Bên cạnh thấy hậu hành vi vi phạm pháp luật môi trường gây tác động tới nhiều mặt đời sống kinh tế xã hội ảnh hưởng lâu dài nên trách nhiệm BTTH nhiều không tương xứng với hậu xảy thực tế Song song với bất cập việc pháp luật quy định thiệt hại trước mắt mà chưa có quy định thiệt hại lâu dài, để làm điều đòi hỏi phải có kết hợp chặt chẽ việc tính tốn thiệt hại chun gia lĩnh vực môi trường nhà làm luật Thứ tư, áp dụng quy định thời hiệu khởi kiện yêu cầu BTTH hai năm kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức bị xâm phạm (điểm a, khoản 3, Điều 159 BLTTDS 2004) khơng hợp lí thực tế lĩnh vực bảo vệ mơi trường ngày quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm khơng hồn tồn trùng khớp với ngày phát sinh thiệt hại thiệt hại với ô nhiễm chất phóng xạ Nghiên cứu quy định thời hiệu kiện môi trường nước Châu Âu cho thấy, pháp luật thường quy định thời hiệu kiện tương đối dài để bảo vệ quyền lợi bên bị tổn hại Đơn cử Điều L.152-1 Luật Môi trường Pháp quy định thời hiệu 30 năm “nghĩa vụ tài liên quan tới thiệt hại gây môi trường thiết bị, cơng trình hoạt động điều chỉnh luật này…” Thời hạn áp đặt nhằm tuân thủ quy định Chỉ thị 2004/35/CE Nghị viện Châu Âu Bên cạnh hai quy định Điều 160 Điều 607 BLDS năm 2005 chưa xác định rõ loại “thiệt hại tính mạng, tài sản, sức khỏe” bị ảnh hưởng ÔNMT xếp vào loại “không áp dụng thời hiệu khởi kiện” hay “áp dụng thời hiệu khởi kiện hai năm” Đây khó khăn lớn cho quan có thẩm quyền chấp nhận đơn yêu cầu khởi kiện cá nhân, tổ chức Cùng với đó, không phân biệt cách rõ ràng thiệt hại môi trường tự nhiên với thiệt hại tài sản, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức hoạt động khu vực ô nhiễm khiến vấn đề xác định thời hiệu khởi kiện với nhua với hai loại thiệt hại vấn đề bất cập Ngoài pháp luật thiếu chế ghi nhận kết thỏa thuận bồi thường đại diện hộ dân doanh nghiệp gây ô nhiễm thông qua đường tư pháp (Tòa án) nên khơng có sở cho việc cưỡng chế thi hành thỏa thuận trường hợp bên khơng PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 16 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module thi hành thỏa thuận cam kết bỏ trống chưa quy định việc sau nhận tiền bồi thường cá nhân, tổ chức gây ƠNMT UBND cấp quan tài nguyên môi trường tiến hành chi trả cho người dân theo chế nào? Thực tế cho thấy vụ việc Sonadezi Long Thành cho thấy, sau đạt thỏa thuận, ban đầu doanh nghiệp chưa thực việc chi trả theo cam kết dẫn tới xúc lớn hộ dân Thậm chí, Sonadezi Long Thành tiến hành chi trả hàng chục hộ dân tiếp tục khiếu kiện hay vụ việc Vedan công ty chi trả tiền bồi thường thời gian dài tới tay người dân vướng mắc trình chi trả bồi thường; điều đòi hỏi cần có điều chỉnh kịp thời tránh để khe hở cho quyền địa phương làm sai, gây nên bất bình đẳng Thứ năm, Điều Nghị định 113/NĐ- CP quy định chủ thể yêu cầu BTTH UBND cấp; bên vi phạm khơng bồi thường có quyền u cầu khởi kiện Tòa án Điều 162 BLTTDS 2004 hướng dẫn thi hành Nghị số 02/2006, ngày 12/05/2006 HĐTPTANDTC, theo quan tài ngun mơi trường có quyền khởi kiện vụ án dân để yêu cầu cá nhân, tổ chức có hành vi gây ƠNMT phải BTTH, khắc phục cố môi trường công cộng Vấn đề đặt cần phải xác định quan tài nguyên môi trường quan nào: Sở Tài nguyên Môi trường hay Bộ Tài nguyên Môi trường Nếu xét phương diện quản lý nhà nước quan có nhiệm vụ, quyền hạn việc thực chức quản lý nhà nước môi trường, bao gồm Bộ Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp Sở Tài ngun Mơi trường Ngồi ra, tổ chức có nhiệm vụ, quyền hạn việc bảo vệ môi trường chưa làm rõ Do vậy, khơng có sở pháp lý để xác định hội Hội nông dân, Hội bảo tồn sinh vật biển, Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật, Hội bảo vệ thiên nhiên mơi trường Việt Nam… tổ chức có quyền khởi kiện lợi ích cơng cộng thuộc lĩnh vực phụ trách hay khơng Điều có nghĩa người dân trực tiếp bị thiệt hại hành vi gây ƠNMT phải thơng qua UBND thay họ đứng giải quyết; điều tăng chi phí xã hội có nhiều vụ kiện, nhiều nguyên đơn có nhiều người đại diện Thực tế UBND cấp khơng có vào đủ mạnh kiên quyết, họ lại thường đứng phía cá nhân tổ chức gây thiệt hại, đặc biệt doanh nghiệp UBND kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp nhằm thu hút nguồn lực kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước địa phương PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 17 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module 2 Phương hướng hoàn thiện nâng cao hiệu thực quy định pháp luật trách nhiệm BTTH làm ÔNMT 2.1 Đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật Thứ nhất, quy định chủ thể có quyền yêu cầu BTTH trường hợp thiệt hại suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường; LBVMT quy định hai loại thiệt hại thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân thiệt hại gián tiếp, thiệt hại phát sinh từ thiệt hại suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường Tuy nhiên chưa có quy định quyền khởi kiện đòi u cầu BTTH mơi trường tự nhiên cần có ghi nhận thể chế “đồng nguyên đơn” vụ kiện đòi BTTH suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường để tổ chức, cá nhân khơng rơi vào tình trạng “đơn thương độc mã” việc thực quyền khởi kiện đòi BTTH, tạo nên gắn kết quyền khởi kiện Nhà nước, tổ chức đại diện lợi ích cơng cộng Quy định giúp góp phần đề cao ràng buộc trách nhiệm quan quản lí mơi trường thực quyền đòi BTTH mơi trường tự nhiên, tránh tình trạng chủ thể tiến hành xử phạt vi phạm hành cách “qua loa” Bên cạnh đó, quy định giảm bớt gánh nặng cho nguyên đơn cá nhân, tổ chức bị thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản lợi ích hợp pháp việc chứng minh mối quan hệ nhân hành vi gây ÔNMT với thiệt hại tính mạng, tài sản ƠNMT gây mà thực tế không tổ chức, cá nhân làm cơng việc có tính chun mơn nghiệp vụ cao Cùng với đó, giúp tạo áp lực cần thiết để ngăn chặn hành vi xâm hại môi trường đối tượng gây hại, đồng thời đảm bảo công người gây ÔNMT trường hợp môi trường bị ô nhiễm nhiều đối tượng khác nhau, đối tượng chịu trách nhiệm tương ứng với tính chất mức độ hành vi gây Thứ hai, bổ sung thêm quy định xác định thiệt hại trường hợp ƠNMT khơng khí Có thể lựa chọn cách xác định thiệt hại ƠNMT khơng khí phát sinh từ hoạt động công nghiệp dựa thực tế phát triển khoa học công nghệ nước ta giai đoạn cụ thể, đơn cử vài phương thức lựa chọn như: xác định thiệt hại thơng qua việc tính tốn chi phí giảm thiếu triệt tiêu nguồn gây nhiễm khơng khí từ hoạt động sản xuất công nghiệp; xác định thiệt hại thơng qua việc tính tốn chi phí cải tạo, xử lí, phục hồi mơi trường đất, nước hệ sinh thái trở lại trạng thái ban đầu trước chịu tác động nhiễm khơng khí; xác định thiệt hại thông qua việc xác định suy giảm suất trồng, vật nuôi suất trung bình thu hoạch gây hậu ô nhiễm không khí sản xuất công nghiệp; xác định thiệt hại thơng qua tính tốn chi phí cho việc sửa chữa, thay thế, ngăn chặn phục hồi tài sản bị thiệt hại ô nhiễm không khí; xác định thiệt hại thơng qua PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 18 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module việc tính tốn chi phí để cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức bị người bị hại khoản thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút thiệt hại tính mạng sức khỏe có ngun nhân nhiễm mơi trường khơng khí từ hoạt động sản xuất cơng nghiệp Trong q trình xác minh thiệt hại ƠNMT khơng khí việc sử dụng phương pháp khoa học kĩ thuật đại, chương trình phần mềm quản lí liệu cần kết hợp đo đạc tính tốn thực tế để có kết xác Thứ ba, hoàn thiện quy định pháp luật phương thức đòi thực trách nhiệm BTTH làm ONMT, điều có vai trò quan trọng thực tế quy định pháp luật thời hiệu khởi kiện đòi BTTH làm ƠNMT Trước mắt, pháp luật cần làm rõ phương thức trọng tài giải vụ việc Về lâu dài cần nghiên cứu mơ hình tòa án chun trách mơi trường, nơi giải tất tranh chấp, xung đột, lợi ích mơi trường, khơng phân biệt tính chất quan hệ xung đột, chủ thể tham gia tranh chấp, thời điểm nảy sinh tranh chấp đồng thời có xu hướng khơng phân cấp theo địa giới hành mà tùy thuộc tính chất mức độ nghiêm trọng việc theo khu vực việc thành lập tòa mơi trường hệ thống quan tư pháp chưa phổ biến cho thấysự phát triển nhanh chóng y thức bảo vệ môi trường quốc gia nên thời gian tới nước ta cần tích cực mở rộng hợp tác quốc tế đồng thời nghiên cứu mơ hình Tòa án mơi trường để áp dụng phù hợp với hồn cảnh Việt Nam để đảm bảo hài hòa việc bảo vệ môi trường bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cộng đồng Pháp luật cần quy định rõ ràng thời hiệu khởi kiện yêu cầu BTTH theo hướng kéo dài so với quy định hành đồng thời cần phân biệt thời hiệu khởi kiện đòi BTTH tính mạng, sức khỏe với thời hiệu khởi kiện tài sản, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức Sở dĩ cần có phân biệt thời hiệu khởi kiện hai năm phù hợp với thiệt hại phát sinh trực tiếp từ hành vi vi phạm pháp luật thiệt hại gián tiếp từ suy giảm chức năng, tính hữu ích mơi trường tự nhiên thiệt hại tính mạng, sức khỏe người thường kéo dài, cần có thời gian phát khởi kiện Thứ tư, xây dựng hoàn thiện quy chế pháp lí bảo hiểm trách nhiệm BTTH gia nhập công ước quốc tế bảo vệ mơi trường Tổ chức, cá nhân có hoạt động tiềm ẩn nguy gây thiệt hại cho môi trường phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường nhằm bảo đảm việc bồi thường cho người bị thiệt hại có thiệt hại xảy đồng thời giải pháp góp phần giảm gánh nặng cho sở kinh doanh có hành vi vi phạm hỗ trợ từ phía cơng ty bảo hiểm Bên cạnh xây dựng pháp luật bảo vệ mơi trường thời kì đổi hội nhập, với mối quan hệ tương tác pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia luật quốc tế, Việt Nam cần có tham khảo cơng ước quốc tế môi trường Công ước quốc tế trách nhiệm dân làm ô nhiễm dầu 1992… PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 19 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module 2.2 Giải pháp nâng cao hiệu thi hành pháp luật trách nhiệm BTTH làm ÔNMT Thứ nhất, nâng cao lực hoạt động quan quản lí nhà nước mơi trường Thời gian vừa qua, nhiều cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật gây ÔNMT nghiêm trọng quan nhà nước lĩnh vực môi trường tỏ chậm chạp, lung túng đùn đẩy trách nhiệm việc yêu cầu “người gây ô nhiễm phải trả” Bởi vấn đề nâng cao lực hoạt động quan quản lí nhà nước mơi trường trở nên quan trọng hết: phạm vi thẩm quyền mình, quan nhà nước cần giải dứt điểm việc xử lí vi phạm tổ chức,cá nhân có hành vi làm ÔNMT để tạo tiền lệ tốt cho vụ việc xảy sau Đặc biệt có thiệt hại làm ÔNMT xảy cần phải khẩn trương tiến hành biện pháp thụ lí nhằm thu thập chứng cứ, tái liệu, đo đạc, xác định mức độ ô nhiễm để hổ trợ cho người dân khởi kiện chủ thể gây ô nhiễm buộc họ phải bồi thường thiệt hại, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người bị hại Bên cạnh cần phải kiện tồn, phân cơng chun trách cấp ngành quan nhà nước đồng thời nâng cao lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ, trang thiết bị chủ động cho lực lượng cảnh sát mơi trường cấp quyền sở để lực lượng tiến hành kiểm tra, giám sát sở kinh doanh, doanh nghiệp, tránh tình trạng bị động, phát hành vi gây ô nhiễm thiệt hại ô nhiễm mức nghiêm trọng Cùng với quan quản lí nhà nước cần tăng cường hoạt động tuyê truyền giáo dục, phổ biến pháp luật tới đông đảo quần chúng nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng Thứ hai, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cá nhân, tổ chức đặc biệt với đối tượng có nguy gây nhiễm cao: tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh có chứa nguồn chất thải gây ô nhiễm cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lí chất thải theo tiêu chuẩn quy định, chất thải nguy hại tiềm ẩn nguy gây nhiễm Mặt khác xảy tình trạng ô nhiễm gây thiệt hại cho chủ thể khác tổ chức cá nhân cần nhanh chóng khắc phục, xử lí cố, tính tốn bồi thường thiệt hại tinh thần cộng tác tránh tình trạng chây ỳ, né tránh Đối với người dân phải ý thức trách nhiệm lĩnh vực bảo vệ mơi trường bảo vệ lợi ích đáng mình, phải giám sát sở sản xuất địa bàn cư trú thấy dấu hiệu vi phạm cần thông báo kịp thời tới quan nhà nước có thẩm quyền địa phương để có biện pháp can thiệp tránh để tới thiệt hại trầm trọng khiếu kiện Thứ ba, nâng cao chế tài xử phạt trường hợp gây ÔNMT: theo Nghị định 117/2009/NĐ- CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực mơi trường mức PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 20 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module xử phạt cao 500 triệu đồng; mức phạt thấp không đủ sức răn đe chủ thể với đó, mức phạt lại thấp chi phí xây dựng hệ thống xử lí nước thải đạt chuẩn nên doanh nghiệp chấp nhận chịu phạt mà khơng tn thủ pháp luật Bên cạnh chế tài nghiêm khắc việc xử phạt vi phạm chế tài hình BLHS nước ta lại không đặt vấn đề chủ thể pháp nhân, khó khăn cần bổ sung để nâng cao trách nhiệm cá nhân, tổ chức vi phạm song song với trách nhiệm BTTH Mặt khác quan nhà nước có thẩm quyền cần nghiên cứu ban hành nhiều văn luật quy định chi tiết cụ thể trách nhiệm BTTH làm ÔNMT, đặc biệt quy định xác định thiệt hại quyền khởi kiện đồng thời kết hợp áp dụng nhiều biện pháp lúc để tăng sức răn đe Thứ tư, Nhà nước cần có sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân thực việc đẩy mạnh áp dụng khoa học kĩ thuật vào việc xử lí chất thải tái ché chất thải thực tế với doanh nghiệp vừa nhỏ chi phí xây dựng hệ thống xử lí chất thải vượt khả doanh nghiệp nên thông qua việc cho vay vốn, giảm thuế, đầu tư trang thiết bị Nhà nước giúp đỡ doanh nghiệp KẾT LUẬN Mơi trường sống có vai trò vơ quan trọng sống bị suy thoái nghiêm trọng hành vi gây ô nhiễm môi trường Vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại làm nhiễm mơi trường gặp phải khơng khó khăn trình thực thi thực tế xuất phát từ lỗ hổng pháp lí đòi hỏi cần khẩn trương khắc phục có biện pháp áp để nâng cao hiệu thực thi thực tế Có đảm bảo nghiêm minh pháp luật đem lại sống tốt đẹp cho người dân! Bài làm em tới kết thúc! Em xin chân thành cảm ơn! PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 21 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật dân 2, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, năm 2012 Giáo trình Luật dân 2, TS Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb Giáo dục, năm 2012 Bộ luật dân năm 2005 Luật bảo vệ môi trường năm 2005 Bộ luật tố tụng dân năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 Nghị định 113/2012/NĐ- CP ngày 3/12/2010 Chính phủ quy định việc xác định thiệt hại môi trường 7.http://www.baomoi.com/Khieu-kien-moi-truong-va-nhung-lo-hong-phaply/58/11789411.epi (Khiếu kiện môi trường lỗ hổng pháp lý= TS Trần Anh Tuấn, Trưởng Bộ môn Luật Tố tụng Dân sự, Khoa Pháp luật Dân sự, Đại học Luật Hà Nội- Theo DĐĐT, 26/08/2013) http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx? co_id=30679&cn_id=609759 (Nhìn lại vụ “đầu độc" môi trường Công ty CP Nicotex Thanh Thái (Thanh Hóa) – Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx? tabid=428&CateID=24&ID=128882&Code=FEAD128882 10 “Trách nhiệm dân làm nhiễm mơi trường”, khóa luận tốt nghiệp, Hoàng Thế Đức, Hà Nội, năm 2012 11 “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại làm ô nhiễm mơi trường”, Hồng Quốc Việt, Hà Nội, năm 2012 PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 22 Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module MỤC LỤC PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361926 Nhóm 23 ... tabid=4 28 & CateID =24 &ID=1 28 8 82& Code=FEAD1 28 8 82 10 “Trách nhiệm dân làm ô nhiễm mơi trường , khóa luận tốt nghiệp, Hồng Thế Đức, Hà Nội, năm 20 12 11 “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại làm nhiễm mơi trường , Hồng... trình Luật dân 2, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, năm 20 12 Giáo trình Luật dân 2, TS Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb Giáo dục, năm 20 12 Bộ luật dân năm 20 05 Luật bảo vệ môi trường năm 20 05 Bộ... định Điều 61 6 BLDS năm 20 05 vấn đề xác định chủ thể PHẠM THỊ PHƯƠNG- N03.TL1- 361 9 26 Nhóm Bài tập học kì mơn Luật dân Việt Nam module phải chịu trách nhiệm BTTH thiệt hại ô nhiễm môi trường gây
- Xem thêm -

Xem thêm: BTHK dân sự 2, 8 điểm,tốt lắm đó, dân 2 toàn 6 7 ạ đề 15 về BTTH do ô nhiễm môi trường , BTHK dân sự 2, 8 điểm,tốt lắm đó, dân 2 toàn 6 7 ạ đề 15 về BTTH do ô nhiễm môi trường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay