chuyen de dai so vao 10

288 41 0
  • Loading ...
1/288 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 15:18

... = 4016000 b) 8922 + 892.216 + 108 2 = 8922 + 892 .108 + 108 2 = (892 + 108 )2 = 100 02 = 100 0000 c) 993 + + 3(992 + 99) = 993 + 3.992 + 3.99 + 13 = (99 + 1)3 = 100 3 = 100 0000 d) 20,03.45 + 20,03.47... hạn có chu kỳ thay đổi: 0 .101 0 0100 0100 0 0100 00 0100 00001 Số = 1,41421 35623 73095 04880 16887 24209 Số pi () = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37 510 58209 74944 59230 78164... thành: A = 10x2 - 10x - x2 + = (10x2 - 10x) - (x2 - 1) = 10x(x - 1) - (x + 1)(x - 1) = (x - 1)[10x - (x + 1)] = (x - 1)(9x - 1) Bài tập 6: Phân tích đa thức A = x4 + x2 + thành nhân tử: Biên so n:
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyen de dai so vao 10 , chuyen de dai so vao 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn