THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚ LỘC Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh

64 48 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 14:09

Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phó léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Xà PHÚ LỘC Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Lý do, cần thiết việc quy hoạch nông thôn Xã Phú Lộc cách thị trấn huyện 16 km phía Đơng, phía Bắc giáp xã Song Lộc xã Nga Lộc; phía Nam giáp xã Gia Hanh, phía Đơng giáp xã Trường Lộc Gia Hanh; phía Tây giáp xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê Phú Lộc có diện tích tự nhiên 2038,15 ha, có 11 đơn vị thơn, xóm với 1571 hộ, 6483 người Những năm qua Đảng xã Phú Lộc tập trung lãnh đạo, đạo phát triển Kinh tế - Văn hoá xã hội – An ninh - Quốc phòng nhiều chế, sách khuyến khích động, sáng tạo nhân dân, khai thác tiềm nội lực, nguồn lao động đất đai cho phát triển sản xuất, xố đói, giảm nghèo để xây dựng nông thôn Hiện Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Đây chương trình tiến hành xây dựng thực phạm vi nước từ năm 2020 hướng đến năm 2030 Về chương trình xây dựng nơng thơn tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chấp hành Đảng có Nghị số 08NQ/TU ngày 19/5/2009 nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2015 định hướng đến năm 2020; Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực Nghị 08 Ban chấp hành Đảng tỉnh Thực chủ trương quy hoạch nông thôn Thông báo số 06/TB/BCĐ ngày 18/3/2010 Ban đạo “1318” việc thông báo kết luận Ban đạo nông thôn họp ngày 12/3/2010 để tạo sở thực mục tiêu nhằm xây dựng nông thôn mới, việc quy hoạch bước tiên phong quan trọng để đưa cơng nghiệp hố đại hố vào phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế xã hội theo hng Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phêng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông thôn X· phó léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh đồng bộ, toàn diện định hướng ổn định lâu dài bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đồng thời đưa định hướng phát triển phù hợp với địa phương để khai thác tiềm sẵn có địa bàn tạo thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn toàn huyện II Mục tiêu, nhiệm vụ Mục tiêu Năm mục tiêu QHXD nông thôn mới: - Xây dựng nông thôn kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần cư dân nơng thơn khơng ngừng nâng cao; - Có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đại; - Cơ cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; - Xã hội nông thôn ổn định, giàu sắc dân tộc; - Dân trí nâng cao, môi trường sinh thái bảo vệ Nhiệm vụ Rà sốt đánh giá, phân tích trạng tồn xã, phân tích trạng sử dụng đất đai, nhu cầu sử dụng đất đai giai đoạn 19 tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ qua đưa giải pháp quy hoạch nhằm xây dựng lộ trình để trở thành xã nông thôn Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hố, cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp dịch vụ Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hội – môi trường, phát triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư có địa bàn xã Bảo tồn, tơn tạo, phát huy giá trị truyền thống Phục vụ công tác quản lý, kiểm soát phát triển Tạo sở pháp lý xây dựng nhằm đón đầu chương trình mục tiêu, dự án vào đầu tư xó Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phêng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phó léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh III Các lập quy hoạch Các pháp lý - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Quốc hội; - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 34/2009/QH12 Quốc hội để sửa đổi bổ sung điều 126 Luật nhà điều 121 Luật Đất đai; - Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 Chính phủ ban hành việc quy hoạch xây dựng; - Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005; Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Điện lực an toàn lưới điện cao áp; - Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 5/11/2004 Chính phủ quy định quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; - Nghị định 171/2003/NĐ-CP ngày 26/12/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều Pháp lệnh Đê điều Các Văn chủ trương - Nghị 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn; - Nghị 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thôn; - Nghị số 08 NQ/TU ngày 19/5/2009 nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2015 định hướng đến năm 2020; - Thông báo số 06/TB/BCĐ ngày 18/3/2010 Ban đạo 1318 việc thông báo kết luận Ban đạo nơng thơn họp ngày 12/3/2010 C«ng ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phờng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thut minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú lộc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh Các Thông tư, Quyết định - Thông tư 21/2009/TT- BXD ngày 30/6/2009 Bộ Xây dựng Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn; - Thông tư 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/02/2010 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn mới; - Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 Hướng dẫn số nội dung thực Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phe duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020; - Thông tư số 13/2011/TTLT-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn - Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn mới; - Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực Nghị 08 Ban chấp hành Đảng tỉnh; - Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng năm 2008 Bộ Xây dựng việc ban hành quy định nội dung thể vẽ, thuyết minh nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng; - Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thôn giai đoạn 2010 – 2020; - Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04 tháng năm 2010 Bộ Xây dựng Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn Các Quy chuẩn - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03 tháng năm 2008 Bộ Xây dng; Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phêng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phó léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2009/BXD quy hoạch xây dựng nông thôn ban hành kèm theo Thông tư 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 Bộ Xây dựng; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02 : 2009 /BXD “Số liệu điều kiện tự nhiên dùng xây dựng” ban hành kèm theo Thông tư 29/2009/TTBXD ngày 14/8/2009 Cơ sở số liệu phục vụ quy hoạch - Số liệu điều tra xã hội học Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thái Thịnh thực tháng 07/2011; - Văn kiện đại hội Đảng huyện Can Lộc lần thứ 34, tháng năm 2010 - Nghị Đại hội Đảng xã Phú Lộc, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội xã Phú Lộc giai đoạn 2011-2015 - Thuyết minh quy hoạch sử dụng đất xã Phú Lộc Cơ sở đồ phục vụ quy hoạch - Bản đồ hành tỉnh Hà Tĩnh; - Bản đồ trạng quy hoạch sử dụng đất toàn xã; - Bản đồ quy hoạch thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh; - Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Hà Tĩnh; - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 tỉnh Hà Tĩnh; - Bản đồ địa hình Khu trung tâm tỷ lệ 1/500 Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phờng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thut minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh CHƯƠNG II ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG I Vị trí địa lý mối liên hệ vùng Vị trí địa lý - Phía Bắc giáp: xã Song Lộc xã Nga Lộc; - Phía Nam giáp: xã Gia Hanh; - Phía Đông giáp: xã Trường Lộc xã Gia Hanh; - Phía Tây giáp: xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê Mối liên hệ vùng - Về phía Đơng Bắc: + Thị xã Hồng Lĩnh: Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội + Khu cơng nghiệp Hạ Vàng: Là khu vực phát triển Công nghiệp - Về phía Đơng nam: Thị trấn Nghèn trung tâm huyện lỵ huyện Can Lộc II Điều kiện tự nhiên Địa hình Xã Phú Lộc xã nằm sát ranh giới huyện Can lộc huyện Hương Khê, cách thị trấn huyện lỵ 16 km phía Đơng, địa hình khơng phẳng, bị chia cắt, thấp dần từ Tây sang Đông Đất đai, thổ nhưỡng Phú Lộc xã có tổng diện tích tự nhiên 2215.04 đó: - Đất nơng nghiệp: 1453.04 chiếm 65,60 % - Đất phi nông nghiệp: 520.75 chiếm 23.51 % - Đất chưa sử dụng: 241.25 chiếm 10.89 % Khí hậu a Nhiệt độ: Xã Phú Lộc địa phương khác tỉnh Hà Tĩnh, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa Nhiệt độ trung bình năm khoảng 25-26 oC; nhiệt độ thấp vào tháng 11, 12 tháng giêng nhiệt độ từ 13-15 oC (Có nhiệt độ xuống 6-7 oC) Nhiệt độ cao vào tháng 5, 6, 7, nhiệt độ cực đại khoảng 38-40 oC Biên độ nhiệt ngày đêm thay đổi theo mùa: Mùa nắng chênh lệch nhiệt độ ngày đêm 5-6 oC, mùa mưa chênh lệch nhiệt độ ngày đêm oC Biên độ nhiệt mùa mưa mùa nắng cao khoảng 10-15 oC Tổng tích ơn bình qn 9.490 oC b Lượng mưa: Bình quân lượng mưa hàng năm khoảng 1.850 mm, tháng có lượng mưa lớn tháng 9-11 (tháng 8-10 âm lịch) Mùa mưa từ tháng đến Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phờng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thut minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh tháng năm sau, lượng mưa khoảng 70% lượng mưa năm (khoảng 1.300 mm); từ tháng đến tháng lượng mưa thấp (khoảng 500-700 mm) Tong tháng mưa nhiều ảnh hưởng mưa bão, áp thấp gió mùa Đơng-Bắc (khoảng 4-5 bão năm), chúng thường gây nên úng, lụt ảnh hưởng lớn đến q trình sản xuất nơng nghiệp nhân dân Vào tháng nắng nóng kèm theo ảnh hưởng gió Lào phơn nam (thổi từ Lào qua dãy Trường Sơn sang gọi gió tây) thổi mạnh vào tháng 5, 6, gây khô hạn ảnh hưởng xấu đến trồng vật ni c Gió: - Gió mùa Đơng-Bắc thổi từ tháng đến tháng năm sau, không khí lạnh mưa nhiều - Gió Đơng-Nam (còn gọi gió nồm) thổi từ tháng 4-7 - Gió Tây (còn gọi gió Lào) thổi mạnh từ tháng đến tháng 8, gió Lào làm cho thời tiết khơ nóng, nhiệt độ cao (cao khoảng 40 oC) gây hạn hán, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp d Độ ẩm: Độ ẩm khơng khí thấp từ tháng đến tháng (70-75%), độ ẩm khơng khí cao từ tháng 10 đến tháng năm sau (khoảng 82-88%) Nhận xét chung thời tiết, khí hậu: Xã Phú Lộc thuộc khu vực bắc miền trung nên chịu ảnh hưởng mạnh mẽ đến yếu tố khắc nhiệt tự nhiên hạn, hán, bão, lụt, gió mùa v.v mùa nắng tường khô hạn, thiếu nước cho sản xuất đời sống sinh hoạt Mùa mưa gây lũ, lụt, rét Sự giao mùa mưa màu nắng vào khoảng tháng - 4, lúc lúa trổ vụ Đông - Xuân; giao mùa khô mùa lũ, lụt vào khoảng tháng tháng lúc Hè - Thu trổ thu hoạch Với quy luật khí hậu thời tiết trên, phải bố trí lịch thời vụ cách thích hợp để đảm bảo sản xuất mang lại hiệu quả, giảm thiệt hại thiên tai gây III Hiện trạng kinh tế: Kinh tế Trong năm qua, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm xã Phú Lộc ngày phát triển đông đều; nông nghiệp bước khẳng định, vai trò sản xuất hàng hóa ngày rõ nét, xuất nhiều mơ hình điển hình lĩnh vực Cơ cấu kinh tế xã sau: - Nông nghiệp 31,232 tỷ đồng chiếm t trng: 53% Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tïng - phêng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông thôn míi X· phó léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh - Cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp, xây dựng 9,336 tỷ đồngchiếm tỷ trọng: 16 % - Thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng 18,110 tỷ đồng chiếm 33,5 % - Thu nhập bình quân đầu người: 7,5 triệu đồng/người/năm Hoạt động sản xuất 2.1 Nông nghiệp *Cây lương thực: + Cây lúa: Diện tích 480.5 ha, suất bình quân 4,15tấn/ha/năm, (năm cao 4,5tấn/ha/ năm), tổng sản lượng 3984 Diện tích lúa chất lượng cao đạt 320ha, sản lượng 1440 tấn; + Cây ngô bố trí vụ Ðơng muộn - Xn sớm khoảng 15 vụ Hè thu diện tích 15ha, suất 0,6 tấn/ ha, sản lượng 90 tấn; Diện tích trồng xứ đồng cao cưỡng xóm kênh lấy nguồn chủ yếu để chăn nuôi *Cây công nghiệp ngắn ngày: + Cây lạc: Vụ xuân diện tích 40 ha, cấu giống lạc L14, L23 suất bình quân tấn/ (năm cao 2,2 tấn/ha), sản lượng 80 + Ðậu Hè thu: Diện tích 40 ha, giống chủ yếu VN993, suất 1tấn/ha, (năm cao 1,2tấn/ha), sản lượng 40tấn; Đánh giá lợi thế, hạn chế sản xuất lúa CN ngắn ngày như: Đất đai, thuỷ lợi tưới tiêu, giống, tiêu thụ Đất đai bạc màu, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, giao thơng xuống cấp nên hàng hố sản xuất khó tiêu thụ Lợi thế: Địa bàn xã Phú Lộc xã miền núi có địa bàn rộng, đất vườn đồi vùng Trà Sơn, Hồng Sơn, đất đai hoang hoá, đồi núi trọc, nhằm xoá bỏ vườn tạp để trồng ăn bưỡi diễn NhËn xÐt: Tỉng diƯn tÝch gieo trång 738.0 Trong ®ã lóa 480.5 (lóa lai 40), lạc 40 ha, khoai lang 135ha, đậu vừng 22,5 ha, rau màu loại 60 ha, Năng suất lúa bình quân năm đạt 4,18 tấn/ha - Sản lợng lơng thực vụ năm đạt 3984 cao so với năm 2010 112.5 Về cấu giống: Vụ đông xuân bao gồm X23, Nếp 98, 99, P290- PC6, P6,v.v vụ hè thu gồm loại giống lúa lai, hơng thơm, nếp 97, 98 khang dân 18.v.v , qua kiểm tra Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thÊt tïng - phêng hng dòng - vinh 083.3353.278 đt: 038.3786.733 fax: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông th«n míi X· phó léc - hun can léc - tỉnh hà tĩnh đánh giá suất vụ cho thấy loại giống nh lúa lai, nếp 98, 99, P290, PC6 cho suất vợt trội nhiểm bệnh giá trị kinh tế cao dể tiêu thụ - Công tác thuỷ lợi đợc đáp ứng kịp thời, thờng xuyên tu bổ sữa chữa nạo vét hệ thống kênh mơng đảm bảo tới tiêu phục vụ cho sản xuất, đặc biệt công tác chống hạn cho lúa nớc phục vụ dân sinh; Hệ thống giao thông có đợc tu bỗ sữa chữa đảm bảo lu thông đáp ng cho nhu cầu sản xuất đời sống *V kinh t vn: Tng din tích 223,46 ha, sản lượng 250 tấn, diện tích ăn 20 Đánh giá lợi thế, hạn chế kinh tế vườn : Lợi vùng đất rộng thuận lợi cho sản xuất trồng vụ như: Lạc xuân, đậu hè thu, ngô đông; đồng thời làm kinh tế vườn đồi, vườn rừng hàng năm cho thu nhập cao trồng lúa nước Là vùng dất cao cạn thuận lợi cho mùa mưa không bị ngập úng, không bị chết bị ngập úng Khó khăn đất khơng tơi xốp khó sản xuất, vùng cao cạn, đồi núi hàng năm mùa mưa nắng hạn số thiếu nước nên dẫn đến bị khô héo ma chết, số thường bị ảnh hưởng ¸nắng hạn, thiếu nước ăn quả, cam, bưởi, chanh Sau nắng hạn dài ngày bị khơ héo sau thời gian có trận mưa lớn đột ngột làm bị ảnh hưởng dẫn đến có số cấy chết úa hoa rụng nhiều nên cho thu hoạch thấp Diện tích đầt vườn, vườn đồi nhiều hộ có diện tích rộng trình độ kỷ thuật thấp, chưa mạnh dạn trọng đàu tư thâm canh, cơng tác phòng trừ sau bênh chưa kịp thời cho thu nhập thấp *Về chăn ni: + Ðàn bò 1667 (năm cao 2130 con), trâu 825 (năm cao 1130 con), chăn ni theo hình thức hộ 3-5 con, trang trại 15con Sản phẩm xuất chuồng đạt 1200tấn + Ðàn lợn có 2590 con, (năm cao 3782 con), lợn nạc 585 con, chăn ni theo hình thức hộ 4-5 con, trang trại 800 Sản phẩm xuất chuồng đạt 232 + Ðàn Hươu có 37 con, bình quân hộ hộ nhiều con, có 5/11 xóm ni, giá trị thu nhập triu ng/nm Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tïng - phêng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông thôn míi X· phó léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh + Tổng đàn gia cầm có 9974 ngàn (7979 vịt), chủ yếu gà giống gà cỏ, quy mơ ni theo hộ gia đình chiếm 12%, hình thức chăn nuôi thả vườn chiếm 70%, trang trại 18%, sản phẩm xuất chuồng đạt 8,7tấn Một số hộ điển hình chăn ni: Tuấn, Khoa, Đức Trinh, Thuyết, v.v, ni gà, lợn, hình thức tập trung trang trại Những lợi đến phát triển chăn nuôi: Chăn nuôi gà thị trường dễ tiêu thụ lãi cao, chăn nuôi theo hình thức hộ gia đình tạn dụng sản phẩm phụ sinh hoạt sản xuất, tạo nguồn phân bón cho sản xuất nơng nghiệp Khó khăn dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, giá thức ăn tăng cao, sản phẩm chăn ni bấp bênh có lúc giá thấp, thị trường tiêu thụ gia súc phụ thuộc vào nhà tỷ lơ nên dẫn đến chăn ni bị lỗ *Ni trồng đánh bắt thủy sản: Níc ngät 35ha, ao hồ lớn 30ha, sản lợng đạt 30 tấn, hình thức nuôi mùa vụ, loại nuôi chủ yếu cá trắm, chép, mè *Lõm nghip: Diện tích rừng lâm nghiệp 589,9ha Trong rừng đặc dụng 0ha, rừng phòng hộ 166,1 ha, rừng sản xuất 432,8 Diện tích đợc giao khoán hộ gia đình 95,0ha Cấp giấy quyền sử dụng đất 95,0ha Các trồng chủ yếu Bạch đàn cao sản, sản lợng khai thác hàng năm 25000 Công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ PCCR tiếp tục đợc mạnh diện tích sản có gồm loại rừng dự án 661 147; Thực kế hoạch ơm giống đạt 100% đáp ứng đợc nhu cầu trồng phân tán địa bàn vùng lân cận, trồng đợc 10ha, công tác phòng chống cháy rừng thờng xuyên đợc trọng, tổ chức tuyên truyền trờng học, tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân thông qua buổi sinh hoạt, tổ chức ký cam kết phòng chống cháy rừng trờng häc 2.2 Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn: Hiện địa bàn xã ngành nghề truyền thống nh: Mộc, khí, gò hàn, ca xẽ, rèn tiếp tục phát triển tạo thêm đợc công ăn việc làm tăng thêm nguồn thu nhập cao, Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh 10 địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phờng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thut minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú lộc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh - Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn Danh mục cơng trình quy hoạch trường học theo tiêu chí NTM Diện tích Nhà trẻ, trường mầm non Số lớp học: 15 lớp Phòng hiệu (HT, PHT) (20m2/pḥòng): phòng 60m2 Số pḥòng học: 15 phòng Bàn ghế đạt chuẩn: 200 Pḥòng, bếp ăn (0,35m2/trẻ): phòng Phòng y tế: pḥòng Máy vi tính: 10 Phòng bảo vệ: phòng Phòng nhân viên: phòng Khu vệ sinh CBGV (9m2/khu): khu Trường tiểu học 100m2 10m2 8m2 16m2 27m2 Nâng cấp 15 phòng học đạt chuẩn Nơng thơn (35m2/phòng) Bảng đạt chuẩn: 15 Nâng cấp bờ rào, khuôn viên, sân chơi chưa đạt chuẩn Nông thôn 595m2 400m2 Trường trung học sở Nâng cấp 12 phòng học đạt chuẩn Nơng thơn (35m2/phòng) 595m2 Bảng đạt chuẩn: 12 Nâng cấp bờ rào, khuôn viên, sân chơi chưa đạt chuẩn Nông 400m2 thôn Cơ sở vật chất văn hoá 3.1 Nhà văn hoá - Nhà văn hoá trung tâm: Nằm khu trung tâm xã với diện tích 220m2 - Nhà văn hố thơn TT Tên NVH Diện tích (m2) Năm Vị trí Ghi thực Đông Thịnh 460.0 Trên trạng Cải tạo 2012 Đông Tiến 586.1 Trên hin trng Ci to 2012 Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh 50 địa chỉ: đờng t«n thÊt tïng - phêng hng dòng - vinh 083.3353.278 đt: 038.3786.733 fax: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch n«ng th«n míi X· phó léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh Trung Đơng 923.8 Đồng Đá Nện Trên Xây 2014 Hồng Lam 3224.3 Trên trạng Mở rộng khuôn viên 2012 Làng An 848.9 Trên trạng Xây 2014 Sơn Hà 792.9 Trên trạng Cải tạo 2012 Làng Hội 1300.0 Đồng Mẹt Xây 2014 Vĩnh Phúc 780.9 Trên trạng Cải tạo 2012 Trà Sơn 4451.8 Trên trạng Cải tạo 2012 10 Hồng Sơn 1470.0 Đồng Trại Mít Xây 2014 3.2 Các cơng trình văn hố tâm linh - Đài tưởng niệm liệt sỹ: Giữ nguyên vị trí, mở rộng tôn tạo lại khuôn viên đài tưởng niệm liệt sỹ - Tôn tạo lại khuôn viên chùa Bụt Sơn đỉnh núi Rú Bụt - Những cơng trình có giá trị văn hố giữ ngun khn viên trạng, hàng năm cần phải tu bổ tôn tạo lại Chợ nông thôn Quy hoạch xây dựng chợ nông thơn xóm Đơng Tiến với diện tích 6600m2 bao gồm hạng mục cơng trình: Đình chợ, kiot bán hàng, sân đường nội Kết hợp với khu tiểu thủ công nghiệp thành trung tâm thương mại, giới thiệu sản phẩm đặc trưng xã Bãi đỗ xe Quy hoạch xây dựng Bãi đỗ xe xóm Đơng Tiến với diện tích 3500m2 khu Tiểu thủ cơng nghiệp Điểm bưu điện văn hố Giữ nguyên vị trí, cải tạo lại nhà giao dịch Cơ sở hạ tầng y tế - Giữ nguyên hạng mục có - Phấn đấu đến năm 2012 xây dựng thêm phòng chức năng, vườn thuốc nam, đầu tư thêm trang thiết bị y tế như: Máy siêu âm, điện tim đồ, trang thiết bị đại đảm bảo đạt chuẩn quốc gia C«ng ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh 51 địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phờng hng dũng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thut minh tỉng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú lộc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh - Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ người tham gia BHYT đạt từ 80-100%, đến năm 2020 tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng 12%, tỷ lệ sinh thứ đạt 10%, tỷ lệ cặp vợ chồng độ sinh để sử dụng biện pháp tránh thai đạt 70%, tỷ lệ trẻ em tuổi tiêm chủng đầy đủ đạt 95% Cấp thoát nước 8.1 Cấp nước: - Cấp nước sinh hoạt: Trong địa bàn khu vực nghiên cứu quy hoạch chưa có hệ thống cấp ưnớc sạch, người dân chủ yếu dùng nước mưa, nước giếng khoan, giếng đào để ăn uống, sinh hoạt - Cấp nước tưới nông nghiệp: Hiện địa bàn xã hệ thống nước tưới dẫn kênh mơng, khe suối từ hồ đập vùng Có trạm bơm (tổng công suất 320 m3/h) phục vụ cho sản xuất nông nghiệp - Chất lượng nguồn nước: + Nguồn nước mặt: Phú lộc xã có hệ thống cấp nước nông nghiệp thuận lợi, ngồn nước mặt dồi + Nguồn nước ngầm: Trong vùng chưa có tài liệu đánh giá nguồn nước ngầm qua quan sát thực tế số điểm có giếng đào hộ dân dang sinh sống, mực nước ngầm nông nhiều điểm đào 3-6 m có nước mạch Chất lượng nguồn nước không đảm bảo 8.2 Quy hoạch hệ thống cấp nước Tiêu chuẩn nhu cầu dùng nước a Tiêu chuẩn: - Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt : 100l/người.ng.đêm ( tỷ lệ cấp nớc 90%) - Tiêu chuẩn cấp nước công cộng dịch vụ thương mại : 10%Qsh - Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp : 22m3/ha.ng.đ ( lấy cho 70%S) - Tiêu chuẩn cấp nước nông nghiệp : 1.62 l/s.ha b Nhu cầu dùng nước: Stt Quy mụ Tiờu chun Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh 52 địa chỉ: đờng tôn thÊt tïng - phêng hng dòng - vinh 083.3353.278 đt: 038.3786.733 fax: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông th«n míi X· phó léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh Nhu cầu sử dụng nước Nước sử dụng cho sinh hoạt Nước phục vụ cho công cộng, dịch vụ Nước phục vụ khu công nghiệp Nước thất thoát Nước cho trạm xử lý Tổng công suất trạm xử lý nước Nước phục vụ nông nghiệp Số lượng Đơn vị 6937 Người Tỷ lệ cấp nước Số (%Đvđ) lượng 90 100 Đơn vị Nhu cầu Ghi (m3/ng.đ) l/người.ng.đ 644 Q1 64 Q2 25 Q3 73 Q4 73 Q5 10%Qsh 1.6 100 22 m3/ha.ngđ 10%Q(1+2+3) 10%Q(1+2+3) ∑Q(1+2+3+4+5) 879 2759 HA 100 1.62 L/S.HA 386219 Công suất trạm xử lý nớc ( làm tròn) : 900 m3/ng.đ Gii phỏp cp nc - Hiện địa bàn nghiên cứu quy hoạch nơng thơn xã Phú Lộc có số nguồn nước mặt từ Sông, hồ, đập Nhưng trữ lượng hồ, đập nhỏ, chủ yếu phục vụ cho cấp nước cho sản xuất nông nghiệp - Do để đảm bảo chất lượng nhu cầu dùng nước lâu dài xây dựng hệ thống cấp nước cho xã Dự kiến xây dựng nhà máy nước sạch: Quy hoch mt nh mỏy nc ti ng Thợng Hà vi quy mụ 5000m2, cụng sut 900m3/ng.đ Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh 53 địa chỉ: ®êng t«n thÊt tïng - phêng hng dòng - vinh 083.3353.278 đt: 038.3786.733 fax: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú lộc - huyện can léc - tØnh hµ tÜnh - Đối với khu vực dân cư nằm rải rác, mật độ thấp, vùng đồi núi trước mắt người dân sử nước giếng, nước mưa sau xử lý sơ bể lọc đơn giản (than, sỏi, cát) - Nước tới cho nông nghiệp lấy từ hồ đập sông suối địa bàn xã Sơ đồ dây chuyền xử lý nước Ghi : - Nguồn nước - Trạm bơm cấp - Xử lý nước - Bể chứa - Trạm bơm cấp - Mạng lới tiêu thụ Mạng lưới đường ống cấp nước : - Mạng lới cấp nước thiết kế mạng vòng kết hợp mạng cụt đảm bảo cấp nước liên tục cho ngời dân - Toàn tuyến ống cấp nước sử dụng ống nhựa HPDE 8.3 Thoát nước: 8.3.1 Hiện trạng thoát nước Hiện nay, địa bàn xã chưa có hệ thống nước thải Tồn nước thải dân cư xả tự với nước mưa theo bề mặt địa hình chảy kênh rạch, mương đất có sẵn Sau đổ vào ao hồ, sông, làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm Do để đảm bảo vệ sinh mơi trường đáp ứng nhu cầu phát triển tương lai việc xây dựng khu xử lý sinh học hay khu xử lý phân tán cho khu vực điều cần thiết 8.3.2 Quy hoạch hệ thống thoát nước thải & VSMT * Tiêu chuẩn khối lượng chất bẩn a Tiêu chuẩn: - Tiêu nước thải ( lấy tiêu chuẩn cấp, tỷ lệ thu gom 90%) - Chất thải rắn sinh hoạt dân cư: 0.8kg/ ngi.ng. Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh 54 địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phêng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phó léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh - Chất thải rắn công nghiệp: 0.3 /ha.ng.đ - Chất thải rắn bãi đường: 5kg/ m2.năm - Đất nghĩa trang: 0.06ha/1000 người b Khối lượng chất bẩn: - Khối lượng nước thải: 90% x ( Q1 + Q2 + Q3 ) = 720 m3/ng.đ - Chất thải rắn sinh hoạt: 5.7 tấn/ ngày - Chất thải rắn công nghiệp: 0.48 tấn/ngày - Chất thải rắn bãi đường: 11.33tấn/ ngày - Đất nghĩa trang: 0.43 * Giải pháp quy hoạch xử lý nước thải: Nước sinh hoạt hộ gia đình ít, thường dùng để tới cây… chủ yếu Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt dân cư xử lý cục trước thu gom vào mạng lới thoát nước chung vùng vận chuyển đến khu xử lý sinh học hay khu xử lý phân tán khu vực Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại B tái sử dụng lại - Giải pháp xử lý nước thải tự thấm: áp dụng khu vực đồi núi, hộ gia đình nằm rãi rác địa bàn xã, diện tích khn viên hộ gia đình lớn, điều kiện địa chất cho phép Ưu điểm diện tích dành cho khu xử lý nhỏ - Giải pháp xử lý nước thải phân tán: áp dụng xử lý nước thải cho khu vực hộ gia đình, nhóm 15-20 hộ gia đình, quy mơ thơn xóm, cơng trình dịch vụ cơng cộng, cụm khu cơng nghiệp Ưu điểm diện tích dành cho khu xử lý nhỏ áp dụng cho: khu tiểu thủ công nghiệp xóm Đơng Tiến, trường học, dịch vụ thương mại - Giải pháp xử lý nước thải Hồ sinh học tự nhiên: tận dụng ao hồ có sẵn vùng, nước thải sau thu gom theo cống thoát nước chung xã chuyển đến hồ chứa Tại nước thải làm Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh 55 địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phờng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thut minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh tự nhiên: rong, rêu, tảo, vi sinh vật có hồ Nhược điểm diện tích dành cho khu xử lý lớn, sử dụng, tốn diện tích * Hệ thống nước thải Sơ đồ hệ thống thoát nước thải: Sơ đồ 1: (áp dụng cho quy mô vừa nhỏ) Ghi chú: - Nước thải - Bioga - Mạng lới thoát nớc thải chung - Khu xử lý (Hồ sinh học, xử lý phân tán) - Nguồn xả thải Sơ đồ 2: (áp dụng cho hộ gia đình) Ghi : - Nước thải sinh hoạt nớc thải chuồng trại - Bể tự hoại (giải phóng khí me-tan) - Ao ni tảo - Ao nuôi cá vịt - Nguồn xả thải (nguồn nước rữa chuồng trại, tưới rau, nước thấm) 8.4 Định hớng thu gom xử lý CTR Khi lng chất thải rắn thu gom vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn khu vực theo quy hoạch xã Bãi xử lý rác thải quy hoạch đồng Lò Ngói với quy mơ 0.82 - Giải pháp thu gom xử lý: Rác thải thu gom hộ gia đình, sau phân loại xử lý chỗ vận chuyển đến bãi tập trung xử lý xã 8.5 Ngha trang: Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh 56 địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phêng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông thôn X· phó léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh Tồn xã trạng có 06 nghĩa trang sở chỉnh trang nghĩa trang có, đến năm 2015 định hướng 2020 quy hoạch Nghĩa trang xã: * Quy hoạch cải tạo nâng cấp: + Nghĩa trang xóm Làng Hội + Nghĩa trang xóm Hồng Sơn * Đóng cửa dừng hoạt động: + Nghĩa trang xóm Vĩnh Phú + Nghĩa trang Đồng Thượng xóm Sơn Hà + Nghĩa trang xóm Trà Sơn Xung quanh nghĩa trang bố trí trồng xanh cách ly tạo hào nước xung quanh để giảm tối thiểu tác động đến môi trường VII Mộ số giải pháp chủ yếu để thực hện quy hoạch: Giải pháp thực quy hoạch 1.1 Cắm mốc ranh giới, cắm mốc hành lang 1.2 Tổ chức quản lý quy hoạch Giải pháp phát triển sản xuất 2.1 Dồn điền đổi 2.2 Khuyến nông, chuyển giao khoa học công nghệ Tổ chức sản xuất 3.1 Tổ hợp tác, hợp tác xã 3.2 Trang trại Xây dựng HTKT gắn với bảo vệ môi trường sinh thái Củng cố nâng cao chất lượng, vai trò tổ chức hệ thống trị 5.1 Đào tạo cán 5.2 Nâng cao nhận thức cho nhân dân 5.3 Phân công trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, tổ chức Đào tạo nguồn nhân lực 6.1 Đào tạo tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn 6.2 Bố trí xếp cán phù hợp với lực chun mơn Giải pháp sách 7.1 Hỗ trợ khuyến khích sản xuất 7.2 Khuyến khích doanh nghip u t vo nụng thụn Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh 57 địa chỉ: ®êng t«n thÊt tïng - phêng hng dòng - vinh 083.3353.278 đt: 038.3786.733 fax: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú lộc - huyện can léc - tØnh hµ tÜnh Giải pháp thị trường Huy động nguồn lực 9.1 Dựa vào dân cộng đồng em xa quê 9.2 Các tổ chức khác 9.3 Thơng qua huy động nhiều hình thức Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh 58 địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phờng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thut minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh Bảng tiêu chủ yếu tiến độ thực xây dựng nông thôn KH tổng thể đến năm 2020 (5) KH 20112015 KH 2011 KH 2012 KH 2013 KH 2014 KH 2015 (6) (7) (8) (9) (10) (11) Kế hoạch xây dựng nông thôn Số TT Chỉ tiêu nội dung (xếp theo thứ tự nhóm tiêu chí NTM) ĐVT Hiện trạng năm 2010 (1) (2) (3) (4) 1.1 Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hóa, cơng nghiệp, dịch vụ Đạt Chưa đầy đủ Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa có Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa có Đạt Đạt Đạt 1.2 Quy hoạch phát triển hạ Quy tầng kinh tế - xã hội môi hoạch trường theo chuẩn thực quy hoạch 1.3 Quy hoạch phát triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư theo hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hóa tốt đẹp C«ng ty cỉ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: ®êng t«n thÊt tïng - phêng hng dòng - vinh đt: 038.3786.733 59 fax: 083.3353.278 Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú lộc - huyện can léc - tØnh hµ tÜnh 2.1 Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hóa hay bê tơng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT Giao thông Thủy Lợi Điện 2.2 Tỷ lệ km đường trục thơn, xóm cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.3 Tỷ lệ km đường ngõ, xóm khơng lầy lội vào mùa mưa 2.4 Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh 3.2 Tỷ lệ km mương xã quản lý kiên cố hóa 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện 100% 73,5% 100 100 75 70% 13,1% 100 50 100 100% 94,70% 100 100 95 100 70% 0% 100 70 20 30 Đạt Chưa đạt Đạt Đạt 85% 36,8% 100 85 Đạt Đạt Đạt Đạt C«ng ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phờng hng dũng - vinh ®t: 038.3786.733 80 100 40 50 70 70 85 Đạt 40 50 60 Đạt 60 fax: 083.3353.278 ThuyÕt minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh Trường học Cơ sở vật chất văn hóa Chợ Bưu điện 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 6.2 Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL 6.3 Tỷ lệ thơn có nhà văn hóa khu thể thao thôn đạt quy định Bộ VH-TT-DL Chợ đạt chuẩn Bộ Xây Dựng 8.1 Có điểm phục vụ bưu viễn thơng 8.2 Có internet đến thơn 9.1 Nhà tạm, dột nát Nhà dân 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu cư chuẩn BXD Thu nhập bình quân đầu Thu nhập người/năm so với bình quân chung tỉnh 98% 100% 80% Chưa đạt 100 100 100 Đạt Chưa đạt Đạt Đạt Đạt 100% 80,0% 100 100 Đạt Chưa đạt Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Không 80% 1.4 lần 1,58 lần 90 100 Đạt Đạt Không 88,80% 80 Đạt Không Không 100 1.4 100 1.4 Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phờng hng dòng - vinh ®t: 038.3786.733 61 fax: 083.3353.278 Thuyết minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phó léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo Tỷ lệ lao động độ tuổi Cơ cấu làm việc lĩnh vực nơng LĐ nghiệp, ngư nghiệp Hình thức Có tổ hợp tác hợp tác TCSX xã hoạt động có hiệu 14.1 Phổ cập giáo dục trung học 14.2 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục Giáo dục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) 14.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế Y tế 15.2 Y tế xã đạt chuẩn quốc gia Xã có từ 70% số thơn, xóm trở lên đạt tiêu chuẩn làng Văn hóa văn hóa theo quy định Bộ VH-TT-DL Môi 17.1 Tỷ lệ sử dụng nước trường hợp vệ sinh theo quy chuẩn QG 5% 37,37% 3.5 5,0 15.2 12.0 9.5 7.0 5.0 35% 39,65% 45 50 54 53 52 51 50 Có Có Có Có Đạt 100% Đạt Đạt 85% 91,2% 100 100 35% 10% 50 30% 47,5% Đạt Đạt Đạt Đạt 70% 20% Đạt Đạt 85% 100% Đạt Đạt Đạt 80 90 100 30 80 Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phêng hng dòng - vinh ®t: 038.3786.733 80 Đạt 90 62 fax: 083.3353.278 Thut minh tỉng hỵp quy hoạch nông thôn Xã phú lộc - huyện can léc - tØnh hµ tÜnh 17.2 Các sở SX-KD đạt tiêu chuẩn mơi trường 17.3 Khơng có hoạt động suy giảm môi trường hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp 17.4 Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch 17.5 Chât thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định 18.1 Cán xã đạt chuẩn Hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh 18.2 Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định 18.3 Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh" 18.4 Các tổ chức đoàn thể cính trị xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên An ninh An ninh, trật tự xã hội giữ trật tự xã vững hội Đạt Chưa đạt Đạt Đạt Chưa đạt Đạt Đạt Chưa đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Đạt Chưa đạt Đạt Đạt Chưa đạt Đạt C«ng ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phờng hng dũng - vinh ®t: 038.3786.733 Đạt 63 fax: 083.3353.278 ThuyÕt minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh VIII Kết luận, kiến nghị: Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn xã Phú Lộc huyện Can Lộc nghiên cứu theo đặc điểm sinh thái, hình thái sinh hoạt, sản xuất dân cư hướng tới tiêu chí xây dựng nơng thơn mới, thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn phát huy sắc văn hố dân tộc bảo vệ môi trường sinh thái Trên sở đó, nâng cao chất lượng sống người dân nông thôn Các tiêu kinh tế kỹ thuật đồ án thể rõ vẽ thuyết minh tổng hợp Kính đề nghị UBND Huyện Can Lộc, Phòng Cơng thương UBND huyện Can Lộc xem xét, thống đến thẩm định phê duyệt đồ án làm sở triển khai thực đề án xây dựng xã dự án đầu tư địa bàn xã Hà Tĩnh, tháng 12 năm 2011 Thc hin Công ty cổ phần t vấn & xây dựng thái thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phêng hng dòng - vinh ®t: 038.3786.733 64 fax: 083.3353.278 ... 038.3786.733 fax: Thut minh tỉng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú lộc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh Vĩnh Phú 10 11 Hồng Sơn Trà Sơn Làng Hội Đường 15A – mương CCB Trạm xá – Minh Thuyết Trại Minh Thuyết –... thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phờng hng dòng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thut minh tổng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú léc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh III Các lập quy hoạch... thịnh địa chỉ: đờng tôn thất tùng - phờng hng dũng - vinh 083.3353.278 ®t: 038.3786.733 fax: Thut minh tỉng hợp quy hoạch nông thôn Xã phú lộc - hun can léc - tØnh hµ tÜnh Các Thơng tư, Quyết định
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚ LỘC Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh, THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚ LỘC Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay