QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA TỤ BÙ HẠ THẾ

44 6 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 14:04

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA Mã hiệu: QTVHTBHT Lần ban hành: Lần thứ hai Ngày ban hành: / Trang: /2016 44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA TỤ BÙ HẠ THẾ Họ tên Chữ ký Ngày ký Biên soạn: Phạm Tân Tiến ……/…./2016 Hiệu đính: Hồng Tạ Ân ……/…./2016 Kiểm tra: Đỗ Đức Minh ……/…./2016 Duyệt: Cầm Văn Giáo ……/…./2016 THEO DÕI SỬA ĐỔI NGÀY CHƯƠNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI SỐ TRANG BỊ SỐ QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi SỬA ĐỔI 12/08/2015 II Điều 15 12/08/2015 III Điều 23 ; 27 13/08/2015 IV Điều 29 ; 35 14/08/2015 V Điều 48 ; 49 17/08/2015 Phụ lục I : Hướng dẫn kiểm tra, vận hành số loại tụ lắp đặt lưới điện hạ 20/09/2016 I Điều 1, 2, 20/09/2016 Phụ lục BAN HÀNH Phiếu kiểm tra tụ điện hạ DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 2/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ TT Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi NƠI PHÂN PHỐI TÀI LIỆU PHÂN PHỐI SỐ BẢN Ban Giám đốc X 04 Phòng Kỹ thuật X 01 Phòng Giám sát điện X 01 Phòng Điều độ X 01 Phòng Kinh doanh X 01 Phòng An tồn X 01 Phòng Thanh tra pháp chế X 01 Phân xưởng XDSC & thí nghiệm X 01 Các Điện lực X 10 Cộng: STT Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 21 MỤC LỤC TRANG Trang 3/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ CHƯƠNG I CHƯƠNG II Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi QUI ĐỊNH CHUNG CÁC YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ LẮP ĐẶT TỤ CHƯƠNG III NGHIỆM THU VÀ ĐƯA TỤ ĐIỆN VÀO VẬN HÀNH CHƯƠNG IV QUẢN LÝ VẬN HÀNH TỤ CHƯƠNG V HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG TỤ BÙ TRUNG THẾ 13 CHƯƠNG VI NHỮNG HIỆN TƯỢNG BẤT THƯỜNG TRONG VẬN HÀNH 15 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, VẬN HÀNH MỘT SỐ LOẠI TỤ ĐANG ĐƯỢC LẮP ĐẶT PHỤ LỤC I TRÊN LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ 16 PHỤ LỤC II 42 MẪU PHIẾU KIỂM TRA CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Đới tượng áp dụng Trưởng, Phó phòng phòng Kỹ thuật Cơng ty; Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 4/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi Cán bộ, chuyên viên phòng Kỹ thuật Cơng ty Điện lực Sơn La; Cán bộ, chun viên phòng Kinh doanh Cơng ty Điện lực Sơn La; Cán bộ, chuyên viên phòng Giám sát điện Công ty Điện lực Sơn La; Cán bộ, chun viên phòng An tồn Cơng ty Điện lực Sơn La; Giám đốc, Phó Giám đốc, trưởng phòng KH-KT-AT, trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp Điện lực trực thuộc; Quản đốc, Phó Quản đốc Phân xưởng XDSC& thí nghiệm; Đội trưởng đội SXKD, tổ trưởng tổ sản xuất Điện lực; Trực vận hành Điện lực & cá nhân trực tiếp liên quan đến công tác QLVH kinh doanh Điện lực trực thuộc; 10 Cơng nhân đội thí nghiệm Phân xưởng XDSC& thí nghiệm; 11 Cơng nhân đội xây lắp Phân xưởng XDSC& thí nghiệm; Điều Giải thích từ ngư Công ty Tổng Công ty ĐĐV ĐL Công ty Điện lực Sơn La Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Điều độ viên Các Điện lực trực thuộc QLVH Quản lý vận hành TVH Trực vận hành Điện lực DCL Dao cách ly CDPT Cầu dao phụ tải TI Máy biến dòng điện CC Cầu chì hạ Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 5/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Gz500 TB Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi Chống sét van hạ Tụ bù hạ Điều Tài liệu viện dẫn 1- Quyết định số: 420 /QĐ-PCSL ngày 01/06/2015 Công ty Điện lực Sơn la v/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng nghiệp vụ phân xưởng trực thuộc Công ty Điện lực Sơn La 2- Quy định thời hạn, hạng mục, khối lượng thí nghiệm định kỳ cho thiết bị thứ ban hành kèm theo công văn số 3075/CV-EVN-KTLĐ ngày 14 tháng năm 2003 Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam) 3- Quy chuẩn kỹ thuật điện Quốc gia Tập kiểm định trang thiết bị hệ thống điện; tập vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện kèm theo Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kỹ thuật điện 4- Quy phạm trang bị điện phần Hệ thống đường dẫn điện kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 Bộ Công nghiệp (nay Bộ Cơng thương) 5- Quy trình an toàn điện ban hành kèm theo Quyết định số 1157/QĐEVN ngày 19 tháng 12 năm 2014 Tập đoàn Điện lực Việt Nam CHƯƠNG II CÁC YÊU CẦU VỀ THIÉT KẾ LẮP ĐẶT TỤ Điều Các tổ tụ có dung lượng lớn 1500kVAr thì phải dùng máy cắt hạ Các tổ tụ có dung lượng nhỏ 1500kVAr thì dùng áp tô mát để bảo vệ Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 6/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi Điều Các tổ tụ lắp đường dây hạ 0,4kV cần phải lắp đặt theo trình tự sau: Đối với tụ bù tĩnh cấp bù cố định: a) Dùng áp tô mát máy cắt để bảo vệ b) Tổ tụ điện đóng cố định c) Ngồi có thiết bị bảo vệ q điện áp dùng chống sét van hạ (Gz500) Đối với tụ bù tĩnh cấp bù có rơ le thời gian: a) Dùng áp tô mát để bảo vệ b) Tổ tụ điện có rơ le thời gian điều khiển c) Ngồi có thiết bị bảo vệ q điện áp dùng chống sét van hạ (Gz500) Đối với tụ điện tĩnh đa cấp bù tự động: - Dùng áp tô mát máy cắt tổng để bảo vệ - Các khởi động từ đóng cắt điều khiển bởi rơ le điều khiển - Các áp tơ mát bảo vệ cho nhóm tụ - Các nhóm tụ điện - Ngồi có thiết bị bảo vệ điện áp (dùng chống sét van), đèn LED hiển thị, công tắc chuyển mạch điện áp, cầu chì bảo vệ Điều Khi lắp đặt cần ý tới đấu nối đầu cực bình tụ, vấn đề tiếp địa nhóm bình tụ điện thật chắn với hệ thống tiếp địa trạm tiếp địa cột Điều Khi chọn thiết bị đóng cắt cho tụ điện phải chọn thiết bị có dòng điện chịu tối thiểu 1,43 Iđm tổ tụ điện Điều Khoảng cách bình tụ khoảng cách bình tụ với thiết bị khác phải theo quy phạm hành Điều Phần nối vào cực tụ điện dây đồng mềm có tiết diện phù hợp Mục đích để đầu sứ xuyên tụ không bị ứng lực lớn lắp dây cứng biến động điện khác Ứng lực gây rò rỉ dầu hỏng đầu sứ Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 7/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi Điều 10 Khi đặt tụ điện vào tủ phải xiết chặt tụ vào giá đỡ bu lông Bắt tiếp địa tụ vào hệ thống tiếp địa chung trạm cột điện Điều 11 Khi đặt tụ điện nhà hay trời cần phải có tủ bảo vệ theo theo quy phạm hành đảm bảo thơng gió cho tụ tốt Điều 12 Khi vận chuyển tụ điện không để va chạm vào sứ cách điện Phải cố định bình tụ khơng để xơ lệch, va chạm gây méo, móp vỏ tụ làm ảnh hưởng đến cách điện tụ điện CHƯƠNG III NGHIỆM THU VÀ ĐƯA TỤ ĐIỆN VÀO VẬN HÀNH Điều 13 Kiểm tra trước đưa tụ vào vận hành Kiểm tra thử nghiệm tụ - Kiểm tra thiết bị ở mạch thứ - Kiểm tra mạch đầu nhị thứ mạch đấu nội tủ - Kiểm tra hệ thống nối đất - Đo điện trở cách điện tụ điện với vỏ - Kiểm tra thiết bị đóng cắt phải tốt, đảm bảo sẵn sàng làm việc - Trong kiểm tra thiết bị cần ý đấu chập mạch cực tụ điện nối với hệ thống tiếp địa Phải tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn với phần mang điện xung quanh Sau kiểm tra xong phải gỡ tiếp địa gỡ dây nối ngắn mạch tụ điện Đối với tủ tụ bù có điều khiển tự động cần kiểm tra thêm - Thông số cài đặt cho rơ le điều khiển - Số lượng máy biến dòng điện cấp kèm theo tủ - Tỷ số biến máy biến dòng lấy tín hiệu phải phù hợp với dòng điện phụ tải Nếu tỷ số biến cao so với dòng điện thực hoạt động không đảm bảo, tỷ số biến q thấp bù khơng xác, giảm hiệu quả việc bù Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 8/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi Kiểm tra chất lượng lắp đặt công trình, thao tác thử không điện trang bị thao tác - Kiểm tra tiếp địa tụ điện Kiểm tra văn bản pháp lý liên quan - Biên bản thí nghiệm tụ trước sau lắp đặt - Biên bản thí nghiệm áp tô mát, khởi động từ, rơ le điều khiển, rơ le thời gian… - Trị số điện trở tiếp địa vị trí lắp đặt tụ - Các tài liệu xuất sứ nhà chế tạo - Tài liệu chứng nhận kiểm định máy biến dòng Điều 14 Sau kiểm tra biên bản nghiệm thu, biên bản thí nghiệm, tiêu chuẩn đạt yêu cầu phép đóng tụ điện vào vận hành Điều 15 Trình tự đưa tụ điện đường dây hạ vào làm việc Sau kiểm tra thiết bị, tụ điện đảm bảo sẵn sàng làm việc thì thực bước sau: Điều kiện an toàn: - Người thao tác người giám sát phải nắm vững bản quy trình - Phải có phiếu thao tác trang bị đầy đủ an toàn thao tác thiết bị trời cột điện Phải tuyệt đối tuân thủ theo Quy trình An tồn điện hành Trình tự thao tác: * Trường hợp đường dây hạ khơng có điện: - Báo cáo trực ca vận hành Điện lực lãnh đạo đơn vị kết quả kiểm tra tụ thiết bị liên quan khác Sau có ý kiến trực ca vận hành Điện lực cho phép thao tác thì: + Đóng áp tơ mát bảo vệ tụ điện + Báo cáo trực ca vận hành Điện lực lãnh đạo Điện lực thực thao tác đóng áp tơ mát tụ * Trường hợp đường dây hạ có điện: - Kiểm tra thơng số dòng điện, điện áp đường dây hạ sau điểm lắp đặt tụ Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 9/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi - Báo cáo trực ca vận hành Điện lực lãnh đạo đơn vị cho phép đóng áp tơ mát tổng tủ Sau có ý kiến trực ca vận hành Điện lực cho phép đóng điện thì: + Thao tác đóng áp tơ mát tổng tủ tụ bù + Đóng áp tơ mát nhóm tụ điện + Kiểm tra điện áp dòng điện tủ tụ bù + Kiểm tra khởi động từ + Kiểm tra tín hiệu thông số rơ le điều khiển (đối với nhóm tụ tự động có rơ le điều khiển) + Báo cáo trực ca vận hành Điện lực lãnh đạo Điện lực thực thao tác đóng điện tốt tụ đưa vào vận hành CHƯƠNG IV QUẢN LÝ VẬN HÀNH TỤ Điều 16 Không phép đóng tụ điện trở lại lưới điện điện áp điện cực tụ điện lớn 50V so với định mức Ví dụ: tụ có ghi điện áp định mức 0,4kV (hoặc 400V) thì kiểm tra điện áp lưới 0,45kV (hoặc 450V) thì không phép đóng tụ điện vào lưới Điều 17 Khi muốn cắt áp tô mát tổng trạm thì phải cắt áp tô mát tụ bù trước thao tác cắt nguồn, việc đóng tủ tụ bù thực ngược lại Việc cắt điện trạm biến áp có tụ bù đấu nối vào đường dây hạ phải tuân thủ theo quy định sau đây: - Phải cắt tụ điện khỏi đường dây áp tô mát trước tiến hành cắt điện máy biến áp - Tuyệt đối không cắt điện máy biến áp vận hành có tụ điện nối vào lưới hạ cầu chì tự rơi Điều 18 Thông số cài đặt cho tủ bù tự động: thời gian đóng vào lưới 02 tụ liền kề phải đặt tối thiểu 30s (tối đa đặt 60s) Nghiêm cấm đóng liên tục tụ Thời gian cắt khơng quy định cắt đồng loạt tụ Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 10/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ ECt Bị lỗi việc xác - Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi - định Cực tính CT tự động V HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ CÀI ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ SỬ DỤNG RƠ LE JKWB V-I Tính kỹ thuật Thông số kỹ thuật bản tủ: Tiêu chuẩn: IEC 60439-2001 Mã hiệu: NEBHT Điện áp định mức: 0,4kV Dòng điện định mức: 75-4000A Tần số định mức: 50HZ Dung lượng tụ bù: theo yêu cầu kách hàng Điện áp cách điện định mức: 500V Cấp bảo vệ: IP43 – Tủ đặt trời IP4X – Tủ đặt nhà Hướng dẫn lắp đặt sử dụng tủ tụ bù 0,4kV: 2.1 Các thiết bị tủ - Đèn tín hiệu: Dùng để báo có điện áp pha vào tủ (Đèn sáng: Vàngxanh-đỏ) - Đồng hồ đo dòng điện: Dùng để đo giá trị dòng điện phóng tụ bù - Đồng hồ đo điện áp: Dùng để đo giá trị điện áp lưới - Khoá chuyển mạch vol: Dùng để chuyển mạch đo giá trị điện áp pha điện áp dây - Bộ điều khiển bù tự động: Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 30/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi Hướng dẫn sử dụng rơ le JKWB 3.1 Chỉ dẫn an toàn: - Khi lắp đặt, đấu nối, thí nghiệm hiệu chỉnh cần tiến hành theo bước phương thức quy định hướng dẫn Đồng thời cần ý bản vẽ đấu nối bản vẽ hàng kẹp phía sau điều khiển 3.2 Hướng dẫn lắp đặt sử dụng tủ tụ bù 0,4kV: - Khi vỏ điều khiển bị hư hỏng tính hiển thị gặp cố không tiếp tục lắp đặt sử dụng, đề nghị liên hệ nhà cung cấp - Việc lắp đặt điều khiển phải tuân thủ theo quy trình thao tác an toàn, đấu dây lựa chọn dây dẫn phải xác đảm bảo việc vận hành an toàn, tin cậy đo lường cách chuẩn xác - Điện cao áp phía đầu vào nguồn điện, cuộn nhị thứ biến dòng dễ gây nguy hiểm đến an tồn, tính mạng người thao tác cần cẩn thận, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thao tác sử dụng điện - Chỉ có người chuyên trách thao tác, việc thực theo quy phạm an toàn hướng dẫn sử dụng V-II Giới thiệu sản phẩm: Thiết kế số hoá, giao diện hiển thị chữ số đèn LED vị trí Với triết lý thiết kế “ lấy người làm gốc”, lắp ráp modul hố, bề ngồi thiết kế thời thường Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 31/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi Hiển thị thơng tin trạng thái đóng cắt tụ, giá trị bình quân tần số, hệ số mức nhiễu dòng điện, mức nhiễu điện áp, cơng suất vơ cơng, cơng suất hữu cơng, dòng điện, điện áp, hệ số cos F lưới điện thời điểm khác Phương thức làm việc: bù tự động/ bù tay Đại lượng vật lý lấy mẫu công suất vơ cơng, có tính đo lường bảo vệ sóng hài V-III Cấu tạo: Nhìn từ chính diện Bộ hiển thị đèn LED bốn vị trí Hiển thị đầu điều khiển thị lựa chọn thông số điện Chỉ thị cài đặt thông số Chỉ thị trạng thái Nút ấn menu cài đặt Back/Nút đóng tay Next/ Nút cắt tay Nút chuyển đổi tự động/ tay 10 Mặt trước Nhìn từ bên phải: Kẹp đấu nối Chốt lắp đặt phần Chốt lắp đặt phần Nhìn từ phía sau: Hàng kẹp đấu nối đo lường tín hiệu Hàng kẹp đấu nối phía đầu điều khiển Nhín từ xuống Lỗ cố định Chốt cố định V-IV.Thông số kỹ thuật: - Điều kiện môi trường: = 2500m - Nhiệt độ làm việc: - 200C đến + 600C - Nhiệt độ lưu giữ: - 250C đến + 700C - Mơi trường xung quanh khơng bị ăn mòn hóa học, bụi dẫn điện, không tồn dung môi dễ cháy nổ, mơi trường lắp đặt khơng có dư chấn, động đất… Số liệu đo lường: Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 32/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi + Điện áp đo lường: 400V + Dòng điện đo lường: 0-6000A (nhất thứ), Độ nhạy: 120mA (nhị thứ) + Nguồn làm việc: 220V± 20% + Tần số đo lường: 45-65Hz + Hiển thị hệ số mức nhiễu sóng hài điện áp: 0.0-100.0% Tín hiệu đầu vào/ đầu ra: + Điện áp lấy mẫu: điện áp dây 0,4kV + Dòng điện lấy mẫu: phía nhị thứ biến dòng cái: 0-5A + Đầu phía điều khiển: Điểm khơ cứng rơle 5A/ Trở tính 250V( trạng thái tĩnh) + Điện áp dòng điện lấy mẫu không tương đồng Tính hiển thị: - Chu kỳ làm hiển thị số liệu hình đèn LED =1S - Độ xác đo lường: + Điện áp: ±0,5% + Dòng điện: ±0,5% + Hệ số Cos ϕ: ±1,0% + Số liệu theo điều khiển giữ nhiệt 10 phút Sau 01 năm hiệu chuẩn 01 lần Thông số cài đặt: + Tỷ số biến dòng điện: 01-1200 (giá trị tỷ suất) + Thời gian kéo dài: 5-100s; Độ dài bước: 5s + Cos ϕ yêu cầu: - > 0,80 < - 0,80; Độ dài bước: 0,01 + Cài đặt áp: 400-480V ; Độ dài bước: 2V + Giới hạn đóng cắt 0,5-1,2 (giá trị cài đặt giá trị giới hạn đóng) độ dài bước 0,1 + Bảo vệ sóng hài: Hv: 0,0%-50,0% độ dài bước 0,5% + Số tổ( nhóm) đầu ra: 2-12 + Cài đặt dung lượng bù: 0-999kVar/ tổ( nhóm) Tính tin cậy: + Thời gian khơng có cố bình qn (MTBF): > 25000h V-V Giải thích ký mã hiệu: A: trạng thái tĩnh B: trạng thái động 10: đầu 10 lộ Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 33/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi 12: đầu 12 lộ B: mã Xí nghiệp W: công suất vô công JK: mã chủng loại V-VI Bản vẽ đấu nối: * Thuyết minh hàng kẹp: Số thứ tự hàng kẹp Trạng thái Thuyết minh Ghi 7, Đầu vào Đầu vào biến dòng điện lấy mẫu Lấy từ pha A hình 9, 11 Đầu vào Đầu vào điện áp lấy mẫu 400V Từ pha B, pha C 12 Đầu vào Dây tổng nguồn Contactor 13-22, 1-2 Đầu Dây tiếp địa Kẹp điều khiển đầu từ tổ 01 đến Đấu vào cuộn dây tổ 12 Contactor xoay chiều * Phương thức làm việc trạng thái động: Số thứ tự hàng kẹp Trạng thái Thuyết minh Ghi 7, Đầu vào Đầu vào biến dòng điện lấy mẫu Lấy từ pha A hình 9, 11 Đầu vào Đầu vào điện áp lấy mẫu 400V Từ pha B, pha C 12 Đầu vào Đầu nguồn + 12V điều khiển 13-22, 1-2 Đầu Kẹp điều khiển đầu từ tổ 01 đến tổ 12 Nối Modul tyristor/ công tắc phức hợp hàng kẹp 12V V- VII Thuyết minh thao tác tay/ cài đặt/ thơng sớ/ hình LED Thuyết minh thao tác hiển thị thông số điện: - Giao diện thao tác điều khiển vận hành chế độ tự động, ấn nút “ mũi tên lên/ xuống” cắt hiển thị mục thông số điện không đồng thời - Hiển thị hệ số cosϕ bình quân pha trường lắp đặt thiết bị sử dụng - Hiển thị điện áp trường lắp đặt thiết bị sử dụng điện Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 34/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi - Hiển thị dòng điện đầu vào nơi trường lắp đặt thiết bị điện ( Phía thứ) - Hiển thị sóng hài trường nơi lắp đặt thiết bị điện( Hệ số nhiễu sóng hài điện áp XXX.X%) Thuyết minh thao tác cài đặt thông số: - Khi điều khiển ở trạng thái điều khiển tự động, ấn nút “ set” tức bắt đầu việc cài đặt thông số Cài đặt tỷ sớ biến dòng: - Mục hiển thị giá trị tỷ số biến dòng đầu vào, thao tác nút mũi tên lên/ xuống, dùng mũi tên lên/ xuống để điều chỉnh số liệu, số thay đổi liên tục, ấn nút “ set” để cài đặt thông số đồng thời save số liệu Ví dụ: Biến dòng có tỷ số 1000/5, nhập vào số 200 Phạm vi nhập 1-1200, bước điều chỉnh Tồn thơng số tỷ số biến dao động phạm vi từ 5/5 đến 6000/5 + Bước cài đặt vô cùng quan trọng, bắt buộc nhập xác, khơng ảnh hưởng đến giá trị hiển thị dòng điện đo lường mức độ xác bù vơ cơng Cài đặt kéo dài thời gian đóng cắt: - Mục thời gian dãn cách đóng cắt tụ bù nhóm tụ; thao tác nút mũi tên lên/ xuống, dùng mũi tên lên/ xuống để điều chỉnh số liệu, số thay đổi liên tục, ấn menu cài đặt thông số - Phương pháp thay đổi giá trị cài đặt thông số( menu) khác thao tác tương tự, không cần mô tả Giá trị cài đặt đề xuất: 10s Cài đặt bảo vệ áp: - Mục cài đặt thông số bảo vệ áp, phạm vi từ 20-480, độ dài bước điều chỉnh V, .bảo vệ thấp áp mặc nhận 300V + Đề xuất sử dụng giá trị cài đặt 440V Cài đặt dung lượng bù: - Mục cài đặt thông số bù tổ hợp bình tụ, phạm vi bù từ 0999kVar, độ dài bước điều chỉnh - VD: hình hiển thị C tức tổ hợp bình tụ số 1, 16 dung lượng bù Bộ điều khiển tự động hỗ trợ đối với bù đẳng dung Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 35/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi - Mục để cài đặt số cấp bù điều khiển, phạm vi từ 2-12 cấp, L biểu thị số cấp, 12 biểu thị 12 cấp Sau thay đổi số cấp thì tụ đóng hồn tồn giải trừ + Cài đặt hệ số Cosϕ theo yêu cầu (mong muốn): Mục cài đặt thông số hệ số cos F theo yêu cầu, phạm vi từ >0,80 < 0,80, độ dài bước điều chỉnh 0,01 + Đề xuất sử dụng giá trị cài đặt 1.00 Cài đặt giới hạn đóng cắt: - Mục cài đặt thơng số giới hạn đóng cắt, phạm vi 0.5 -1.2, độ dài bước điều chỉnh 0.1, cài đặt giới hạn đóng trước + Giới hạn cắt giải trừ = 1.2 - giới hạn đóng Đề xuất sử dụng giá trị cài đặt 1.00 Cài đặt bảo vệ sóng hài: - Mục cài đặt thông số bảo vệ điện áp sóng hài (Hv), phạm vi thơng số 0,0-50,0%, độ dài bước điều chỉnh 0,5% + Khi giá trị cài đặt thông số 0,0%, điều khiển tự động huỷ chức bảo vệ Đề xuất sử dụng thông số cài đặt 8.0% Thuyết minh đèn thị trạng thái làm việc - Chỉ thị đóng vào: + Đèn sáng tức chuẩn bị đóng tụ, đèn nhấp nháy biểu thị trạng thái chuẩn bị bước vào giao diện - Chỉ thị cắt giải trừ: + Đèn sáng tức chuẩn bị cắt giải trừ tức cắt giải trừ, đèn nhấp nháy biểu thị trạng thái chuẩn bị bước vào giao diện + Khi đèn thị đóng/ cắt giải trừ không sáng tức điều khiển làm việc ổn định - Chỉ thị thao tác tay: + Đèn sáng biểu thị điều khiển ở trạng thái đóng cắt tay, đèn tắt biểu thị điều khiển ở trạng thái đóng cắt tự động Bảo vệ: + Đèn nhấp nháy, điều khiển nhanh chóng tự động (trong khoảng thời gian 5s) cắt giải trừ bình tụ đóng, điều khiển ở trạng thái bảo vệ Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 36/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi + Các thơng số có tác dụng bảo vệ gồm: bảo vệ áp, bảo vệ thấp áp, dòng điện nhỏ, sóng hài Thuyết minh thao tác điều khiển tay: - ấn nút “mũi tên hướng trái”, khu vực thị trạng thái làm việc Bộ điều khiển đèn thị thao tác tay sáng tức điều khiển ở trạng thái làm việc tay, đèn tắt tức điều khiển ở trạng thái làm việc tự động Khi điều khiển ở trạng thái đóng cắt tay, ấn nút có hình mũi tên xuống tổ hợp tụ làm việc theo tuần hồn đóng/ cắt giải trừ V- VIII Giải vấn đề: - Vì số cố xảy đấu nối/ cài đặt/ phần cứng, dẫn đến hệ thống bù làm việc không bình thường Sau phương pháp phát hiện, kiểm tra, loại trừ cố sau: Khi giá trị dòng điện đo lường Bộ điều khiển bị sai 000 - Kiểm tra mục cài đặt: “ tỷ số biến dòng” menu cài đặt thơng số, Giá trị cài đặt tỷ số biến dòng đầu vào mạch chủ tương đồng với Ví dụ tỷ số biến lấy mẫu biến dòng đầu vào mạch chủ 800/5, giá trị cài đặt tỷ số biến Bộ điều khiển 160 Khi dòng điện hiển thị 0000A, tức khơng có tín hiệu dòng điện, có trường hợp xay ra: mạch nối biến dòng điện hàng kẹp dòng điều khiển hở mạch khơng có phụ tải Đèn thị cảnh báo nhấp nháy: - Khi giá trị đo lường sóng hài/ điện áp Bộ điều khiển vượt giá trị cài đặt bảo vệ giới hạn trên/ dưới, đèn cảnh báo cố nhấp nháy tức điều khiển s ẽ dùng thời gian dãn cách s để giải trừ, nên điều chỉnh giá trị bảo vệ giới hạn cách thoả đáng Hệ số cos ϕ hiển thị sai: - Nên kiểm tra vị trí pha điện áp đo lường dòng điện đo lường điều khiển Dòng điện đo lường điện áp đo lường không cùng pha, dòng điện lấy mẫu pha A, điện áp đo lường nên lấy pha B, pha C Hiệu qủa bù không tốt: - Nên kiểm tra cột cài đặt thơng số điều khiển, có thơng số liên quan đến độ xác tụ bù hệ số cos ϕ yêu cầu, giới hạn đóng cắt, giá trị bù Có thể nâng cao giá trị hệ số cos ϕ yêu cầu giảm giá trị cài đặt đóng cắt , Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 37/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi tham khảo giá trị hệ số cosϕ yêu cầu 1.00, cài đặt giá trị bù nhóm giá trị bù thực tế tương đồng Do nguyên nhân thiết kế dẫn đến cấp bù sai lệch lớn nên chọn phương thức đánh số tụ bù, điều chỉnh dung lượng bù tụ, để đạt đến hiệu quả bù cách lý tưởng Khi việc phán đốn vấn đề ở ngồi mạch đấu nối khơng thuận tiện, thay điều khiển mới, xảy tượng tương tự, đề nghị kiểm tra mạch đấu nối theo dẫn V- IX Bảng từ vựng: Giới hạn đóng cắt giải trừ on and off limit Độ nhạy sensivity: bảo đảm Đại lượng vật lý lấy mẫu: Sampling Physical Bù công suất vô công trạng thái tĩnh static power compensation: tức bù công suất vô công thời gian kéo dài tương đối dài( thời gian kéo dài thường từ s trở lên), thích hợp trường hợp biến đổi phụ tải tương đối chậm Bù công suất vô công trạng thái động dynamic power compensation: tức bù công suất vô công thời gian kéo dài tương đối ngắn( thời gian kéo dài thường từ s trở xuống), thích hợp trường hợp biến đổi phụ tải tương đối nhanh Kéo dài delay Phương thức làm việc đánh số coding operation way: Mạch đầu điều khiển cùng với biến đổi vật lý lượng lấy m ẫu tiến hành tác động thông/ ngắt mạch theo mã số gọi phương thức làm việc theo mã số Sóng hài: Harmonic Hệ số mức nhiễu sóng hài: total harmonic distortion 10 Nguồn sóng hài 11 Hệ số cos ϕ yêu cầu Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 38/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi Sơ đồ đấu nối A B C N Aptomat tổng: Đóng cắt bảo vệ tồn tụ điện Aptomat nhánh: Đóng cắt bảo vệ 01 tụ điện Contacter: Điều khiển đóng cắt bình tụ: Tụ bù: Dung lượng theo yêu cầu khách hàng Biến dòng điện: Lấy dòng thứ cấp để đo đếm * Lắp đặt sử dụng: - Sau sản phẩm vận chuyển đến kho khách hàng, cần kiểm tra xem bao bì nguyên vẹn không Nếu chưa lắp đặt sản phẩm thì phải đặt ở nơi phù hợp theo quy định bảo quản thông thường * Vị trí lắp đặt: - Tiến hành lắp đặt sản phẩm theo sơ đồ hướng dẫn kèm theo sản phẩm - Vị trí lắp đặt gần trung tâm phụ tải Đảm bảo an toàn sản xuất, thuận tiện cho việc vận hành sửa chữa Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 39/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi - Nhiệt độ môi trường xung quanh đảm bảo không cao +50 độ, không thấp –10 độ, nhiệt độ trung bình ngày không cao +40 độ - Độ ẩm khơng khí ở mức trung bình, không 90% - Độ cao so với mực nước biển khơng q 2500m - Vị trí đặt tủ không nghiêng độ so với mặt đất - Thiết bị phải đặt ở nơi khơng có động đất, sóng âm mơi trường gây mòn rỉ thiết bị điện nơi không gây cháy nổ * Các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt: - Khi lắp đặt phải tuân thủ theo yêu cầu thông số kỹ thuật thiết kế nhà sản xuất - Cấp điện áp, dòng điện phải theo thiết kế nhà sản xuất - Các vị trí đấu nối tủ điện với dây dẫn bên phải đảm bảo chắn mặt học, chỗ đấu nối phải có bề mặt nhẵn, đầu cốt phải ép chặt Cáp vào phải trị số cấp điện áp dòng điện Sau lắp ráp xong sản phẩm, trước đưa vào vận hành phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm theo bước đây: + Kiểm tra lớp sơn bề mặt vỏ tủ có bị trầy xước khơng, bên tủ có khơ khơng? + Các thiết bị điện lắp ráp tủ thao tác có linh hoạt khơng? + Thao tác đóng mở thiết bị điện có xác đáng tin cậy không ? + Đồng hồ đo máy biến dòng có số xác khơng? + Các dây dẫn vào, có tốt khơng, thiết bị cách điện thiết bị phụ trợ khác có lắp đặt chắn không? + Hệ thống dây bảo vệ có phù hợp tiêu chuẩn hay khơng? + Dùng Megomet 500V DC để đo điện trở cách điện, yêu cầu không thấp 10MΩ * Hướng dẫn sử dụng: - Tủ điện đặt ngồi trời, treo cột hay nhà, thao tác mặt Sản phẩm phải nhân viên kỹ thuật thao tác, kiểm tra, bảo hành, chứng nhận đạt tiêu chuẩn - Tủ điện phải sử dụng cấp điện áp dòng điện - Chỉ người có trách nhiệm thao tác, vận hành Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 40/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi - Người có nhiệm vụ thao tác, vận hành, phải người có chun mơn hiểu biết điện - Người vận hành cần quan sát ý đến trạng thái làm việc tủ điện, trạng thái đèn tín hiệu, giá trị dòng điện điện áp thể đồng hồ đo, thông số điều khiển bù tự động - Khi thao tác đóng cắt phải ý trường hợp có điện hay khơng có điện Trong trường hợp có cố tụ điện, áptomat tự động cắt tụ khỏi lưới, người vận hành cần tập trung giám sát, phân tích nguyên nhân cố phải chắn loại trừ cố đóng tụ trở lại lưới - Phải kiểm tra định kỳ theo yêu cầu hướng dẫn sử dụng * Tính đồng sản phẩm: Sản phẩm nhà sản xuất cung cấp kèm tài liệu sau: Giấy tờ đóng gói hàng hoá Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm Hướng dẫn sử dụng Báo cáo xuất xưởng Sơ đồ điện có liên quan Khố, tay nắm phụ kiện kèm Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 41/44 Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi PHỤ LỤC MỘT SỐ MẪU PHIẾU KIỂM TRA Đơn vị: Điện lực Số: / PHIẾU KIỂM TRA TỤ ĐIỆN HẠ THẾ Ngày kiểm tra: Nhóm kiểm tra: .Bậc an toàn: /5 .Bậc an toàn: /5 Hạng mục kiểm tra Vị trí lắp TT tụ thuộc TBA Thời gian kiểm tra Công suất kVAr Tình trạng Chống Bình Cầu Tiếp sét tụ chì địa (GZ500) Rơ le Khởi điều động khiển từ - Bảng thông số kiểm tra vận hành tụ: + Đối với tụ đóng dùng Ampe kìm đo dòng pha bình tụ + Đối với tụ khơng đóng, đóng cưỡng tay từ rơ le dùng Ampe kìm đo dòng pha bình tụ Stt Bình tụ Cơng Vị trí suất lắp (kVAr) đặt Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Thời Dòng điện (A) điểm kiểm Điện áp Pha A Pha B Pha C dây (V) tra Trang 42/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi Bình số Bình số Bình số Bình số Bình số Bình số Bình số Bình số Các tượng bất thường khác: Các tồn xử lý kiểm tra: Các đề nghị: * Biện pháp giải * Thời gian giải quyết: * Ngày cập nhật thông tin vào hồ sơ quản lý ĐZ: Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC (PHÓ GIÁM ĐỐC) ĐIỆN LỰC Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 43/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Đội trưởng đội SXKD (ký ghi rõ họ tên) Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi Giám đớc (Phó GĐ) Điện lực (ký ghi rõ họ tên) Người kiểm tra (ký ghi rõ họ tên) Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 44/44 ... CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Gz500 TB Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi Chống sét van hạ Tụ bù hạ Điều Tài liệu viện dẫn 1- Quy t định số:... 12/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành: 03 Ngày: / /2016 Sửa đổi: Ngày: Duyệt sửa đổi Cầu chì hạ bảo vệ tụ tác động Bình tụ. .. Thời gian cắt không quy định cắt đồng loạt tụ Lần ban hành / sửa đổi: 03/02 Trang 10/44 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỤ BÙ HẠ THẾ Ký hiệu: PCSL.KT/QTVHTBHT Lần ban hành:
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA TỤ BÙ HẠ THẾ, QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA TỤ BÙ HẠ THẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay