Guidance manual for the monitoring and evaluation of aircraft noise around airports in Vietnam

205 9 0
  • Loading ...
1/205 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 13:48

MINISTRY OF TRANSPORT CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIETNAM Guidance manual for the monitoring and evaluation of aircraft noise around airports in Vietnam Final Draft (English and Vietnamese version) Hanoi, February 2019 Sổ tay hướng dẫn quan trắc đánh giá tiếng ồn tàu bay xung quanh cảng hàng không sân bay Việt Nam 2019 The manual has been written by international team of Japanese experts and aviation engineers and staffs of Vietnam including: Vũ Thị Thanh (CAAV) Kiyokatsu Iwahashi (RION) Vũ Thanh Tùng (CAAV) Masaharu Ohya (RION) Trần Huy Hoàng (CAAV) Keishi Sakoda (RION) Lê Nguyên Khang (CAAV) Kenji Shinohara (RION) Nguyễn Ngọc Minh Sơn (ACV) Thu Lan Nguyen (Shimane University) Nguyễn Hải Đăng (ACV) Naoaki Shinohara (Organization of Airport Facilitation) Đỗ Diệu Huyền (ACV) Koichi Makino (Kobayasi Institute of Physical Research) Lâm Mạnh Hùng (NIA) Ichiro Yamada (RION, Organization of Airport Facilitation) Phạm Anh Cường (NIA) 10 Nguyễn Văn Tường (DIA) 11 Vũ Đức Duy (DIA) 12 Võ Văn Hồng (TIA) 13 Nguyễn Hải Bích Ngọc (TIA) 14 Nguyễn Mạnh Cường (VATM) Sổ tay hướng dẫn biên soạn đội ngũ chuyên gia Nhật Bản cán kỹ sư hàng không Việt Nam bao gồm: Vũ Thị Thanh (CAAV) Kiyokatsu Iwahashi (RION) Vũ Thanh Tùng (CAAV) Masaharu Ohya (RION) Trần Huy Hoàng (CAAV) Keishi Sakoda (RION) Lê Nguyên Khang (CAAV) Kenji Shinohara (RION) Nguyễn Ngọc Minh Sơn (ACV) Thu Lan Nguyen (Shimane University) Nguyễn Hải Đăng (ACV) Naoaki Shinohara (Organization of Airport Facilitation) Đỗ Diệu Huyền (ACV) Koichi Makino (Kobayasi Institute of Physical Research) Lâm Mạnh Hùng (NIA) Ichiro Yamada (RION, Organization of Airport Facilitation) Phạm Anh Cường (NIA) 10 Nguyễn Văn Tường (DIA) 11 Vũ Đức Duy (DIA) 12 Võ Văn Hồng (TIA) 13 Nguyễn Hải Bích Ngọc (TIA) 14 Nguyễn Mạnh Cường (VATM) Table of contents Foreword CHAPTER I SCOPE 1.1 Purpose of monitoring and evaluation of aircraft noise 1.2 Target airports 1.3 Target noise CHAPTER II REFERENCE TO INTERNATIONAL STANDARDS AND NATIONAL LAWS AND REGULATIONS 2.1 International Standards and other documents 2.2 National Law and Regulations CHAPTER III TERMS AND DEFINITIONS 11 3.1 Acoustic terms 11 3.1.1 Categories of sounds 11 3.1.2 Noise indices for sounds in general 11 3.1.3 Noise indices for single event sounds 13 3.1.4 Noise indices for time average sound levels 15 3.1.5 Miscellaneous 19 3.2 Aviation terms 19 3.3 Terms on instruments and equipment 23 3.4 Miscellaneous 25 CHAPTER IV REQUIREMENTS FOR INSTRUMENTS AND EQUIPMENT 29 4.1 General 29 4.2 System configuration 29 4.3 Noise monitoring stations 33 4.3.1 Noise monitor 35 4.3.2 Power supply 43 4.4 Data center 45 4.5 Flight path monitoring stations 47 4.6 Sound calibrator 49 i English Mục lục Lời nói đầu .2 CHƯƠNG I PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Mục đích việc quan trắc đánh giá tiếng ồn tàu bay 1.2 Phân loại sân bay 1.3 Nguồn ồn cần đo đạc đánh giá CHƯƠNG II CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, LUẬT VÀ QUY ĐỊNH TRONG NƯỚC 10 2.1 Tiêu chuẩn quốc tế văn khác 10 2.2 Luật quy định nước 10 CHƯƠNG III CÁC THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM 12 3.1 Các thuật ngữ âm 12 3.1.1 Phân loại âm 12 3.1.2 Các số tiếng ồn cho âm nói chung 12 3.1.3 Các số tiếng ồn cho kiện âm đơn lẻ 14 3.1.4 Chỉ số tiếng ồn mức âm trung bình theo thời gian 16 3.1.5 Các mức âm khác 20 3.2 Các thuật ngữ hàng không 20 3.3 Thuật ngữ trang thiết bị đo lường 24 3.4 Các thuật ngữ khác 26 CHƯƠNG IV CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ 30 4.1 Tổng quát 30 4.2 Cấu trúc hệ thống 30 4.3 Các trạm quan trắc tiếng ồn .34 4.3.1 Bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn .36 4.3.2 Bộ cung cấp điện 44 4.4 Trung tâm liệu 46 4.5 Trạm giám sát đường bay 48 4.6 Máy hiệu chuẩn âm 50 Tiếng Việt ii CHAPTER V ARRANGEMENT OF NOISE MONITORING STATIONS 51 5.1 General 51 5.2 Categories of noise monitoring stations 53 5.2.1 Reference noise monitoring stations 55 5.2.2 General noise monitoring station 57 5.3 Arrangement of noise monitoring stations at major airports 59 5.4 Arrangement of noise monitoring stations at other airports 63 5.5 Airports under planning 65 CHAPTER VI SITE SELECTION AND MICROPHONE MOUNTING .67 6.1 General 67 6.2 Process of noise monitoring site selection .69 6.2.1 Preliminary selection of candidate sites by desk study 71 6.2.2 Field survey of candidate sites 75 6.2.3 Validation of sites by preliminary measurement 77 6.2.4 Final decision of noise monitoring sites 79 6.3 Microphone installation 81 6.3.1 Microphone height 81 6.3.2 Reflecting surfaces other than the ground 85 6.4 Relocation of noise monitoring sites 93 CHAPTER VII PERIODIC TEST, CHECK AND MAINTENANCE 95 7.1 General 95 7.2 Periodic test of sound level meters 95 7.3 Maintenance of noise monitors 95 7.4 Automatic operation check of noise monitor sensitivity 97 7.5 Actions regarding results from automatic operation check 99 7.6 Periodic test of sound calibrator 99 iii English CHƯƠNG V BỐ TRÍ CÁC TRẠM QUAN TRẮC TIẾNG ỒN 52 5.1 Tổng quát 52 5.2 Danh mục trạm quan trắc tiếng ồn 54 5.2.1 Các trạm quan trắc tiếng ồn sở 56 5.2.2 Trạm quan trắc tiếng ồn chung 58 5.3 Bố trí trạm quan trắc tiếng ồn sân bay 60 5.4 Bố trí trạm quan trắc tiếng ồn sân bay khác 64 5.5 Các sân bay quy hoạch 66 CHƯƠNG VI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM VÀ LẮP ĐẶT MICRO 68 6.1 Tổng quát 68 6.2 Quá trình lựa chọn địa điểm quan trắc tiếng ồn 70 6.2.1 Lựa chọn sơ địa điểm nghiên cứu sơ 72 6.2.2 Khảo sát thực địa địa điểm lựa chọn 76 6.2.3 Kiểm tra tính khả thi địa điểm đo sơ 78 6.2.4 Quyết định cuối địa điểm quan trắc tiếng ồn 80 6.3 Lắp đặt micrô 82 6.3.1 Chiều cao micrô 82 6.3.2 Phản xạ từ bề mặt mặt đất 86 6.4 Di dời trạm quan trắc tiếng ồn 94 CHƯƠNG VII THỬ NGHIỆM ĐỊNH KỲ, KIỂM TRA, VÀ BẢO TRÌ 96 7.1 Tổng quát 96 7.2 Kiểm tra định kỳ máy đo mức âm 96 7.3 Bảo trì thiết bị quan trắc tiếng ồn 96 7.4 Kiểm tra độ nhạy thiết bị quan trắc tiếng ồn 98 7.5 Các thao tác liên quan tới kiểm tra hoạt động tự động 100 7.6 Kiểm tra định kỳ cho máy hiệu chuẩn âm 100 Tiếng Việt iv CHAPTER VIII DATA ACQUISITION, PROCESSING AND EVALUATION 101 8.1 General 101 8.2 Required measurement or collected quantities 101 8.3 Data acquisition 103 8.3.1 Levels, frequency spectra and sound recordings per sound event 103 8.3.2 Continuous data of short-term LAeq,1s and sound arrival directions 105 8.3.3 Continuous data of meteorological conditions 107 8.3.4 Continuous data of flight positions 107 8.3.5 Flight log 109 8.4 Data processing 109 8.4.1 General 109 8.4.2 Sound event detection and classification 113 8.4.3 Aircraft sound event identification 117 8.4.4 Continuous data of short-term LAeq,1s and sound arrival directions 121 8.4.5 Treatment of incomplete or corrupted data 123 8.5 Evaluation of long-term average aircraft noise exposure 125 8.5.1 General 125 8.5.2 Long-term average day-night sound level of aircraft noise 127 CHAPTER IX REPORTING .133 9.1 General 133 9.1.1 Requirements on the output data for reporting 135 9.1.2 Categories of reports 137 9.1.3 Starting and ending time of the day time and night time 139 9.1.4 Rounding of level data 139 9.1.5 Data processing and output devices 141 9.2 Daily log of sound event 143 9.3 Daily summary report 147 9.4 Monthly summary report 147 9.5 Yearly summary report 149 9.6 Report of environmental noise summary 149 9.7 Report of operational conditions setting of instruments 151 9.8 Report of flight path monitoring 153 9.9 Data and records retention / disposal policy 153 v English (2) Tàu bay lăn Tàu bay di chuyển đường băng đường lăn cách "di chuyển" trước sau cất cánh hạ cánh Khi di chuyển, tàu bay di chuyển lực đẩy động phản lực cánh quạt Tiếng ồn động tiếng ồn cánh quạt tạo trình di chuyển Tại sân bay nơi khu vực không rộng, đường lăn gần khu dân cư, trường hợp tiếng ồn tàu bay lăn vấn đề bên sân bay Ngoài ra, trường hợp tàu bay phản lực tàu bay cánh quạt, có thị mạnh mẽ phía trước, có tiếng ồn lớn tùy thuộc vào hướng tàu bay Trong vùng lân cận đường băng, chờ đợi giải phóng cất cánh, lại tiếng ồn động nghe thời gian dài Như biện pháp chống ồn, thay đổi đường lăn (như vào đường băng từ đường lăn khác), di dời nhà lân cận, lắp đặt rào chắn tiếng ồn kè giảm tiếng ồn, vv Hình B-2 cho thấy ví dụ đo lường tiếng ồn 100 Tiếng ồn lực đẩy ngược LAeq,1s [dB] 90 Tàu bay lăn 80 70 60 50 40 30 Hình B-2 60 90 120 150 Time [s] Thời gian (giây)  180 210 240 Ví dụ phép đo tiếng ồn tàu bay lăn Đo tiếng ồn thực việc xem xét tình hình xảy tiếng ồn taxi Nói chung, cần thực phép đo 24 Nơi đo thực khu vực dự kiến ảnh hưởng tiếng ồn taxi ranh giới sân bay, v.v Tiếng Việt 166 (3) Auxiliary Power Unit (APU) Small auxiliary engine equipped (APU: Auxiliary Power Unit) on the aircraft to supply electricity during parking at the apron generate operational noise Operation of APU may continue for tens of minutes Noise problem may be occurred in neighboring residential areas, depending on the positional relationship between the parking spot or the terminal building and the residential area GPU (facility on the airport side that uses commercial electric power etc.) is used as a measure against APU noise In addition, operation time restrictions at night, ingenuity of spot placement, ingenuity of terminal building arrangement design, spot usage restrictions in night are done Figure B-3 shows a measurement example of APU noise Fig B-3 Measurement example of APU noise Noise measurements are made in consideration of the occurrence situation of APU noise In generally, it should be carried out measurements over 24 hours Measurement place is done in the expected area of influence of APU noise or airport boundary etc (4) Engine idling and hovering training of helicopter A helicopter carries out an idling operation in which the rotor is rotated for several minutes to several tens of minutes on the ground, before and after takeoff and landing, or maintenance Also, hovering for a long time may be performed for training As a countermeasure against hovering noise, time limitation of hovering training, change of hovering spot, public announcement to neighboring residents about hovering training, etc can be considered 167 English (3) Động phụ (APU) Động phụ (APU: Động phụ) trang bị tàu bay để cung cấp điện đỗ xe sân đỗ tạo tiếng ồn hoạt động Hoạt động APU tiếp tục hàng chục phút Vấn đề tiếng ồn xảy khu dân cư lân cận, tùy thuộc vào mối quan hệ vị trí chỗ đỗ xe tòa nhà ga khu dân cư GPU (cơ sở phía sân bay sử dụng điện thương mại vv) sử dụng biện pháp chống lại tiếng ồn APU Ngoài ra, hạn chế thời gian hoạt động vào ban đêm, khéo léo vị trí chỗ, khéo léo thiết kế bố trí thiết bị đầu cuối, hạn chế sử dụng chỗ đêm thực Hình B-3 cho thấy ví dụ đo lường tiếng ồn APU Thời gian  Hình B-3 Ví dụ phép đo tiếng ồn APU Đo tiếng ồn thực việc xem xét tình hình xảy tiếng ồn APU Nói chung, cần thực phép đo 24 Nơi đo thực khu vực dự kiến ảnh hưởng tiếng ồn APU ranh giới sân bay, v.v (4) Động chạy không tải đào tạo bay thẳng đứng tàu bay trực thăng Một tàu bay trực thăng thực hoạt động chạy không tải rơto quay vài phút đến vài chục phút mặt đất, trước sau cất cánh hạ cánh, bảo trì Ngồi ra, bay thẳng đứng thời gian dài thực cơng tác đào tạo Để đối phó với tiếng ồn từ việc bay thẳng đứng, giới hạn thời gian đào tạo bay thẳng đứng, thay đổi vị trí bay thẳng đứng, thơng báo cơng khai cho cư dân khu vực đào tạo bay thẳng đứng, vv cần xem xét Tiếng Việt 168 C Illustration of the contents and format of tables and/or graphs Table C-1 shows a sample illustration of the daily log Table C-1 Sample illustration of a daily log of sound event data Point Date:20XX/X/XX Time Aircraft type 0:05:12 2:03:15 5:12:55 7:30:35 9:55:12 12:00:05 14:30:30 14:30:40 16:30:32 20:00:08 22:30:35 23:40:40 23:55:55 Flight number Departure Aircraft LEA Destination / Arrival registration [dB] B77W B77W HVN223 JAL751 Dep Arr SGN NRT VNA358 VNA358 B77W B77W B77W other other LD561 BL613 FX5194 Dep Dep Arr HKG CAN CAN BLBD VNA560 N948FD B77W B77W B77W B77W VN105 VJ271 BL781 AK1490 Dep Arr Dep Arr DAD HPH HAN JHB VNA354 VNA633 VNA572 9MAJN 70.2 68.3 60.2 75.0 74.2 68.2 80.2 79.5 70.5 72.5 80.3 75.5 70.1 L ASmax [dB] 83.5 75.0 70.5 85.5 85.0 78.3 90.5 92.0 80.5 83.2 88.0 83.3 81.2 [dB] t 10 [s] 38.0 40.0 41.5 38.2 42.5 45.5 45.6 45.6 50.2 45.5 42.2 41.0 38.5 20.5 18.0 17.6 21.2 12.5 18.2 8.5 7.5 19.2 18.5 22.2 25.5 20.5 L 95 Wind Wind Relative Aircraft sound Runway Precipitation Air speed direction humidity classification classification [mm/h] temperature [m/s] [deg] [%] [deg C] Aircraft 11L-TO 3.2 095 21.0 30 Aircraft 11L-LD 2.0 100 21.0 45 Other 5.5 100 22.0 50 Aircraft 11R-TO 0.2 100 23.2 44 Aircraft 11R-TO 3.3 105 24.2 60 Aircraft 11L-LD 3.3 120 25.5 65 Aircraft 11L-TO 0.0 30.0 80 Aircraft 11L-TO 2.0 110 25.0 85 Other 10.5 180 24.1 90 Aircraft 11R-TO 7.0 110 22.0 100 Aircraft 11L-TO 2.0 345 21.2 100 Aircraft 29R-TO 4.4 270 19.8 52 Aircraft 29L-LD 3.2 275 18.8 49 Table C-2 shows a illustration of a table listing results at all stations Table C-2 Illustration of a sample daily summary format listing the results at all stations Date:20XX/XX/XX Number of events Station Ldn Point Point Point Point Point Point Point 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 Total Takeoff Landing L Aeq [dB] 403 399 391 411 403 403 399 403 399 391 411 403 0 0 403 399 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 Ldn: Ld,15h: Ln,9h: LAE,ave: LAE,max: LASmax,ave: LASmax,max: Daytime Number average max average max LE A of L E A L ASmax L ASmax events [dB] [dB] [dB] [dB] 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 L Aeq [dB] 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 66.8 66.3 Nighttime Number average max average max LE A of L E A L ASmax L ASmax events [dB] [dB] [dB] [dB] 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 Day-night sound level in dB Day sound level in dB Night sound level in dB Power averaged sound exposure level of all aircraft events The highest value of LAE among all aircraft events Power averaged maximum sound pressure level of all aircraft events The highest value of LASmax among all aircraft events Table C-3 shows an illustration of a daily summary per station with level data statistics and rating levels Figure C-1 shows an illustration of a graph showing the daily change of Ldn, Lday and Lnight per station, whereas Figure C-2 illustrates a graph showing the daily change of the total number of departures and approaches over a month 169 English C Các ví dụ minh họa mẫu bảng/biểu Bảng C-1 minh họa nhật ký hàng ngày Bảng C-1 Nhật ký hàng ngày liệu âm tàu bay Point Date:20XX/X/XX Time Aircraft type 0:05:12 2:03:15 5:12:55 7:30:35 9:55:12 12:00:05 14:30:30 14:30:40 16:30:32 20:00:08 22:30:35 23:40:40 23:55:55 Flight number Departure Aircraft LEA Destination / Arrival registration [dB] B77W B77W HVN223 JAL751 Dep Arr SGN NRT VNA358 VNA358 B77W B77W B77W other other LD561 BL613 FX5194 Dep Dep Arr HKG CAN CAN BLBD VNA560 N948FD B77W B77W B77W B77W VN105 VJ271 BL781 AK1490 Dep Arr Dep Arr DAD HPH HAN JHB VNA354 VNA633 VNA572 9MAJN 70.2 68.3 60.2 75.0 74.2 68.2 80.2 79.5 70.5 72.5 80.3 75.5 70.1 L ASmax [dB] 83.5 75.0 70.5 85.5 85.0 78.3 90.5 92.0 80.5 83.2 88.0 83.3 81.2 [dB] t 10 [s] 38.0 40.0 41.5 38.2 42.5 45.5 45.6 45.6 50.2 45.5 42.2 41.0 38.5 20.5 18.0 17.6 21.2 12.5 18.2 8.5 7.5 19.2 18.5 22.2 25.5 20.5 L 95 Wind Wind Relative Aircraft sound Runway Precipitation Air speed direction humidity classification classification [mm/h] temperature [m/s] [deg] [%] [deg C] Aircraft 11L-TO 3.2 095 21.0 30 Aircraft 11L-LD 2.0 100 21.0 45 Other 5.5 100 22.0 50 Aircraft 11R-TO 0.2 100 23.2 44 Aircraft 11R-TO 3.3 105 24.2 60 Aircraft 11L-LD 3.3 120 25.5 65 Aircraft 11L-TO 0.0 30.0 80 Aircraft 11L-TO 2.0 110 25.0 85 Other 10.5 180 24.1 90 Aircraft 11R-TO 7.0 110 22.0 100 Aircraft 11L-TO 2.0 345 21.2 100 Aircraft 29R-TO 4.4 270 19.8 52 Aircraft 29L-LD 3.2 275 18.8 49 Bảng C-2 minh họa bảng liệt kê kết quan trắc tất trạm Bảng C-2 Mẫu bảng tóm tắt hàng ngày liệt kê kết quan trắc tất trạm Date:20XX/XX/XX Number of events Station Ldn Point Point Point Point Point Point Point 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 Total Takeoff Landing L Aeq [dB] 403 399 391 411 403 403 399 403 399 391 411 403 0 0 403 399 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 Ldn: Ld,15h: Ln,9h: LAE,ave: LAE,max: LASmax,ave: LASmax,max: Daytime Number average max average max LE A of L E A L ASmax L ASmax events [dB] [dB] [dB] [dB] 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 L Aeq [dB] 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 66.8 66.3 Nighttime Number average max average max LE A of L E A L ASmax L ASmax events [dB] [dB] [dB] [dB] 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 Mức âm ngày-đêm đo dB Mức âm ban ngày đo dB Mức âm ban đêm đo dB Mức phơi nhiễm âm trung bình tất kiện tàu bay Giá trị cao LAE số tất kiện tàu bay Mức cơng suất âm tối đa trung bình tất kiện tàu bay Giá trị cao LASmax số tất kiện tàu bay Bảng C-3 minh họa bảng tóm tắt hàng ngày cho trạm với thống kê liệu mức ồn tiêu đánh giá Hình C-1 minh họa biểu đồ cho thấy thay đổi hàng ngày Ldn, Lday Lnight trạm, Hình C-2 minh họa biểu đồ cho thấy thay đổi hàng ngày tổng số lần cất cánh hạ cánh tháng Table C-3 Sample illustration of a daily summary of events and cumulative rating levels Tiếng Việt 170 Point Number of events Date 2018/7/1 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/7/7 2018/7/8 2018/7/9 2018/7/10 2018/7/11 2018/7/12 2018/7/13 2018/7/14 2018/7/15 2018/7/16 2018/7/17 2018/7/18 2018/7/19 2018/7/20 2018/7/21 2018/7/22 2018/7/23 2018/7/24 2018/7/25 2018/7/26 2018/7/27 2018/7/28 2018/7/29 2018/7/30 2018/7/31 L dn [dB] Total 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 70.1 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 395 Takeoff Landing L Aeq [dB] 403 399 391 411 403 391 411 300 250 150 120 10 300 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 395 0 0 403 399 0 103 153 249 271 401 103 0 0 0 0 0 0 0 0 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 68.0 Daytime average max average max Number L L E A L ASmax L ASmax of events E A [dB] [dB] [dB] [dB] 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 296 76.3 82.0 85.3 90.4 Ldn LAeq,day L Aeq [dB] 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 69.9 Nighttime average max average max Number L L E A L ASmax L ASmax of events E A [dB] [dB] [dB] [dB] 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 99 78.2 83.9 87.2 92.3 LAeq,night 80 Ldn, LAeq [dB] 70 60 50 40 30 7/1 7/6 7/11 7/16 7/21 7/26 Date Fig C-1 Sample illustration of a graph showing daily change of cumulative rating levels 171 English 7/31 Bảng C-3 Tóm tắt hàng ngày kiện số đánh giá tích lũy Point Number of events L dn [dB] Total Date 2018/7/1 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/7/7 2018/7/8 2018/7/9 2018/7/10 2018/7/11 2018/7/12 2018/7/13 2018/7/14 2018/7/15 2018/7/16 2018/7/17 2018/7/18 2018/7/19 2018/7/20 2018/7/21 2018/7/22 2018/7/23 2018/7/24 2018/7/25 2018/7/26 2018/7/27 2018/7/28 2018/7/29 2018/7/30 2018/7/31 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 70.1 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 395 Takeoff 403 399 391 411 403 391 411 300 250 150 120 10 300 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 403 399 391 411 403 395 L Aeq Landing [dB] 0 0 403 399 0 103 153 249 271 401 103 0 0 0 0 0 0 0 0 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 68.0 Daytime average max average max Number L L E A L ASmax L ASmax of events E A [dB] [dB] [dB] [dB] 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 302 73.2 78.9 82.2 87.3 299 72.7 78.4 81.7 86.8 293 71.4 77.1 80.4 85.5 308 76.5 82.2 85.5 90.6 302 73.2 78.9 82.2 87.3 296 76.3 82.0 85.3 90.4 Ldn LAeq,day L Aeq [dB] 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 66.8 66.3 65.0 70.1 66.8 69.9 Nighttime average max average max Number L L E A L ASmax L ASmax of events E A [dB] [dB] [dB] [dB] 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 101 75.1 80.8 84.1 89.2 100 74.6 80.3 83.6 88.7 98 73.3 79.0 82.3 87.4 103 78.4 84.1 87.4 92.5 101 75.1 80.8 84.1 89.2 99 78.2 83.9 87.2 92.3 LAeq,night 80 Ldn, LAeq [dB] 70 60 50 40 30 7/1 7/6 7/11 7/16 7/21 7/26 7/31 Date Hình C-1 Ví dụ minh họa đồ thị mức thay đổi hàng ngày số đánh giá tích lũy Tiếng Việt 172 Day+Night Day Night 450 400 Flight number 350 300 250 200 150 100 50 7/1 7/6 7/11 7/16 7/21 7/26 7/31 Date Fig C-2 Sample illustration of a graph showing the daily change of the total number of departures and approaches over a month Table C-4 shows an illustration of a monthly summary per station with level data statistics and rating levels, whereas Table C-5 shows an illustration of a monthly summary of aircraft events per using runway and per flight mode Figure C-3 shows an illustration of a graph showing the monthly change of Ldn, Lday and Lnight per station Fig.c-4 shows an illustration of the hourly change in the number of flight movements per take-off or landing and per using runway Fig.C-5 shows an illustration of the ratio of flight movements per aircraft type Table C-4 Illustration of a monthly summary of events and cumulative rating levels Point Number of events Year /Month L dn [dB] Total 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10 2018/11 2018/12 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 173 402 398 390 410 402 402 398 390 410 402 402 398 Takeoff 402 398 390 410 402 390 410 300 250 150 Landing 0 0 402 398 0 102 152 248 L Aeq [dB] 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 Number of events 302 299 293 308 302 302 299 293 308 302 302 299 English Daytime Nighttime average max average max average max average max L Aeq Number LE A LE A L E A L ASmax L ASmax L E A L ASmax L ASmax [dB] of events [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7 Day+Night Day Night 450 400 Flight number 350 300 250 200 150 100 50 7/1 7/6 7/11 7/16 7/21 7/26 7/31 Date Hình C-2 Minh họa đồ thị thay đổi hàng ngày tổng số chuyến bay cất hạ cánh tháng Bảng C-4 minh họa số liệu tóm tắt hàng tháng trạm với thống kê số liệu mức ồn mức đánh giá, Bảng C-5 minh họa tóm tắt hang tháng kiện âm tàu bay cho đường băng sử dụng chế độ bay Hình C-3 minh họa biểu đồ thể thay đổi hàng tháng Ldn, Lday Lnight trạm Hình C-4 minh họa thay đổi theo số lượng chuyến bay cất cánh hạ cánh đường băng sử dụng Hình C-5 minh họa tỷ lệ số lượng chuyến bay loại tàu bay.tàu bay Bảng C-4 Số liệu tóm tắt hàng tháng kiện mức đánh giá Point Number of events Year /Month L dn [dB] Total 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10 2018/11 2018/12 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 65.2 70.3 67.0 67.0 66.5 402 398 390 410 402 402 398 390 410 402 402 398 Takeoff 402 398 390 410 402 390 410 300 250 150 Landing 0 0 402 398 0 102 152 248 L Aeq [dB] 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 63.1 68.2 64.9 64.9 64.4 Number of events 302 299 293 308 302 302 299 293 308 302 302 299 Daytime Nighttime average max average max average max average max L Aeq Number LE A LE A L E A L ASmax L ASmax L E A L ASmax L ASmax [dB] of events [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7 Tiếng Việt 174 Table C-5 Illustration of a monthly summary of aircraft events per using runway Year Number Departure 11L 11R 29L /Month of flight Sum 2018/1 403 201 40 161 2018/2 398 199 39 160 2018/3 390 195 39 156 2018/4 410 205 41 164 2018/5 402 201 40 154 2018/6 402 201 40 161 2018/7 398 199 39 160 2018/8 390 195 39 156 2018/9 410 205 41 164 2018/10 402 201 40 161 2018/11 402 201 40 161 2018/12 398 199 39 160 Ldn 29R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arrival Sum 11L 11R 29L 201 161 40 199 160 39 195 156 39 205 164 41 201 157 40 201 161 40 199 160 39 195 156 39 205 164 41 201 161 40 201 161 40 199 160 39 LAeq,day Other 29R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LAeq,night 80 Average Ldn, LAeq [dB] 70 60 50 40 30 Month Fig C-3 Illustration of a graph showing monthly change of cumulative rating levels Day+Night Day Night Average number of flight per day 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Month Fig C-4 Illustration of a graph showing the monthly change of flight movements 175 English 0 0 0 0 0 Bảng C-5 Tóm tắt hàng tháng kiện tiếng ồn tàu bay theo đường băng sử dụng Year Number Departure 11L 11R 29L /Month of flight Sum 2018/1 403 201 40 161 2018/2 398 199 39 160 2018/3 390 195 39 156 2018/4 410 205 41 164 2018/5 402 201 40 154 2018/6 402 201 40 161 2018/7 398 199 39 160 2018/8 390 195 39 156 2018/9 410 205 41 164 2018/10 402 201 40 161 2018/11 402 201 40 161 2018/12 398 199 39 160 Ldn 29R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arrival Sum 11L 11R 29L 201 161 40 199 160 39 195 156 39 205 164 41 201 157 40 201 161 40 199 160 39 195 156 39 205 164 41 201 161 40 201 161 40 199 160 39 LAeq,day Other 29R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LAeq,night 80 Average Ldn, LAeq [dB] 70 60 50 40 30 Month Hình c-3 Minh họa đồ thị thay đổi hàng tháng số đánh giá tích lũy Day+Night Day Night Average number of flight per day 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Month Hình C-4 Minh họa đồ thị thay đổi hàng tháng số lượng chuyến bay Tiếng Việt 176 Table C-6 illustrates a table showing a summary of average levels and standard deviations of sound exposure levels for individual categories of aircraft type, using runway, flight mode and flight path at three noise monitoring stations in order to verify calculations by aircraft noise predictive modeling Table C-6 Illustration of average levels and standard deviations for the verification of calculations by aircraft noise prediction modeling Departure Aircraft Runway Course /Arrival type A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 B789 B789 177 11L 11L 11L 11L 11R 11R 11R 11R 11L 11L 11L 11L 11R 11R 11R 11R 11L 11L Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Departure Departure Point LE A Average D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 D1 D2 English 60.5 59.2 58.0 60.5 58.0 60.5 59.2 58.0 60.5 59.2 58.0 60.5 59.2 58.0 60.5 59.2 58.0 Point LE A Point LE A Standard Standard Standard Average Average deviartion deviartion deviartion 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0 4.0 58.0 4.0 3.2 58.0 4.0 60.5 3.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0 4.0 60.5 3.2 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0 4.0 58.0 4.0 60.5 3.2 Bảng C-6 minh họa bảng số liệu tóm tắt mức ồn trung bình sai số lệch chuẩn mức âm suất âm tính cho loại tàu bay sử dụng đường băng, chế độ bay đường bay ba trạm quan trắc tiếng ồn, dùng để xác nhận tính tốn mơ hình dự đốn tiếng ồn tàu bay Bảng C-6 Mức ồn trung bình sai số lệch chuẩn dùng để xác nhận tính tốn mơ hình dự đốn tiếng ồn tàu bay Departure Aircraft Runway Course /Arrival type A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 A320 B789 B789 11L 11L 11L 11L 11R 11R 11R 11R 11L 11L 11L 11L 11R 11R 11R 11R 11L 11L Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Departure Departure D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 D1 D2 Point LE A Average 60.5 59.2 58.0 60.5 58.0 60.5 59.2 58.0 60.5 59.2 58.0 60.5 59.2 58.0 60.5 59.2 58.0 Point LE A Point LE A Standard Standard Standard Average Average deviartion deviartion deviartion 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0 4.0 58.0 4.0 3.2 58.0 4.0 60.5 3.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0 4.0 60.5 3.2 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0 4.0 58.0 4.0 60.5 3.2 Tiếng Việt 178 REFERENCES Thu Lan Nguyen, Takashi Yano, Ichiro Yamada, Masaharu Ohya, Koichi Makino, Vu Thi Thanh, Noise indicators for aircraft noise monitoring in Vietnam, Proc of 47th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering (internoise 2018), Chicago, August 2018 179 English TÀI LIỆU THAM KHẢO Thu Lan Nguyen, Takashi Yano, Ichiro Yamada, Masaharu Ohya, Koichi Makino, Vu Thi Thanh, Noise indicators for aircraft noise monitoring in Vietnam, Proc of 47th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering (internoise 2018), Chicago, August 2018 Tiếng Việt 180
- Xem thêm -

Xem thêm: Guidance manual for the monitoring and evaluation of aircraft noise around airports in Vietnam, Guidance manual for the monitoring and evaluation of aircraft noise around airports in Vietnam

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay