Bình luận về ưu, nhược điểm của cơ cấu tổ chức của ASEAN theo hiến chương ASEAN và triển vọng

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 13:06

...điển hóa quy định máy ASEAN theo Hiến chương, ASEAN vận hành ổn định hơn, chủ động Hệ thống quan ASEAN theo Hiến chương cấu bám sát mục tiêu tổ chức, khắc phục đáng kể phân tán thời... sau Và với cải tổ toàn diện đồng này, Hiến chương ASEAN đánh dấu bước tiến khuôn khổ thể chế máy hoạt động ASEAN theo hướng rõ ràng khoa học hơn, nhấn mạnh đến vai trò Tổng thư kí Ban thư kí ASEAN. .. dạng” “linh hoạt” thời kì hoạt động, cấu tổ chức ASEAN linh hoạt thay đổi, phù hợp với tình hình yêu cầu hợp tác đặt giai đoạn khác Như qua thời kì cấu tổ chức ASEAN có nhiều thay đổi thay đổi giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận về ưu, nhược điểm của cơ cấu tổ chức của ASEAN theo hiến chương ASEAN và triển vọng , Bình luận về ưu, nhược điểm của cơ cấu tổ chức của ASEAN theo hiến chương ASEAN và triển vọng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn