Quản lý nhà nước về địa giới hành chính cấp huyện ở Việt Nam hiện nay

156 1 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 08:32

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nhiều năm qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật quy định về việc quản lý địa giới hành chính (ĐGHC). Tuy nhiên cho đến nay, có những văn bản quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục quản lý ĐGHC ban hành đã nhiều năm, do vậy nhiều nội dung, quy định đã không còn phù hợp, không đáp ứng yêu cầu quản lý trong thực tiễn. Mặt khác để thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, ngoài các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng, vấn đề ổn định lâu dài hệ thống ĐVHC các cấp, trong đó có cấp huyện được đặt ra là một nhiệm vụ tương đối cấp bách và có ý nghĩa quan trọng. Nhìn lại lịch sử, việc tổ chức các ĐVHC - lãnh thổ dưới các triều đại phong kiến ở Việt Nam có nhiều biến động cả về quy mô và tên gọi các đơn vị hành chính. Các ĐVHC dưới cấp trung ương có tên gọi và vị trí khác nhau trong hệ thống hành chính các cấp như châu, quận, đạo, lộ, phủ, thừa tuyên, dinh, tỉnh, huyện, giáp, hương, trấn, tổng, lý, xã,... tùy theo từng giai đoạn. Cho đến năm 1832, vua Minh Mạng triều Nguyễn đã chia lại đất nước thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. Sau khi Việt Nam giành được độc lập tháng 8/1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, theo Hiến pháp năm 1946, đất nước được chia làm ba Bộ: Bắc Bộ, Trung Bộ, và Nam Bộ. Giai đoạn 1945 - 1946, nước ta có 65 tỉnh. Năm 1975, Miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất và đến năm 1976, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 38 ĐVHC cấp tỉnh, gồm 35 tỉnh và 3 thành phố trực thuộc Trung ương. Cho đến tháng 6/2013, Việt Nam có 58 tỉnh, 5 thành phố trực thuộc Trung ương; 60 thành phố thuộc tỉnh, 46 thị xã, 47 quận, 550 huyện; 634 thị trấn, 1.461 phường, 9.052 xã. Cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) là ĐVHC ở nước ta. Cấp huyện còn có cả huyện đảo. Trong nhiều năm qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật quy định về việc quản lý địa giới hành chính. Thực tế quản lý nhà nước về ĐGHC cấp huyện ở nước ta trong thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì cũng đã cho thấy một số những hạn chế, bất cập. Quản lý nhà nước về ĐGHC cấp huyện là một khía cạnh của chủ quyền quốc gia; một nội dung, vấn đề của hoạt động quản lý nhà nước đối với dân cư, lãnh thổ. Đây là một nhu cầu mang tính tất yếu, khách quan đối với mọi quốc gia, mọi nhà nước. Đặc biệt, thông qua quản lý nhà nước về ĐGHC cấp huyện sẽ giúp Nhà nước thực hiện hoạt động quản lý của mình một cách linh động, hiệu quả hơn trước những thay đổi về định hướng, mục tiêu phát triển hay những yêu cầu, thách thức từ thực tế như vấn đề hội nhập, đô thị hóa, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường,… Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đặt ra yêu cầu “sớm hoàn thành quy hoạch để bảo đảm cơ bản giữ ổn định số lượng ĐVHC cấp tỉnh, huyện, xã”. Mới đây nhất, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 18NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, điều chỉnh ĐGHC đơn vị dưới cấp tỉnh của UBTVQH. Để thực thi những chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng và Hiến pháp năm 2013, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã khẩn trương hoàn thiện pháp luật về thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh ĐGHC các cấp (Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, các Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn và phân loại đô thị; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn ĐVHC và phân loại đơn vị hành chính). Bên cạnh đó, mặc dù Hiến pháp năm 2013 đã có hiệu lực, nhưng cũng cần nghiên cứu để lý giải, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn nào dẫn đến Quốc hội quyết định thay đổi thẩm quyền này (từ hành pháp sang lập pháp và được trao cho cơ quan thường trực của Quốc hội). Như vậy, việc nghiên cứu Đề tài này chắc chắn sẽ góp phần nâng cao hiểu biết về Hiến pháp, hiểu rõ hơn tư tưởng Hiến pháp. Thực tế quản lý nhà nước về ĐGHC cấp huyện ở nước ta trong thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì cũng đã cho thấy một số những hạn chế, bất cập cơ bản sau: Thứ nhất, hệ thống pháp luật phục vụ quản lý nhà nước về ĐGHC cấp huyện còn chưa hoàn thiện, chi tiết và đầy đủ để tạo nên sự thống nhất trong các hoạt động thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh ĐGHC và chưa có sự phân biệt từng loại hoạt động, tiêu chí và nguyên tắc thực hiện. Biểu hiện cụ thể là: (i) thiếu tập trung, thống nhất; (ii) giá trị pháp lý thấp; (iii) chưa chi tiết, đầy đủ; (iv) chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN MẠNH CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 9380102 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG VĂN TÚ HÀ NỘI - năm 2019 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 10 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 10 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 15 1.3 Đánh giá công trình nghiên cứu 19 1.4 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu luận án 21 1.5 Giả thuyết nghiên cứu 22 Chƣơng 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN Ở VIỆT NAM 24 2.1 Khái niệm, vai trò quản lý nhà nước địa giới hành cấp huyện 24 2.2 Chủ thể, nội dung quản lý nhà nước địa giới hành cấp huyện 26 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước địa giới hành cấp huyện 48 2.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước địa giới hành số quốc gia giới 55 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN Ở VIỆT NAM 66 3.1 Thực trạng pháp luật quản lý nhà nước địa giới hành cấp huyện 66 3.2 Thực trạng quản lý nhà nước địa giới hành cấp huyện nước ta 69 3.3 Quản lý thực địa mốc giới xác định địa giới hành cấp huyện 84 3.4 Thực trạng giải tranh chấp địa giới hành cấp huyện 84 3.5 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước địa giới hành cấp huyện 97 Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN Ở VIỆT NAM 109 4.1 Phương hướng nâng cao hiệu quản lý nhà nước địa giới hành cấp huyện 109 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước địa giới hành cấp huyện 120 KẾT LUẬN 140 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 143 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 144 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CP Chính phủ ĐGHC Địa giới hành ĐVHC Đơn vị hành HĐND Hội đồng Nhân dân NĐ Nghị định NQ Nghị Nxb Nhà xuât QH Quốc hội QPPL Quy phạm pháp luật TT Thông tư UBND Uỷ ban Nhân dân UBTVQH Uỷ ban thường vụ Quốc hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong nhiều năm qua, Nhà nước ta ban hành số văn pháp luật quy định việc quản lý địa giới hành (ĐGHC) Tuy nhiên nay, có văn quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục quản lý ĐGHC ban hành nhiều năm, nhiều nội dung, quy định khơng phù hợp, không đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn Mặt khác để thực thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng, vấn đề ổn định lâu dài hệ thống ĐVHC cấp, có cấp huyện đặt nhiệm vụ tương đối cấp bách có ý nghĩa quan trọng Nhìn lại lịch sử, việc tổ chức ĐVHC - lãnh thổ triều đại phong kiến Việt Nam có nhiều biến động quy mơ tên gọi đơn vị hành Các ĐVHC cấp trung ương có tên gọi vị trí khác hệ thống hành cấp châu, quận, đạo, lộ, phủ, thừa tuyên, dinh, tỉnh, huyện, giáp, hương, trấn, tổng, lý, xã, tùy theo giai đoạn Cho đến năm 1832, vua Minh Mạng triều Nguyễn chia lại đất nước thành 30 tỉnh phủ Thừa Thiên Sau Việt Nam giành độc lập tháng 8/1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đời, theo Hiến pháp năm 1946, đất nước chia làm ba Bộ: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ Giai đoạn 1945 - 1946, nước ta có 65 tỉnh Năm 1975, Miền Nam giải phóng, đất nước thống đến năm 1976, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 38 ĐVHC cấp tỉnh, gồm 35 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Cho đến tháng 6/2013, Việt Nam có 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 60 thành phố thuộc tỉnh, 46 thị xã, 47 quận, 550 huyện; 634 thị trấn, 1.461 phường, 9.052 xã Cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ĐVHC nước ta Cấp huyện có huyện đảo Trong nhiều năm qua, Nhà nước ta ban hành số văn pháp luật quy định việc quản lý địa giới hành Thực tế quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện nước ta thời gian qua cho thấy, bên cạnh kết tích cực đạt cho thấy số hạn chế, bất cập Quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện khía cạnh chủ quyền quốc gia; nội dung, vấn đề hoạt động quản lý nhà nước dân cư, lãnh thổ Đây nhu cầu mang tính tất yếu, khách quan quốc gia, nhà nước Đặc biệt, thông qua quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện giúp Nhà nước thực hoạt động quản lý cách linh động, hiệu trước thay đổi định hướng, mục tiêu phát triển hay yêu cầu, thách thức từ thực tế vấn đề hội nhập, thị hóa, biến đổi khí hậu, nhiễm mơi trường,… Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị Trung ương lần thứ khóa XI số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở đặt yêu cầu “sớm hoàn thành quy hoạch để bảo đảm giữ ổn định số lượng ĐVHC cấp tỉnh, huyện, xã” Mới nhất, Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Khoá XII ban hành Nghị số 18NQ/TW “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thực thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, điều chỉnh ĐGHC đơn vị cấp tỉnh UBTVQH Để thực thi chủ chương, đường lối, sách Đảng Hiến pháp năm 2013, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khẩn trương hoàn thiện pháp luật thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh ĐGHC cấp (Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015, Nghị số 1210/2016/UBTVQH13 tiêu chuẩn phân loại đô thị; Nghị số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 tiêu chuẩn ĐVHC phân loại đơn vị hành chính) Bên cạnh đó, Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực, cần nghiên cứu để lý giải, làm rõ sở lý luận thực tiễn dẫn đến Quốc hội định thay đổi thẩm quyền (từ hành pháp sang lập pháp trao cho quan thường trực Quốc hội) Như vậy, việc nghiên cứu Đề tài chắn góp phần nâng cao hiểu biết Hiến pháp, hiểu rõ tư tưởng Hiến pháp Thực tế quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện nước ta thời gian qua cho thấy, bên cạnh kết tích cực đạt cho thấy số hạn chế, bất cập sau: Thứ nhất, hệ thống pháp luật phục vụ quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện chưa hoàn thiện, chi tiết đầy đủ để tạo nên thống hoạt động thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh ĐGHC chưa có phân biệt loại hoạt động, tiêu chí nguyên tắc thực Biểu cụ thể là: (i) thiếu tập trung, thống nhất; (ii) giá trị pháp lý thấp; (iii) chưa chi tiết, đầy đủ; (iv) chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời Thứ hai, việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh ĐGHC cấp nói chung cấp huyện nói riêng diễn thường xuyên, đặc biệt hoạt động chia tách, điều chỉnh, thành lập ĐVHC cấp huyện, cấp xã làm tăng đáng kể số lượng đơn vị hành chính, chí có ĐVHC có phạm vi ĐGHC nhỏ, không bảo đảm phù hợp với tiêu chí chung đơn vị hành Việc kiến nghị, xây dựng đề án, phương án chưa chuẩn bị kỹ lưỡng dựa yếu tố, tiêu chí, mục đích mang tính khách quan; số trường hợp để đầu tư có thêm biên chế, tổ chức lợi ích khác Có thể thấy, số lượng, tần suất điều chỉnh ĐGHC giai đoạn gần tăng mạnh so với giai đoạn trước đó, cụ thể: Từ năm 1996 đến năm 2006, số ĐVHC cấp huyện tăng từ 574 đơn vị lên 673 đơn vị (tăng thêm 99 ĐVHC cấp huyện) Đến tháng 6/2011, số ĐVHC cấp huyện tăng lên 698 đơn vị, đến tháng 6/2013, Việt Nam có 703 ĐVHC cấp huyện, bao gồm 60 thành phố thuộc tỉnh, 46 thị xã, 47 quận, 550 huyện (so với cuối năm 2006 tăng thêm 30 đơn vị) Thứ ba, số ĐVHC cấp huyện sau thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh tạo nên rào cản hành cho thơng suốt cho phát triển kinh tế - xã hội chung quốc gia, khu vực làm ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, nên cần nghiên cứu, đánh giá tính hợp lý hiệu kinh tế - xã hội Thứ tư, việc chia tách, thành lập ĐVHC tạo thêm gánh nặng ngân sách nguồn nhân lực cho máy nhà nước, dẫn đến giảm hiệu quản lý nhà nước đơn vị hình thành hay phải chia sẻ bớt nhân lực; đồng thời nhà nước phải bổ sung lượng ngân sách cho hoạt động xây dựng trụ sở Điều chưa thực phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước khó khăn, nợ công tiếp tục tăng nhanh Xu chung giới giai đoạn là: (i) Duy trì ổn định hợp lý cấu trúc, số lượng đơn vị hành chính, đồng thời kết hợp đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao vai trò chủ động, tự chủ quyền địa phương với tăng cường kiểm tra, giám sát quyền hành cấp trên; (ii) Phát huy quyền làm chủ nhân dân tổ chức, hoạt động quyền địa phương; (iii) Đa dạng hóa mơ hình tổ chức cấp quyền địa phương phạm vi quốc gia cấp quyền; (iv) Thúc đẩy hợp tác ĐVHC lãnh thổ phạm vi quốc gia với với ĐVHC lãnh thổ nước khác tăng cường vai trò nhân dân tổ chức, quản lý quyền địa phương thông qua trưng cầu dân ý, lấy ý kiến nhân dân công việc trọng đại quyền địa phương bầu cử, định số khoản thu dự án, cơng trình điều chỉnh địa giới hành Gần có ý kiến đưa việc sáp nhập tỉnh nhỏ thành tỉnh lớn Đương nhiên việc sáp nhập tỉnh dẫn tới việc sáp nhập huyện tỉnh Thực tế cho thấy sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội Hiện chưa có tổng kết cách tồn diện hiệu việc sáp nhập Sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, không kéo theo sáp nhập quận, huyện Hà Nội mà thấy phát sinh thêm đơn vị hành cấp quận Chẳng hạn, huyện Từ Liêm trước tách thành quận Bắc Từ Liêm Nam Từ Liêm Rồi thành lập thêm quận Như đơn vị hành cấp huyện tăng thêm Việc xác định địa giới hành quận Hà Nội khơng đơn giản đặc điểm địa bàn thành phố phức tạp Qua phân tích thực trạng từ kinh nghiệm hay mà học hỏi, đưa phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Việt Nam Từ lý trên, việc nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài luận án “Quản lý nhà nước địa giới hành cấp huyện Việt Nam nay” thật cần thiết lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện, phân tích thực trạng quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Việt Nam Trên sở đề xuất phương hướng, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích luận án cần giải nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất, thực tổng quan tình hình nghiên cứu, sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu; khái lược, tổng hợp nội dung/vấn đề nghiên cứu, từ có nhận định tình hình nghiên cứu để khẳng định việc nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Việt Nam nay” cần thiết Thứ hai, xác định vấn đề lý luận quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Việt Nam Thứ ba, nêu lên thực trạng quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Việt Nam, từ có nhận xét, đánh giá (mặt được, mặt chưa được, nguyên nhân) quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Việt Nam Thứ tư, từ ba nhiệm vụ đưa phương hướng giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Việt Nam Cụ thể, góc độ phận cấu thành pháp luật, đề tài nghiên cứu hình thức pháp luật, nội dung pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Tức là, đề tài không sâu nghiên cứu máy nhà nước quyền trung ương hay quyền cấp tỉnh; không nghiên cứu ĐVHC cấp huyện góc độ tự nhiên, địa lý, xã hội 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung, Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Việt Nam Đồng thời, đưa phương hướng giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Việt Nam Luận văn không nghiên cứu ĐGHC cấp huyện huyện có đường biên giới quốc gia, huyện đảo ĐGHC ĐVHC cấp huyện có đặc thù liên quan đến chủ quyền quốc gia vùng đất vùng biển Về thời gian, Đề tài nghiên cứu quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện thời kỳ đổi Việt Nam, tập trung nghiên cứu từ thời điểm ban hành Hiến pháp năm 2013 Về mặt không gian, đối tượng, vấn đề nghiên cứu Đề tài số huyện, quận tỉnh thành phố ba miền đất nước Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận Trước hết, luận án tiếp cận việc quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện hoạt động mang tính pháp lý Do đó, từ việc xác định vấn đề nghiên cứu đến nghiên cứu, phân tích giải vấn đề dựa nguyên lý tảng khoa học pháp lý kết nghiên cứu đề xuất quan điểm, kiến nghị hoàn thiện pháp luật để quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Việt Nam Cách tiếp cận khác với số cách tiếp cận khác nghiên cứu quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện như: (i) tiếp cận góc độ chủ quyền lãnh thổ - thuộc trị - kinh tế - văn hóa địa phương Muốn vậy, phải có thay đổi tư nhận thức để tâm vào mạnh mẽ tất ngành, cấp, nhân dân đội ngũ nhà khoa học; để Đà Nẵng, Thừa Thiên, Hà Tĩnh, Quảng Bình nhiều địa phương khác tìm tiếng nói chung; để thành quách tiên tổ Hồnh Sơn, Hải Vân khơng bị lãng qn trở thành vãng… Cải cách pháp luật phải lấy dân chủ làm tảng để quyền địa phương thành lập, tồn hoạt động; phải thực nhân dân địa phương định; cán bộ, công chức thực công bộc nhân dân người cai trị nhân dân Đó sở tảng để có quyền tốt, hoạt động hữu dụng, giảm tối đa khuyết tật, tiêu cực “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Hiến pháp năm 2013 làm rõ vai trò chủ thể quyền lực nhà nước nhân dân Điều “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dân làm chủ… Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp kiểm soát quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” Đây sở pháp lý cho việc hạn chế lạm dụng quyền lực nhà nước để xâm phạm đến quyền dân chủ Hiến pháp bổ sung quy định quan trọng quyền làm chủ nhân dân tham gia ý kiến vào việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành Tiếp đó, Luật tổ chức quyền địa phương xác định cụ thể nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, quy trình lấy ý kiến nhân dân thay đổi địa giới hành Luật quy định, sau lấy ý kiến nhân dân thay đổi ĐGHC mà có năm mươi phần trăm tổng số cử tri địa bàn tán thành quan xây dựng đề án hồn chỉnh hồ sơ gửi quan có thẩm quyền (khoản Điều 132) Như vậy, việc hoàn thiện pháp luật thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, điều chỉnh ĐGHC cấp huyện phải hướng đến việc tăng cường trách nhiệm quan soạn thảo; xác định rõ tính nhân dân tổ chức triển khai quy định liên quan 138 Kết luận Chƣơng Để nâng cao hiệu quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 quy định Luật tổ chức quyền địa phương, luận án đưa phương hướng bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, gắn với việc phát huy tối đa, thực chất việc nhân dân tham gia thực thi quyền lực nhà nước, ổn định ĐGHC cấp, có cấp huyện đồng bộ, thống hệ thống pháp luật địa giới hành chính, đất đai, quy hoạch Để khắc phục hạn chế, bất cập nêu chương sở lý luận chương 2, chương luận án đề xuất tổng thể giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Việt Nam; làm rõ đặc điểm, điều kiện cần thiết để triển khai thực hoạt động Bên cạnh giải pháp hoàn thiện pháp luật, cần thiết triển khai giải pháp nâng cao hiệu thi hành pháp luật để bảo đảm định hướng ổn định, hiệu lĩnh vực ĐGHC cấp huyện 139 KẾT LUẬN Quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện nhu cầu, đồng thời yêu cầu quan trọng quốc gia để tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác quản lý nhà nước theo lãnh thổ đổi tổ chức, hoạt động quyền địa phương nhằm phát huy tối đa lợi thế, lực mặt đơn vị hành chính, từ góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội phát triển kinh tế - xã hội Chính vậy, Việt Nam nước giới coi trọng đến việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật vấn đề coi nhiệm vụ thường xuyên cần phải nghiên cứu Trải qua 70 năm hình thành, phát triển Nhà nước ta, từ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa pháp luật tổ chức, hoạt động quyền địa phương nói chung pháp luật ĐGHC cấp, có cấp huyện ngày hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý nhà nước Nhờ đó, hệ thống quyền địa phương, có ĐVHC cấp huyện sớm thiết lập, ổn định thời kỳ, có điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước Vì vậy, hiệu quản lý nhà nước địa phương nâng lên, nhu cầu, quyền, lợi ích đáng người dân đáp ứng ngày tốt Tuy nhiên, thực tế cho thấy không hạn chế, bất cập quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Nổi lên tình trạng nâng cấp, chia tách trở thành xu hướng năm gần đây, có trường hợp không xuất phát từ yêu cầu, nhu cầu tất yếu, khách quan thực tế Một nguyên nhân quan trọng pháp luật vấn đề hạn chế, bất cập Để thiết lập lại kỷ cương vấn đề này, Hiến pháp năm 2013 có tư tưởng tổ chức quyền lực nhà nước, tổ chức hoạt động quyền địa phương; đồng thời, giao thẩm quyền định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh ĐGHC đơn vị cấp huyện cho UBTVQH thay giao cho Chính phủ Hiến pháp năm 1992 Để đưa tư tưởng, quy 140 định Hiến pháp năm 2013 vào sống, tất yếu cần phải thể chế hoá, cụ thể hoá thành QPPL hiến pháp Có thể thấy, Hiến pháp năm 2013 thay đổi mặt thẩm quyền – hệ nhận thức, tư vấn đề xét mối quan hệ lập pháp hành pháp Sự thay đổi thẩm quyền định kéo theo hầu hết vấn đề liên quan đến pháp luật điều chỉnh vấn đề Nhận thức cần thiết, tính cấp thiết quan trọng vấn đề, luận án nghiên cứu làm rõ sở lý luận thực tiễn, từ đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện thời gian tới Kết nghiên cứu mặt lý luận làm rõ khái niệm, đặc điểm vấn có liên quan; xác định vai trò, nội dung, hình thức quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện xây dựng hệ tiêu chí để quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Đây sở tảng mang tính lý thuyết để xác định vấn đề nghiên cứu, để tìm hiểu, đánh giá thực tiễn đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện Kết nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện luận án phản ánh, hệ thống hoá, khái quát hố, đánh giá lịch sử hình thành, phát triển pháp luật qua giai đoạn; tập trung đánh giá ưu điểm, nhược điểm pháp luật hành thực trạng thi hành pháp luật Từ đó, cho thấy, yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn việc cần tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện nước ta thời gian tới Từ sở lý luận, thực tiễn, luận án đề xuất quan điểm, định hướng giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện Những giải pháp đề xuất toàn diện nội dung, hình thức; bao trùm cụ thể nội dung, nhóm quan hệ mà pháp luật ĐGHC đơn vị cấp huyện điều chỉnh Hy vọng rằng, với phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện kết nghiên cứu luận án góp phần hồn thiện sở pháp lý vấn đề Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quản lý nhà nước ĐGHC cấp huyện nước ta thời gian 141 tới Vừa thể chế hố kịp thời chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế cải cách thủ tục hành Vừa nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước theo nguyên tắc kết hợp ngành, lĩnh vực với lãnh thổ Vừa bảo đảm vai trò thống quản lý quyền trung ương, vừa bảo đảm phân cấp, phát huy vai trò chủ động, tự lực quyền địa phương tối đa hố nguồn lực, lợi vùng, miền Vừa bảo đảm phát huy quyền làm chủ nhân dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người dân 142 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu quản lý nhà nước địa giới hành chính; Tạp chí Nghề luật số năm 2017(Tr 45-49) Hoàn thiện quản lý nhà nước địa giới hành cấp huyện Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013; Tạp chí Nghề luật số năm 2017(Tr 69-74,78) Quản lý nhà nước địa giới hành cấp huyện số nước giới; Tạp chí Cơng thương số 13 – tháng 12 năm 2017(Tr 22-28) 143 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Khoa học Công nghệ (2011), Cơ sở lý luận thực tiễn việc xác lập ĐVHC cấp đáp ứng yêu cầu ổn định phát triển đất nước, Đề tài khoa học cấp Nhà nước, Hà Nội Bộ Nội vụ (2005), Lịch sử Bộ Nội vụ, Nxb Chính trị quốc gia, 2005 Bộ Nội vụ (2009), Điều tra, đánh giá tác động, hiệu kinh tế xã hội việc chia tách ĐVHC cấp nước ta – Khảo sát thực tiễn Bộ Nội vụ (2009), Báo cáo Kết khảo sát dự án “Điều tra đánh giá tác động hiệu kinh tế - xã hội việc chia tách ĐVHC cấp nước ta” Bộ Nội vụ (2013), Báo cáo tóm tắt tổng kết cơng tác quản lý ĐGHC cấp theo hồ sơ, đồ ĐGHC lập theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giải tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC tỉnh, huyện, xã Bộ Nội vụ (2013), Báo cáo nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục điều chỉnh ĐGHC cấp huyện, cấp xã Việt Nam, Hội thảo khoa học Vụ Chính quyền địa phương thuộc Bộ Nội vụ Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức tại: (i) Tp Hồ Chí Minh, ngày 20/4/; (ii) Tp Hải Phòng, ngày 26/4 Bộ Nội vụ (2010), Quan điểm, nguyên tắc tiêu chí xác lập ĐVHC cấp Việt Nam, Hội thảo khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Tp Bắc Giang, ngày 24/10 Bộ Nội vụ (2010), Quan điểm, nguyên tắc tiêu chí xác lập ĐVHC cấp Việt Nam, Tài liệu Hội thảo khoa học Bộ Nội vụ tổ chức thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, ngày 24/10 Chủ tịch Hội đồng trưởng (1981), Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng điều chỉnh ĐGHC huyện, xã có địa giới chưa 10 Chính phủ, Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Chính phủ phân loại ĐVHC xã, phường, thị trấn 144 11 Chính phủ, Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 12 Chính phủ, Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 Chính phủ phân loại ĐVHC cấp tỉnh cấp huyện 13 Chính phủ, Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 Chính phủ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn 14 Choi Byung Wook (2004), Miền Nam Việt Nam Triều Đại Minh Mạng (1820-1841): Chính sách quyền Trung ương phản ứng quyền địa phương, Nxb SEAP 15 Chu Tuấn Tú (2006), Điều chỉnh ĐGHC cấp tỉnh Việt Nam - Thực trạng giải pháp đến năm 2020, Đề tài tốt nghiệp CCLLCT khóa 2005 - 2006 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 16 Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, nguồn Báo Điện tử: http://dangcongsan.vn 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (1995), Văn kiện Đại hội đải biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII; Nghị số 08-NQ/HNTW ngày 23/1/1995 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII tiếp tục xây dựng hồn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm cải cách bước hành chính; Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương khoá VII 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ BCHTW khoá IX, Nxb CTQG, Hà Nội 20 Đỗ Thị Thanh Loan (2013) , Những biến đổi địa giới hành thủ Hà Nội (1961 - 2008), Tạp chí Giáo dục lý luận., Số 12 21 Đỗ Tiến Dũng (2018), Cơ sở lý luận thực tiễn hoàn thiện pháp luật thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh ĐGHC cấp tỉnh, Đề tài khoa học cấp Bộ 145 22 Dương Bạch Long (2004), Nguyễn Xuân Anh (2004), Hệ thống văn tổ chức, hoạt động máy nhà nước theo hiến pháp năm 1992, Nxb Tư pháp 23 Georges Boudarel (2002), Hà Nội : Thành phố Thăng Long, Nxb Rowman & Littlefield 24 GS.TS Phạm Hồng Thái (2015), Quy định Hiến pháp năm 2013 quyền địa phương việc ban hành Luật Tổ chức quyền địa phương, nguồn: http://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/diem-tin/quy- dinh-cua-hien-phap-nam-2013-ve-chinh-quyen-dia-phuong-va-viec-banhanh-luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-14836.html 25 HĐND tỉnh Bình Phước (2010), Đề án điều chỉnh ĐGHC thành lập huyện Phú Riềng 26 HĐND tỉnh Cao Bằng (2007), Đề án điều chỉnh địa giới hành chính; thành lập số xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng 27 HĐND tỉnh Nghệ An (2006), Đề án điều chỉnh ĐGHC huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà; thành lập phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An 28 Học viện Hành Quốc gia (1996), Về hành nhà nước Việt Nam: kinh nghiệm xây dựng phát triển, Nxb Khoa học Kỹ thuật 29 Học viện Hành Quốc gia (1996), Về hành nhà nước Việt Nam: kinh nghiệm xây dựng phát triển, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 30 Justin Corfield (2013), Từ điển lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Anthem, 2013 31 L.V.P (2008), Dư luận xung quanh dự án mở rộng ĐGHC Thủ đơ, Tạp chí Người xây dựng, số 32 Lê Bá Thảo (1994), Tổ chức lãnh thổ đồng sông Hồng tuyến 146 trọng điểm, Đề tài độc lập cấp Nhà nước 33 Lê Bá Thảo (1996), Cơ sở khoa học tổ chức lãnh thổ Việt Nam, Đề tài độc lập cấp Nhà nước Lê Bá Thảo làm chủ nhiệm 34 Lê Bá Thảo (1998), Việt Nam, lãnh thổ vùng địa lý, Nxb Thế giới, 1998 35 Lê Minh Thông (2001), Một số vấn đề hoàn thiện tổ chức hoạt động máy nhà nước, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất Khoa học Xã hội, 2001 36 Mai Nhung (2013), Để thành phố Hưng Yên sớm trở thành đô thị loại II, nguồn: http://baohungyen.vn/tp-hung-yen-hoi-nhap-phat-trien/201309/de- thanh-pho-hung-yen-som-tro-thanh-do-thi-loai-ii-380582/ 37 Nguyễn Cửu Việt (2010), Tổ chức ĐVHC - lãnh thổ: Cơ sở cải cách hành địa phương, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 38 Nguyễn Cửu Việt (2010), Tổ chức ĐVHC - lãnh thổ: Cơ sở cải cách hành địa phương, Tạp chí Khoa học pháp lý Số 39 Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa - thông tin, Hà Nội 40 Nguyễn Quang Ân (2003), Việt Nam thay đổi địa danh ĐGHC 1945-2002, Nxb Thông Tấn, Hà Nội 41 Nguyễn Vinh Phúc (2010), (2, Lịch sử Thăng Long – Hà Nội, Nxb Thời Đại, 42 Nxb Chính trị Quốc gia (2003), Quy định pháp luật máy quyền cấp sở 43 NXB Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập I, Hà Nội 44 Papin, Philippe (2001), Lịch sử Hà Nội, Nxb Fayard, 2001 45 PGS.TS Nguyễn Đăng Dung (1997), Chính quyền nhà nước địa phương Việt Nam – lịch sử đại, NXB Đồng Nai 46 PGS TS Nguyễn Hữu Khiển (2002), Cơ sở phương pháp luận phân 147 chia đơn vị cấp lãnh thổ hành Việt Nam - Đề tài cấp Bộ 47 PGS TS Nguyễn Hữu Tri (1998), Tổ chức hành địa phương, Đề tài khoa học cấp Bộ 48 PGS.TS Đinh Văn Mậu (2007), Về phân định đơn vị hành nhà nước, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 138 (7) 49 PGS.TS Nguyễn Đăng Dung (2008), ĐVHC tổ chức để thực công việc quản lý nhà nước, mà hoạt động lập pháp tư pháp, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số (191) 50 PGS.TS Nguyễn Đăng Dung (2008), Sự phân biệt đơn vị hành tự nhiên đơn vị hành nhân tạo sở việc tổ chức hay không tổ chức HĐND địa phương, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 12 (201) 51 Phạm Hồng Thái (2010), Một số vấn đề phân chia ĐVHC - lãnh thổ, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 26 52 Phạm Quang Nghị, Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát triển toàn diện sau mở rộng địa giới hành chính, Tạp chí Cộng sản Số 816 (10/2010) 53 Phạm Văn Đạt (2013), Đổi tổ chức quyền thị nước ta Luận văn TS Luật học Học viện Khoa học Xã hội 54 Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1958), Luật số 110-SL/L.12 tổ chức quyền địa phương 55 Quốc hội Nước CHXHCNVN (2003), Luật tổ chức HĐND Ủy ban nhân dân 56 Quốc hội Nước CHXHCNVN (2009), Luật Quy hoạch đô thị 57 Quốc hội Nước CHXHCNVN (2013), Luật Đất đai năm 2013 58 Quốc hội Nước CHXHCNVN (2015), Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), 2013 59 Quốc hội Nước CHXHCNVN (2015), Luật tổ chức quyền địa phương 60 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ 148 thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2025 61 Ths Chu Tuấn Tú (2014), Một số vấn đề điều chỉnh ĐGHC nước ta nay, Thông tin cải cách hành nhà nước, tháng 02 62 ThS Nguyễn Thị Thiện Trí (2014), ĐVHC – kinh tế đặc biệt: Vấn đề nhận thức vận dụng nước ta nay, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 10 63 Tổng cục thống kê, Đơn vị hành chính, nguồn: http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/Tinh_tk_new.aspx 64 Trần Công Tuynh (1996), Cơ sở khoa học thực tiễn phân vạch quản lý ĐGHC Việt Nam, Đề tài độc lập cấp Nhà nước 65 Trần Hữu Thắng (2011), Cơ sở lý luận thực tiễn việc xác lập ĐVHC cấp, đáp ứng yêu cầu ổn định phát triển đất nước, Đề tài độc lập cấp Nhà nước 66 Trần Huy Liệu (2010), Lịch sử thủ đô Hà Nội , Nxb Thời Đại 67 Trần Quốc Vượng (2011), Với Thăng Long – Hà Nội, Nxb Thế Giới năm 68 Trường đại học Khoa học - Xã hội Nhân vǎn (2000), Một nghìn câu hỏi - đáp Thǎng Long - Hà Nội, Nxb Chính trị Quốc gia 69 TS Đinh Ngọc Hiện (2010), Một số vấn đề ĐVHC nước ta, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 173 (6) 70 TS Nguyễn Minh Trực (2012), Tổ chức lại ĐVHC máy quyền thị, Tạp chí tổ chức nhà nước, số 71 TS Nguyễn Thị Phượng (2013), Tổ chức đơn vị hành - lãnh thổ Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 72 TS Nguyễn Văn Lạng (2008), Quan hệ hồ sơ địa giới hành chinh quản lý đất đai, Tạp chí Địa chính, số - 6/ 73 TS Phạm Sỹ Liêm (2010), Vấn đề xác lập đơn vị hành thị, Tạp chí Người xây dựng, số 12 74 TS Trần Huy Sáng (2003), Cơ sở khoa học việc tổ chức hệ thống ĐVHC phân vạch ĐGHC - Đề tài cấp Bộ 75 TS.KTS Đào Ngọc Khiêm (2016), Phân loại, phân cấp đô thị Việt Nam: 149 Thực trạng yêu cầu đổi mới, http://kientrucvietnam.org.vn/phan-loaiphan-cap-do-thi-o-viet-nam-thuc-trang-yeu-cau-doi-moi/ 76 Từ điển tiếng Việt trực tuyến, nguồn: http://tratu.coviet.vn/; http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/ 77 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2016), Nghị số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5 phân loại đô thị 78 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2016), Nghị số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 tiêu chuẩn ĐVHC phân loại đơn vị hành 79 Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ (2013), Báo cáo nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục điều chỉnh ĐGHC cấp huyện, cấp xã Việt Nam, Tài liệu Hội thảo khoa học tổ chức tại: Tp Hồ Chí Minh, ngày 20/4/2013; Hải Phòng 26/4/2013 80 Vũ Đình Khang (2014), Hồn thiện, đại hóa hồ sơ, đồ ĐGHC xây dựng sở liệu địa giới hành chính, Tạp chí Tổ chức nhà nước Số 81 Wikipedia, Danh sách đơn vịhành cấp huyện, cấp xã; đơn vị hành nước Hoa Kỳ, Liên bang Đức , nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/ Tài liệu tiếng nƣớc 82 André Kaiser, Jan Biela, Annika Hennl (2013): Policy Making in Multilevel Systems: Federalism, Decentralisation, and Performance in the OECD Countries 83 Anwar Shah (2006), Local Governance in Developing Countries, Nxb Ngân hàng Thế giới, 2006 84 CEMR : Council of European Municipalities & Regions (2008), Changes in local and regional structures in Europe nguồn: Http://www.deh.gov.au/soe/2006/integrative/local-government/index.html 85 Český statistický úřad Oddělení regionální statistiky (1998), Territorial administrative division of the Czech republic, Nxb Văn phòng, 1998 86 Denmark: Regions, Municipalities, Cities & Major Urban Areas – 150 Statistics and Maps on City Population 87 Donald Cameron Rowat (1980), International Handbook on Local Government Reorganization: Contemporary Developments, Tạp chí Greenwood, 88 Ehito Kimura (2013), Political Change and Territoriality in Indonesia : Provincial Proliferation, Nxb Routledge 89 Fatile, Femi (2011), Management of Inter and Intra States Boundary Conflicts in Nigeria: An Empirical Approach, Nxb, Dorrance 90 Frederick A Larcombe (1973), A History of Local Government in New South Wales: The origin of local government in New South Wales, 183158,Tạp chí Đại học Sydney 91 Frederick A Larcombe (1976), The stabilization of local government in New South Wales 1858-1906, Tạp chí Đại học Sydney 92 Frederick A Larcombe (1978), The Advancement of Local Government in New South Wales, 1906 to the Present, Tạp chí Đại học Sydney 93 Gwillim Law (2010), Administrative Subdivisions of Countries : A Comprehensive World Reference, 1900 Through 1998, Nxb McFarland, Incorporated, 2010 94 Gwillim Law (2010): Administrative Subdivisions of Countries: A Comprehensive World Reference, 1900 through 1998 95 Jaap De Visser (2005), Developmental Local Government : A Case Study of South Africa, Nxb Intersentia nv 96 Jan Biela , André Kaiser Annika Hennl (2013), Policy Making in Multilevel Systems : Federalism, Decentralisation, and Performance in the OECD Countries, Tạp chí ECPR 97 Leslie M Lipson (1965), “The Great Issues of Politics: An Introduction to Political Science”, Nxb Prentice-Hall 98 Linda Pearson (1994), Local Government Law in New South Wales,Tạp chí Liên bang 151 99 Petr Dostal (1992), Changing Territorial Administration in Czechoslovakia : International Viewpoints, Nxb Đại học Amsterdam 100 R Kent Guy (2010), Qing Governors and Their Provinces : The Evolution of Territorial Administration in China, 1644-1796, Tạp chí Đại học Washington 101 Tamás M Horváth (2000), Decentralization : Experiments and Reforms, Nxb Chính quyền Địa phương sáng kiến đổi dịch vụ công 102 Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Georgia (CSRDG) (2012), Citizen Participation in Local Self-Governance in the Eastern Partnership Countries: Comparative Analysis 103 U.S Census Bureau (2002) "Government Organization", 2002 Census of Governments (Washington, DC: U.S Government Printing Office) (1): GC02(1)-1 104 The Constitution of the United States of America with Explanatory Notes (2004), adapted from The World Book Encyclopedia, International Information Program, Department of State of the U.S 105 Sharon Crouch Steidel (2003), Using E-Government, Effects of the Digital Revolution, from State and Local Government: Adapting to Change, An Electronic Journal of the U.S Department of State, Volume 8, Number 2, October 106 Волков С.Н (2005) Определение границ административных районов и границ субъектов Российской Федерации M 152 ... ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN Ở VIỆT NAM 24 2.1 Khái niệm, vai trò quản lý nhà nước địa giới hành cấp huyện 24 2.2 Chủ thể, nội dung quản lý nhà nước địa giới. .. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN Ở VIỆT NAM 2.1 Khái niệm, vai trò quản lý nhà nƣớc địa giới hành cấp huyện 2.1.1 Khái niệm địa giới hành Địa giới hành theo... QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN Ở VIỆT NAM 66 3.1 Thực trạng pháp luật quản lý nhà nước địa giới hành cấp huyện 66 3.2 Thực trạng quản lý nhà nước địa giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về địa giới hành chính cấp huyện ở Việt Nam hiện nay, Quản lý nhà nước về địa giới hành chính cấp huyện ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay