Phần IV đề ôn luyện tổng hợp đề số 02 image marked

10 30 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2019, 19:23

... chất hữu có cùng: A Công thức tổng quát B Công thức đơn giản C Công thức phân tử D Công thức cấu tạo Câu 31 Cho kim loại sau Fe, Cu, Ag vào dung dịch AgNO3 dư Xác định thành phần chất tan dung... Al Tan hết Tan hết Tan bớt Không rõ tượng K – Na Tan hết Tan hết Tan hết Tan hết, sinh kết tủa Ag – Mg Tan bớt Tan hết Không tan Không rõ tượng Câu 26 Đáp án D Không thực được: CH3COOH  CH3CHO... dung dịch A Hiện tượng quan sát số trường hợp sau? A Sau phản ứng thấy có kết tủa B Khơng có kết tủa tạo C Kết tủa sinh ra, sau hòa tan hết D Kết tủa sinh ra, bị tan phần Câu 24 Trong phản ứng HCl
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần IV đề ôn luyện tổng hợp đề số 02 image marked , Phần IV đề ôn luyện tổng hợp đề số 02 image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn