Phần IV đề ôn luyện tổng hợp câu hỏi lí thuyết chọn lọc trong đề chính thức BGD image marked

41 31 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2019, 19:23

... NaH2PO4 muối axit Câu 33 Chọn đáp án C Etanol có cơng thức cấu tạo là: CH3  CH  OH  C2 H O  Câu 34 Chọn đáp án A Fructozơ đồng phân glucozơ có cơng thức phân tử C6H12O6 Câu 35 Chọn đáp án B... –CHO Câu 10 Chọn đáp án C Trong hợp chất, ta có: K có số oxi hóa +1 oxi -2 Vậy số oxi hóa Cr là:  1   số oxi hóa Cr    2    Số oxi hóa Crom +6 Câu 11 Chọn đáp án D CH3COOH có tên thông... ancol Số công thức cấu tạo X : A B C D C CuSO4 D NaNO3 C KOH D Cr(OH)3 Câu 24 Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch A HCl B AgNO3 Câu 25 Hợp chất sau có tính lưỡng tính ? A CrCl3 B NaOH Câu 26
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần IV đề ôn luyện tổng hợp câu hỏi lí thuyết chọn lọc trong đề chính thức BGD image marked , Phần IV đề ôn luyện tổng hợp câu hỏi lí thuyết chọn lọc trong đề chính thức BGD image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn